40 Denovi na makedonska muzika

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) 40 Denovi na makedonska muzika. [Performance]

[thumbnail of Days of Macedonian Music - web brochure.pdf]
Preview
Text
Days of Macedonian Music - web brochure.pdf

Download (8MB) | Preview

Abstract

Концерт на гудачкиот квартет Антарја - Полска

изведба на делото „Преобразување“ за гудачки квартет
Kом­по­зи­ци­ја­та „Пре­о­бра­зу­ва­ње“ e соз­да­де­но за вре­ме на еден пре­стој на ком­по­зи­тор­ка­та во Анг­ли­ја. Де­ло­то му е по­све­те­но на ком­по­зи­то­рот Дми­триј Шо­ста­ко­вич. Ка­ко што су­ге­ри­ра и са­ми­от нас­лов, де­ло­то му­зич­ки ги отс­ли­ку­ва про­ме­ни­те и транс­фор­ма­ци­и­те на чо­ве­кот што се стре­ми кон по­ви­со­ко ни­во на по­сто­е­ње. Ста­ну­ва збор за де­ло со кон­темп­ла­тив­на со­др­жи­на во кое гла­вен збор има кре­и­ра­ње­то ат­мо­сфе­ра пре­ку де­ли­кат­но од­бра­ни зву­ци и бои. Оваа ком­по­зи­ци­ја е по­ве­ќе­па­ти из­ве­де­на во Ма­ке­до­ни­ја, Анг­ли­ја, Че­шка, Ав­стри­ја...

Item Type: Performance
Subjects: Humanities > Art (arts, history of arts, performing arts, music)
Divisions: Faculty of Music Art
Depositing User: Valentina Velkovska Trajanovska
Date Deposited: 19 Apr 2017 08:50
Last Modified: 19 Apr 2017 08:50
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/17723

Actions (login required)

View Item View Item