Items where Author is "Buzarovska - Lazetik, Gordana"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 20.

Article

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Petrovska, Nevena (2019) Меморандумот од Нушател: Добри практики за правда за децата во антитерористички контекст. Македонска ревија за кривично право и криминологија, 26 (1-2). pp. 1-27. ISSN 1409-5327

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2018) Phenomenology of child delinquency in Macedonia in the period from 2006 to 2016. Iustinianus Primus Law Review, 18 (1). pp. 1-22. ISSN 1857-8683

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2016) Ресторативна правда спрема деца. Македонска ревија за кривично право и криминологија, 1 (1). pp. 1-24. ISSN 1409-5327

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2015) Слободното судско уверување и индивидуализацијата на санкциите во светлината на законските решенија за воедначување на казнената политика. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип, 1 (2). pp. 117-147. ISSN 978-608-244-267-9

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2015) The “Extension” of the Roman Criminal Law in Today’s Macedonian Criminal Laws. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 6 (2). pp. 318-323. ISSN 2039-9340 (print) 2039-2117 (online)

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2015) Вештачењето и „еднаквоста на оружјата“. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 22 (1). pp. 33-48. ISSN 1409-5327

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2014) School bullying - A comparative approach -. Iustinianus Primus Law Review, 6 (10). pp. 1-18. ISSN 1857-8683

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga (2013) Digital Evidence in Criminal Procedures - A comparative approach. Balkan Social Science Review, 2 (1). pp. 63-83. ISSN 1857- 8772

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2013) Protection of personal data in criminal legislation in Macedonia vs. its protection in EU. Annals of the Bucharest University – The Law Series (Aub - Drept), 2 (2). pp. 1-20. ISSN 1011-0623

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana (2012) The new Macedonian concept of lay judges and their role in the criminal procedure. Iustinianus Primus Law Review, 3 (5). pp. 1-22. ISSN 1857-8683

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Misoski, Boban (2008) Казнено-правната реформа и почитувањето на човековите права во Република Македонија. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2 (2). pp. 1-34. ISSN 1409-5327

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana (2008) Компаративнo истражување на решенијата за забрзување и поедноставување на казнената постапка. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 1 (1). pp. 201-241. ISSN 1409-5327

Conference or Workshop Item

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2014) Предизвиците на новата кривична постапка против деца. In: Општествените промени во глобалниот свет, 11-13 Sept 2014, Правен Факултет УГД Штип.

Book

Kambovski, Vlado and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Arifi, Besa and Saiti, Dzemali (2018) Коментар на Законот за правда за децата со практикум. Коментар на Законот за правда за децата со практикум, 1 (1). Совет за превентива против малолетничка деликвенција, SKopje. ISBN 978-608-66233-0-2

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2015) Кривично постапување спрема деца во ризик и деца во судир со закон. Кривично постапување спрема деца во ризик и деца во судир со закон, 1 (1). Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Правен факултет Јустинијан Први, Скопје. ISBN 978-608-4655-53-4

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2012) Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда - Современи текови во постапувањето со малолетниците. СППМД, Кавадарци. ISBN 978-9989-9968-0-1

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2012) Медијацијата во системот на малолетничка правда. СППМД, Кавадарци. ISBN 978-9989-9968-3-2

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Ginovski, Mile and Gadzovska, Lefkija (2012) Концепт за зајакнување на општинските совети за превенција на малолетничкото престапништво. СППМП, Кавадарци. ISBN 978-9989-9968-0-1

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Arnaudovski, Ljupco and Sofronievska, Lence (2006) Правда, јавност и доверба. Правда, доверба и јавност, 1 (1). SPPMD, SPPMD Kavadarci. ISBN 9989-9968-4-9-9-5

Project

Nanev, Lazar and Arnaudovski, Ljupco and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Celeski, Dragi (2004) Стратегија за имплементација на алтернативните мерки. [Project]

This list was generated on Mon Jan 30 12:24:51 2023 CET.