Items where Author is "Tasevska, Marica"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Project
Number of items: 19.

Article

Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2020) Усвојување на вештината зборување во наставата по германски јазик. Зборник на трудови / ФИЛКО Четврта меѓународна научна конференција, 23-25 маj 2019. pp. 360-371. ISSN ISBN: 978-608-244-698-1

Hadzi-Nikolova, Adrijana and Tasevska, Marica (2019) Стратегии за учење според Оксфорд. Зборник на трудови / ФИЛКО Четврта меѓународна научна конференција, 23-25 маj 2019. ISSN 978-608-244-698-1

Hadzi-Nikolova, Adrijana and Daskalovska, Nina and Tasevska, Marica (2019) Стратегии за читање пред, за време и после читањето. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 30 (5). pp. 1107-1112. ISSN 2545-4439

Kuzmanovska, Dragana and Tasevska, Marica and Ulanska, Tatjana and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2019) Explicit instruction as a tool for improving language competence. 13th International Technology, Education and Development Conference, INTED, 11-13 March 2019, Valencia, Spain, 13 (13). pp. 3054-3057. ISSN 2340-1079

Tasevska, Marica and Milenkoska , Milkica (2019) Застапеноста на вештината зборување во учебниците по германски јазик. ФИЛКО - Зборник на трудови од Трета меѓународна конференција за филологија, култура и образование, 3. pp. 635-642. ISSN 978-608-244-593-9

Hadzi-Nikolova, Adrijana and Tasevska, Marica (2019) Educational technology, threat or benefit to teachers. ФИЛКО - Зборник на трудови од Трета меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 3. pp. 715-725. ISSN 978-608-244-308-9

Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana and Donev, Dragan (2018) Мотивацијата како клучен фактор за изучување на германскиот јазик кај учениците од средно гимназиско образование. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (12). ISSN 1857-7059

Donev, Dragan and Tasevska, Marica and Iliev, Krste (2018) Влијанието на културолошките особености врз процесот на преведување. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (12). pp. 129-132. ISSN 1857-7059

Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Tasevska, Marica (2018) Investigation of instrumental and integrative motivation of learning second/foreign language in Macedonia. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (12). pp. 85-93. ISSN 1857-7059

Tasevska, Marica (2018) Местото и улогата на вештината зборување низ наставните методи. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 12. ISSN 1857-7059

Doneva, Blagica and Tasevska, Marica and Iliev, Krste (2018) Cultural implications in the process of translation. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059

Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) Англицизмите во германскиот јазик врз примери од списанијата „JOY” и „WOMAN“. Зборник на трудови од Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование ФИЛКО, 10-12 мај 2017, Воронеж, Русија. pp. 579-590. ISSN ISBN 978-608-244-469-7

Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The role of supplemental instruction in improving students’ language competence at the Faculty of Philology. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN 1857-923X

Tasevska, Marica (2016) Застапеноста на германските јазични вариетети во Австрија во учебниците по германски јазик како странски јазик „Schritte International”. First International Scientific Conference, FILKO, Philology, Culture and Education. ISSN 978-608-244-308-9

Tasevska, Marica (2014) Фактори за определување на родот во германскиот јазик. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059

Project

Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Donev, Dragan and Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste and Tasevska, Marica (2018) Развивање на меѓукултурните прагматички истражувања и истражувањата на прагматиката на меѓујазикот и нивно поврзување со практиката. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на знаењата на студентите на Филолошкиот факултет. [Project]

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

This list was generated on Sat Jun 19 01:37:35 2021 CEST.