Items where Author is "Efnusev, Ljupce"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 8.

Article

Doneva, Blagica and Efnusev, Ljupce and Dimov, Gorgi and Postolova, Sanja (2012) Геоелектричен модел на Кочанската депресија. 2 Конгрес на геолозите на Република Македонија; Посебно издание на Geologica Macedonica No 3, 2 (3). pp. 413-418. ISSN 0352-1206

Efnusev, Ljupce and Doneva, Blagica (2012) Стабилност на косини на површински копови. Natural resources and technologies, 6 (6). pp. 25-33. ISSN 185-6966

Conference or Workshop Item

Doneva, Blagica and Dimov, Gorgi and Efnusev, Ljupce and Delipetrev, Marjan (2019) Геоелектрични методи за истражување на подземни води. In: XII Стручно советување од областа на подземната и површинската експлоатација (Подекс-Повекс 2019), 01-03 Nov 2019, Strumica, Macedonia.

Efnusev, Ljupce and Demjanski, Kiril and Doneva, Blagica (2019) New open pit for exploitation of mineral raw material architectural decorative stone - marble, locality "Samarnica 2", village Nebregovo, Municipality of Dolneni and Municipality of Prilep. In: XV International Conference of the Open and Underwater Mining of Minerals, 3-7 June 2019, Varna, Bulgaria.

Demjanski, Kiril and Efnusev, Ljupce and Doneva, Blagica (2019) The stability of the working and finishing slopes in the coal mine "Brod-Gneotino" at the municipality of Novaci. In: XVInternational Conference of the Open and Underwater Mining of Minerals, 3-7 June 2019, Varna, Bulgaria.

Efnusev, Ljupce and Dimov, Gorgi and Doneva, Blagica (2018) Квалитативни карактеристики на дијабазот од локалитетот „Гавран“, општина Струмица и можност за негово користење како градежно- технички камен. In: XIто стручно советување на тема: Технологија на подземна и површинска експлоатација на минерални суровини Подекс – Повекс ’18, Struga, Makedonija.

Efnusev, Ljupce and Dimov, Gorgi and Doneva, Blagica (2017) Одредување на квалитетот на градежно-технички камен. In: X Стручно советување со меѓународно учество Подекс – Повекс ’17, 03-05 Nov 2017, Ohrid, Macedonia.

Efnusev, Ljupce and Dimov, Gorgi and Doneva, Blagica (2016) Можности за користење на карбонатните шкрилци од локалитетот „Голем рид“ како архитектонски декоративен камен. In: IX Стручно советување со меѓународно учество Подекс – Повекс ’16, 11-13 Nov 2016, Strumica, Macedonia.

This list was generated on Mon Jun 21 21:02:19 2021 CEST.