Items where Subject is "Art (arts, history of arts, performing arts, music)"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 1795.

A

Andonovski, Marjan (2012) Стилски карактеристики на ората кај Мијаците. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 229-236. ISSN 1857-8659

Angelov, Goranco (2019) Фариз Хајрула – зурлаџија и изработувач на „Каба“ зурли во Р. Македонија. In: Годишен зборник. Универзитет „Гоце Делчев - Штип, Музичка академија, pp. 91-102. ISBN ISSN 1857-7296

Angelov, Goranco (2017) Зурлата во Република Македонија во публикации од странски истражувачи. In: Етнолог/Ethnologisт. Македонско етнолошко друштво, pp. 180-187. ISBN ISSN 1409-6404.

Angelov, Goranco (2016) Балканската етноорганологија и нејзиниот придонес во истражувањето на музичкиот инструмент зурла. In: Макредонски фолклор. ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, pp. 303-316. ISBN ISSN 0542-2108

Angelov, Goranco (2017) Фариз Хајрула – зурлаџија и изработувач на „Каба“ зурли во Р. Македонија (презентација). In: Меѓународна музичко-научна манифестација „Струшка музичка есен“, 8-10 Sept 2017, Struga. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2021) Фестивалите за изворен фолклор - чувари на старата музичка и играорна традиција. In: „Струшка музичка есен 2021“. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2021) Љубен Јуртоски, изработувач на народни музички инструменти од Прилеп. In: Фолклорот во минатотот и денес, Зборник на трудови 2, Прилеп 2021. Фестивал за народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“, Прилеп - Долнени.

Angelov, Goranco (2022) Електронските медиуми - реална или иреална база за етномузиколошки истражувања. In: 21 International Symposium on Balkan Folklore - 2022. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2022) Концерт „15 традиционални мелодии по повод 15годишнината на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. [Image]

Angelov, Goranco (2022) Новогодишен концерт на студентите по традиционални инструменти 2022. [Performance]

Angelov, Goranco (2022) Музичко-научна манифестација Струшка музичка есен - 2022. In: Музички релации - историја, интерпретација, интердисциплинарност. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2022) Семинар „Летна академија Танец“ - 2022. .

Angelov, Goranco (2022) Семинар за народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“ 2022 год. .

Angelov, Goranco (2021) Зурлаџиската традиција во Струмичко во 21 век. In: Македонски фолклор, Списание на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, pp. 125-138. ISBN ISSN 0542-2108

Angelov, Goranco (2021) НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ФОЛКЛОРОТ ВО МИНАТОТО И ДЕНЕС-2“. In: ФОЛКЛОРОТ ВО МИНАТОТО И ДЕНЕС-2. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2021) Симпозиум „70 години институт за фолклор и 50 години фолклористичка дејност на Иван Котев“. In: Симпозиум „70 години институт за фолклор и 50 години фолклористичка дејност на Иван Котев“. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Traditional musical instruments used in strengthening the national identity of the Macedonian people since 1989. In: Music and Dance in Southeastern Europe, Myth, Ritual, Post-1989, Audiovisual Ethnographies. Sout-West University “Neofit Rilski, Blagoevgrad, Blagoevgrad, pp. 215-221. ISBN 978-954-00-0123-4

Angelov, Goranco and Janevski, Vladimir (2021) Новогодишен коцерт на Музичката академија - оддел етнокореологија. [Video]

Angelov, Goranco and Velickovska, Rodna (2021) Семинар за народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“ 2021 год. .

Angelov, Goranco (2011) Музичкиот инструмент гајда и нејзините тонски карактеристики. In: Godisen zbornik br. 2, Fakultet za muzicka umetnost. Univerzitet Goce Delcev - Stip, pp. 159-170. ISBN 1857-7296

Angelov, Goranco (2012) Теренско истражување во село Ињево поврзано со верскиот празник Лазара. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Целовечерен концерт на студентите од катедрата за Етнокореологија, класа доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Концерт на студентите од катедрата за Етнокореологија, класа доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Теренско истражување во Кичево. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Новогодишен концерт на студентите по традиционални инструменти во класата на доц. м-р Горанчо Ангелов, катедра за Етнокореологија. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Годишен концерт на студентите по традиционални инструменти од катедрата за Етнокореологија, класа Доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Теренско истражување с. Куклиш Употребата на зурлите и тапаните за време на пеливанските натпревари. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Целовечерен концерт на студентите по Традиционални инструменти од катедрата за Етнокореологија, во класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Киберфолклор „Зурлаџиска музика, пред и по интернет глобализацијата“. In: Добредојдовте во Киберија, белешки од дигиталниот свет, 20-21 June 2013, Софија, Р. Бугарија. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Музичките инструменти во македонските народни песни. Годишен зборник 2012 - Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 107-130. ISSN 1857- 8659

Angelov, Goranco (2013) Ќемене, гусла, гусле, ќемане, г’дулка. In: Славишки зборник. ЛУ Градски Музеј – Крива паланка, Крива Паланка, pp. 157-168.

Angelov, Goranco (2013) Значењето на теренските истражувања во зачувувањето на народните музички инструменти. In: Трети национални младежки четения по етнология, 05 Dec 2013, Blagoevgrad, Bulgaria. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Изработувањето на гајди во с. Ињево од страна на инструменталистот Јован Митев – Вано. In: Македонски фолклор. Институт за фолклор “Марко Цепенков“ - Скопје, Skopje, pp. 197-206. ISBN 0542-2108

Angelov, Goranco (2014) Гуслата во кратовско – гусларот Станко Стојанов од с. Туралево, Кратовско. Музејски гласник, 7. pp. 98-114. ISSN 1857-5374

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време на одвивањето на Галичка свадба с. Галичник (Западна Македонија). [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време Пеливански натпревари во село Шутово, Кичевско. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Зурлата кај Албанците во Кичево и кичевско. In: Музичко-научна манифестација „Струшка музичка есен“ Сработи, преработи, надработи. Сојуз на композиторите на Македонија (СОКОМ), pp. 101-108. ISBN 978-9989-801-12-9

Angelov, Goranco (2014) Некои тонски карактеристики кај гајдата. In: Музика - списание за музичка култура. Сојуз на композитори на Македонија, pp. 108-116. ISBN 1409-6579

Angelov, Goranco (2014) Народните музички инструменти во функција на етнотуризмот - со посебен осврт на зурлата и тапанот. Етнолог, 16. pp. 206-215. ISSN 1409-6404

Angelov, Goranco (2014) Соло гајда „Традиционални напеви“. [Performance]

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување во Делчево - зурлите и тапаните за време на сунет кај ромите. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време на одржувањето на фестивалот на Русалии во с. Секирник, Струмичко. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Семинар за изворни народни инструменти и песни (свирење и пеење). . (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Промоција на книгата „Музичкиот инструмент Ќемане во Македонија“ од авторот Горанчо Ангелов. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. ISBN 978-9989-642-83-8

Angelov, Goranco (2014) Зурнаджийската музика преди и след интернет (Зурлаџиската музика пред и по интернет). In: Добре дошли в киберия! Записки от дигиталния терен. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Софија, Р. Бугарија, pp. 317-325. ISBN 978-954-8458-49-8

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување с. Микрево, Сандански, Р. Бугарија. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2015) Д-р Боривоје Џимревски - музички фолклорист, теренски истражувач и еден од пионерите на македонската етноорганологија. In: Македонски фолклор. Институт за фолкор Марко Цепенков - Скопје, Skopje, pp. 13-22. ISBN ISSN 0542-2108

Angelov, Goranco (2015) Анализа на монографијата „Чалгиската традиција во Македонија“ од авторот Боривоје Џимревски. In: Македонски фолклор. Институт за фолкор Марко Цепенков - Скопје, pp. 87-93. ISBN ISSN 0542-2108

Angelov, Goranco (2015) Народните музички инструменти кај балканските народи со посебен осврт на инструментот зурла. In: Балканскиот фолклор како интеркултурен код. Institute of Folklore “Marko Cepenkov” – Skopje, Institute of Slavonic Philology Adam Mickiewicz University – Poznań, pp. 65-82. ISBN 978-9989-642-85-2

Angelov, Goranco (2015) Улогата на Александар Линин за развојот на македонската етноорганологија. In: Балканската култура низ призмата на фолклористичко-етнолошките истражувања. Институт за фолклор „Марко Цепенков" - Скопје, pp. 357-366.

Angelov, Goranco (2015) Форми на изучување на вештините на свирење на музичкиот инструмент зурла. In: Музика и образование. Сојуз на композитори на Македонија - СОКОМ, pp. 77-86. ISBN 978-9989-801-15-0

Angelov, Goranco (2015) Горанчо Ангелов - Соло гајда, настап по повод Светскиот Ден на Музиката во градскиот парк во Скопје, локација Школка. [Performance] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2015) Балканската етноорганологија и нејзиниот придонес во истражувањето на музичкиот инструмент зурла. In: Теорија и емпирија: Институционализирана фолклористика и етнологија во Македонија и на Балканот, 20-21 Nov 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Зурла - музички инструмент на еден етнос во Р. Македонија и Р. Бугарија. Музика, 22. pp. 67-79.

Angelov, Goranco (2016) Ангеле Маркоски од Брвеница – изработувач и инструменталист на кавал. In: Струшка музичка есен, 2-4 Sept 2016, Struga, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Материјали за изработка на традиционалниот музички инструмент зурла-зурна во Р. Македонија и Р. Бугарија. In: Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти, 27 Sept 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Зурлата и сродните инструменти на неа на Балканот. In: „Традиција и современост во фолклорот на балканските народи“. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Зурлата во Р. Македонија во публикации од странски истражувачи. In: Ретроспективи и перспективи на македонската фолклористика и етнологија, 12 Oct 2017, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Ангеле Маркоски од Брвеница – изработувач и инструменталист на кавал. In: 41. меѓународна музичко-научна манифестација: Струшка музичка есен 2016 „Традицијата како инспирација“. Сојузот на композиторите на Македонија - СОКОМ, pp. 154-165. ISBN 978-9989-801-18-1

Angelov, Goranco (2017) Материјали за изработка на традиционалниот музички инструмент зурла-зурна во Р.Македонија и Р. Бугарија. In: Проекции на културните традиции: България - Македония. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ - София, pp. 243-254. ISBN 978-954-322-884-3

Angelov, Goranco (2017) Фестивалот и семинарот за изворни народни музички инструменти и песни „Пеце Атанасовски“ како афирматори на музичката фолклорна традиција. In: Годишен зборник, Универзитет „Гоце Делчев - Штип, Музичка академија. Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, pp. 173-177. ISBN ISSN 1857-7296

Angelov, Goranco (2017) Теренско истражување во Р. Бугарија, с. Каврикирово. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Теренско истражување, пеливански борби во село Чалакли. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2018) Концерт на традиционална музика во Демир Капија. [Video]

Angelov, Goranco (2018) Целовечерен концерт во Македонска Каменица. [Performance] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2018) Зурлата и сродните инструменти на неа - на Балканот. In: Македонски фолклор. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, pp. 153-159. ISBN ISSN0542-2108

Angelov, Goranco (2018) Духовното богатство на Ромите зурлаџии и тапанџии - преданија и лични доживувања. In: Ѓурѓовден/Ерделези и традиционалната култура на Ромите во Македонија и на Балканот. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, pp. 78-89.

Angelov, Goranco (2018) Музички настап на промоција на книга во Свети Николе. [Performance] (In Press)

Angelov, Goranco (2018) Музичките инструменти во научните публикации на д-р Александар Линин. In: 43. „Струшка музичка есен“ 2018 Музиката помеѓу творецот и публиката, 21-23 Sept 2018, Struga, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2018) Духовното богатство на Ромите зурлаџии - преданија и лични доживувања. In: „Ѓурѓовден/Ерделези и традиционалната култура на Ромите во Македонија и на Балканот“ 50 години од истражувањата на Елзи Иванчиќ Дунин на Ромите во Македонија. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Мултикултуризмот во Р. Македонија манифестиран преку инструментот зурла и зурлаџиската музика. In: Етнолошки и фолклористички аспекти на мултикултурализмот и интеркултурализмот на македонското општество, 26-27 Sept 2019, Kratovo. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Изработувачот на тамбури и реставратор на музички инструменти Томислав Петров од Штип и неговата улога во продолжувањето на инструменталната традиција. In: „Фолклористика: предизвици и перспективи“. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Теренско истражување во општина Лозово за време на одржување на пеливански борби придружени од зурли и тапан. [Video]

Angelov, Goranco (2019) Теренско истражување во Р. Албанија. [Image] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Теренско истражување во село Брвеница. [Video]

Angelov, Goranco (2019) Теренско истражување во Злетово. [Image] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2020) Теренско истражување во Р. Бугарија, Благоевград. [Image] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2020) Теренско истражување во Штип поврзано со изработување на тамбури. [Image] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Традиционални инструменти 1 - скрипта. ISBN 978-608-244-017-0.

Angelov, Goranco (2016) Традиционалните музички инструменти во функција на зајакнувањето на националниот идентитет на македонскиот народ по 1989 година. In: Fifth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, 2-8 May 2016, Blagoevgrad, Bulgaria. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Штипско културно лето 2012. [Video] (Submitted)

Angelov, Goranco (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов со ансамблот ЕТНИКУМ. Концерт на традиционална музика на манифестацијата Штипска пастрамајлијада 2013 год. во организација на Општина Штип. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Новогодишен концерт 2013 на студентите по традиционални инструменти од класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов, Катедра за Етнокореологија. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време на одвивањето на Пијанечко-малешевска свадба 2014 во Делчево (Источна Македонија). [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Доц. м-р Горанчо Ангелов „Годишен концерт на студентите по традиционални инаструменти 2014 год.“. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2015) Целовечерен концерт на студентите по традиционални инструменти во класата на доц. м-р Горанчо Ангелов во рамките на „Штипско културно лето“ 2015. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2015) Новогодишен концерт 2015 на студентите по традиционални инструменти класа доц. м-р Горанчо Ангелов, Катедра за Етнокореологија. [Video]

Angelov, Goranco (2016) Новогодишен концерт на Катедра за етнокореологија и Џез студии 2016. [Video]

Angelov, Goranco (2016) Семинар за изворни инструменти и песни Прилеп 2016. . (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Годишен концерт на студентите по етнокореологија и џез студии 2016 год. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Годишен концерт 2017 Музичка академија, проф. Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2017) Новодишен концерт на традиционални инструменти 2017, Музичка академија, УГД - Штип, проф. Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2017) Новодишен концерт на традиционални инструменти 2017, Музичка академија, УГД - Штип, проф. Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2018) Новогодишен концерт на традиционална вокална и инструметнална музика 2018. [Video]

Angelov, Goranco (2018) Годишен концерт на Оркестарот на традиционални инструменти 2018. [Performance] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Новогодишен концерт 2019 на студентите по традиционални инструменти во класата на проф. м-р Горанчо Ангелов. [Performance]

Angelov, Goranco (2019) Годишен концерт на вокална и инструментална традиционална музика 2019 проф. м-р Горанчо Ангелов. [Performance]

Angelov, Goranco (2012) Изработувањето на традиционалниот музички инструмент зурла во Струга во 21 век, изработувачот Раде Ложанкоски. In: Музичка научна манифестација „Струшка музичка есен“, 15-16 Sept 2012, Струга, Македонија.

Angelov, Goranco (2016) Концерт на традиционална музика на „Светиниколско културно лето 2106“. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Горанчо Ангелов и ансамблот „Етникум“, концерт во Берово на Фестивалот Форест Фест-Берово, 7 и 8 декември 2013. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Afternoon Concert Break "A recital of Classical Music and Traditional Bagpipe Melodies". [Performance]

Angelov, Goranco (2020) Ехо од минатото – Музика изведена на гајда (Echo of the past - Music performed on bagpipes). [Performance]

Angelov, Goranco (2012) Folk music instruments used by Balkan people with a special review to the instrument zurla. In: II Интердисциплинарна, меѓународна научна конференција „Балканскиот фолклор како интеркултурен код“, Познањ, Полска. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Folk musical maker Dragi Kostovski from Shtip, Macedonia (Изработувачот на народни музички инструменти Драги Костовски од Штип). In: Etnologist. Makedonsko etnolosko drustvo, Skopje, pp. 247-257. ISBN 1409-6404

Angelov, Goranco (2014) Folklore Institute Marko Cepenkov - Skopje, Museum of Musical Instruments. In: Proceedings of The Museum of History - Shumen. Regional Museum of History - Shumen, pp. 255-263. ISBN 0861-9581

Angelov, Goranco (2014) Музичкиот инструмент ќемaне во Македонија. Орска и инструментална народна традиција, 10 . Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. ISBN 978-9989-642-83-8

Angelov, Goranco (2009) The custom “Pogazejki” as an integral part of the wedding ceremony and traditional songs which are sung during this custom (Обичајот “Погазејќи” како составен дел на свадбениот обред и обредните песни што се пеат при овој обичај). In: Makedonski folklor. Institut za folklor Marko Cepenkov-Skopje, Skopje, pp. 203-214. ISBN 0542-2108

Angelov, Goranco (2014) The function of the zurla players in the Pelivan wrestling in some parts of the Republic of Macedonia. In: Fourt symposium of the ICTM study group for music and dance in Southeastern Europe, 24-30 Sept 2014, Belgrade-Petnica, Serbia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) The function of the zurla players in the Pelivan wrestling in some parts of the Republic of Macedonia. In: Fourt symposium of the ICTM study group for music and dance in Southeastern Europe, Music and Dance in Southeastern Europe: New scopes of research and action, 24 Sept–1 Oct 2016, Belgrade-Petnica, Serbia.

Angelov, Goranco (2016) The function of the zurla players in the pelivan wrestling, in some parts of the Republic of Macedonia. In: Music and dance in Soutwestern Europe: New scopes of research and action. Faculty of Music, Belgrade, pp. 99-106.

Angelov, Goranco and Hristov, Josif (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов, гостин на гајда и кавал на Годишниот концерт на учениците по народни инструменти од Средното и основното музичко училиште „Сергеј Михајлов“ - Штип. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco and Jovanov, Ilco (2017) Семинар за изворни инструменти и песни Прилеп 2017. In: Семинарот за изворни народни инструменти и песни - Прилеп. (Unpublished)

Angelov, Goranco and Jovanov, Ilco and Velickovska, Rodna (2015) Семинар за изворни народни инструменти и песни Прилеп 2015. In: Семинар за изворни народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“, 30 June-03 July 2015, Dolneni, Prilep, Macedonia.

Angelov, Goranco and Kitanovski, Antonijo and Jovanov, Ilco (2015) „Музика на светот“ целовечерен концерт. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco and Ribarski, Kiril (2012) Горанчо Ангелов, солист на зурла со септетот на Кирил Рибарски, тромбон. Свечената академија по повод 27 март, патронен празник на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. [Video]

Atanaskova - Biljarska, Biljana and Mihajlovski, Angele (2011) Концерт на дуо флејта и пијано. [Performance] (Unpublished)

Atanasov, Sasko (2012) Методски аспекти на ората во Пијанец. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 157-166. ISSN 1857-8659

B

Barbareev, Kiril and Smilkov, Nikola (2007) Новогодишна претстава за деца работена со студентите на Педагошкиот факултет - Штип. [Video]

Buzharovska, Rumena and Jakimovska, Jana (2021) Што виде бубамарата? - илустрирана детска книга поезија. Чудна шума. ISBN 978-608-4938-21-7

C

Cicakovski, Timko (2012) Свадбениот циклус во Малешево. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 221-228. ISSN 1857-8659

D

Despot, Katerina (2021) Европскиот мебел во делот на културното наследство во Штип и негова трансформација во современи концепти за простор. Културното наследство низ призмата на ликовната уметност, 1 (1). pp. 30-38. ISSN ISBN: 978-608-66627-7-6

Despot, Katerina (2023) Изохипси од Африка. [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Dzingo, Aleksandar (2022) Човек и простор. [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Mikic, Srgjan and Brdi, Ibrahim and Pecov, Ivo (2022) Слобода. [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2021) Еклектични изохипси. [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2022) Композиција во дизајнот. Univerzitet Goce Delcev - Stip.

Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2021) Научно културните средби „Десет дена Крушевска Република" 2021. [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Dimitrijeva, Vanga and Risteski, Sanja (2013) Фестивал на мода, култура и уметност - Битола. [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Risteski, Sanja (2012) Модна ревија на тема: „Геометриските форми во модата". [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Risteski, Sanja and Dimitrijeva, Vanga (2012) Изложба на тема "Дизајн хартија". [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2019) Концепти за урбани пејзажи. [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2020) Пејзажни фрагменти. [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2020) Човек и пејзажни принципи. [Show/Exhibition]

Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2018) Professional - artistic exhibition, Undefined space. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2022) International exhibition of traditional vlach costumes. [Project] (In Press)

Dimitrijeva, Vanga (2012) Фолклорните традиции, обичаи во планините, романско-влашки диалог. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2013) Подај рака. [Project]

Dimitrijeva, Vanga (2014) Детска модна ревија. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2014) Крушево Град на културата. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2015) Изложба на изработки на традиционални костими. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2015) Хуманитарна детска модна ревија „Подај рака“. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2016) Традиционалното културно творештво на Власите во Р. Македонија со посебен осврт на традиционалните носии, Штипски регион. [Project]

Dimitrijeva, Vanga (2016) Крушево Етно - Град. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2016) Изложба на текстилни табли со кириличната азбука. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2015) Моето ново дрво мојот нов свет. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2017) Хуманитарна детска модна ревија. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2018) Детска модна ревија. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2018) Денови на модата, Штип. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2018) Денови на културта на Власите. [Project]

Dimitrijeva, Vanga (2012) Изложба на традиционални влашки носии од 19 век. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2012) Крушево етно-град 2012. [Project]

Dimitrijeva, Vanga (2013) Денови на модата 2013 Штип. [Project]

Dimitrijeva, Vanga (2016) Хуманитарна детска модна ревија, 2016. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga (2013) Civilizatie Montana, Campulung-Musctel, Romania. [Project] (In Press)

Dimitrijeva, Vanga (2019) International days of the Vlach people Culture, tradition and art unite. [Project]

Dimitrijeva, Vanga (2012) Vlach Open Day. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva, Vanga and Efremov, Jordan and Golomeova, Saska and Ristova, Elvira and Zhezhova, Silvana and Jordeva, Sonja (2019) Меѓународни денови на модата. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2020) Денови на текстилната индустрија промоција на младата генерација. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2022) Изложба со староградски носии. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2022) Мountain civilization Traditionas, customs, folklore on the mountain. [Project]

Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga and Srebrenkoska, Vineta and Despot, Katerina and Sandeva, Vaska and Efremov, Jordan and Golomeova, Saska and Zhezhova, Silvana and Jordeva, Sonja and Ristova, Elvira and Bojadziska, Slavica and Slavkova, Emilija and Gjorgjieva, lidija and Mirceska, Natasa and Angelinova-Dimitrova, Penka and Dimitrova Evtimova, Maria and Onteva, Maria and Badea, Corina and Hagi, Emil and Nanusevski Filipovic, Nadica and Janakieska, Danica and Golant, Natalia and Dimitrijeva-Mastev, Marina (2022) Preservation of local craft traditions at the international level and integrations into new tehnologies and process of recycling and apllications in modern and functional design. [Project]

Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga and Sterjov, Mitko (2022) Културното наследство низ призмата на ликовната дејност. [Project]

Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2019) Меѓународни денови на Власите, Културата, традицијата и уметноста обединуваат. [Project] (In Press)

Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2019) Хуманитарна детска модна ревија „Подај рака" 2019. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2019) Civilizatie Montana, Traditii, obiceiuri, folclor in munti Dialog Carpati, Pind, Roman Aroman. [Show/Exhibition]

Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2019) Promotion of the image and work of Tose Proeski. [Project]

Dzorleva, Tatjana (2013) Учебно помагало на студентите по пијано од Татјана Џорлева. ISBN 978-608-4708-54-4.

Dzorleva, Tatjana (2013) Пијано концерт на Дејан Стојанов во класата на проф. Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2013) Пијано концерт на Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2012) Пијано рецитал Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2018) Магистерски испит по пијано на Драгана Карова. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2018) Концерт по пијано на Драгана Карова. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2018) Концерт за четирирачно пијано Татјана Џорлева-Ана Гацева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2019) Концертна турнеа на студентите од пијано катедрата. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2019) Хуманитарен концерт. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2019) Дипломски испит на Панче Илиев. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2013) Концерт Музичка академија - УГД 2013. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Banev, Jovance (2015) Солистички концерт на Јованче Банев. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2014) Концерт на пијано дуото Ана Гацева и Татјана Џорлева во Кочани. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2014) Концерт на пијано дуото Ана Гацева и Татјана Џорлева во Штип. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2014) Концерт на пијано дуото Ана Гацева и Татјана Џорлева во Велес. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2014) Целовечерен концерт на четирирачно пијано, на пијанистките Ана Гацева и Татјана Џорлева во концертната сала на Факултетот за музичка уметност во Скопје. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2017) Концерт на Татјана Џорлева-Ана Гацева, пијано - четирирачно дуо. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2017) Џорлева-Гацева пијано концерт за 4 раце. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2017) Koнцерт за пијано 4 раце на Татјана Џорлева и Ана Гацева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Ilieva, Marija (2015) Концерт Илиева - Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Ilieva, Marija (2015) Концерт Илиева - Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Ilieva, Marija (2015) Фестивал за современа музика МОДОАРС 2015. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Ilieva, Marija (2017) Koнцерт за виолина и пијано. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Ilieva, Marija (2017) Kонцерт за виолина и пијано во рамките на „Берово-град на културата 2017". [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Karova, Dragana (2015) Солистички концерт - Драгана Карова. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Mihajlovski, Angele (2018) Докторски испит по пијано на проф. м-р Ангеле Михајловски, пијано придружба проф. д-р Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Skarik, Milica and Krstev, Vladimir and Dokuzov, Vasil (2014) Годишен концерт на Музичката академија при УГД - Штип. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Potevska, Emilija (2013) ЦД Пијано 4 раце Потевска-Џорлева. [Audio]

Dzorleva, Tatjana and Potevska, Emilija (2009) Potevska - Djorleva piano duo. [Performance]

Dzorleva, Tatjana and Potevska, Emilija and Marinova, Emilija (2014) Фестивал на современа музика МОДОАРС 2014. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Potevska Popivoda, Emilija and Mihajlovski, Angele (2018) Новогодишен Концерт на студентите по пијано. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Stojanov, Dejan (2013) Пијано концерт на Дејан Стојанов, студент во класата на проф. д-р Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Strmbova, Stefanija (2015) Солистички концерт на Стефанија Стрмбова. [Performance] (Unpublished)

E

Efremov, Jordan and Kertakova, Marija and Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2021) Expression of personality through dressing. Tekstilna industrija, 69 (1). pp. 28-35. ISSN 0040-2389

Efremov, Jordan (2014) Техники на цртање - скрипта. ISBN 978-608-244-118-4.

Efremov, Jordan (2011) Изложба во Штип - „Биопрогресија“. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2012) Денови на штипската култура во Скопје - Порта Македонија. [Video]

Efremov, Jordan (2016) ОСТЕН Биенале на цртеж. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2016) Кичево - Групна ликовна изложба од Интернационална Кичевска ликовна колонија. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2016) Изработка на традиционални влашки носии. [Project]

Efremov, Jordan (2016) Годишна изложба на ДЛУШ - Друштво на ликовни уметници на Штип. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2016) Интернационална изложба во Белград со наслов „Доброта се множи дељењем“. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2016) Интернационална групна изложба во манастирот Св. Георгија, Завиднице кај Ниш. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2017) Самостојна изложба на дела од Јордан Ефремов со наслов „Метаморфоза на синестетичкиот ракурс“. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2017) Самостојна изложба на цртежи и слики со наслов „Биопрогресија“ - Метаморфоза на синестетичкиот ракурс. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2017) Современа уметност и дизајн - скрипта. ISBN 978-608-244-460-4.

Efremov, Jordan (2018) Самостојна изложба „Меморија за Постанокот“. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2018) Учество со четири дела на ликовна изложба за минијатура „Картина от мнозина“ во Р. Бугарија. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2018) „Биди и ти дел од високата мода“. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2019) Годишна изложба и концерт - Галерија Безистен - Технолошко – технички факултет, Ликовна академија, Архитектура и дизајн, и Музичка академија - Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2019) Биенално студио на цртежи во Штип, учество со два цртежи. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2013) Каталог од изложба Велес и Кавадарци 2013 - Биопрогресија. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2014) Самостојна ликовна изложба од циклусот Биопрогресија - Куманово 2014. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2016) Ликовна колонија „Отиња 2016“. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2018) Изложба Ликовна академија, Архитектура и дизајн, Технолошко – технички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип - 2018. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2018) Изложба со студентите на Ликовна Академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 2018. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2018) Остен интернационално биенале на цртеж 2018. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2016) 23та Интернационална Кичевска ликовна колонија. In: 23та Интернационална Кичевска ликовна колонија , 02 July 2016, Kicevo, Macedonia.

Efremov, Jordan (2016) Скопје - Ликовна изложба на делата создадени на 23та Интернационална кичевска ликовна колонија. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2015) Модна ревија "Game on". [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2017) Изложба и учество со дело од XXIII Интернационална Кичевска ликовна колонија во Велес. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2017) Изложба и учество со дело од XXIII Интернационална Кичевска ликовна колонија во Куманово. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan (2017) Изложба и учество со дело од XXIII Интернационална Кичевска ликовна колонија во Прилеп. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan and Dimitrijeva, Vanga (2019) „Летна школа“ – Библиоарт. In: „Летна школа“ – Библиоарт, 10 July 2019, Stip, Macedonia.

Efremov, Jordan and Dimitrijeva, Vanga (2019) Денови на модата во Штип – модата виножитото на градот - Самостојна модна ревија(изложба) на детска колекција. Проект подржан од Министерството за Култура на Република Македонија. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan and Dimitrijeva, Vanga and Golomeova, Saska and Ristova, Elvira and Zhezhova, Silvana and Jordeva, Sonja (2019) Меѓународни денови на модата - Во чест на Св. Кирил и Методиј. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan and Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2018) Меѓународен проект – Меѓународни денови на културата на Власите. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan and Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2018) Хуманитарна детска модна ревија „Подај рака“ – ментор на студенти од ТТФ. [Show/Exhibition]

Efremov, Jordan and Kertakova, Marija and Jordeva, Sonja and Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2019) Tipology of personalities in fashion. Tekstilna industrija. pp. 271-280. ISSN 0040-2389

Emilija, Potevska Popivoda (2021) Ema Popivoda - piano recital in Perugia. [Performance] (Unpublished)

Emilija, Potevska Popivoda (2021) Piano recital "Dreamland" - Ema Popivoda. [Performance] (Unpublished)

Emilija, Potevska Popivoda and Branko, Pavlovski (2021) Concert for clarinet and piano in Istanbul. [Performance] (Unpublished)

Emilija, Potevska Popivoda (2017) Организација и менаџмент на Фестивалот МОДОАРС 2017. [Performance] (Unpublished)

Emilija, Potevska Popivoda and Branko, Pavlovski (2020) Концерт на Бранко Павловски - кларинет и Ема Попивода - пијано во Неготино. [Performance] (Unpublished)

Emilija, Potevska Popivoda and Petrov, Aleksandar (2018) "Acoustic electronics" - Concert for piano and tapan. [Performance] (Unpublished)

G

Gaceva, Ana and Dzorleva, Tatjana (2017) Пијано рецитал на Ана Гацева и Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2021) Улога и примена на автентични народни музички инструменти во третата симфонија „Рустика“, опус 58, од авторот Властимир Николовски. In: SME-2021, 17-19 Sept 2021, Струшка музичка есен 2021, Struga. (In Press)

Gavrilovski, Goce (2020) Bosa Rosa- G. Gavrilovski. [Performance] (Submitted)

Gavrilovski, Goce (2021) Daj Duni- G. Gavrilovski- TEHO 2021. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2021) Daj Duni- Gavrilovski Goce. [Performance] (Submitted)

Gavrilovski, Goce (2020) Gavrilovski Goce- Two pieces for violin & piano. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2021) Goce Gavrilovski- Duni-Daj; Grace Notes. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2022) "Kapetan"- G.Gavrilovski, for mixed choir. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2021) Kinder Concertino- G. Gavrilovski. [Performance] (Submitted)

Gavrilovski, Goce (2022) Lazarenki- DMM 2022. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2022) Toccate, Concert Etude- Perpetuum mobile- for violin- solo. [Performance]

Gavrilovski, Goce and Mihajlovski, Angele (2021) Рецензија на учебно помагало. ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани.

Gavrilovski, Goce and Pavlovski, Branko (2020) G.Gavrilovski- Miniature for clarinet-solo. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2010) Специфичности во работата со надарени ученици- дефинирање и идентификација. УГД- ФМУ- Штип- Годишен Зборник 2010 год., со трудови од научно- стручниот собир на тема- Улогата на музиката во образовниот процес, 1 (1). pp. 77-84. ISSN 1857-7296

Gavrilovski, Goce (2000) Рондо- пијано соло Гавриловски Гоце. [Performance] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2012) Концертантна соло- песна, Дај дуни -за машки вокал и пијано. [Composition] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2013) Рудо јагне - детски хор. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2012) Оркестрациска и темброва идеја и нивната звучна материјализација во делото „Болеро“ од Морис Равел. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 25-34. ISSN 1857-8659

Gavrilovski, Goce (2014) „Медитација со микс- комбинации“, Вокализа за мешан хор. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2015) „Скриена полифонија“- за соло виолончело, Емили Жирар- Шарест- Канада. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2015) Заблеало- Фестивал ТЕХО. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2017) Уметничката транспозиција на фолклорот изразена преку употреба на фолклорните елементи во делото „Илинденски диптих“ за: мешан хор, вокален солист и гудачки оркестар од Стојан Стојков. Годишен зборник - 2017 Музичка академија (4). ISSN 1857-7296

Gavrilovski, Goce (2019) Боса Роса - Гавриловски Гоце - Вокс Лихнидос - Романија. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2014) Фолклорните елементи во Суита бр.1, од балетот „Лабин и Дојрана“ на композиторот Трајко Прокопиев. In: Музичкo-научна манифестација „Струшка музичка есен“, 12-14 Sept 2014, Struga, Macedonia. (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2019) Уметничка транспозиција на фолклорните елементи во суита бр.1, од балетот „Лабин и Дојрана“ на композиторот Трајко Прокопиев. Makedonski folklor, 76. pp. 207-221. ISSN 0542-2108 UDC398

Gavrilovski, Goce (2015) Фолклорните елементи во Суита бр.1, од балетот „Лабин и Дојрана“ на композиторот Трајко Прокопиев,СМЕ. Струшка музичка есен 2014, Музика и образование. ISSN ISBN 978-9989-801-15-0

Gavrilovski, Goce (2017) Уметничката транспозиција на фолклорот изразена преку употреба на фолклорните елементи во делото „Стара песна“, концертни сцени за симфониски оркестар, опус 27 од композиторот Тома Манчев. Македонски фолклор, 39 (72). pp. 153-168. ISSN 0542-2108

Gavrilovski, Goce (2015) „Заблеало“- за 4- гласен мешан хор, Солистички концерт на градскиот хор. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2019) Употреба на фолклорните елементи и уметничката транспозиција на фолклорот во вториот став „Ламетозо“ од Симфонијата бр.5, на композиторот Тома Прошев. Yearbook - Faculty of Music Art. ISSN 1857-8659.

Gavrilovski, Goce (2011) Особеностите на народните музички инструменти во делото Трета Симфонија- „Рустика“, оп. 58, за симфониски оркестар, на композиторот В. Николовски. spisanie "Muzika", god.14, br.17. pp. 65-74. ISSN 1409-6579

Gavrilovski, Goce (2000) 8 Humouristic variants- for chamber ensemble. [Performance] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2019) Bosa Rosa - Gavrilovski Goce- Ohrid, Vox Lychnidos. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2019) Bosa Rosa - Vox Lychnidos, Vrnjachka Banja. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2010) Токатина за соло пијано C-F-G-C-F-C. [Composition] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2016) Compact Disk - "WORKS" - Gavrilovski Goce. [Audio]

Gavrilovski, Goce (2012) Concert- "Zablealo", Санкт Петерсбург. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2013) DMM-2013, Concert: Gavrilovski Goce, suite, partita for piano, solo: Осамен, Напевен воздив (2011) Polytechnics- The music of the XX-th Century. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2015) Композицијата "Dawn"- Vocal Cantata for a mixed choir - Gavrilovski Goce, испечатена од страна на странска издавачка куќа- „Композитор“- Русија. Horovaja laboratorija XXI vek - Muzika dlja detei i junoshestva, 5 (2). pp. 66-69. ISSN ISMN 979-0-3522-0889-6, bbk 85.941 x 80, nom- 6725

Gavrilovski, Goce (2013) “The Dawn”- Concert Vocalize / Vocal Cantata, Album with 9 scenes for mixed choir, awarded in Russia-2013. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2014) Festival of contemporary music - Modoars 2014 Гавриловски Гоце- „Ехо“, за виолончело и пијано. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2010) Gavrilovski Goce „Tokatni Varijanti“ за две пијана или четири- рачно пијано 2009 год. [Composition] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2013) Gavrilovski Goce- Daj duj, for sopran & piano. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2013) Gavrilovski Goce- Zableja rudo jagne, for child choir. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2014) Goce Gavrilovski- "Don Serbez", koncertantna piesa za sopran, tenor i pijano. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2013) Goce Gavrilovski- Rudo jagne zableka za detski hor. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2010) " Instrumentalno oro " za: Oboa, Violina, Viola, Celo. [Composition] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2011) Jazz Tokatina. [Composition]

Gavrilovski, Goce (2011) Lattino piece for: Flute, Piano, Bass & Bongos. [Composition] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2013) Piano Cycle- Gavrilovski Goce- Concert in NY- USA. [Performance] (Submitted)

Gavrilovski, Goce (2011) Preludium- Сонатен став за симфониски оркестар Гавриловски Гоце. [Performance] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2017) "Se posvrshi" - Gavrilovski Goce - TEHO. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2018) Se posvrsi- Gavrilovski Goce. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2019) TEHO- Bosa rosa - Gavrilovski Goce. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce and Lazarevski, Vladimir (2018) "Concert piece" performed in Rome- Italy, by Music Progressive quartet. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce and Lazarevski, Vladimir (2018) Koncertantna piesa - Dmm-2018. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce and Mihajlovski, Angele (2017) „Осамен напевен воздив“, две пиеси од Циклус за пијано, Гавриловски Гоце. [Performance]

Gavrilovski, Goce and Mihajlovski, Angele (2016) Гавриловски Гоце- 2 пиеси од Циклус за пијано. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce and Mihajlovski, Angele and Filova, Despina (2017) Goce Gavrilovski, Piano Cucle for solo piano, playing by Despina Filova. [Performance] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce and Mihajlovski, Angele and Stosic, Mateja (2017) Tokatina C F G C F C- Gavrilovski Goce, Piano Mateja Stosic. [Performance] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce and Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) „Во Круг“- соло песна за сопран и пијано, Солистички концерт, Благица Поп Томова- сопран и Милица Шкариќ- пијано. [Performance]

Gavrilovski, Goce and Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) - „Во Круг“- соло песна за сопран и пијано, Солистички концерт, Благица Поп Томова- сопран и Милица Шкариќ- пијано, Штип. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce and Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2016) Gavrilovski Goce - KRUG, performed in New York, USA. [Performance] (In Press)

H

Halimi, Teuta (2012) Примена на Гордон -Тестот за испитување на музичките способности на учениците во прво одделение (албански наставен јазик) на основните училишта во Тетово. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 95-106. ISSN 1857-8659

Haralampovski, Vance (2018) Ванче Хараламповски трио. [Performance] (Unpublished)

Haralampovski, Vance (2021) Џез концерт - ГП Куманово. [Performance] (Unpublished)

Haralampovski, Vance (2021) Џез фестивал - Неготино 2021. [Performance] (Unpublished)

Haralampovski, Vance (2013) Концертен настап. Masters thesis, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

Haralampovski, Vance (2016) Џез солфеж 1 - скрипта. UGD - Stip. ISBN 978-608-244-153-5

Haralampovski, Vance (2019) Астибо џез фестивал 2019. [Performance] (Unpublished)

Haralampovski, Vance and Popovski, Saso (2019) Работилница/дебата на тема - џез артистите во музичката индустрија. [Performance] (Unpublished)

I

Ilic, Blagica (2014) Сценска адаптација на градски игри од Велес. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Ilik, Blagica (2012) Релевантни етнокореолошки и етнолошки карактеристики на орото Ибраим Оџа, претпоставка за следење на регионалната идентификација. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 203-214. ISSN 1857-8659

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2023) Еxperiences and lessons from online teaching a group of music subjects during the pandemic covid-19 at the faculty of education – skopje. In: ОБРАЗОВАЊЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19: ИСКУСТВА И ПОУКЕ, 1-3 June 2023, Beograd, R.Srbija. (In Press)

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музичката традиција во Коџаџик – колепката на семејството на Ататурк. Documentation. Islam & Leshkova-Zelenkovska.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Модификации во исламската мистична духовна музика во Република Македонија во услови на глобалните музички текови. In: Трета Светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог, 10-13 May 2013, Скопје. (Unpublished)

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2018) Assessment of the Musical Aptitude of the Future Teachers: Applying the Gordon AMMA Test. In: 13 International Balkan Education&Science Congress, 6-8 September 2018, Edirne/Turkey/Trakya University Faculty of Education. (In Press)

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Between Social Transformation and Continuity: Bektashi Sufi Music Tradition in the Republic of Macedonia. Review of European Studies, 6 (2). pp. 63-80. ISSN 1918-7173

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2019) Evaluating of the musical abilities in function of effective music teaching. In: 14 International Balkan Education and Science Congress, 5-7 Sept 2019, Ohrid, Republic of North Macedonia.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Global cultural processes in the continuity and the prospective of the musical tradition. Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 3 (2). pp. 271-276. ISSN 2305-9494

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) The Music Education of the Future Teachers: Developing Pedagogical Knowledge and Musical Activities. In: 9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), 01-04 Feb 2017, Nice, France. (In Press)

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2016) Music Tradition of Yuruks: Western Part of the Republic of Macedonia. Documentation. LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG, Schaltungsdienst Lange o.H.G.,Berlin.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Music as a Vital Factor for the Continuity of the Cultural Identity. Review of European Studies, 7 (12). pp. 90-97. ISSN 1918-7173 (Print) 1918-7181 (Online)

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2016) Musical Elements in the Performing Approach: Sonatina in C for Two Pianos from a Macedonian Contemporary Composer. Muzikoloski Zbornik - Musicologial Annual, Vol 52 (1). pp. 41-50. ISSN 0580-373X

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2016) Musical tradition in wedding ceremony: The role of music in masking the bride. In: Fifth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, 2-8 May 2016, Blagoevgrad, Bulgaria.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2016) Ottoman Music Culture in the Balkans through the Prism of the Travel Writer Evliya Celebi. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 27 (3). pp. 261-268. ISSN 2307-4531

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2020) Preservation of Cultural Heritage Reflected in the Musical Tradition. In: Perspectives of Arts and Social Studies. Book Publisher International.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2012) The Role of Music Education in Preserving Traditions in a Multiethnic Society. International Journal of Multidisciplinary Thought CD -ROM. pp. 159-163. ISSN 2156-6992

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2012) Spiritual islamic Music Tradition in The Balkans at The Time of The Ottoman State. Journal of Academic Studies, 14 (52). pp. 1-18. ISSN 1302-2431

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2018) Woman and Music Tradition: Vocal Singing in the Ritual Henna Night. Europian Journal of Arts (1). pp. 24-29. ISSN 2310-5666

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) The benefits of music in inclusive education. In: 12th International Balkan Education and Science Congress, 28–30 Sept 2017, Nessebar, Bulgaria.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) The continuity of the musical tradition in the modern education. In: International Conference Inovations, Challenges and Tendencies in the Post Moder Education, 12-13 Sept 2013, Stara Zagora, Bulgaria.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) The importance of the practical work of the future teachers for the subject Music education. In: First International Conference “Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments - Experiences and Challenges “, 27-29 Nov 2014, Skopje, Macedonia.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2011) The need for integration of modern e-methods in studying of the subject Musical education in Republic of Macedonia. The modern society and education, 2. pp. 1359-1365. ISSN 978-9989-823-33-6

Ivanova, Dunja (2012) Децата и музиката во виртуелната реалност. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 87-94. ISSN 1857-8659

Ivo, Pecov (2022) Слобода. [Show/Exhibition]

J

Jakimovska, Jana (2021) Мурал на Лилјана Дирјан и Богомил Ѓузел. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2021) Меморијалниот комплекс на паднатите борци на револуцијата од Богдан Богдановиќ во Штип – одраз на едно минато време и поттик за иднината. In: Културното наследство низ призма на ликовната дејност. Mitko Sterjov, Zavod i muzej Stip, pp. 58-66. ISBN 978-608-66627-7-6

Jakimovska, Jana (2022) Поместени граници. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2022) Мурал со студентите на Ликовната академија. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2019) Корица за книгата „Европска унија: право и политики“. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2022) Ретро: телесни ретроспективи, самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2022) Плата за живот - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2022) Есеи за миграција и азил - илустрација на корица. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2022) Дизајн на плакат и корица за каталог за изложбата Ретро: телесни ретроспективи. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2022) Дизајн на каталог за изложбата Плата за живот. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2023) Перспектива во цртеж и слика - учебник. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-955-5

Jakimovska, Jana (2022) Дизајн на плакат за јубилејна изложба 15 години УГД. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2022) Дизајн на плакат за годишна изложба 2022. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2022) Награда на ДЛУМ за мал формат, 2022. DLUM.

Jakimovska, Jana (2022) Годишна изложба на ДЛУМ 2022 - учество на групна изложба. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2022) Мал формат 2022, групна изложба на ДЛУМ. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2022) Учество на групна јубилејна изложба „50 години МКЦ“. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2021) Cover illustration for the book Migration and Asylum. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2021) Cover photograph for My Mark - exhibition catalogue. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Introductory text for the catalogue of the exhibition "Modular". MKC Skopje.

Jakimovska, Jana (2022) Not your toy! - учество на групна изложба. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2021) Online solo exhibition, Podium Jadro. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2021) Pandemic Inspirations, group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2021) Solo Exhibition in NUCK Trajko Prokopiev Kumanovo. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2022) Ut Pictura Latinum - илустрации на прв том. Чудна шума.

Jakimovska, Jana (2022) A workshop within the series The Ultimate. Lokomotiva. (Unpublished)

Jakimovska, Jana and Buzharovska, Rumena (2022) Работилница за изработка на фанзини во рамки на ФЕМ 101.2. Медуза. (Unpublished)

Jakimovska, Jana and Cardula, Zoran and Jovanovikj, Gjorgje and Trajkovikj, Nemanja and Kostovski, Goran (2021) 5 Слики - групна изложба во рамки на петтата Текстилијада. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Markovic, Marina (2021) Art Colony Galichnik Exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Miloseski, Slobodan and Despot, Katerina and Efremov, Jordan and Dimitrijeva, Vanga and Sandeva, Vaska and Namicev, Petar and Risteski, Sanja (2021) Културното наследство низ призма на ликовната дејност - изложба. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Temkova, Ana and Mehmeti, Shqipe and Maneva Chupovska, Jana and Ivanovska, Ana and Filipova Kitanovska, Simonida and Gligorievska Kochoska, Zhaklina and Gelevska Veljanoska, Zhaneta and Bozhinovska, Emilija and Frangovska, Ana (2021) Мојот белег - групна изложба. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Корени, порти, портали, патишта и патокази. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Совршениот уметник: „Отворени образовни курикулуми - критички единки и колективи“. ФРУ - Факултет за работи што не се учат.

Jakimovska, Jana (2019) Инсталација О. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2020) Небо, самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2020) Хероите на градот - мурал. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Еднакви, заедно посилни - мурал. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Ментор на работилница за постер „Постер за мене, постер за сите“. Tiiiit.inc.

Jakimovska, Jana (2017) Перспектива 1 - скрипта. ISBN 978-608-244-414-7.

Jakimovska, Jana (2018) 13th International Art Colony Skopje 2018 - Exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2020) Учество на 31 меѓународна ликовна колонија Галичник. Галичка ликовна колонија. (Unpublished)

Jakimovska, Jana (2018) Art Colony Paradiso Exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2014) Balkon zum Balkan. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Book cover for Подобрување на остварувањето на правата на студентите со хендикеп во образовниот процес во Општина Штип. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Алчност. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Бања. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2013) Book cover illustration for Бели заби. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Во трагата на бродот. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Гордиевата врвка. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Златен оков. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2013) Book cover illustration for Како да се упокои вампир. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Book cover illustration for Мојот Маж by Rumena Buzarovska. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2018) Book cover illustration for Не одам никаде. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Нешто да ти кажам. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Резервен живот. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book illustration for Берлински тополи. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2018) Bosh 10 Festival - group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2019) Changing Reflections, group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Collective decision - art and work. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Collective work, panel. Akto Festival.

Jakimovska, Jana (2015) Colours of Freedom. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2015) Colours of Freedom, workshop. In: Colours of Freedom, workshop.

Jakimovska, Jana (2019) Cyanotype on canvas - workshop (participant). In: Cyanotype workshop. (Unpublished)

Jakimovska, Jana (2019) DEUS ex Machina, participation in group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2015) Dealing With the Past, exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2015) Dealing with the Past, colony. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2017) Discrimination? - Exhibition of posters. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2015) East Meets West. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Evolution of a Dream, group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Evolution of a Dream, mural. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2019) Exhibition of the 56th International Colony of Strumica. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Exhibition of the Artworks of the Kicevo Art Colony in Prilep. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Exhibition of the Kicevo Art Colony in Kumanovo. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Exhibition of the Kicevo Art Colony in Skopje. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) "Face to Face" - Imago Mundi Exhibition in Sarajevo. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Femigrations - group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Femina 8/IV exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Group exhibition in hotel Arka. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) HOPS Auction of Artworks. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Heroines of Our Time. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Humanitarian exhibition for the victims of the Skopje August floods. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) I am Decor, Cultural Gender Practices. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2014) I was gonna paint... [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2012) ID/Identities. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Љубовниот бивол. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Бучната чавка. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Гладната лама. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Гордиот црв. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Грдиот крт. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Завеаното магаре. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Питонот-удав. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Себичната крава. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Сината птичка. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2020) Illustration for the poem Совесната ајкула. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2015) In First Person, Magaza gallery, Bitola. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2015) In First Person, National Gallery Mala Stanica, Skopje. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) In Harmony with Nature - group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Indoctrination, mural. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2016) Kicevo Art Colony, participation. AD Tajmiste Kicevo.

Jakimovska, Jana (2016) Korijeni, portici, portali, putevi i putokazi. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Korijeni, portici, portali, putevi i putokazi - group exhibition in Rijeka. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) La Petite Mort. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Liber Tango. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2019) Me too, we too - exhibition of posters: mentoring and participation. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Mentor of a Student exhibition - Censored. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Mentor of a student exhibition at the event Текстил-и-јад-а. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Mentor of a student exhibition of posters - Discrimination? [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2019) Mentor of a student workshop and exhibition: Loud Against Rumors (Гласно против гласини). [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2020) Mentor of students for a poster competition. OSCE Macedonia.

Jakimovska, Jana (2018) Migrations - group exhibition. mentor and participant. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Migrations - poster workshop. University Goce Delcev. (Unpublished)

Jakimovska, Jana (2012) Огледалце (Mirror), Solo Exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Murals at the Children's Clinic in Skopje. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2018) Nikola Tesla and the Electrical Current - workshop and exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Not a Joke: Discrimination and Censorship - mentor and participant. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) "O" - Solo Exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) O. Multiple. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2014) Paratissima Skopje. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2015) Paratissima Skopje 2015. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Paratissima Skopje Transformation 2016. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2015) Paratissima Torino 2015 Ordine o caos? [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Participation in a group exhibition on the 26th edition of Days of Macedonian Culture in Split. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Participation in the 13th International Art Colony Skopje 2018. Музеј на град Скопје.

Jakimovska, Jana (2019) Participation in the 56th International Colony of Strumica. N.I. Culture Center Anton Panov - Strumica.

Jakimovska, Jana (2018) Participation in the Art Colony Femigrations. USAID.

Jakimovska, Jana (2018) Participation in the Debate "Culture NOW!", DrimON Festival. DrimON festival. (Unpublished)

Jakimovska, Jana (2013) Participation in the First Regional GIF Festival, GIFEST, Subotica, Serbia. In: Prvi regionalni festival gifova GIFEST, 01 June 2013, Subotica, Serbia.

Jakimovska, Jana (2012) Participation in the Third International Art Colony, Ohrid, Macedonia, 2012. In: Third International Art Colony, 23-29 April 2012, Ohrid, Macedonia.

Jakimovska, Jana (2018) Participation in the art colony Paradiso, Rab, Croatia. Galerija Makek - Paradiso.

Jakimovska, Jana (2017) Participation in the exhibition "Censored". [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Participation in the group exhibition 1101: Св. Климент Охридски низ современа уметничка призма. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2013) Participation in the group exhibition Utopias/Dystopias: Documents. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Participation in the group exhibition Музеј Дебар Маало. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Photocopy Machine of Love - group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Portals - group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2019) Projekt O. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2013) Reidentification - Exhibition of Kooperacija. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2014) Solo exhibition in Gevgelija. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2015) Solo exhibition in Prishtina, Kosovo. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) Solo exhibition in Social Center Dunja. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Текст, силна, текстилна (Solo exhibition). [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2017) Tango Nuevo - group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2013) Third International Art Colony Ohrid 2012, Exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2016) Transfiguring, Imago Mundi. Fabrica.

Jakimovska, Jana (2018) Vedrije dolazi, group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2020) What Comes Next?! - group exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2018) What I like to do in autumn - workshop and exhibition. [Show/Exhibition] (Submitted)

Jakimovska, Jana (2016) Winner of the competition by Konrad Adenauer Stiftung 2016. Konrad Adenauer Stiftung.

Jakimovska, Jana (2013) Works created at the Art colony Aurora resort and spa, Berovo. [Artefact] (Unpublished)

Jakimovska, Jana and Egorov, Igor and Egorova, Viktorija (2016) Paratissima Skopje 2016, Mentor of a student exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Egorov, Igor and Egorova, Viktorija (2016) Students' exhibition 2016, mentor. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Egorova, Viktorija and Egorov, Igor and Miloseski, Slobodan and Smilkov, Nikola (2017) Student exhibition 2017, mentor. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Egorova, Viktorija and Egorov, Igor and Smilkov, Nikola (2014) Mentor of a student exhibition. Paratissima Torino.

Jakimovska, Jana and Gjorgjievski Tonkin, Nenad (2018) Vision Skopje. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Gjorgjievski Tonkin, Nenad (2019) Vision Skopje 2.0. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Gjorgjievski Tonkin, Nenad (2020) Vision Skopje 3, Illusion or Reality. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Khvastunova, Alla and Melnik, Snegana and Mehmeti, Shqipe (2020) 4 х Слобода, изложба. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Miloseski, Slobodan and Efremov, Jordan (2016) Exhibition of the Kicevo Art Colony in Knezino. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Miloseski, Slobodan and Egorova, Viktorija and Egorov, Igor (2019) Flora and Fauna - mentoring a student exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Miloseski, Slobodan and Egorova, Viktorija and Egorov, Igor and Bondarenko, Larisa (2019) Art and Man - mentoring a student exhibition. [Show/Exhibition]

Janevski, Vladimir (2012) Чешлање и плетење на коса кај девојка во с. Скочивир, битолско. In: etnologist.

Janevski, Vladimir (2012) Подготовка на сценска адаптација. Zbornik na trudovi IV, IV. pp. 4-10.

Janevski, Vladimir (2004) Водичарке. [Video]

Janevski, Vladimir (2004) Оплитање. [Video]

Janevski, Vladimir (2004) Пишање. [Video]

Janevski, Vladimir (2013) Прес конференција. [Video]

Janevski, Vladimir (2013) Етнокореолошки карактеристики на македонските народни ора (по избрани примери). Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје. ISBN 978-9989-642-1

Janevski, Vladimir (2013) Изложба - Стари кошули млади невести. Стари кошули млади невести. (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Концертна турнеа на студентите во Јапонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Концертна турнеа во Македонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Форми и облици во македонскиот играорен репертоар. Фестивал за народни игри и песни, Илинденски денови - Битола, 5 (5). pp. 5-16.

Janevski, Vladimir (2013) Комитско оро. Македонска академија на науките и уметностите: Сто години од Балканските војни, Скопје.

Janevski, Vladimir (2013) Промоција на книгата „Народната носија во Овче Поле“. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) ...И ние сме деца... [Video]

Janevski, Vladimir (2014) Теренско истражување во селата Бегниште и Ресава. [Image] (Unpublished)

Janevski, Vladimir (2012) Кореографското творештво на Трајко Прокопиев во ансамблот Танец. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 135-140. ISSN 1857-8659

Janevski, Vladimir (2012) Кореографското творештво на Трајко Прокопиев во ансамблот Танец. Yearbook - Faculty of Music Art, 3 (3). pp. 135-139. ISSN 1857-8659

Janevski, Vladimir (2013) Коде се Мијаците. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2014) Реквизите при изведба на орската традиција. Балканската култура низ призмата на фолклористичкото - етнолошките истражувања. pp. 349-356. ISSN 978-9989-642-84-5 (In Press)

Janevski, Vladimir (2014) Народните ора прикажани во текстилното народно творештво. Етнолог, 16. ISSN 1409-6404

Janevski, Vladimir (2014) Глувонемите ора, нивната стилска и морфолошка анализа. Македонски фолклор, 36 (69). ISSN 0542-2108

Janevski, Vladimir (2014) Форми во македонските играорни обрасци. Зборник на трудови - Илинденски денови, 6. pp. 4-9.

Janevski, Vladimir (2014) Нашето село... [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2014) Хајри Мате Дике. [Video]

Janevski, Vladimir (2014) Традиционалната музика и игра на Балканот. [Video]

Janevski, Vladimir (2014) Методика на народни ора - скрипта. ISBN 978-608-244-145-0.

Janevski, Vladimir (2015) Народната носија суштинска одлика во сценските адаптации. Зборник на трудови - Илинденски денови, 7. pp. 5-8.

Janevski, Vladimir (2016) Водичарки во планинските села од Скопска Блатија. Македонски Фолклор, 71. pp. 337-346. ISSN YU 0542-2108

Janevski, Vladimir (2016) Накитот и китењето суштинска одлика во сценските адаптации. Зборник на трудови - Илинденски денови, 8. pp. 4-7.

Janevski, Vladimir (2016) Играта калочоина во западна Македонија. Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи. ISSN 978-608-65143-6-5

Janevski, Vladimir (2011) Пишаните и визуелни извори за традиционалните игри во крајот на 19 и почетокот на 20 век. Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). ISSN 1857-7296

Janevski, Vladimir (2019) Etnokoreoloska klasifikacija na orata vo Makedonija. Other. Здружение на етнокореолози на Македонија.

Janevski, Vladimir (2010) Glavni karakteristiki na igraornite podracja. Zbornik na trudovi II, II. pp. 3-10.

Janevski, Vladimir (2012) Komitskoto oro. In: Сто години од балканските војни, 3-4 Dec 2012, MANU - Skopje.

Janevski, Vladimir (2012) Narodnata nosija vo Ovce Pole. Documentation. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Штип.

Janevski, Vladimir (2011) Pishanite i vizuelnite izvori za tradicionalnite igra za krajot na XlX i pochetokot na XX vek. In: Годишен зборник.

Janevski, Vladimir (2011) Tehniki i metodi pri etnokoreoloski istrazuvanja. Zbornik na trudovi III, III. pp. 3-10.

Janevski, Vladimir (2014) Семинар - Илинденски денови VI. In: Семинар за традиционална музика и игра, 29 July-01 Aug 2014, Bitola, R.Macedonia.

Janevski, Vladimir and Andonovski, Marjan and Atanasov, Sasko (2013) Теренско истражување во Радовишко поле. [Image] (In Press)

Janevski, Vladimir and Angelov, Goranco (2013) Годишен концерт - Ревија на народни носии, инструменти, песни и ора. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2012) Душата на беровската чалгија. [Image] (Unpublished)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Пустец. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Каршијак. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Ораовички собор. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Чангулово. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2014) Концертна турнеа низ Македонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) Османлиските културни белези во Македонија. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) Фестивал во Полска - Бјали Исток. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) концертна турнеа во холандија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) прозорец кон традицијата. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) Концертна турнеа во Србија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) Концертна турнеа низ Македонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2017) На аскер ќе одам - ДВД. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2017) Махмуд се готви... [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Andonovski, Marjan and Atanasov, Sasko and Kostov, Stojance (2013) Едукативни семинари во Јапонија. [Image] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2012) Нашата методика. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2012) Чувари на традицијата. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2015) Едукативни концерти. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2011) 10 години едукативна, концертна и истражувачка дејност. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilik, Blagica (2015) Концертна турнеа во Турција. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilik, Blagica (2015) Фестивал во Турција - Бурса. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilik, Blagica (2016) Концертна турнеја низ Македонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilik, Blagica and Ilievska, Melita (2015) На аскер ке одам. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2015) Теренско истражување во Охридско. [Image]

Janevski, Vladimir and Ilic, Blagica and Vitanova, Ankica (2008) Танци народни ора. ISBN 978-608-206-006-4.

Janevski, Vladimir and Ilik, Blagica (2015) Концертна турнеа во Албанија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Sumberg, Bobbie and Krsteva, Angelina and Nazim, Jasemin and Dimovska, Sanja and Gjogjovska, Tatjana and Hristova, Slavica and Trpevski, Davorin (2011) Young Brides, old treasures, Macedonian embroidered dress. Museum of International Folk Art - USA. pp. 1-300.

Janevski, Vladimir and Svetozarevk, Branislav and Gorgieska, Anita and Zlatev, Simeon (2015) Османлиските културни белези во Македонија 2. Documentation. Institut Junus Emre - Skopje.

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Jovanov, Ilco and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Skarik, Milica and Gavrilovski, Goce (2013) Факултет за музичка уметност. [Video]

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Ilic, Blagica and Angelov, Goranco and Gavrilovski, Goce (2017) Традиционалната музичка култура во градот Штип од крајот на XIX и почетокот на XX век. [Project] (Submitted)

Jankoski, Marjan (2021) Изведба на композицијата „Непребол“ од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски. [Performance]

Jankoski, Marjan (2021) Изведба на композицијата „Кумановско“ (музичка обработка за две тамбури од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски). [Performance]

Jankoski, Marjan (2022) Изведба на композицијата „Киниса моме (брат и сестра)“ од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски. [Performance]

Jankoski, Marjan (2022) Изведба на композицијата „Кога бев дете (мозаик од слики)“ од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски. [Performance]

Jankoski, Marjan (2022) Настап на проф. м-р Марјан Јанкоски на целовечерниот концерт на женскиот младински хор при МКЦ - Скопје. [Performance]

Jankoski, Marjan (2023) Изведба на композицијата „Вевчанска рапсодија“ (за симфониски оркестар) од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски. [Performance]

Jankoski, Marjan (2022) Настап на проф. м-р Марјан Јанкоски со студентите од класата по народни инструменти на новогодишниот концерт насловен „Вдиши музика“. [Performance]

Jankoski, Marjan (2022) Изведба на композицијата „На пат за дома“ (концертна пиеса) од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски во Созопол (Р. Бугарија). [Performance]

Jankoski, Marjan (2022) Изведба на композицијата „Концертна пиеса“ од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски во Софија (Р. Бугарија). [Performance]

Jankoski, Marjan and Lazarevski, Vladimir (2022) Изведба на делото "Dove's wing" (за обоа, флејта и пијано) од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски во Њујорк (САД). [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Naumovski, Stojance and Petrev, Sasko and Gjorgievska, Elena and Panov, Zlatko and Kolev, Ile (2023) Kомпозиција: „Песна за Свети Јоаникиј Ракотински“. [Composition]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Kolev, Ile and Vladimirova, Elena and Panov, Zlatko and Naumovski, Stojance (2023) Концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ во Кочани. [Performance]

Jankoski, Marjan (2010) Примената на народните инструменти во одделенската и предметната настава. In: Годишен зборник. Факултет за музичка уметност, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Македонија, pp. 85-89. ISBN 978-608-4504-30-6

Jankoski, Marjan (2012) Концерт на женскиот младински хор при хорското студио „Рустико“-Скопје и настап на Марјан Јанкоски во композицијата „Ливада “ и деловите: „Ливада“, „Утро“ „Танц на цвеќињата“, „Косачи“ и „Игра“ од композиторот и диригент Запро Запров. [Performance]

Jankoski, Marjan (2014) Камерен концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ во чест на официјалната промоција на книгата „Името е нашата татковина“ напишана од група автори на Македонскиот манифест. [Performance]

Jankoski, Marjan (2016) Изведба на композицијата „На пат за дома“ (во изведба на трио „Академико“) од авторот Марјан Јанкоски во концертната сала на Уметничката академија во Осиек, Р. Хрватска. [Performance]

Jankoski, Marjan (2016) Изведба на композицијата „На пат за дома“ (во изведба на трио „Академико“) од авторот Марјан Јанкоски во концертната сала „Даворин Јенко“ во Белград, Р. Србија. [Performance]

Jankoski, Marjan (2017) Изведба на композицијата „На пат за дома“ од авторот Марјан Јанкоски во Нови Сад (Р. Србија). [Performance]

Jankoski, Marjan (2019) „Вознес на душата, вознес на срцето“ - Целовечерен концерт на проф. м-р Марјан Јанкоски и класата за народни инструменти при одделот за ТММП. [Performance]

Jankoski, Marjan (2019) Изведба на авторската композиција „Радуј се оче Гавриле“ на Петровденски Духовни Конаци во Кочани. [Performance]

Jankoski, Marjan (2019) Концерт на Марјан Јанкоски во чест на промоцијата на книгата „Трпе и Европа“ од авторот и поет Ефтим Клетников. [Performance]

Jankoski, Marjan (2020) Изведба на композицијата “Кога бев дете” (мозаик од слики) од авторот Марјан Јанкоски на фестивалот за класична музика “Лира”. [Performance]

Jankoski, Marjan (2020) Учество на проф. м-р Марјан Јанкоски како изведувач на народни инструменти-кавал, во проектот “Француско-македонски интерпретации низ кавалот и пијаното, изворното пеење и книжевната оставина”. [Performance]

Jankoski, Marjan (2011) Изведба на композијата „Танцот на изворите“ од авторот Марјан Јанкоски на националната телевизија МТВ1. [Performance]

Jankoski, Marjan (2012) Скрипта „Оркестар на народни инструменти 1“. ISBN 978-608-4504-71-9.

Jankoski, Marjan (2019) Kонцерт на Марјан Јанкоски во КИЦ во чест на грандиозниот есеј „Јанѕа и рана“ од поетот Ефтим Клетников. [Performance]

Jankoski, Marjan and Dautovski, Dragan and Stojkovska-Srafimova, Velika (2016) Целовечерен концерт насловен „Приказни од нашето детство“ (фестивал „Скопско лето“ 2016). [Performance]

Jankoski, Marjan and Jorgusevski, Borislav and Janevska, Andrijana and Kusevski, Martin and Bojkov, Ivan (2018) Музички проект ЦД "Песни испеани за своја душа. [Audio]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2011) Изведба на композицијата „Вдахновение“ од авторот Марјан Јанкоски. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2013) Изведба на целовечерен камерен концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2013) Изведба на целовечерен солистички концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2013) Изведба на целовечерен солистички концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2013) Изведба на целовечерен солистички концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2015) Авторско аудио ЦД: „Песни на Вевчанската душа“ на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“. [Audio]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2015) Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ во Охрид. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2014) Песни на Вевчанската душа - гостување, промоција на нови музички дела и нивна музичка изведба на Националната телевизија МТВ1. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2014) Гостување, промоција и музичка изведба на композиција „Васиљке ќиске босиљке“ (за камерен оркестар“) на Марјан Јанкоски на националната телевизија МТВ1. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2015) Едночасовен музички портрет посветен на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ на кочанската телевизија Канал 8 во емисијата „Попладне со Тања“. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Gjorgievska, Elena and Petrev, Sasko and Panov, Zlatko and Kolev, Ile and Naumovski, Stojance (2018) „Пофална песна за Свети Гаврил Епископ Велички Светогорец“. [Audio]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Kolev, Ile and Petrev, Sasko and Djorgievska, Elena and Panov, Zlatko and Naumovski, Stojance (2016) Целовечерен концерт по повод јубилејот „1100 години од упокојувањето на „Свети Клилмент Охридски“. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Kolev, Ile and Petrev, Sasko and Gjorgjievska, Elena and Naumovski, Stojance and Panov, Zlatko and Dautovski, Ratko (2017) Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски „Портал“ на фестивалот „Есенски музички свечености“. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Kolev, Ile and Petrev, Sasko and Vladimirova, Elena and Panov, Zlatko and Naumovski, Stojance and Dautovski, Ratko (2020) Изведба на композицијата “Мајчинска” од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски. [Composition]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Gjorgievska, Elena and Panov, Zlatko (2016) Концерт - „Духовна академија“ по повод празникот св. Петар и Павле во Кочани. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Kolev, Ile and Djorgievska, Elena and Panov, Zlatko and Naumovski, Stojance and Dautovski, Ratko (2017) Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ во Демир Капија. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Kolev, Ile and Djorgievska, Elena and Panov, Zlatko and Naumovski, Stojance and Dautovski, Ratko (2017) Авторско аудио „ЦД“ насловено „РОЖБА“ на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“. [Audio]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Kolev, Ile and Gjorgievska, Elena and Panov, Zlatko and Naumovski, Stojance and Dautovski, Ratko (2018) Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски и „Портал“ на манифестацијата „Петровденски конаци 2018“ во Кочани. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Kolev, Ile and Glorgievska, Elena and Panov, Zlatko and Naumovski, Stojance (2016) Целовечерен концерт и изведба во живо на музичкиот проект „Радост моја, Христос Воскресе!“ од авторот Марјан Јанкоски на Македонската телевизија (МТВ1). [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Kolev, Ile and Panov, Zlatko and Gjorgievska, Elena and Naumovski, Stojance and Dautovski, Ratko (2018) Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски и „Портал“ на 19-та Литературна манифестација „Илинден 2018“ (о. Илинден, Скопје). [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Vladimirova, Elena and Naumovski, Stojance and Kolev, Ile and Dautovski, Ratko (2020) Изведба на композицијата “Повторна средба” од авторот проф. м-р Марјан Јанкоски. [Composition]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrov, Sasko and Naumovski, Stojance (2013) Изведба на целовечерен камерен концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Polizova-Dimovska, Letka and Spasov, Dragan (2014) Светски хорски олимписки игри - настап на Драган Спасов, студент по народни инструменти во Рига, Летонија. [Performance]

Jankoski, Marjan and Zaprov, Zapro and Spasov, Dragan (2013) Селектор и промотор на концертна дејност. [Performance]

Jankoski, Marjan and Zaprov, Zapro and Spasov, Dragan (2013) Селектор и промотор на концертна дејност. [Performance]

Jankov, Ivana (2012) Акордската структура застапена во вокалната кантата „Псалми“ од композиторот Стојан Стојков. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 43-52. ISSN 1857-8659

Jankov, Ivana (2013) Музичките изразни средства и нивните особености во вокалната кантата „Псалми“ од композиторот Стојан Стојков. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Jankov, Ivana (2011) Новогодишен концерт на студенти и професори на Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. [Performance]

Jankov, Ivana (2012) Годишен концерт 2012 Факултет за музичка уметност при Унивезитетот „Гоце Делчев“- Штип. [Performance] (In Press)

Jankov, Ivana and Gavrilovski, Goce (2012) Ивана Јанков - Гоце Гавриловски: Анализа на музичките параметри од аспект на интерпретација во дел од хорското творештво на Стефан Гајдов. Струшка музичка есен. pp. 21-27. ISSN ISBN 978-9989-801-10-5

Jankov, Ivana and Gavrilovski, Goce (2012) Анализа на музичките параметри од аспект на интерпретацијата во дел од хорското творештво на Стефан Гајдов (1905 – 1992). In: Struska muzicka esen, 2012. (Unpublished)

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2020) Театарските активности во Штип пред изведбата на првата опера во Македонија во 1925 година. Театарски гласник (94/95). pp. 55-59. ISSN 0351-9600

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Социјално-здравствена заштита деце на територији данашње Македоније у годинама непосредно иза Великог рата. In: Istorija farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, Zbornik radova sa V naucno - strucnog skupa, 1 Nov 2013. Istorijski arhiv "Timocka krajina", Zajecar, R Srbija, pp. 219-227. ISBN 978 86 84483 234

Josimovska, Verica (2016) Militiry hospitals in the Vardar Region of Macedonia from the Ottoman Period. Medicus, 21 (1). pp. 112-115. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2017) Театарската дејност на соколските друштва во Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Театарски гласник (88/89). pp. 103-110. ISSN 0351-9600

Jovanov, Ilco (2022) Антице, Илчо Јованов. [Composition]

Jovanov, Ilco (2022) Илчо Јованов,Судбо моја. [Composition]

Jovanov, Ilco (2022) Илчо Јованов, Дотече вода студена. [Composition]

Jovanov, Ilco (2022) Илчо Јованов, Семакедонски собир. [Performance]

Jovanov, Ilco (2022) Гоце фест 2022. Гоце фест.

Jovanov, Ilco (2021) Ilco Jovanov, performance. [Performance]

Jovanov, Tamara (2023) 120 години од загинувањето на Гоце Делчев. [Show/Exhibition]

Jovanov, Ilco (2009) Дејствувањето на Оркестарот на народни инструменти при Македонската Радио Телевизија. Македонски фолклор. ISSN 0542-2108

Jovanov, Ilco (2009) Химна на Универзитетот ,,Гоце Делчев‘‘-Штип. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Стефаново оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Илчово оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Трајаново оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Планинско оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Тринаесторка-Отињанско оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Бојанино оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Александрово оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Штипско моминско оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Разиграно оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Весела Штипјанка. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Мантовска игра. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Облешевско оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Играорен колорит. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Бескрајна светлина. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Копнеж. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Печалбарски мерак. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Промотивно издание. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Основни карактеристики на музичкиот фолклор во Република Македонија. Годишен зборник 2012, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 131-134. ISSN 1857-7296

Jovanov, Ilco (2011) Улогата и значењето на оркестарот на народни инструменти на македонската радио телевизија во одржувањето на сопствената музичка традиција. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 2 (2). pp. 5-12. ISSN 1857-8659

Jovanov, Ilco (2013) Солфеж - скрипта. ISBN 978-608-4708-47-6.

Jovanov, Ilco (2015) Илчо Јованов, концертен настап во Хрватска. [Performance]

Jovanov, Ilco (2016) Илчо Јованов, концерт во Безистен, Штип. [Performance]

Jovanov, Ilco (2016) Илчо Јованов, Новогодишен концерт. [Performance]

Jovanov, Ilco (2018) Илчо Јованов -Претседател на жири комисија на фестивалот на народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“. фестивал Пеце Атанасовски. (Unpublished)

Jovanov, Ilco (2018) Илчо Јованов - член на Советот на фестивалот и на селекционата комисија за избор на песни и претседател на жири комисијата на фестивалот „Гоце фест“;. фестивал Гоце Фест. (Unpublished)

Jovanov, Ilco (2018) Илчо Јованов - „Македонска фолклорна класика“. универзитет Гоце Делчев - Штип.

Jovanov, Ilco (2019) Илчо Јованов, солистички концерт. [Performance]

Jovanov, Ilco (2020) Илчо Јованов, композиции и аранжмани за јавна и тв изведба. [Composition]

Jovanov, Ilco (2020) Илчо Јованов, автор на композиции и аранжмани. [Composition]

Jovanov, Ilco (2020) Илчо Јованов, селектор и уметнички директор на манифестација од национален интерес за културата. Гоце Фест.

Jovanov, Ilco (2020) Илчо Јованов, селектор и член на жири на фестивалот Инструментите на моите предци. Instrumentite na moite predci.

Jovanov, Ilco (2013) Награденa композиција - Пирин Фолк 2013. [Composition]

Jovanov, Ilco (2015) Илчо Јованов, награда за најдобар аранжман, Валандово 2015. Општина Валандово. (Unpublished)

Jovanov, Ilco (2015) Илчо Јованов,концертен настап Штип 2015. [Performance]

Jovanov, Ilco and Kitanovski, Antonijo and Sekulovski, Aleksandar (2013) Концерт Чешки Центар 2013. [Performance] (Unpublished)

Jovanov, Ilco and Nasev, Lence (2016) Солфеж со методика - скрипта II. ISBN 978-608-244-279-2.

Jovanov, Ilco and Nasev, Lence (2016) Солфеж со методика - практикум II. ISBN 978-608-244-280-8.

Jovic, Tihomir (2012) Полифонијата во композицијата Fantasia Corale од Томислав Зографски. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 35-42. ISSN 1857-8659

K

Kertakova, Marija (2017) Модата в началото на ХХ век – нови тенденции, нови перспективи. International Art Research&Review.

Kertakova, Marija (2020) “Денови на текстилната индустрија – Промоција на младата генерација” организиран од ТТЗ – Текстилен кластер на Македонија преку ИПА-програмата за погранична соработка С. Македонија-Бугарија. [Project]

Kertakova, Marija (2021) Колекција-скрипта. ISBN 978-608-244-830-5.

Kertakova, Marija (2021) Колекција-практикум. ISBN 978-608-244-863-3.

Kertakova, Marija (2018) Годишна изложба на студентите од ТТФ – 2018 година. [Show/Exhibition]

Kertakova, Marija (2022) Годишна изложба на студентите од Технолошко-технички факултет 2022. [Show/Exhibition]

Kertakova, Marija (2023) Рекламни флаери и постери за уписи на Технолошко-технички факултет во учебната 2023/2024. [Image]

Kertakova, Marija (2020) Analysis of transfer and application of the conceptual dimensions of the historical costume from the XIX century in the practice of the fashion designers of women's fashion in the beginning of the XXI century – year 2002 Marija Kertakova. Knowledge International Journal, 43 (6). pp. 1355-1371. ISSN 2545-4439 (Online)

Kertakova, Marija (2020) Analysis of transfer and application of the conceptual dimensions of the historical costume from the xix century in the practice of the fashion designers of women's fashion in the beginning of the XXI century – year 2000. Knowledge International Journal, 43 (6). pp. 1315-1326. ISSN 2545-4439

Kertakova, Marija (2020) Analysis of transfer and application of the conceptual dimensions of the historical costume from the xix century in the practice of the fashion designers of women's fashion in the beginning of the XXI century – year 2001. Kowledge International Journal, 43 (6). pp. 1335-1347. ISSN 2545-4439

Kertakova, Marija (2015) Conceptual Dimensions of the Nineteenth Century Historical Costume and its Implication in Contemporary Fashion – Volume 1 - PhD Dissertation and Volume 2 - Appendices to the PhD Dissertation. Doctoral thesis, National Academy of Art Sofia.

Kertakova, Marija (2022) Проект покренат под иницијатива на Амбасадата на Република Италија во Република Северна Македонија по повод настанот „Младите и Италија - една инспирација многу приказни – I giovani e l'Italia - un'ispirazione tante storie“. [Project]

Kertakova, Marija (2022) International Fashion Days, 23–28 May 2022. [Project] (In Press)

Kertakova, Marija (2022) “The Meta Universe and New Possibilities for Fashion - Fashion and the Challenges of the Metaverse“ - “Мета универзумот и новите можности за модата - Модата и предизвиците на Метавселената“. In: Webinar - “Fashion and Challenges in the Metaverse“, Feb 2022, Online - Sofia, Bulgaria.

Kertakova, Marija (2017) Оформяне на стиловите линии в модата на дамските шапки в началото на XX век. International Art Research&Reviewe.

Kertakova, Marija and Efremov, Jordan (2022) Cubism with its aesthetic paradigms as an avant-garde cultural-artistic movement and an art principle for creating analogue fashion solutions. Kowledge International Journal, 55 (5). pp. 923-928. ISSN 2545-4439

Kertakova, Marija and Efremov, Jordan and Kocaleva, Mirjana (2023) New ways of fashion presentation in the digital age period. Tekstilna industrija, 71 (1). pp. 44-50. ISSN 0040-2389

Kertakova, Marija and Golomeova, Saska and Zhezhova, Silvana and Koceva, Vesna (2021) Проект покренат под иницијатива на Амбасадата на Република Италија во Република Северна Македонија по повод „Ден на италијанскиот дизајн во светот – 100 години од раѓањето на Отавио Мисони” – „Il Giorno del Design Italiano – 100 Anni dalla Nascita di Ottavio Missoni". [Project]

Kertakova, Marija and Jordeva, Sonja and Efremov, Jordan (2021) Analiza prve autohtone subkulture u istoriji mode – Antimodni stil Enkroajabla i Mervejeza („Incroyables” i „Merveilleuses”). Tekstilna industrija, 69 (2). pp. 48-59. ISSN 0040-2389

Kertakova, Marija (2019) The influence of ideas of surrealism in fashion design. Tekstilna industrija. pp. 36-51. ISSN 0040-2389

Kikiritkova, Maja (2010) Современи интерпретации на корсетот во високата мода со посебен акцент на корсетот од викторијанскиот период. Masters thesis, Европски универзитет, Факултет за арт и дизајн.

Kikiritkova, Maja (2013) Во потрага по бесмртноста- модна ревија. [Video]

Kikiritkova, Maja (2013) Театарска претстава- „Самоубиство на осаменоста“ Костимограф- Маја Кикириткова. „Самоубиство на осаменоста“ - нов проект на штипскиот театар.

Kikiritkova, Maja (2013) Длабочината во еросот ја бараме со очите. Теа модерна.

Kikiritkova, Maja (2013) Секогаш е време за мода!- интервју со Маја Кикириткова во списанието Капитал. Секогаш е време за мода!.

Kikiritkova, Maja (2011) Една мрачна ноќ со Маја Кикириткова. [Show/Exhibition]

Kikiritkova, Maja (2012) Маја Кикириткова - тивката дизајнерка која направи бунт во македонската мода. [Show/Exhibition]

Kikiritkova, Maja (2011) Од романтична елеганција до ексцесивна авангарда. [Show/Exhibition]

Kikiritkova, Maja (2009) Маја Кикириткова со учество во проектот- Мода за носење. [Show/Exhibition]

Kikiritkova, Maja (2013) Барокна приказна во современа модна нарација. Antena.

Kikiritkova, Maja (2011) Проект „Моден биснис“- Моден викенд, Скопје. [Video]

Kikiritkova, Maja (2012) Проект „Дизајнерите креираат за Теа Модерна“- Моден викенд, Скопје. [Video]

Kikiritkova, Maja (2012) Хуманитарна аукциска модна ревија „Дизајнерите за здравјето на децата“. [Project]

Kikiritkova, Maja (2008) Модна колекција пролет-лето 2008. [Video]

Kikiritkova, Maja (2013) Black Rose. Photographic Haze.

Kikiritkova, Maja (2011) Dark night collection. [Video]

Kikiritkova, Maja (2013) FWSK: Maja Kikiritkova "On a quest to immortality". Sanja's burgundy.

Kikiritkova, Maja (2013) FWSK: Maja Kikiritkova S/S 2013. FWSK: Maja Kikiritkova S/S 2013.

Kikiritkova, Maja (2013) Fashion Weekend Skopje SS13. Fashion Weekend Skopje SS13.

Kikiritkova, Maja (2011) Fashion show "Rock&Romance". [Video]

Kikiritkova, Maja (2013) Interview with Maja Kikiritkova for the Spanish webside WWW.ONE-DS.COM. www.one-ds.com.

Kikiritkova, Maja and Bardzieva Trajkovska, Donka (2013) Traditional Macedonian bodice- corset, similarities and differences. Tekstilna industrija, 61 (3). ISSN 0040-2389

Kikiritkova, Maja and Petrovski, Jovan and Buleski, Nikola and Simonovska, Daniela and Despotovska, Hristina (2009) Maja Kikiritkova with participation of Queen's Day 2009. [Show/Exhibition]

Kitanovski, Antonijo (2022) Balkan Youth Jazz Orchestra. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2021) Toni Kitanovski and Balkan Youth Jazz Orchestra. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2021) Toni Kitanovski at Kurshumli An. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2021) Toni Kitanovski at Prilep Jazz festival. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2022) Toni Kitanovski, Afro Gitano. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2022) Toni Kitanovski, film score composer for a film Blue hour. [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2022) Toni Kitanovski, music composer/performer and Dallas Black dance Theatre. [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2022) Toni Kitanovskitrio at Roccella Jazz festival, Italy. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2021) Tono Kitanovski concert at Kokino. [Performance]

Kitanovski, Antonijo and Popovski, Saso and Josifovski, Oliver and Sekulovski, Aleksandar (2022) Кавадарци џез фестивал. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2013) Тони Китановски, Астибо џез фестивал - Штип. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2013) Тони Китановски, музика за филмот „Само за губитници“ на режисерот Иво Трајков. [Audio]

Kitanovski, Antonijo (2014) „Медена ноќ“ игран филм на режисерот Иво Трајков, Тони Китановски автор на музиката. [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2014) Колонизацијата и асимилацијата на вардарскиот дел на Македонија, документарен филм. [Video]

Kitanovski, Antonijo (2018) „Секвенци“ музика за современ танц. [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2012) Тони Китановски, Оффест интернационален фестивал, Скопје 2012. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2012) Астибо џез фестивал 2012, Штип. Радио Слободна Европа.

Kitanovski, Antonijo (2013) Тони Китановски, Пиволенд фестивал, Скопје 2013. Утрински весник.

Kitanovski, Antonijo (2014) Тони Китановски трио со американски гости-артисти на првиот Џез Фестивал во Битола 2014. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2015) Тони Китановски, работилница и конференција на тема „Музиката во докумнтарниот филм“ на Македокс 2015. In: Makedox Festival, June 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Kitanovski, Antonijo (2015) Тони Китановски трио, концертен настап на фестивалот Стоби 2015, Велес. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2015) 3 Mundus, CD by Amalia Baraona, produced by Toni Kitanovski. [Audio]

Kitanovski, Antonijo (2011) "Addis Abeba". [Audio]

Kitanovski, Antonijo (2014) African Friend, original composition from the CD 3x3, by Toni Kitanovski Trio. Skopje Jazz Festival, Skopje.

Kitanovski, Antonijo (2018) "Big City Scare" album by Toni Kitanovski & Panda 5. [Audio]

Kitanovski, Antonijo (2016) The Black Pin, film score by Toni Kitanovski. [Composition] (In Press)

Kitanovski, Antonijo (2013) Concert performance of Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra at CRR Concert Hall, Istanbul, 02.05.2013. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2013) Dame Gruev, documentary. [Video]

Kitanovski, Antonijo (2019) Far From Home. [Performance] (Unpublished)

Kitanovski, Antonijo (2012) Тони Китановски и Черкези , Нирнберг , (Ganzenlos) Limitless festival, 2012. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2020) Identities. [Composition] (Unpublished)

Kitanovski, Antonijo (2018) International Bitola Jazz Festival 2018, Toni Kitanovski & UGD Concert Jazz Orchestra. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2015) САФ и Тони Китановски Little Big Band на Таксират фестивалот 2015. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2012) "M&M". [Audio]

Kitanovski, Antonijo (2012) "Mother Sea". [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2016) My World is Upside Down. [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2012) ЕЈN Bari, Italy 2012, Химна. Нова Македонија, 22695.

Kitanovski, Antonijo (2015) New Spark Jazz Orchestra- Balkan Women in Jazz. [Project]

Kitanovski, Antonijo (2018) Orlandina, Music for contemporary dance. [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2012) Музиката Орнет Колмен(Ornette Coleman). Masters thesis, University Goce Delcev - Stip.

Kitanovski, Antonijo (2017) SKIN, composition for a contemporary dance performance. [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2013) Тони Китановски, Sounscapes Festival, Bazel, Switzerland 2013. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2018) Tetovo International Jazz Festival 2018, Toni Kitanovski & UGD Concert jazz Orchestra. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2011) "Togo" performed live at WOMEX 2012, Thessaloniki, Greece. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2018) Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra at Grenaenlos festival, Nuernberg, Germany. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2015) Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra at Le Cargo, Caen, France. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2013) Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra, Stuttgart 2013. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2017) Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra, closing ceremony of Liburnia film festival, Opatija, Croatia. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2012) Toni Kitanovski & Cherkezi, Schwabisch Gmund. Schwabisch Gmund.

Kitanovski, Antonijo (2018) Toni Kitanovski 30 years in music. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2014) Toni Kitanovski Big Band Orchestra, performance. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2014) Toni Kitanovski Big Band at Bitfest, Bitola 2014. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2020) Toni Kitanovski Little Big Band at Skopje Jazz Festival 2020. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2015) Toni Kitanovski Trio concert at Bird's Eye, Bazel, Switzerland. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2015) Toni Kitanovski Trio concert at Porgy&Bess, Vienna, Austria. [Performance] (Unpublished)

Kitanovski, Antonijo (2011) Toni Kitanovski and "Go East Young Man". [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2015) Toni Kitanovski and CongoMa on PBS Radio Melbourne, Australia. [Audio]

Kitanovski, Antonijo (2015) Toni Kitanovski and Eric Malu Malu's band Congo Ma. [Composition] (Unpublished)

Kitanovski, Antonijo (2015) Toni Kitanovski at Zelenkovac jazz festival, BIH. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2012) Toni Kitanovski i Cherkezi, Lent internacionalen festival, Maribor 2012_evropska prestolnina na kulturata. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2015) Toni Kitanovski trio at RTV/Studio M. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2014) Toni Kitanovski trio concert at Whynot Jazz Room, New York City. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2014) Toni Kitanovski, performance at Nublu Jazz festival2014, Studio 151 New York City, NY. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2020) Toni Kitanovski, solo guitar performance at Modoars Festival, Skopje 2020. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2015) Toni Kitanovski, workshop with New Spark Jazz Orchestra at Tivat Music School. In: New Spark Jazz Orchestra at Tivat, Montenegro, December 2015, Tivat and Cetinje, Montenegro. (Unpublished)

Kitanovski, Antonijo (2019) UGD Concert Jazz Orchestra JFF International Festival 2019. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2019) UGD Concert Jazz Orchestra at International Jazz festival Petrovac 2019. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2019) The Way Of Clave. [Composition]

Kitanovski, Antonijo and Hadzimanov, Vasil and Sekulovski, Aleksandar (2015) Toni Kitanovski trio concert at Unterfahrt, Munchen, Germany. [Performance]

Kitanovski, Antonijo and Kuzmanov, Kiril (2017) Big Band, Concert Jazz Orchestra. [Project] (Unpublished)

Kitanovski, Antonijo and Sekulovski, Aleksandar (2012) "Lagrimas negras" by Miguel Matamoroz. [Performance]

Kolevska, Gordana (2011) Marjan Jankoski - "Me inspirira zvukot na makedonskoto tlo" (TEA Moderna). TEA Moderna (564). pp. 15-17.

Kostov, Stojance (2012) Историски аспекти на орската традиција во Овче Поле. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 149-156. ISSN 1857-8659

Kostov, Stojance (2015) Етнокореолошката заоставштина на Роберт Хенри Либман. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Krstev, Vladimir and Lazarevski, Vladimir (2017) Концерт на дувачко камерно дуо „Македониум“. [Performance]

Krstev, Vladimir and Lazarevski, Vladimir (2016) Концерт на камерно дуо „Македониум“ - Москва, Русија. [Performance] (In Press)

Krsteva, Angelina and Janevski, Vladimir (2007) Berg encyclopedia of world dress and fashion - East Europe, Russia, and the Caucasus - Macedonia: ethnic dress, embroidery, jewerly and adornment. Berg Publishers, 9. pp. 460-467. ISSN 978 1 847788 398 8

Krsteva, Marija (2016) Artists, Lovers, Wives: Postmodern Re-Writings of Henry James‘s and Ernest Hemingway‘s Lives. In: European Association for American Studies Biennial Conference, Constanta, Romania April 22-25 2016. (Unpublished)

Krstevski, Misko and Jovanov, Ilco and Rustemov, Bilent (2016) Македонска вечер со концертен настап на Илчо Јованов. [Performance]

Kukubajska, Marija Emilija (2012) Примери за пристрасно игнорирање на македонскиот идентитет: Роберт Каплан, Балкански духови. МАНУ Скопје.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Книжевна историја и културниот идентитет како агенс за промени. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers. ISSN 1857-923X

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Од фолклор до фикција и факти во американската, европската и англиска литература. ISBN 978-608-244-060-6.

Kukubajska, Marija Emilija (2012) Народни прикзни за смртта и вечноста на фолклорната литература на Македонија и САД. Современост, 61 (1). pp. 47-62. ISSN 0038-5972

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Антологија на античко-македонска поезија, Приредила и превела: д-р Марија Емилија Кукубајска. Емари институт, Штип. ISBN 978-608-4726-14-2

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Бахтин: Неговите крос-културни исток-запад концепти. Зборник на научни трудови од Шеста меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 2. pp. 143-145. ISSN 1857-9299

Kukubajska, Marija Emilija (2016) Перформанс - Кинеска Нова година, мини есеи, со аудио-визуелна презентација. [Performance]

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Birds: Mythical Symbol of Migration, Beauty and Bestiality. Knowledge - International Journal, 11/1. ISSN 1857-92

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Collection of Essays and Literary Criticism on American and British Postmodern Interpretations. ISBN 978-608-244-054-5.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Collection of Essays and Literary Criticism on American and British Postmodern Interpretations. ISBN 978-608-244-054-5.

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Free like Birds (?). [Performance]

Kukubajska, Marija Emilija (2015) The Theater of the Mask: Ben Johnson’s Stage, New-Age Carnivals and the World Anonymous. In: Salzburg Easter School - Feasting and Fasting Carnival Cultures .

Kuzmanov, Kiril (2020) Џез Саксофон - Напредна импровизација и вежби. In: Џез Саксофон - Напредна импровизација и вежби. Selfreleased, pp. 1-27. (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2017) ЗЏМ Биг Бенд и Македонска Филхармонија - ' Baby It's Cold Outside ' , Чарли Паркер со гудачки оркестар. [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2019) Eddie Luis Jazz Passengers. [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2019) Eddie Luis and His Jazz Passengers - "Live at the half note". [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2019) Eddie Luis and His Jazz Passengers - "Live at the half note". [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2019) Eddie Luis and His Jazz Passengers - "Take Five " Tribute to Dave Brubeck. [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2019) Eddie Luis and His Jazz Passengers - "Take Five" Tribute to Dave Brubeck. [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2019) Eddie Luis and His Jazz Passengers - Take Five" Tribute to Dave Brubeck. [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2018) Eddie Luis and His Jazz Passengers -"Something Else 1958". [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2018) Eddie Luis and His Jazz Passengers feat Stjepko Gut - "Stjepko Gut is the best ". [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2018) Eddie Luis and His Jazz Passengers feat. Stjepko Gut - "Stjepko Gut Is the Best". [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2018) Eddie Luis and His Jazz Passengers feat. Stjepko Gut - "Stjepko Gut is the Best". [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2018) Eddie Luis and his Jazz Passengers - " Something Else 1958 ". [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2019) Eddie Luis and his Jazz Passengers - "Live at the Half Note". [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2018) Eddie Luis and his Jazz Passengers - "Something Else 1958". [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2018) Eddie Luis and his Jazz Passengers - Stjepko Gut is the best. [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2019) Eddie Luis and his Jazz Passengers- 'Take five' tribute to Dave Brubeck. [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril (2018) "Homage to A Dreamer" - Goce Stevkovski Septet. [Audio]

Kuzmanov, Kiril (2019) KotorArt Jazz Square - Goce Stevkovski Quartet. [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril and Kitanovski, Antonijo and Filipovski, Viktor and Velkov, Trajce (2018) Panda 5 - Toni Kitanovski i prijatelite. [Performance] (Unpublished)

Kuzmanov, Kiril and Kitanovski, Antonijo and Velkov, Trajce and Filipovski, Viktor (2018) Panda 5 - "Big City Scare". [Audio]

Kuzmanov, Kiril and Velkov, Trajce (2016) CSPS Ensemble - " On the Face Place " Album. [Audio]

Kuzmanov, Kiril and Velkov, Trajce (2019) Dzijan Emin & Magical Orchestra. [Performance] (Unpublished)

L

Lazarevski, Dejan (2022) Технички вежби за класична гитара. In: Технички вежби за класична гитара. УГД -Штип, pp. 1-65. ISBN 978-608-244-886-2

Lazarevski, Dejan (2021) Солистички Концерт на Дејан Лазаревски ОУК "Дом на млади" Штип 2021. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2021) Солистички Концерт на Дејан Лазаревски НУ "Ликовен Салон" Велес 2021. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2021) Камерен Концерт Дејан Лазаревски-Гитара и Горан Тонев-Гитара ОУК "Дом на млади" Штип 2021. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2021) Камерен Концерт Дејан Лазаревски-Гитара и Горан Тонев-Гитара НУЦК "Антон Панов" Струмица 2021. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2021) Настап на Завршен концерт на студентите и професорите од вокално –инструменталниот оддел на музичката академија. Дејан Лазаревски –Гитара, Горан Тонев-Гитара. 2021. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Камерен Концерт Дејан Лазаревски-Гитара и Иле Колев-Кларинет НУЦК "Антон Панов" Струмица 2022. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Камерен Концерт Дејан Лазаревски-Гитара и Иле Колев-Кларинет НУЦК "Ацо Шопов" Штип 2022. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Камерен Концерт Дејан Лазаревски-Гитара и Иле Колев-Кларинет ОУК "Дом на млади" Штип 2022. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Камерен Концерт Дејан Лазаревски-Гитара и Иле Колев-Кларинет НУ "Ликовен салон" Велес 2022. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Камерен Концерт Дејан Лазаревски-Гитара и Горан Тонев-Гитара НУЦК "Антон Панов Струмица" 2022. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Камерен Концерт Дејан Лазаревски-Гитара и Виктор Пешчеров-Гитара Хортен,Норвешка 2022. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Камерен Концерт Дејан Лазаревски-Гитара и Иле Колев-Кларинет Дом на култура "Злетовски Рудар" Пробиштип 2022. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Дејан Лазаревски-Член на организационен одбор на Меѓународен фестивал со натпреварувачки карактер на млади музичари ДМУЦ “Сергеј Михајлов “Штип 2022. MES. (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Солистички Концерт на Дејан Лазаревски- НУЦК "Ацо Шопов" Штип (2022). [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2018) Дејан Лазаревски -Член на Жири Комисија -Гитара на 56-ти Државен натпревар за ученици во основно музичко училиште и студенти на факултет за музичка уметност- 2018. MES & EU. (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2019) Дејан Лазаревски-Член во жири комисија-Гитара на 57-ми Државен натпревар за ученици во основно музичко училиште и студенти на факултет за музичка уметност 2019. https://mbp.org.mk/. (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2021) Дејан Лазаревски-Член во жири комисија за Гитара на 58-ми Државен натпревар за ученици во основно музичко училиште -2021. MES & EU. (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2022) Дејан Лазаревски-Член во жири комисија за Гитара, на 60-ти Државен натпревар за ученици во основно музичко училиште и студенти на факултет за музичка уметност, 2022. MES & EU. (Unpublished)

Lazarevski, Dejan (2021) Настап на Концерт -Дејан Лазаревски- гитара и Горан Тонев - Гитара (Online Concert,CHINA-CEEC Music Academi Union) 2021. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Vladimir (2021) Album "Philharmonic in my heart". [Audio]

Lazarevski, Vladimir (2021) Concert of Macedonian Philharmonic "Chamber tale" with soloist Vladimir Lazarevski - english horn & Elena Dojcinova- flute, Conductor -Conrad van Alphen. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2021) Concert of Macedonian Philharmonic "Filharmonija vo srceto" with soloist Elena Dojcinova, Vladimir Lazarevski and conductor Dijana Imeri Ilkoska. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2021) Целовечерен концерт на дувачкиот квинтет Phil-harmonic во Софија. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2021) Целовечерен концерт на дувачкиот квинтет „Phil-harmonic“ Во Скопје. [Performance]

Lazarevski, Pande and Denkova, Jadranka (2019) Reinventing the illusion or getting back to the reality: EU Myth vs. Balkan Identity. Annual 2019, 43 (1 ). pp. 7-16. ISSN 1857-7350

Lazarevski, Vladimir (2013) Анализа и интерпретациски проблеми на Квинтетот за обоа и гудачи од англискиот композитор Арнолд Бакс. Muzika, 15 (18). pp. 101-108. ISSN 1409-6579

Lazarevski, Vladimir (2013) Концерт на мјузик прогресив квартет во амбасадата на САД во Скопје по повод 4 јули - Ден на независност на САД. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2013) Concert of Ars Barroca ensemble with soloist Vladimir Lazarevski, Vladimir Krstev, Paskal Krapovski & Kalin Panajotov - K.Palanka - Grad na kulturata vo RM 2013. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2012) Concert of Macedonian Philharmonic "Kirilica" with soloist Vladimir Lazarevski, Vladimir Krstev, Paskal Krapovski & Vanco Stojanovski. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2012) Concert of Music Progressive quartet & West Coast Symphony - BITFEST 2012. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2012) Concert of Music Progressive quartet & West Coast Symphony Orchestra - Vancouver, Canada - Skopje summer fest 2012. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Vladimir (2013) Concert of Music Progressive quartet & West Coast Symphony at Christ Church Cathedral - Vancouver, CA. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2013) Concert of Music Progressive quartet & West Coast Symphony at St. John's School - Vancouver, CA. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2012) Concert of Music Progressive quartet, Balkan Music Night 2012, Concord, MA. USA. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2013) Concert of Music progressive quartet at the Stip culture summer festival 2013. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2012) Kvintet za oboa i gudaci od Artur Blis - Analiza i interpretaciski problemi. Muzikalni Horizonti, XLVI (5). pp. 18-20. ISSN 1310-0076

Lazarevski, Vladimir (2012) MC Mondays - Music Progresive Quartet Concert - New York,USA. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir (2013) Concert of Ars Barroca ensemble with soloist Vladimir Lazarevski, Vladimir Krstev, Paskal Krapovski & Kalin Panajotov - BITFEST 2013. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir and Krapovski, Paskal (2013) Concert of Music progressive quartet at Cellar Jazz club. [Performance] (In Press)

Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir and Krapovski, Paskal and Gavrilovski, Goce (2013) Concert of Music progressive quartet at Lucid Jazz lounge - Seattle. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir and Krapovski, Paskal and Videnovic, Marko (2013) Album "Dreaming" Music Progressive Quartet. [Audio]

Lazarevski, Vladimir and Pavlovski, Branko (2013) Камерен концерт „Made in Macedonia" - Дувачки квинтет „НОВА“ - ДММ 2013. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Pavlovski, Branko and Miteva, Zlatka (2013) Концерт на Камерно академско трио во црквата Св. Софија, Охрид. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Skarik, Milica (2013) Album "Paul Hindemith and the oboe". [Audio]

M

Marinoska, Frosina (2012) Орската традиција во село Врбјани – Прилепско поле. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 187-194. ISSN 1857-8659

Micanov, Georgi (2016) Концерт музиката на Бени Голсон. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi (2017) Концерт Гоце Мицанов и студентите при МА УГД Штип. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Filipovski, Viktor and Tufekcievski, Kiril and Micanova, Katerina (2014) Џез Концерт Гоце Мицанов Џез Квартет. [Performance]

Micanov, Georgi and Haralampovski, Vance (2017) Новогодишен концерт-студенти од ЏЕЗ ОДДЕЛ. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Haralampovski, Vance (2018) Завршен концерт -студенти од џез оддел. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Haralampovski, Vance (2018) Работилница на тема џез и современа музика. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Haralampovski, Vance (2017) Работилница - современи влијанија во џез и импровизираната музика. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Haralampovski, Vance (2019) Завршен концерт -студенти од џез оддел. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Haralampovski, Vance (2018) Новогодишен концерт 2018 -студенти од џез оддел. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Josifovski, Oliver and Filipovski, Viktor (2017) Гоце Мицанов Трио - Концерт Интернационален ден на џез музиката. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Micanova, Andreana and Tufekcievski, Kiril and Sekulovski, Aleksandar (2014) International Jazz Day Skopje 2014. [Performance]

Micanov, Georgi and Micanova, Katerina (2014) Меморијален концерт за "Санда Бикова". [Performance]

Micanov, Georgi and Micanova, Katerina (2016) Концерт Штип 2016. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Goce (2014) Џез Концерт Гоце Мицанов и Џезобел Квартет. [Performance] (In Press)

Micanov, Goce (2012) Интерфест Битола 2012. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Goce and Sekulovski, Aleksandar and Kitanovski, Antonijo (2013) ICT Innovations Conference 2013. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2012) Проблемите во клавирската техника и нивната рефлексија врз развојот на младите пијанисти. In: Проблемите во клавирската техника и нивната рефлексија врз развојот на младите пијанисти. (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2012) Значењето од примената на прстната гимнастика во решавањето на техничките проблеми при пијанистичката интерпретација. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 65-70. ISSN 1857-8659

Mihajlovski, Angele (2013) Подиум на млади пијанисти - "Вечер на Бетовен". [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2014) Хуманитарен концерт на професори од Музичката академија. [Performance]

Mihajlovski, Angele (2010) Настап на Хуманитарен концерт во НУЦК „Ацо Шопов“ - Штип. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2014) Прсната техника - клучен фактор за пијанистичката интерпретација - скрипта. ISBN 978-608-244-125-2.

Mihajlovski, Angele (2017) Пијано рецитал Ангеле Михајловски (Парачин, Р. Србија). [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2017) Пијано рецитал - Ниш, Р. Србија 07.10.2017 год. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2017) Пијано рецитал, ФМУ - СКопје, 14.11.2017 год. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2011) Целовечерен концерт во Домот на култура „Јане Сандански“ во Пехчево во рамките на „Топол културен бран 2011“. [Performance]

Mihajlovski, Angele (2013) Концерт на студентите од катедрата по пијано ФМУ - Штип 2013. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2017) Пијано рецитал Ангеле Михајловски (Ќустендил 2017). [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2010) Wedding songs, dances and customs from Stip and surrounding. In: Wedding songs, dances and customs from Stip and surrounding.

Mihajlovski, Angele and Atanaskova - Biljarska, Biljana (2011) Концерт со флејтистката Билјана Атанаскова - Биљарска во Уметничката галерија Безистен во Штип. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Dzorleva, Tatjana (2012) Igor Stravinsky: Capriccio for Piano and Orchestra, I-st movement. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Dzorleva, Tatjana and Maksimova, Marija and Velickov, Slavce and Paneva, Saska and Asimova, Sezen and Stojanova, Marija and Mihajloska, Bojana and Miskov, Stefan and Saklev, Andrej and Arsov, Darko and Nakov, Martin and Pecov, Viktor and Banev, Jovance (2015) „Младите пијанисти на македонскиот подиум 2015“ Штип. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Dzorleva, Tatjana and Maksimova, Marija and Velickov, Slavce and Pecov, Viktor and Banev, Jovance and Stojanova, Marija and Mihajloska, Bojana and Nakov, Martin and Saklev, Andrej and Arsov, Darko and Janeva, Elena and Miskov, Stefan (2015) „Младите пијанисти на македонскиот подиум 2015“ Струмица. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Filova, Despina (2017) Пијано рецитал Ангеле Михајловски (ШКЛ 2017). [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Filova, Despina and Gavrilovski, Goce (2017) "Осамен напевен воздив", Циклус за пијано, д-р Гоце Гавриловски. [Video]

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2014) Целовечерен концерт со музичкиот состав „Портал“ во преддворјето на црквата Св. Богородица во Скопје. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2010) Концерт во рамките на свечената академија по повод чествувањето на патронот на градот Штип - Св. Никола. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2011) Целовечерен концерт со музичкиот состав „Портал“ во Уметничката галерија Дауп Пашин Амам во рамките на фестивалот Скопско Лето 2011. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2012) „Македонски духовни конаци 2012“ Струга. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2012) Концерт по повод промоцијата на монографијата „Никола и Софија Незлобински“ по повод 70 години од смртта Др.Никола Незлобински. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan and Petrev, Sasko and Naumovski, Stojance and Trifunovik, Dragana and Vladimirova, Elena and Paraskov, Aleksandar (2011) Целовечерен концерт во уметничката галерија „Безистен“ во рамките на „Топол културен бран 2011“. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan and Petrev, Sasko and Paraskov, Aleksandar (2010) Настап на манифестацијата „Вечер на Живко Чинго“ во Охрид, 13.08.2010 година со музичкиот состав „Портал“. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan and Petrev, Sasko and Paraskov, Aleksandar (2010) Струшки вечери на поезијата 2010 со музичкиот состав „Портал“ на вечерта насловена „Ноќ без интерпункција“ („Night Without Punctuation“). [Performance]

Mihajlovski, Angele and Kostadinov, Baze and Gavrilovski, Goce (2019) Концерт во МЦ Галерија, Њујорк. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Maksimova, Marija and Velickov, Slavce and Mihajloska, Bojana and Filova, Despina and Dineva, Lina and Arsov, Darko and Saklev, Andrej (2014) Концертна турнеја на студентите од Музичката академија и ученици од ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ - Штип. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Nasev, Lence (2013) Практикум по Музичко образование со методика за одделенска настава. ISBN 978-608-4708-32-2.

Mihajlovski, Angele and Nasev, Lence (2013) Музичко образование со методика. ISBN 978-608-4708-33-9.

Mihajlovski, Angele and Paneva, Saska (2012) Edvard Grieg, Piano Concerto in a minor, 1st movement. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana (2012) Новогодишен Концерт на студентите од катедрата по пијано при ФМУ - Штип. [Image] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana (2013) Концерт во сеќавање на проф. Стела Слејанска-Стојаноска. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana and Skarik, Milica (2012) Концертна турнеја на студентите од катедрата по пијано во Штип, Струмица, Кавадарци и Велес. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Potevska Popivoda, Emilija and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Trbojevik, Natasa and Nikolovski, Marjan and Ilieva, Marija (2019) Хуманитарен концерт во организација на Музичката академија од Штип. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Ribarski, Kiril (2011) Настап на свечениот прв час на почетокот на учебната 2011/2012 година. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Ristov, Dragan and Ristova - Mihajlovska, Milena (2017) Пијано рецитал - Ангеле Михајловски. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Ristova - Mihajlovska, Milena (2014) Music and literature – an ideal fusion for catharsis. In: VII Международная научная интернет - конференция "Общество, общности, человек : в поисках "вечного мира", 17 Nov 2014, Internet Conference.

Mihajlovski, Angele and Stojanov, Dejan (2013) Edvard Grieg, Piano Concerto in a minor, 2nd movement. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Stojanova, Marija (2018) Настап во рамките на Фестивалот за класична музика „ВВ Фест 2018“. [Performance] (Unpublished)

Miloseski, Slobodan (2021) Проткаени сеќавања - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) Интерактивни рефлексии - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) Трансценденција - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) Поврзување на две култури преку визуелната уметност - изложба на Слободан Милошески и Лазе Трипков. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) Феникс. In: Меѓународна ликовна колонија Дрен, 19-25.07.2021 год., Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп.

Miloseski, Slobodan (2021) Културното наследство низ призмата на ликовната дејност. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2022) Самоспознавање - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2022) Пресоздавање - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2022) Возбудлива блискост. In: Меѓународна ликовна колонија Марко Цепенков-Дрен 2022, 27 June - 03 July 2022, Prilep.

Miloseski, Slobodan (2021) 1st International Visual Arts Biennial Exhibition. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) Современа скулптура 2021. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) Мал формат 2021. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) Миниартура 2021. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) Изложба на дела од Меѓународната ликовна колонија „Дрен 2021“. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2022) Современа скулптура 2022. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2022) Зимски салон 2022. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2022) Мал формат 2022. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2022) ДЛУМ Годишна изложба 2022. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2022) Изложба на дела од меѓународната ликовна колонија „Дрен 2022“. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) 75 години ДЛУМ - јубилејна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2021) International Pandemic Inspirations Exhibition - 2021. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2016) Циклични пулсирања. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2016) Минато-сегашност-иднина. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2017) Сподели радост. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2017) Ликовни изрази - Ликовна изложба на автори од Турција и Македонија. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2017) Поврзување - изложба на сликарство, графика, скулптура, плакат. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2017) „Портрет“, „Пајак“, „Притаено очекување“, „Првото будење“. In: Седми Фестивал на Франкофонијата „Солеј", 03-08 June 2017, Sozopol, Bulgaria. (Unpublished)

Miloseski, Slobodan (2017) „Момент на привлечност“ - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2018) Фрагментирана перцепција, Портал. In: Осми Фестивал на франкофонија „Солеј“, 03-08 June 2018, Sozopol, Bulgaria. (Unpublished)

Miloseski, Slobodan (2018) Култура на читање на ликовните дела. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 3 (5). pp. 197-205. ISSN 2545-3998

Miloseski, Slobodan (2018) „Констелации во уметничкиот универзум“-самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2018) Животни циклуси, Зачнување на мудроста. In: XII Меѓународна ликова колонија Хрид , 20-25 јуни 2018 год., Плав, Црна Гора. (Unpublished)

Miloseski, Slobodan (2018) Хуманитарна изложба во организација на УАКС. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2019) Структурни модификации - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2019) Морфолошка дезагрегација - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2019) Рефлексија на диферентни модулации - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2020) „Недефинирана кодификација“ - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2020) „Метафора на телесното“ - самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2018) Спектрални места - 17 Зимски салон. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2016) Конекција 2. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2016) Мал Формат 2016. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2016) Миниартура 2016. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2017) Миниартура 2017. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2017) Мал формат 2017. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2017) ДЛУМ-Годишна изложба 2017. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2018) Миниартура 2018. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2018) Мал формат 2018. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2018) ДЛУМ-Годишна изложба 2018. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2018) Поврзување 2018 -изложба на сликарство, графика, скулптура, плакат и проекција на филм. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2019) Современа скулптура 2019. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2019) Миниартура 2019. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2019) ДЛУМ Годишна изложба 2019. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2019) Мал формат 2019. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2020) „Бели ноќи“ Мајданарт 2020. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2020) Современа скулптура 2020. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2020) ДЛУМ Годишна изложба 2020. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2020) Мал формат 2020. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2016) Изложба на дела од 23 Интернационална кичевска ликовна колонија. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2017) Изложба на дела од 24 Интернационална кичевска ликовна колонија. [Show/Exhibition]

Miloseski, Slobodan (2017) 24та Интернационална кичевска ликовна колонија. In: 24та Интернационална кичевска ликовна колонија, 08-22 July 2017, Kicevo, Macedonia.

Miloseski, Slobodan (2018) Computer simulation of air currents in the space in which the sculpture "Red Polygon" is positioned. In: III.International conference on social sciences and humanities (IBU-ICSSH2018) “Sustainable developments: trends and opportunities”, 04-06 May 2018, Skopje, Macedonia. (In Press)

Miloseski, Slobodan (2019) Towering head. In: Меѓународна летна академија и симпозиум Ахтопол, 01-10 Sept 2019, Ahtopol, Bulgaria. (In Press)

Mirascieva, Snezana and Petkova, Violeta (2016) Содржините на наставните програми по балет во основните музички училишта - предизвик за учителот. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Miteva, Zlatka (2012) Концерт со Дувачкиот оркестар на УГД - Штип. [Performance]

Miteva, Zlatka (2017) Авторско ЦД на композиторката Јана Андреевска. [Audio]

Miteva, Zlatka (2013) Italian Flute Convention 2013 in Rome, Italy Auditorium Parco della Musica - Accademia Nazionale di Santa Cecilia. http://www.riverberisonori.it/cms2010.

Miteva, Zlatka (2014) Програмска музика за соло флејта на XX век. ISBN 978-608-244-073-6.

Miteva, Zlatka and Kozuharov, Dimitar and Trbojevik, Natasa (2015) Целовечерен камерен концерт на Златка Митева , Димитар Кожухаров и Наташа Трбојевиќ во НУЦК „ Ацо Шопов “ Штип. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Kozuharov, Dimitar and Trbojevik, Natasa (2015) Целовечерен камерен концерт на Златка Митева , Димитар Кожухаров и Наташа Трбојевиќ во Ликовен салон - Велес , во рамки на манифестацијата „Велес град на културата за 2015 год“. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Lazarevski, Vladimir and Pavlovski, Branko and Krapovski, Paskal (2015) Концерт на Дувачко академско трио во Чешкиот културен центар во Софија, Бугарија. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Lazarevski, Vladimir and Pavlovski, Branko and Krapovski, Paskal (2015) Концерт на дувачко академско трио на Музичката академија во Штип. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Trbojevik, Natasa (2013) Koncert na Trio Academiko vo crkvata sv. Sofija, Ohrid. [Performance]

Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Trbojevik, Natasa (2013) Концерт на камерна музика - Trio Academico во мултимедијалниот центар - Кочани. [Performance]

Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Trbojevik, Natasa (2013) Концерт на Trio Academico во уметничка галерија „Безистен“ - Штип. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trajkova, Nevenka (2011) Концерт дуо флејта и пијано, Златка Митева - флејта, Невенка Трајкова - пијано, Сала „Димитар Ненов“ Софија, Бугарија. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trajkova, Nevenka (2011) Концерт на дуо флејта и пијано, Златка Митева - флејта, Невенка Трајкова - пијано, сала на ФМУ - Штип. [Image]

Miteva, Zlatka and Trajkova, Nevenka (2012) Kонцерт на студентите по флејта од класата на доц. м-р Златка Митева. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trajkova, Nevenka (2010) Настап на XVIII меѓународен натпревар "Музиката и Земјата" во Софија, Р. Бугарија. Национален музей „Земята и хората” - град София.

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa (2016) Интерпретациските проблеми на Сонатата за флејта и пијано „Ундин“ оп.167 од Карл Рајнеке со анализа на први став. ISBN 978-608-244-269-3.

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Micanov, Goce and Poptomova, Blagica (2014) Концертен настап на меморијалниот концерт за Санда Бикова во УГ „Безистен" во Штип. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Kонцерт на „Trio Akademico" во Ликовен салон Велес. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Kонцерт на „Trio Akademico" во НУЦК „Ацо Шопов" Штип. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Концерт на „Trio Akademico" во НУЦК „Антон Панов" во Струмица. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Концерт на „Trio Akademico" во НУЦК „Трајко Прокопиев" Куманово. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2018) Концерт на Трио Академико на oдбележување на Денот на Европа 2018. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Концерт на "Тrio Аkademico" на музичкиот фестивал "Скопско Лето 2014". [Performance]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2014) Концерт на ТРИО АКАДЕМИКО во НУ Центар за Култура Битола - мала сала. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko and Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir and Jankov, Ivana and Trajkova, Nevenka and Trajanov, Boris (2015) Новогодишен концерт на студентите од Вокално инструменталниот оддел при Музичка академија, Штип. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko and Poptomova, Blagica and Micanov, Goce and Angelov, Goranco and Mihajlovski, Angele (2014) Настап на Хуманитарен концерт за д-р Евица Бојаџиева во Мултимедијален Центар - Штип. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko and Trajkova, Nevenka (2017) Новогодишен концерт на студентите од катедрата за дувачки инструменти (Флејта, кларинет и камерна музика). [Performance]

Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Концерт на ансамблот „КонТемпора“ во рамки на програмата „Современи европски композитори“. [Performance]

Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Potevska Popivoda, Emilija and Gavrilovski, Goce and Lazarevski, Vladimir (2018) Концерт на ансамблот за современа музика „КонТемпора“ на фестивалот „41.денови на македонска музика“. [Performance] (Unpublished)

Mitreva, Elizabeta (2020) “Svjetionik”. [Show/Exhibition]

N

Nakova, Anita (2013) Новата суита, како дел од македонскиот пијанистички опус - пијанистичка анализа на "Суита"од Томислав Зографски. In: Струшка музичка есен, 13-15 Sept 2013, Struga, Macedonia.

Nakova, Anita (2013) Пијанистичка анализа на - „Класична суита” од композиторот Тома Прошев. In: European Piano Teachers Association, Macedonian Branch, Annual Conference, 23 Nov 2013, Music High School "Ilija Nikolovski - Lui". (Unpublished)

Nakova, Anita (2013) На крилата на музиката. [Performance]

Nakova, Anita (2012) Солистички концерт, Анита Накова. [Performance]

Nakova, Anita (2012) Солистички концерт - Кочани. [Performance]

Nakova, Anita (2011) Солистички концерт по пијано на Анита Накова. [Performance]

Nakova, Anita and Naumovska, Marija (2011) Вечер на арии - концерт. [Performance]

Nasev, Lence (2012) Улогата на семејството, наставникот по музичко образование и учебникот во откривање и поттикнување на музички талентирани ученици. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 81-86. ISSN 1857-8659

Nasev, Lence (2011) Педагошката пракса во едукативниот процес на идните наставници по музичко образование. Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). pp. 99-103. ISSN 1857-7296

Nasev, Lence (2013) Уметност, култура и музичко образование. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 8 (12). pp. 71-74. ISSN 1857-5331

Nasev, Lence (2010) Предметот музичко образование во рамките на основното образование. Yearbook - Faculty of Music Art, 1 (1). pp. 59-62. ISSN 1857-8659

Nasev, Lence (2013) Музичко образование и потреба за доживотно учење. Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото, ISBN 978-608-238-012-4, 2. pp. 222-228.

Nasev, Lence (2013) Музичката форма на жанрот Симфониета. Other. Маска, ISBN 978-608-4505-14-3.

Nasev, Lence (2011) За жанрот синфониета. In: Традиција као инспирација, Међународни научни скуп, 15-16 Apr 2011, Бања Лука.

Nasev, Lence (2012) За жанрот синфониета. Tрадиција као инспирација, Дани Владе С. Милошевића, ISBN 978-99938-27-10-8. pp. 363-378.

Nasev, Lence (2011) Наставник по музичко образование - професија со отворени врати. In: Струшка музичка есен, 2011, Struga, Macedonia.

Nasev, Lence (2010) Музичката форма на ораториумот „Похвала Кирилу и Методију“ од Томислав Зографски - Синтеза на музички традиции. Списание „Музика”, год.13, бр.16. 03-22. ISSN 1409-6579

Nasev, Lence (2010) Музичката форма на ораториумот „Похвала Кирилу и Методију“ од Томислав Зографски - синтеза на музички традиции. In: Струшка музичка есен, 2010, Struga, Macedonia.

Nasev, Lence (2011) Наставник по музичко образование - подготовка за реализација на изборните предмети во основните училишта. Зборник на трудови од Третиот научно-стручен собир со меѓународно учество, Битола, 9 Dec 2011. ISBN 987-608-4616-24-5.

Nasev, Lence (2014) Методски можности на реализација на музичкиот фолклор во образовниот процес. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи. Научно - стручна конференција со меѓународен карактер, 14 May 2014, Stip, Macedonia.

Nasev, Lence (2014) Технологијата во музичкото образование - истражувања и можности. In: Научна конференција „Реформите во воспитно-образовниот систем во Република Македонија“, Денови на педагогија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Филозофски факултет, Институт за педагогија, 2014.

Nasev, Lence (2013) Можности за корелација меѓу предметите музичко образование и македонски јазик во основното образование. In: Меѓународна научна конференција: Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици, 21-22 Nov 2013, Skopje, Macedonia.

Nasev, Lence (2013) Белези на музичките традиции во Македонија низ вековите. In: Традиција као инспирација, Међународни научни скуп, 12-13 Apr 2013, Бања Лука.

Nasev, Lence (2012) О македонској црквеној музици. Зборник радова за VI мећународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Jeзик музике, Музика и религија ISBB 978-86-85991-44-8, III. pp. 19-23.

Nasev, Lence (2015) Културните и музичките манифестации како значаен фактор за развој на туризмот во градот Дојран. Туризмот во Дојранскиот регион, 1 (1). pp. 185-191.

Nasev, Lence (2014) Родна Величковска: Македонско традиционално народно певање – етномузиколошки огледи. Македонски фолклор (69). pp. 247-252. ISSN 0542-2108

Nasev, Lence (2015) Првиот прирачник по музичко воспитание за работа со деца од предучилишна возраст Детето, музиката и ние од Васил Попдучевски. Сосотојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови. ISSN ISBN 978-608-242-021-9

Nasev, Lence (2014) Поглед кон дејноста на Томислав Шопов – истакнат македонски диригент (по повод 75 години од неговото раѓање и 45 години дејност). In: Традиција као инспирација, Међународни научни скуп, 11-12 Apr 2014, Banja Luka.

Nasev, Lence (2015) Analytical and theoretical view towards Tomislav Zografski compositions inspired by the macedonian church music tradition. Umetničko nasleđe i rat - Muzika i mediji, FILUM Kragujevac. pp. 513-520. ISSN ISBN: 978-86-85991-81-3

Nasev, Lence (2014) Correlation possibilities between teaching music and physic education. Balkan Art Forum. pp. 221-226. ISSN ISBN:978-86-85239-15-1

Nasev, Lence (2014) Features of musical traditions in Macedonia through the centuries. Традиција као инспирација, Тематски зборник, Бања Лука, 2014, ISBN 978-99938-27-13-9. pp. 189-197.

Nasev, Lence (2016) Information and communication technologies in teaching music education. Образованието во XXI век – состојби и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип, 24 – 25 Септември, 2015. pp. 113-115. ISSN ISBN 978-608-244-275-4

Nasev, Lence (2013) Integrating music and dance into school curriculum. Activities in Physical Education and Sport, International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 3 (1). pp. 95-97. ISSN 1857-7687

Nasev, Lence (2015) Macedonian traditional folksinging of balladic type as example of music folklore in solfeggio class. Balvan culture seen through the folkloristic and etnological researches. pp. 367-372. ISSN ISBN 978-9989-642-84-5

Nasev, Lence (2014) Methodological possibilities of realization of music folklore in the educational process. Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи. pp. 103-106. ISSN 978-608-242-001-1

Nasev, Lence (2015) Milica Skaric: Interpretational problems of selected works for keyboard by J.S. Bach. Balkan Art Forum. pp. 115-118. ISSN ISBN 978-86-85239-30-4

Nasev, Lence (2013) Mogućnosti za korelaciju nastave muzike i fizičkog vaspitanja. In: BARTF 2013, Umetnost i kultura danas, I nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, 11-12 Oct 2013, Niš, Serbia.

Nasev, Lence (2012) Music and movement. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, 40 (1). pp. 101-105. ISSN 1857-7679

Nasev, Lence (2015) Music education - changes and opportunities. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03.10.2014. Факултет за образовни науки, Штип. ISSN 978-608-244-245-7

Nasev, Lence (2011) Musical education and the necessity of lifelong education. In: International Scientific Symposium: Education between tradition and modernity, 22-24 Sept 2011, Ohrid, Macedonia.

Nasev, Lence (2013) Толкување на првиот став од Думбартон-Oкс, концерт за камерен оркестар од Игор Стравински. Зборник радова за VII Мећународног научног скупа: Музика и неизрециво & Историја уметности - методи и методологија и њихова примена, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац,. ISBN 978-86-85991-54-7, 3. pp. 189-192.

Nasev, Lence (2016) Pedagogical orientation in textbook literature for singing by notation of Stefan Gajdov. Zbornik radova sa X međunarodnog naučnog skupa, FILUM Kragujevac, (23-25.X 2015), Knjiga III, Kragujevac 2016, ISBN: 978-86-85991-96-7 (3). pp. 189-194.

Nasev, Lence (2012) Primena savremenih nastavnih sredstava u muzičkoj nastavi. Pedagoški fakultet u Jagodini, Međunarodni naučni skup, Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti, Vol 2, ISBN 978-86-7604-097-2. pp. 555-563.

Nasev, Lence (2016) Representation of folklore in textbooks primary school. Македонски фолклор, 71. pp. 327-330. ISSN 0542-2108

Nasev, Lence (2014) Rodna Veličkovska: glasbeni dijalekti v tradicionalni makedonski ljudski obredni pesmi (recenzija treh knjig). Glasba v šoli in vrtcu letnik XVIII (1-2). pp. 59-64. ISSN 1854-9721

Nasev, Lence (2009) Музичката форма на „Simfonietta in Si“ од Томислав Зографски – аналитички белешки. In: Струшка музичка есен, 2009, Struga, Macedonia.

Nasev, Lence (2009) За музичката форма на "Simfonietta in Si" од Томислав Зографски - аналитички белешки. Списание „Музика”, год.12, бр.15. pp. 31-44. ISSN 1409-6579

Nasev, Lence (2011) Systematic teaching in music education. In: VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education, 29 Sept-1 Oct 2011, Ohrid, Macedonia.

Nasev, Lence (2012) Use of Learning Media in Music Education. Annual Miscellaneous Collection. pp. 85-93. ISSN 1409-9187

Nasev, Lence (2012) Игор Стравински: Структура првог става Концерта in Es – „Dumbarton Oaks“. In: VII Међународни научни скуп, Српски језик, књижевност, уметност, 26-27 Oct 2012, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу.

Nasev, Lence (2014) Битола и mузичките врски меѓу Македонија и Србија. Конзулска Битола и историските современите и идните културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија ISBN 978-608-65122-3-1. pp. 247-249.

Nasev, Lence (2015) The view of activities of the Tomislav Sopov – distinguished Macedonian conductor. Tradicija kao inspiracija. pp. 117-128. ISSN ISBN 978-99938-27-16-0

Nasev, Lence and Gavrilovski, Goce (2012) „Копачите” и „Приспивна” - Стефан Гајдов. Музичко-научна манифестација: Струшка музичка есен. pp. 13-19. ISSN ISBN 978-9989-801-10-5

Nasev, Lence and Pavlović, Saša (2014) Comparative analysis of curriculum of Republic of Macedonia and Republic of Srpska ‒ example of the analysis of teaching program documents of music from I to III grade. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 9 (13). pp. 105-116. ISSN 1857-8705

Naumovski, Stojance and Mihajlovski, Angele (2014) P. I. Tchaikovsky, Nocturne Op.19 No.4 for cello & piano. [Performance]

Nikodinovska Krstevska, Ana and Jakimovska, Jana (2018) Не е шега: дискриминација, цензура. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-511-3

Nikodinovska Krstevska, Ana and Jakimovska, Jana (2019) Миграција и човекови права. University Goce Delcev - Stip, Stip. ISBN 978-608-244-695-0

Nikolovska, Violeta (2012) Уметност на маргините / Art on the margins. Годишен зборник, 8. ISSN 1409-9187

Nikolovska Vrateovska, Dance and Mihajlovski, Angele and Ristova - Mihajlovska, Milena (2014) The function of education and the scientific and research and artistic activity in the creation of human capital and knowledge - based economy in R. Macedonia. In: Knowledge - International Journal Scientific and applicative papers, 27-29 Nov 2014, Bansko, Bulgaria.

P

Pandazieva, Natasa and Trbojevik, Natasa (2015) Концерт на Наташа Трбојевиќ и Наташа Пандазиева на Музичката академија во Штип - концертна сала. [Performance] (Unpublished)

Pandazieva, Natasa and Trbojevik, Natasa (2015) Концерт „Вечер на популарни арии“- „Kонцерт на Наташа Трбојевиќ и Наташа Пандазиева“ во Ликовен салон - Велес. [Performance] (Unpublished)

Pavlovski, Branko (2021) „Моцарт и кларинетот“ Концерт на Бранко Павловски на кларинет и ансамблот Полифонија на Фестивалот Скопско лето 2021. [Performance] (Unpublished)

Pavlovski, Branko and Dashik, Gjurgica (2022) Концерт на Бранко Павловски - солист на кларинет со камерниот оркестар Профундис. [Performance] (Unpublished)

Pavlovski, Branko and Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa (2022) Концерт на Трио Академико на Свечената Академија во Штип по повод Националниот ден на НР Кина. [Performance] (Unpublished)

Pavlovski, Branko and Potevska Popivoda, Emilija (2022) Концерт на Бранко Павловски на кларинет и Емилија Потевска Попивода на пијано во Истанбул, Турција. [Performance] (Unpublished)

Pavlovski, Branko (2016) Секојдневни вежби за кларинет. ISBN 978-608-244-286-0. (In Press)

Pavlovski, Branko (2019) Концерт на Стојан Димов, Бранко Павловски, Нинослав Димов и студенти по кларинет и саксафон во салон 19.19 во Културно Информативниот центар во Скопје. [Image] (Unpublished)

Pavlovski, Branko (2014) Работилница по кларинет и предавање на тема „Трската и нејзината обработка“ на Интернационалниот летен музички камп Струмица 2014. In: International Music Camp Strumica 2014, Aug 2014, Strumica, Macedonia. (Unpublished)

Pavlovski, Branko (2019) Работилница по кларинет на 3-от Меѓународен Фестивал по кларинет и саксофон КларСакс - Скопје 2019. In: 3rd International Festival ClarSax Skopje 2019. (Unpublished)

Pavlovski, Branko and Skarik, Milica (2017) Рецитал на Бранко Павловски и Милица Шкариќ. [Performance]

Pecov, Ivo (2022) Слобода. [Show/Exhibition]

Petrusevski, Petrus and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) Еволутивниот пат на музичкиот инструмент контрабас. Muzika, 20 (23). pp. 39-45. ISSN 1409-6579

Pop Zarieva, Natalija (2013) Фикција или реалност: популарната кутура на 21 век и постмодерната литература. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (5). pp. 139-149. ISSN 1857-7059

Popivoda, Emilija (2019) Предавање на Винфрид Хакл - Австрија на Музичката академија во Штип. You Tube. (Unpublished)

Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2020) Концерт на Бранко Павловски - кларинет и Ема Попивода - пијано во Штип. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso (2022) Нишвил џез фестивал Србија. [Performance]

Popovski, Saso (2022) Кларенс џез клуб Малага Шпанија. [Performance]

Popovski, Saso (2022) Ла Лолаина културен центар Нигуелас Шпанија. [Performance]

Popovski, Saso (2022) Гранада џез фестивал Шпанија. [Performance]

Popovski, Saso (2022) Мајсторски клас Гранада Шпанија. In: Влијанието на Балканските ритми во современиот џез, 15 June 2022, Granada, Spain.

Popovski, Saso (2022) Француско-Балканска. џез мрежа. In: Француско-Балканска. џез мрежа, 08-11 Sept 2022, Tirana, Albania.

Popovski, Saso (2022) Мајсторски клас Клуж Напока Романија. In: Transilvania Jazz Festival, 04 Nov 2022, Cluj Napoca, Romania.

Popovski, Saso (2021) Jazz Factory Festival - Bitola 2021 National Theatre Bitola. Jazz Factory Festival Bitola.

Popovski, Saso (2021) PETROVAC JAZZ FESTIVAL 2021 Petrovac, Montenegro. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan (2021) Thanos Stavridis album Spicy Margarita 2021. [Audio]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2022) Трансилванија Џез Фестивал Романија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2022) Оне Џез Фестивал. Баја Маре, Романија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2022) Фестивал Музикастрада. Монтополи, Италија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2022) Џез Фабрика Фестивал Битола. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2022) Трансилванија џез фестивал 2022 Залау Романија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2021) JAZZALAND JAZZ FESTIVAL 2021 Temerin, Serbia. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor and Kuzmanov, Kiril (2022) Куманово џез фестивал. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor and Kuzmanov, Kiril (2022) Астибо џез фестивал Штип. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor and Kuzmanov, Kiril (2023) Аларма панк џез фестивал Софија Бугарија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor and Kuzmanov, Kiril (2023) Аларма панк џез фестивал Пловдив Бугарија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor and Kuzmanov, Kiril and Dautovski, Ratko (2022) Денес се е џез фестивал Скопје. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Kuzmanov, Kiril and Dautovski, Ratko (2022) Интернационален ден на џезот Битола 2022. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Sekulovski, Aleksandar (2022) Дева џез фестивал Романија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Staromiejski, Bartek (2021) SACZ JAZZ FESTIVAL 2021 Sacz, Poland. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Vanchovski, Aleksandar (2021) Belgrade Jazz Festival 2021 - Dom Omladine Beograd. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and vanchovski, aleksandar (2021) JAZZIBAR JAZZ FESTIVAL 2021 Kraljevo, Serbia. [Performance]

Popovski, Saso and Kitanovski, Antonijo (2022) Јавна трибина - Џезот како алатка за културен и интелектуален просперитет на македонското општество. Здружение на џез музичари Македонија.

Popovski, Saso and Popivoda, Emilija (2021) Jazz Festivals Association JFA 2021 - Hybrid Conference 1. In: Jazz Festivals Association JFA 2021 - Hybrid Conference 1, 03 July 2021, National Theatre Bitola 2021.

Popovski, Saso and salamon, samo (2021) Samo Salamon & Friends Almost Alone Vol. 3. [Audio]

Popovski, Saso (2013) Музички проект „Флај“, Бит Фест Битола. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso (2014) Фестивал на музика од светот. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso (2014) Селектор на артисти за интернационален Џез и Блуз Фестивал Кикинда - Р.Србија. FunTon music.

Popovski, Saso (2017) Мултимедијална културна манифестација „Рокенролот - прогресивна алатка за значајни промени во општеството". In: Рокенролот - прогресивна алатка за значајни промени во општеството, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Popovski, Saso (2019) Параходот - Поповски Тасевски Квартет. [Audio]

Popovski, Saso (2014) Вовед во Џез Теорија 1. ISBN 978-608-4708-54-4.

Popovski, Saso (2013) Вовед во Џез Теорија 2. ISBN 978-608-4708-55-1.

Popovski, Saso (2014) Меѓународен ден на џезот 2014. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso (2015) Селектор на артисти за интернационален Џез и Блуз Фестивал Кикинда - Р.Србија 2015. FanTon music.

Popovski, Saso (2015) Концерт и работилница 2015. .

Popovski, Saso (2018) Џез Фабрика 2018. In: Џез Фабрика. (Unpublished)

Popovski, Saso (2019) Селектор на артисти за интернационален Џез и Блуз Фестивал Кикинда - Р.Србија 2018 - 2020. Fun Ton Music. (Unpublished)

Popovski, Saso (2019) 615 Асоцијација - СМОТРА#9 Фестивал. In: СМОТРА#9 Фестивал, 05 - 06 Јули 2019, Центар за Култура Битола.

Popovski, Saso (2012) Afro Blue. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso (2014) Ikona Sessions vol.2. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso (2020) Jazz Across Borders 2020 - St. Petersburg Russia. In: Jazz Across Borders, 13 - 14 November, St. Petersburg .

Popovski, Saso (2020) Skopje Cinema City 2020. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2017) БИТ ФЕСТ 2017. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2017) Петровац Џез Фестивал 2017. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2018) Џез Фестивал Кикинда 2018. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2018) Фестивал Модоарс 2018. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2018) Интернационален ден на џезот 2018. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2018) Џез Фабрика Фестивал 2018. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2019) Џез Фортнајт Фестивал 2019. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2019) Парк Фестивал 2019 - Гостивар. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2019) Рочела Јоника Џез Фестивал 2019 - Р. Италија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2019) Петровац Џез Фестивал 2019 - Р. Црна Гора. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2019) Денови на Македонска култура во Будимпешта 2019 Р. Унгарија Концерт на Сашо Поповски Трио - Budapest Jazz Club. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2020) Тетово Џез Фестивал 2020. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2020) Ваљево Џез Фестивал 2020 - 36 издание Р.Србија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2020) Скопје Џез Фестивал 2020 - 39 издание. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2020) Албум - Fallen Land - SJF Records 2020. [Audio]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2020) Jazz In Albania - Tirana 2020. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2017) On Mountain Top - Saso Popovski trio. [Composition]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2017) We've met (Memories) - Saso Popovski trio. [Composition]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Kocev, Slavco (2017) Демирхисарско културно лето 2017. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Parushev, Mihail and Ivanov, Ivan (2017) Интернационален ден на џезот - Битола 2017. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Sekulovski, Aleksandar (2016) Бруклински Џез Трио 2016. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Sekulovski, Aleksandar (2019) Нишвил Џез Фестивал 2019 - Р.Србија. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Sekulovski, Aleksandar (2020) Petrojazz Festival 2020 St. Petersburg Russia. [Performance]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Stevkovski, Goce (2016) Сашо Поповски Џез Трио. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Stevkovski, Goce (2016) Интернационален ден на џезот 2016. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Vancovski, Aleksandar (2019) Балкански Џез Фестивал 2019 Тирана - Р.Албанија. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Blagoev, Ventzislav and Josifovski, Oliver and Sekulovski, Aleksandar (2015) Gathering (Собир). [Audio]

Popovski, Saso and Hristovska, Irena and Mitrevski, Daniel (2015) Бит Фест 2015. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Ivanov, Ivan and Bejkov, Ivan and Stevkovski, Goce (2016) Сашо Поповски Џез Квартет. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Josifovski, Oliver and Teodosiev, Dragan (2018) Фестивал Струмица Опен 2018. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Kitanovski, Antonijo and Filipovski, Viktor (2019) Џез Фабрика Фестивал 2019. Jazz Factory Festival.

Popovski, Saso and Kocev, Slavco (2016) Teodosij's Game. [Composition] (Unpublished)

Popovski, Saso and Kuzmanov, Kiril and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2020) Фестивал на музика од светот - Битола 2020. [Performance]

Popovski, Saso and Kuzmanov, Kiril and Bejkov, Ivan and Sekulovski, Aleksandar (2016) Топол Културен Бран - Демир Хисар 2016. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Kuzmanov, Kiril and Bejkov, Ivan and Stefkovski, Goce (2015) Бит Фест 2015. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Georgi and Bejkov, Ivan and Stefkovski, Goce (2015) Топол Културен Бран - Виница 2015. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Georgi and Josifovski, Oliver (2019) 4. [Audio]

Popovski, Saso and Micanov, Georgi and Josifovski, Oliver and Stefkovski, Goce (2015) Велес Град на Културата 2015. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Georgi and Josifovski, Oliver and Stefkovski, Goce (2015) Интернационален ден на џезот 2015. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Georgi and Jovev, Slavco (2015) Писмо за Кристи 2015. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Georgi and Stefkovski, Goce and Josifovski, Oliver (2015) Струмица Опен Фестивал 2015. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Goce (2012) Goce Micanov/Oscar Salas/Oliver Josifovski/Saso Popovski Waltz For Sergej BIT Fest 2012. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Goce and Sekulovski, Aleksandar (2011) Balkan Jazz Collective featuring Goce Micanov - Edno Mome / Kikinda Jazz & Blues Festival 2011. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Goce and Sekulovski, Aleksandar (2013) Menada. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Goce and Sekulovski, Aleksandar (2012) Tema br. 2. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar (2013) Џез концерт отворање на фестивалот на филмска камера “ Браќа Манаки“ – Битола. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar (2014) Порта Џез Фестивал 2014. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar (2014) Бит Фест 2014. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar (2009) Balkan Jazz Collective COBAN. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar (2009) Balkan Jazz Collective Parahodot. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar and Bejkov, Ivan (2019) Re:Imagining Jazz I #Alek Sekulovski. [Performance]

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar and Blagoev, Vencislav and Josifovski, Oliver (2013) Концерт на современ џез, БИТ ФЕСТ Битола. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar and Micanov, Goce (2013) Концерт на современ џез, Дом на култура „Тошо Арсов“ – Виница. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar and Micanov, Goce (2013) Џез концерт, Мултимедиален центар Менада, Скопје,. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar and Micanov, Goce (2012) For Charles. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Tasevski, Stefan and Bejkov, Ivan and Stavrev, Stavre (2016) Струшки вечери на поезијата 2016. [Performance]

Potevska, Emilija (2013) Concert in honor of Petar Petrovic Njegos. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija (2013) Emilija Potevska Piano Recital at MC Gallery, New York, USA. [Composition] (Unpublished)

Potevska, Emilija (2012) Emilija Potevska - Concert for piano and orchestra. [Performance]

Potevska, Emilija (2012) Music from the Balkans to the Baltic - London, UK. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija (2013) Piano recital in Rome. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana (2012) Concert - piano duo - Potevska/ Djorleva. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana (2009) Potevska - Djorleva - Concert for piano duo. [Performance]

Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana and Mihajlovski, Angele and Stojanoski, Hristo (2014) Уметнички селектор и менаџер на дел од концертите на фестивалот за современа музика Модоарс. [Project]

Potevska, Emilija and Mihajlovski, Angele (2013) Potevska/Mihajlovski - Bela Bartok - Concert for piano and orchestra No. 3. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija and Pavlovski, Branko (2014) Emilija Potevska/ Branko Pavlovski - Concert for clarinet in piano in Skopje. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija and Pavlovski, Branko and Kazikos, Georgios (2014) Concert of Emilija Potevska - piano, Branko Pavlovski - clarinet and Georgios Kazikos - clarinet. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2022) Concert tour in Montenegro. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2022) Ema Popivoda & Profundis Orchestra - Concert in Sorrento. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2022) Ema Popivoda - piano with Profundis Orchestra. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2022) Ema Popivoda - solo concert in Prague. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2022) Ema Popivoda - solo recital in Ancona. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko and Apostolov, Daniel (2021) Trio Dolce - Concerts in Shtip and Skopje. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pejik, Bozhidar (2022) Concert of Bozidar Pejik - cello and Ema Popivoda - piano. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Sate, Asami (2022) Ema Popivoda & Asami Sate (Japan) - piano duo. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2018) Вокален концерт на ансамблот Контемпора. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2020) Награда во Токио. Cheers for Art Japan. (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2017) Концерт во Штип „Уметничка пролет“ 2017. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2018) Концертна турнеа „Нов културен бран 2018“. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2019) Бела ноќ 2019. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2020) Acoustic Electronics - concerts in New York. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2018) Acoustic electronics vo Avstrija. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2020) Concert at the closing evening of the Philosophical Film Festival Skopje 2020. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2016) Concert of "Con Tempora" Ensemble. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2015) Concert of Emilija Potevska Popivoda - piano & Orchestra Regional de Cannes in Nice, France. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2015) Concert of Emilija Potevska Popivoda in Tokyo, Japan. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2017) Ema Popivoda - piano recital in Brussels. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2019) Ema Popivoda @ Green Music Festival - Italy. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2017) Koncert ena Ema Popivoda vo Nis, Srbija. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2018) Koncert na Ema Popivoda vo Belgrad. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2018) Koncert na Rosalba Colosimo - soprano (Italy) i Ema Popivoda - pijano. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2017) Late Night Museum - Concert of Ema Potevska Popivoda. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2019) Visual Piano. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Dobaj, Milica (2017) Концерт на Милица Добај - сопран и Ема Попивода - пијано. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Josifovski, Oliver and Petrov, Aleksandar (2019) Concert Acoustic electronics - vol.2. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Kitanovski, Antonijo (2016) Concerts of Petrit Ceku in Macedonia Guests: Toni Kitanovski and Ema Popivoda. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir (2015) Trio MEZZO - Concert in Gdansk, Poland. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir and Jankoski, Marjan (2015) Concert of trio "MEZZO" in Rome - Italy. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2015) Концерт во Делчево на Бранко Павловски - кларинет и Емилија Потевска Попивода - пијано (концертна турнеа низ Македонија). [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2016) Концерт на Бранко Павловски - кларинет и Емилија Потевска - пијано во Софија, Бугарија. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2017) Концерт на Бранко Павловски и Ема Попивода. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2018) Концерт на Бранко Павловски - кларинет и Ема Попивода - пијано. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2016) Концерт во рамките на Фестивалот МОДОАРС 2016 - „Сонатна Вечер“. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2014) Concert for Clarinet and Piano in Veles Emilija Potevska Popivoda/ Branko Pavlovski Modoars Festival 2014. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2016) Concert of Branko Pavlovski - clarinet and Emilija Popivoda - piano, guest William Harned (USA) - piano, Skopje summer Festival 2016. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2015) Concert of Emilija Potevska Popivoda - piano and Georgios Kazikos - clarinet. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Petkov, Bojan (2017) Концерт „Ех Ауро“. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Petrov, Aleksandar (2018) Acoustic electronics in Montenegro. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Stojanoski, Hristo (2016) Организација и менаџмент на Фестивалот за современа музика МОДОАРС 2016. Festival of contemporary music Modoars. (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Концерт на ансамблот КонТемпора во Скопје. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2019) Концерт на ансамблот за современа музика „КонТемпора“ на фестивалот 42 Денови на македонска музика. [Performance]

Potevska Popivoda, Emilija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Miteva, Zlatka and Gavrilovski, Goce (2017) Концерт на ансамблот КонТемпора во Штип. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2019) Тоска - опера од Џ.Пучини. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2019) Тоска опера од Џ.Пучини. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2019) Тоска опера од Џ.Пучини. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2019) Тоска опера од Џ.Пучини. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2018) Тоска опера од Џ.Пучини. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2018) Тоска опера од Џ.Пучини. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2018) Тоска опера од Џ.Пучини. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Рецитал на Игор Дурловски - бас Дино Имери - пијано. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2019) Симон Боканегра опера од Џ.Верди. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Вечер посветена на љубовта рецирал на Никола Стојчевски - тенор и Елена Сиљаноска - пијано. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2016) Рецитал на Либуше Санторисова - сопран (Чешка) Алексеј Шаповалов - баритон (Русија) Дино Имери - пијано. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Реквием од В.А.Моцарт. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2019) Кармен опера од Ж. Бизе. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2016) Гала концерт „Контратенори“. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Млади оперски надежи „Коста Трпков“. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2016) Вечер на белканто и руски романси Александра Лазаровска - Василески - сопран Андреја Наунов - пијано. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2016) Барокна вечер Концерт на Луиџи Скифано - контратенор (Италија) и Дино Имери - пијано. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2019) Симон Боканегра опера од Џ.Верди Државна опера Варна. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2020) Традиционален концерт по повод празникот „Василица“. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2016) Кармина Бурана К.Орф. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2016) „За дамата“ Гала вечер со кавалерите на МОБ! [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2016) „Вокална вечер“ рецитал на Дамјан Поповски - тенор и Јанинка Невчева - пијано. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2019) 70 години Македонски балет. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2018) La Boheme Боеми опера од Џ. Пучини. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2016) Moќта на судбинта опера од Џ.Верди. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Pris je t'aime. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan and Nikolovski, Marjan (2017) Аида опера од Џ.Верди. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan and Nikolovski, Marjan (2016) „Аида“ опера од Џ.Верди 31.05.2016. [Performance] (Unpublished)

R

Risteski, Sanja (2021) Градската облека како дел од културното наследство во Штип и нејзината трансформација во современите модни трендови на облека. Културното наследство низ призмата на ликовната дејносt. pp. 44-58.

Risteski, Sanja (2021) Кружната економија како модел за решавање на текстилниот отпад во Општина Штип. [Project]

Risteski, Sanja (2022) Изложба на модели изработени од текстилен отпад. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2022) Моден Викенд Скопје- Graduation Fashion Show. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2022) No For Waste Yes for Art NO Waste Art Design. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja and Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2021) Видео перформанс - Помеѓу личноста и просторот (не)време. [Video]

Risteski, Sanja (2016) Ревија на тема "Мода меѓу редови". [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2010) "Модна недела" - Битола. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2017) Изложба на студентите на ТТФ, на промоција на монографијата "Методија Шаторов - Шарло", меѓу чеканот и наковалната" од д-р Соња Николова. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2017) Изложба на модели и фотографии на студентите на ТТФ-при УГД на промоцијата на стихозбирка и раскази од авторката Гордана Коцева. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2017) Модна ревија на тема "Во светот на бајките". [Project]

Risteski, Sanja (2017) Изложба на модни цртежи и модели на студентите на Технолошко-техничкиот факултет при УГД. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2017) Изложба на фотографии и рачно изработени модели во размер 1:4 на студентите на Технолошко-техничкиот факултет при УГД. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2010) Модна недела Скопје- 2010 (FWSK). [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2013) Денови на модата 2013 Штип. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2016) Изложба на фотографии изработени од студентите на Технолошко - техничкиот факултет при УГД, на настанот 70 години НУ-УБ „Гоце Делчев“ - Од читалиште до библиотека! [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja (2017) Ревија и изложба на студентите на Технолошко - техничкиот факултет при УГД- Штип, на денови на обрaзование и кариера, Скопски саем, 2017. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja and Dimitrijeva, Vanga (2016) Модни ревии на студентите на Технолошко-технички факултет. [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja and Dimitrijeva, Vanga (2013) Модна ревија на тема: „Геометриски форми". [Show/Exhibition]

Risteski, Sanja and Dimitrijeva, Vanga (2018) "United in diversity"- Модна ревија за Ден на Европа 2018. [Project]

S

Sandeva, Vaska and Despot, Katerina and Dzingo, Aleksandar (2017) Landscape considerations. [Show/Exhibition]

Skarik, Milica (2021) Онлајн музички пијано работилници под менторство на проф. д-р Милица Шкариќ. In: Онлајн музички пијано работилници под менторство на проф. д-р Милица Шкариќ, јануари и јуни 2021, Онлајн.

Skarik, Milica (2022) Онлајн пијано работилници со проф. д-р Милица Шкариќ. In: Онлајн пијано работилници со проф. д-р Милица Шкариќ, 5-9 мај 2022, Онлајн вебинар.

Skarik, Milica (2022) Концертни настапи на студентите Александра Здравева и Лина Данова од класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Emilija, Potevska Popivoda (2022) Меѓународни семинари по пијано и вебинар на Музичката Академија во Штип. In: Меѓународни семинари по пијано и вебинар на Музичката академија во Штип, Nov - Dec 2022, Stip. (Unpublished)

Skarik, Milica (2012) Параметри за составување тестови за мерење на музички постигнувања. Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). pp. 91-97. ISSN 1857-7296

Skarik, Milica (2012) Досегашни сознанија за мерењето на музичките искуства. Музика (17). ISSN 1409-5579

Skarik, Milica (2012) Музички работилници за изведба на избрани клавирски дела од Ј. С. Бах. In: Музички работилници, 22 мај, 23 мај, 30 мај и 1 јуни 2012 , Музичко училиште "Сергеј Михајлов" - Штип, Факултет за музичка уметност - Штип, Музичко училиште "Христо Јуруков" - Кочани, Музичко училиште "Стефан Гајдов" - Велес.

Skarik, Milica (2013) Рецитал „Песни“ Михаило Арсенски - тенор и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Skarik, Milica (2013) Камерен концерт со Паскал Краповски - виолончело, Гонца Богоромова - сопран и Милица Шкариќ - пијано, Уметничка галерија „Безистен“ Штип. [Performance]

Skarik, Milica (2013) Музички работилници за „Модели на импровизација за почетната настава по пијано во Р. Македонија“. In: Музички работилници за „Модели на импровизација за почетната настава по пијано во Р. Македонија“, 18 Apr - 3 July 2013, Државни музички училишта во Штип, Кочани, Тетово, Велес, Битола, Скопје.

Skarik, Milica (2009) Пијано, детски и други музички инструменти (Учебник за групна настава за студентите од насоките за предучилишно воспитување и одделенска настава на Педагошкиот факултет). Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-4504-07-8

Skarik, Milica (2014) Интерпретациски проблеми на избрани дела за клавишни инструменти од Ј. С. Бах. Скопје: МИЦ. MIC, Skopje. ISBN 978-608-65218-5-1

Skarik, Milica (2014) Концерт „Музика за глас, виолончело и пијано“ со Гонца Богоромова - сопран, Паскал Краповски - виолончело и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Skarik, Milica (2015) Музички работилници на тема „Почетна настава по пијано за деца од предучилишна возраст - споредба на почетните методи од Јапонија, Германија, САД и Франција“. In: Музички работилници на тема „Почетна настава по пијано за деца од предучилишна возраст - споредба на почетните методи од Јапонија, Германија, САД и Франција“ , 18-21 Nov 2015, Stip/Skopje, Macedonia.

Skarik, Milica (2017) Музички работилници за наставници по пијано во музичкото училиште „Пијанофорте“ - Скопје. In: Музички работилници за наставници по пијано во музичкото училиште „Пијанофорте“, Sept 2017, Skopje, Macedonia.

Skarik, Milica (2018) Музички работилници по пијано на Музичката академија во Монс, Белгија од проф. д-р Милица Шкариќ. In: Музички работилници по пијано на Музичката академија во Монс, Белгија од проф. д-р Милица Шкариќ, 27-29 April 2018, Academy de Musique Mons, Belgique.

Skarik, Milica (2019) Музички работилници по пијано во Белгија од проф. д-р Милица Шкариќ. In: Музички работилници по пијано, 25-28 Oct 2019, Blaton, Belgique.

Skarik, Milica (2019) Музичка работилница за интерпретациски проблеми на избрани дела од Ј. С. Бах на Факултетот за музичка уметност во Скопје при УКИМ. In: Музичка работилница за интерпретациски проблеми на избрани дела од Ј. С. Бах на Факултетот за музичка уметност во Скопје при УКИМ, 23 May 2019, Skopje, Macedonia.

Skarik, Milica (2020) Музички пијано работилници од проф. д-р Милица Шкариќ во Белгија. In: Музички пијано работилници од проф. д-р Милица Шкариќ во Белгија, 10-15 Jan 2020, Blaton, Belgique.

Skarik, Milica (2017) Историја на пијанизмот 1 (е-учебник). Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-362-1

Skarik, Milica (2014) Concert of Ivo Mayer - countertenor and Milica Skarik - piano at Music Academy in Stip. [Performance]

Skarik, Milica (2014) Concert with Ivo Majer - countertenor, Milica Skarik - piano and Gonca Bogoromova - sopran in Catholic Church in Skopje. [Performance]

Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Михајло Арсенски - тенор и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Lieder - Mélodies - Песни, Mihailo Arsenski - tenor, Milica Škariќ - piano. [Audio]

Skarik, Milica and Bogormova Krapovski, Gonca (2020) Концерт на Гонца Богоромова Краповски и Милица Шкариќ на ФМУ Скопје. [Performance]

Skarik, Milica and Dumont, Benjamin and Sterjov, Petre and Falisse, Laurence and Decouville, Romane and Baudewyn, Naoki (2016) Завршен концерт на учесниците на семинарот по пијано под раководство на проф. д-р Милица Шкариќ во Жанблу, Белгија. [Performance]

Skarik, Milica and Dzorleva, Tatjana and Pavlovski, Branko and Miteva, Zlatka and Mihajlovski, Angele (2014) Новогодишен концерт на студентите од вокално - инструменталниот оддел од Музичката академија при УГД - Штип. [Performance] (Unpublished)

Skarik, Milica and Efremova, Elena (2018) Музичка терапија - Студија на случај со почетник по пијано на 9-годишна возраст. In: ЕПТА Семинар по пијано на тема „Музичка терапија - Студија на случај со почетник по пијано на 9-годишна возраст“, 24 Nov 2018, Skopje, Macedonia.

Skarik, Milica and Grujovski, Aleksandar and Ivanova, Bisera and Sterjov, Petre and Lazarevski, Goran and Videnovik, Iva (2014) Концерт на студентите по пијано од класата на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Ivanova, Bisera and Sterjov, Petre and Dumont, Benjamin and Zografska Belichanec, Panda (2016) Концерт во чест на композиторот Томислав Зографски со студентите од класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Ivanova, Bisera and Sterjov, Petre and Gjorgieva, Olga (2016) Музиката на Зографски видена низ детските цртежи на Олга Ѓоргиева. [Performance]

Skarik, Milica and Ivanova, Bisera and Zografska Belichanec, Panda (2014) Младите уметници во чест на Зографски. [Performance]

Skarik, Milica and Krapovski, Paskal and Bogoromova, Gonca (2016) Серија концерти со музика за глас, виолончело и пијано на триото Богоромова-Краповски-Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Krapovski, Paskal and Bogoromova, Gonca (2016) Концерт „Музика за глас, виолончело и пијано“ со триото Богоромова - Краповски - Шкариќ во МОБ. [Performance]

Skarik, Milica and Krapovski, Paskal and Bogoromova, Gonca (2018) Три концерти на трио Парнасус (Гонца Богоромова - сопран, Паскал Краповски - виолончело и Милица Шкариќ - пијано) во Тетово, Штип и Струмица. [Performance]

Skarik, Milica and Krapovski, Paskal and Bogoromova Krapovski, Gonca (2019) Концерт на трио Парнасус во Њујорк, САД. [Performance]

Skarik, Milica and Manoilova, Glorija (2017) Пијано рецитал на Глорија Маноилова студент во класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Manoilova, Glorija and Grujovski, Aleksandar and Sterjov, Petre (2015) Концерт на класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ со студентите Глорија Маноилова, Александар Грујовски и Петре Штерјов. [Performance]

Skarik, Milica and Mihajlovski, Angele and Dzorleva, Tatjana and Lazarevski, Vladimir (2015) Концерт на студентите од катедрата по пијано на Музичката Академија при УГД Штип. [Performance]

Skarik, Milica and Pavlovski, Branko (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Бранко Павловски - кларинет и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) Рецитал на Благица Поп Томова и Милица Шкариќ во фоајето на Македонски Опера и Балет, Скопје. [Performance]

Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) Рецитал на Благица Поп Томова и Милица Шкариќ во уметничка галерија „Безистен“ Штип. [Performance]

Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) Концерт на Благица Поп Томова и Милица Шкариќ во Велес, град на културата. [Performance]

Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2016) Рецитал на сопранистката Благица Поп Томова и пијанистката Милица Шкариќ во Њујорк. [Performance]

Skarik, Milica and Potevska Popivoda, Emilija and Dzorleva, Tatjana and Mihajlovski, Angele (2015) Новогодишен концертен хепенинг на Музичката Академија - Концерт на студентите од катедрата по пијано од класите на проф. д-р Милица Шкариќ, проф. д-р Емилија Потевска-Попивода, проф. д-р Татјана Џорлева и проф. м-р Ангеле Михајловски. [Performance]

Skarik, Milica and Srbinovski, Goran and Manoilova, Glorija and Trbojevik, Tanja (2017) Концерт на класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ со студентите Горан Србиновски, Глорија Маноилова и Тања Трбојевиќ. [Performance]

Skarik, Milica and Sterjov, Petre (2014) Хуманитарен концерт на Македонската филхармонија и студентите од државните факултети за музичка уметност. [Performance]

Skarik, Milica and Sterjov, Petre (2015) Рецитал на студентот Петре Штерјов од класата на проф. д-р Милица Шкариќ со премиерна изведба на пиеси оп.11 од Т.Зографски. [Performance]

Skarik, Milica and Trbojevik, Tanja (2016) Пијано рецитал на Тања Трбојевиќ студент во класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Smilkov, Nikola (2002) Скулптури на новото време. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) Никола Смилков - СКУЛПТУРИ. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2004) Самостојна изложба. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) Скулптура „Аристотел“. UGD, Stip Macedonia .

Smilkov, Nikola (2014) Смилков - скулптури. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2014) Ликовен јазик. Goce Delcev University Press, Stip, Macedonia. ISBN 978-608-244-146-7

Smilkov, Nikola (2015) миниАРТура. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2015) Мал формат. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) „Конверзации“. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Треперење. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Сеќавања. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2017) Ликовни изрази. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2017) Вибрации. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2017) Самостојна изложба на скулптури. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2017) Контемплација - скулптура. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2018) Меланхолија - скулптура. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2018) Самостојна изложба „Фантомски приказни“. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2008) “107 artistes Macédoniens à Paris “. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2010) 10th International biennial of miniature art Gornji Milanovac, Serbia. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2012) Спокој. 11th International Biennial of Miniature Art,21.04-30.6.2012, Gornji Milanovac, Serbia. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2014) 2.Меѓународна балканска изложба. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2005) 2005 - Internacionalni vajarski simpozium, Danilovgrad, R. Crna Gora. [Image]

Smilkov, Nikola (2009) Биенално студио за цртеж - 2009. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) Годишна изложба 2012. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2012) ДЛУМ: Ликовно творештво „ Мал формат 2012“, Културно информативен центар - Скопје. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) ДЛУШ Традиционална годишна изложба 2013. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2014) Ликовно творештво Мал формат 2014. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2015) Скулптури на новото време 2015. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Мал формат 2016. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2017) Миниартура 2017. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2017) Годишна изложба ДЛУМ 2017. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2017) Скулптури на новото време 2017. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2017) Мал формат 2017 ДЛУМ. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2010) 4Th International Symposium of Modern Art d. fleiss & east – west artists Mallnitz - Austria. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) 7 Dfewa Mallnitzer Symposium Furmoderne Kunst. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2019) 7. International Art Symposium 2019. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2002) Balkan symposium - paper. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2012) First International Ceramic and Sculpture Workshop. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2012) Птица I и Птица II. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2015) III International Contemporary Balkan Exhibition. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) IV International Exhibition Art in Miniature. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2012) International Biennial of Miniature Art. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Iscekivanje. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2009) „Kompozicija", Makedonski umetnici vo Sofija, galerija NDK. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2015) Marine knot. In: 2nd ART International Workshop, 25 June-05 July 2015, Antalya, Turkey.

Smilkov, Nikola (2018) Megjunarodna likovna manifestacija II Festival svjetlosti ,,Zasjaće palaci'' Gradska Galerija Kotor. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2019) Međunarodni simpozijum skulptura Pigmalion Tamnjanica 2019. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2011) More Than Forme -sculptures- -visiting exsibition-. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2018) Reviving Humanity Memorial 2018. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2011) Second International Ceramic Workshop Datca Turkey. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2018) Smilkov Skulpturen. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2014) Vertcal Form - sculpture in marble. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2014) Vertcal Form - sculpture in wood. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Vertical form. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Virski festival. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2018) Voli me / Ne voli me. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2018) World youth forum Symposium „Reviving humanity“. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2009) Меѓународна вајарска колонија „Мarmor +“ во организација на Marmor Hotavlje“ doo Beograd. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) miniARTtura. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola and Jovanova-Mitkovska, Snezana and Huskovik, Fehim (2019) Art modelling in children of early school age. 7 th International Art Symposium 2019 (100). pp. 57-61.

Smilkov, Nikola and Miloseski, Slobodan and Karanfilovska - Stefanovska, Valentina (2015) Sinteza senzibiliteta. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola and Miloseski, Slobodan and Karanfilovska-Stefanovska, Valentina (2015) Sinteza senzibiliteta II. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola and Najdenovski, Dragan (2019) Слики и скулптури од Драган Најденовски и Никола Смилков. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola and Raunik Kirkov, Maja (2010) Прирачник за наставата во V одделение во деветгодишното основно образование по ликовно образование. In: Прирачник за наставата во V одделение во деветгодишното основно образование по ликовно образование. Биро за развој на образованието, pp. 1-21.

Smilkov, Nikola and Stojanovic, Milena (2013) Изложба по повод јубилејот 20 години од постоење на Учитељскиот факултет во Врање при Универзитетот во Ниш. [Show/Exhibition]

Stevanovski, Filip (2013) Музиката на Дјук Елингтон. Masters thesis, Goce Delcev University.

Stevkovski, Goce (2013) Концертен настап со програма 1. Cherokee - Ray Noble (1938) 2. Groovin' High Dizzy - Gillespie Sextet (1945) 3. My Favorite Things - Richard Rodgers (1959) 4. Mr pc - John Coltrane (1960) 5. Impressions - John Coltrane (1961) 6. Watermelon Man - Herbie Hancock (1962) 7. The Sidewinder Lee Morgan (1964) 8. Cantaloupe Island - Herbie Hancock (1964). Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Stojanoski, Hristo (2013) Проекција на документарно видео за настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“, автор на видеото: Христо Стојаноски. [Video]

Stojanoski, Hristo (2013) Новогодишен концерт на студентите од Вокално инструментален оддел, Мултимедијален центар УГД Штип. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) Аудицијата за студенти од државните универзитети со Македонската филхармонија. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) „Земјата и Хората“ Р. Бугарија, гала концерт. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) Концерт на студентите од катедрата по пијано при ФМУ – Штип. [Performance] (Submitted)

Stojanoski, Hristo (2014) Концерт, четирирачно дуо, Ана Гацева и Татјана Џорлева. [Audio] (In Press)

Stojanoski, Hristo (2015) Излагање и предпромоција за монографијата посветена на Стела Слејанска-Стојаноска. In: EPTA Macedonia. (Unpublished)

Stojanoski, Hristo (2015) Автор на монографијата Стела Слејанска-Стојаноска, пропагатор на современиот звук. Documentation. NAMPRES, Skopje.

Stojanoski, Hristo (2017) Документарен филм посветен на „Светлана Антоновска – македонската челична дама“. [Video]

Stojanoski, Hristo (2017) Пијано настап на Промоцијата „Светлана Антоновска – македонската челична дама“ – Салон 19,19. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2014) Промоција на документарно видео за настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“, автор на видеото: Христо Стојаноски 2014 година - Музичка Академија - Штип. [Video]

Stojanoski, Hristo (2015) Концерт и работилница 2015. . (Unpublished)

Stojanoski, Hristo (2015) Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“ 2015 година. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2016) Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“ 2016 година. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2017) Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“ 2017 година. Видео концерт промоција на монографија. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2017) Аудио продуцент на снимка од концерт на четирирачно дуо Ана Гацева и Татјана Џорлева во ФМУ - Скопје (ноември 2017). [Audio] (Unpublished)

Stojanoski, Hristo (2017) Аудио продуцент на снимка од концерт на Ангеле Михајловски одржан во ФМУ – Скопје (ноември 2017година). [Audio] (Unpublished)

Stojanoski, Hristo (2018) Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“ 2018 година. Видео концерт. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) 21-от интернационален натпревар за инструменталисти и композитори „Земјата и хората“ Р. Бугарија како добитник на 3-то место. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) Пијано концерт ОМУ „Ристо Јуруков“-Кочани (27 јануари 2013). [Performance] (Submitted)

Stojanoski, Hristo (2014) Вечер на современа музика за пијано ОМУ „Ристо Јуруков“ Кочани. 28 Dec 2014. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) Пијано концерт „Ликовен салон“-Велес (4 февруари 2013). [Performance] (Unpublished)

Stojanoski, Hristo (2018) Dogs of War. [Video]

Stojanoski, Hristo (2016) Farewell. [Video]

Stojanoski, Hristo (2013) Piano 4 Hands: Emilija Potevska & Tatjana Dzorleva. [Audio]

Stojanoski, Hristo and Dimov, Ninoslav (2019) Студиско звучно архивирање на аудио материјал, соло сакофон со Нинослав Димов. [Audio] (Unpublished)

Stojanoski, Hristo and Dimov, Ninoslav (2018) Live from concert, Ninoslav Dimov. [Audio]

Stojanoski, Hristo and Dimov, Ninoslav (2018) Звучно архивирање на хуманитарен концерт "Sax Clar Fantasy", ноември 2018 година. [Audio] (Unpublished)

Stojanoski, Hristo and Dimov, Ninoslav (2018) Звучно архивирање на концерт на студентите по кларинет и саксофон во рамките на меѓународниот натпревар "Sax Clar", ноември 2018 година. [Audio] (Unpublished)

Stojanoski, Hristo and Dzorleva, Tatjana (2013) Водич низ пијанистичките техники - рецензирана скрипта. ISBN 978-608-4708-90-2.

Stojanoski, Hristo and Kitanovski, Antonijo (2014) Вовед во теорија на аудио продукција - рецензирана скрипта. ISBN 978-608-4708-71-1.

Stojanoski, Hristo and Metodijeski, Dejan (2016) Popular culture: reading from below. In: Popular culture: Reading from below - International scientific conference, 2-4 Nov 2014, Skopje, Macedonia.

Stojanoski, Hristo and Mihajlovski, Angele and Dzorleva, Tatjana and Potevska, Emilija (2013) Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“. [Performance]

Stojanoski, Hristo and Mihajlovski, Angele and Paneva, Saska (2014) Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“ 2014 година. [Performance]

Stojanov, Trajce (2008) Достоевски: Од подземјето до Богочовекот. Библиотека Филозофија (43). Az-Buki, Skopje, Macedonia. ISBN 978-9989-151-61-3

Stojanov, Trajce (2008) Философско-религиските импликации во творештвото на Ф.М. Достоевски. Masters thesis, University Ss. Cyril and Methodius - Skopje.

Stojanov, Trajce (2001) Тројцата сурови реалисти: Кјеркегор, Ниче и Достоевски. СУМ: Списание за уметност (31). pp. 112-124. ISSN 1409-6455

Stojanov, Trajce (2010) The philosophical system of Dostoevsky. In: Mente filosofica e squadro di scriptore (Philosophical Mind, Writer`s eye), 13-20 June 2010, Naples, Italy.

Stojkov, Stojan (2009) In front of hells gate. [Video]

T

Talevski, Vladimir (2012) Значењето на мотивацијата во музичко воспитно – образовниот процес. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 71-80. ISSN 1857-8659

Trajanov, Boris (2002) “Addio a Tosca” DVD with Raina Kabaivanska in her farewell performance of the title role in Tosca in Teatro Regio Parma, Italy 24.02.2002. [Performance]

Trajanov, Boris (2018) G. Puccini Tosca-Scarpia- Monologue of the 2 Act from the full performance in Macedonian Opera in Skopje. [Performance]

Trajanov, Boris (2014) G. Puccini Tosca-Scarpia- Te Deum from the full performance in National Theatre Belgrade, Serbia. [Performance]

Trajanov, Boris (2014) G. Verdi Aida (13 Performances)- Amonasro - Triumphal Scene from the full performance in Open-Air Production from St. Margarethen Festival, Austria July, august 2014. [Performance]

Trajanov, Boris (2013) G. Verdi Attila- Ezio- Aria & Cabaletta from the full performance in Macedonian Opera in Skopje, 01.03.2013. [Performance]

Trajanov, Boris (2015) G. Verdi Macbeth- Macbeth- parts from the full performance in Macedonian Opera in Skopje, 09.10.2015. [Performance]

Trajanov, Boris (2016) G. Verdi Rigoletto- Rigoletto- parts from the full performance in Macedonian Opera in Skopje, Fevruary, 2016. [Performance]

Trajanov, Boris (2016) Masterclass lesson of Boris Trajanov at the IMVAJ Opera Masterclass in Jerusalem, Israel 03.08.2016. [Performance]

Trajanov, Boris (2016) P. I. Tchaikovsky Eugene Onegin- Aria of Onegin from the full performance in Macedonian Opera in Skopje 02.12.2016. [Performance]

Trajanov, Boris (2017) P. Mascagni Cavalleri Rusticana- Alfio- duetto with Vesna Ginovska from the stage rehearsal for 70th Anniversary of Macedonian Opera in Skopje, 28.10.2017. [Performance]

Trajanov, Boris (2014) Reportage from the inauguration of Boris Trajanov as National Artist of Republic of Macedonia- Residence of the President of Republic of Macedonia- Skopje, 08.09.2014. [Performance]

Trajanov, Boris (2016) Reportage of Israeli Television for the IMVAJ Opera Masterclass in Jerusalem, Israel August 2016 (Interview of Boris Trajanov from 02:27 to 03:30 min). [Performance]

Trajanov, Boris (2010) U. Giordano Andrea Chénier- Monologue of Gérard Concert of Honor of his teacher Biserka Cvejic in in National Theatre Belgrade, Serbia 13.11.2010. [Performance]

Trajceva, Elena (2012) Поводи и места за играње во етничкиот предел Скопска Црна Гора. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 195-202. ISSN 1857-8659

Trajkova, Nevenka (2021) „Современа нотација во литературата за пијано“. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-856-5

Trajkova, Nevenka and Arevski, Vane (2022) Концерт флејта и пијано во Њујорк м-р Ване Аревски и д-р Невенка Дуковска. [Project]

Trajkova, Nevenka and Arevski, Vane (2023) Концерт флејта и пијано. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Mihajlovski, Angele (2022) Концерт на пијано дуо „Танго“ - Демир Капија. [Project] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Mihajlovski, Angele (2022) Концерт на пијано дуо „Танго“ во Кавадарци. [Project] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2021) „Мај месец музике“ - Врање , Србија/ Концерт - вечер на соло песни. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2021) Настап на Дуо „Грациозо“ на денот на ИПА, МВР. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2022) Концерт на дуо „Грациозо“ Невенка Дуковска(пијано), Кристина Палија (сопран) и специјален гостин Слободанка Танева (мецосопран). [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2022) Концерт на дуо Грациозо во Сеговија,Шпанија. [Project] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2022) Концерт на дуо Грациозо во Мадрид, Шпанија. [Project] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2021) „Печат на времето“ (1951-2021) 70 години Државен архив на Р.С.Македонија - Настап на отварање на свеченост. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2021) Настап на дуо Grazioso на 67 та Меѓународна копаничарска изложба- Кавадарци. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Arevski, Vane (2018) Концерт „Музичка разгледница“ трио Grazioso. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Velkova, Pamela (2021) Концерт на современа музика Дуо Grazioso м-р Кристина Палија - сопран д-р Невенка Дуковска - пијано и гостин на концертот Памела Велкова - виолина. [Project] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2010) Интерпретацијата и комплементарноста како проблеми во ансамблото музицирање, поставени од принципите и карактеристиките на современите македонски композитори. Музика, 13 (16). pp. 73-82. ISSN 1409-5579

Trajkova, Nevenka (2011) Неофолклорните толкувања на жанрот соната и сонатина во областа на камерното дуо. Музика, 14 (17). pp. 29-42. ISSN 1409-6579

Trajkova, Nevenka (2010) Интерпретацијата и комплементарноста како проблем во ансамбловото музицирање (на солистички инструмент со придружба на пијано), поставени од композиторските принципи и карактеристики на современите македонски композитори. In: Струшка музичка есен, 10-12 Sept 2010, Струга, Македонија.

Trajkova, Nevenka (2011) Стојан Стојков : Неофолклорните толкувања на жанрот соната и сонатина во областа на камерното дуо. In: Струшка музичка есен, 2011, Струга, Македонија.

Trajkova, Nevenka (2012) Концерт - Автобиографски портрети на македонски композитори Ване Аревски - флејта и Невенка Трајкова - пијано. [Performance]

Trajkova, Nevenka (2014) Концерт на вокално - инструментален оддел, настап на Невенка Трајкова со студенти од ФМУ при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2009) Новогодишен концерт на студентите од ФМУ при УГД, Настап на Невенка Трајкова со студенти по флејта, тромбон и туба. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2014) Новогодишен концерт на студентите од МА при УГД, Настап на д-р Невенка Трајкова со студент по кларинет. [Performance]

Trajkova, Nevenka (2015) Меѓународна научна конференција- Своге, Р. Бугарија „Симпозиум по въпросите на камерното изпълнителско майсторство и концертна програма' Презентација. In: Меѓународна научна конференција- Своге, Р. Бугарија, 19-20 May 2015, Своге, Р.Бугарија. (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2016) Снимка од разговорот со д-р Невенка Трајкова во ФМ Врева на Радио Слободна Македонија. [Audio]

Trajkova, Nevenka (2016) Снимка од гостувањето на д-р Невенка Трајкова во „Утрински поглед“ на Радио Слободна Македонија. [Audio]

Trajkova, Nevenka (2016) Концерт флејта и пијано. [Performance]

Trajkova, Nevenka (2017) Скрипта - Развивање на пијанистичка техника, слушни вештини и правилна интерпретација на избрани дела за пијано од македонски композитори. ISBN 978-608-244-422-2.

Trajkova, Nevenka (2018) Интегрирањето на современи музички дела во едукативниот и методолошки процес за развој на техниката на пијанистот. Годишен Зборник - 2017 Музичка Академија УГД, IV (4). pp. 107-116. ISSN 1857-7296

Trajkova, Nevenka (2018) Гостување на д-р Невенка Дуковска во емисија за културата „Вековни ноти“ на Тв Ирис - Штип. [Video]

Trajkova, Nevenka (2018) Настап со студентите при УГД од класата по соло пеење на Проф. Марјан Николовски, по повод празникот на градот Свети Николе 19 декември 2018. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2002) Солистички концерт на Невенка Трајкова, Штипско културно лето 2002. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2006) Солистички концерт на Невенка Трајкова, Штипско културно лето 2006. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2008) Штипско културно лето 2008, Концерт на Невенка Трајкова -пијано и Тони Лазаров - хармоника. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2009) Годишен концерт на студентите од ФМУ при Универзитет Гоце Делчев - Штип 2009, Настап на Невенка Трајкова со студенти од класата на Проф. Кирил Рибарски. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2012) Концерт туба и пијано - Интерфест Битола 2012. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2012) Концерт туба и пијано, Виктор Карапанџов и Невенка Трајкова - Кочани Град на културата 2012. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2014) Концерт „Музички хоризонти“ флејта и пијано Ване Аревски и Невенка Трајкова Штипско културно лето 2014. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2019) Настап со студент по виолина од класата на Проф.Софија Никоска на изложба организирана од УГД во Уметничка галерија „Безистен“ на 27 мај 2019. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2016) Гостување на д-р Невенка Трајкова во емисија „60 мин на исток“ на ТВ Стар. [Video]

Trajkova, Nevenka (2011) Синтеза на додекафонија и модалност: Тенденции во камерното творештво на Гоце Гавриловски концептот на делото „CIRCLE“. Годишен зборник 2011, Факултетот за музичка уметност, 2 (2). pp. 79-90. ISSN 1857-7296

Trajkova, Nevenka (2011) Михайло Трандафиловски и неговият цикъл „Cekori” (Крачки) за цигулка и пиано. Muzikalni Horizonti, 11 (6). pp. 21-23. ISSN 1310-0076

Trajkova, Nevenka (2014) Culture and Human Development Through Music Education: Specifics of the Interpretation and Complementariness in Chamber Musicianship, Characteristic for the Educational Development of Music Students. International Journal of Sciences, 14 (1). pp. 538-545. ISSN 2307-4531

Trajkova, Nevenka (2014) The Educational Process in Mastering and Developing Pianistic Technique through Performance of Modern Pieces for Intermediate and Advanced Level Students. International Journal of Sciences:, Vol 13 (No 1). pp. 357-365. ISSN 2307-4531

Trajkova, Nevenka (2017) Интерна скрипта од вежби I: За наставата по пијано и корепетиција читање прима виста. ISBN 978-608-244-428-4.

Trajkova, Nevenka (2017) Интерна скрипта од вежби II: За наставата по пијано и корепетиција транспонирање. ISBN 978-608-244-429-1.

Trajkova, Nevenka (2011) Настап на Невенка Трајкова со студент од класата на Проф.Кирил Рибарски на IX от Меѓународен натпревар „Даворин Јенко“ - Белград, Србија. [Video] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2014) Mеѓународен Арт фестивал „Дојрана“ 20-28 јуни 2014 Дојран, Невенка Трајкова - уметнички директор на фестивалот. [Project] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2019) Настап по повод прaзник на градот Свети Николе. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Haralambus, Aleksandros (2003) „Денови на камерната музика“ - Габрово, Р. Бугарија, Рецитал на Невенка Трајкова - пијано и Александрос Хараламбус - виолончело. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Ilieva, Milkica (2015) Концерт флејта и пијано. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Mirascieva, Elena (2013) Концерт флејта и пијано, настап на д-р Невенка Трајкова со студент по флејта на втор циклус студии при ФМУ - УГД. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Miteva, Zlatka (2010) Концерт дуо флејта и пијано , Златка Митева и Невенка Трајкова - Штипско културно лето 2010. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Miteva, Zlatka (2010) Годишен концерт на студенти од ФМУ при Универзитет Гоце Делчев - Штип 2010, Настап на Невенка Трајкова со студент од класата на Проф. Златка Митева. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Miteva, Zlatka (2013) Новогодишен концерт на студентите од вокално инструменталниот оддел од ФМУ при Универзитет Гоце Делчев - Штип 2013, Настап на д-р Невенка Трајкова со студент од класата на Проф. м-р Златка Митева. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2014) Новогодишен концерт - сопран и пијано - м-р Кристина Палија и д-р Невенка Трајкова. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Концерт на дуо Грациозо во Ксар Ел Кебир - Мароко, Африка. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Гостување на дуо Грациозо, д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина Палија во ТВ Сител. [Video]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Новогодишен концерт на дуо Грациозо - „Музичка разгледница“ во Мултимедијален центар УГД Штип. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2018) Настап на д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина Палија како "Дуо Грациозо" по повод празникот на градот Демир Капија. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2018) Настап на Дуо Грациозо по повод празникот ослободување на градот Неготино. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2019) Настап на д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина Палија како Дуо Грациозо на Хуманитарен концерт во Центар за култура „Ацо Ѓорчев “ на 18 април 2019, Неготино. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2015) Штипско културно лето 2015 - Концерт „Вокални дијалози“ сопран и пијано, м-р Кристина Палија и д-р Невенка Трајкова. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2016) Гостување на д-р Невенка Трајкова и м-р Кристина Палија во емисија „За животот“ на 24 Вести. [Video]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2016) Гостување на д-р Невенка Трајкова и м-р Кристина Палија во емисија „60 мин на Исток“ на ТВ Стар. [Video]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2016) Дуо „Грациозо“ д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина Палија добитници на признание „8 ноември“ од општина Штип и настап на свечената седница. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2020) Гостување во живо, во емисија „Урбан таг“, по повод настапот на 9-от Интернационален фестивал,емитуван во Мароко. [Video]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Целовечерен концерт на д-р Невенка Дуковска (пијано) и м-р Кристина Палија (сопран) како Duo Grazioso во Лараче на турнеја низ Мароко, Африка. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2016) Концерт на дуо Grazioso во Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ - Кавадарци. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Концерт на дуо Grazioso во Лараче, Мароко. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2016) Гостување на Дуо Grazioso во емисија „60 минути на исток“, на Тв Стар - Штип. [Video]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2016) Гостување на дуо Grazioso на ТВ К+, д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина Палија во емисијата „Во агол“. [Video]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2016) Настап на трио Grazioso на изложба организирана од холандска амбасада „Ана Франк“ во Неготино. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2016) Настап на дуо „Grazioso“, д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина Палија на свечената академија по повод 40 години музејска дејност - Кавадарци. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2016) Настап на IX от патронат на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип д-р Невенка Трајкова и м-р Кристина Палија. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2015) Концерт "Macedonien meets Austria" Линц, Австрија. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2016) Концерт на Трио Grazioso во Тетуан - Мароко. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2016) Концерт на Трио Grazioso во Еl Кelaa des Sraghna - Мароко. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2016) Концерт на Трио Grazioso во Лараче - Мароко. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2015) Концерт на Трио Grazioso во Чрномељ, Словенијa ; сопран- Кристина Палија пијано- Невенка Трајкова виолина - Менче Богоевска. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2015) Целовечерен Концерт на Трио Grazioso во Чрномељ, Словенија. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2015) Настап на Трио Grazioso на Хуманитарен концерт во Метлика, Словенија. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2015) Свечен концерт на Трио Grazioso на свечената седница по повод 8-ми Ноември - Неготино и доделено 8-мо Ноемвриско признание од областа на културата на трио Grazioso. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2016) Настап на трио Grazioso на свеченото отварање на светскиот триатлон во Лараче - Мароко. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2016) Настап на Трио Grazioso на традиционална копаничарска изложба во Музеј на град Неготино. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2016) Концерт на Трио Grazioso по повод празникот „Св. Трифун – 2016“ - Неготино. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2015) Настап на Трио Grazioso „Топол културен бран“ - Неготино, 2015. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2015) Концерт на Трио Graziozo - Велес Град на културата 2015. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Bogoevska, Menka (2015) Концерт на Трио Graziso во Попово, Р.Бугарија - „Common european memory of the past“. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Mishkov, Lazar (2016) Целовечерен концерт - „Macedonia meets Austria“, Linz 2016. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Trajkova, Aleksandra (2018) Концерт на Дуо Grazioso во рамките на фестивалот „M`DIQ MOSAIQUE“ во Мароко, 2018. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Trajkova, Borjanka (2016) Концерт на популарна и филмска музика „Marsh with me“- Дуо Grazioso, д-р Невенка Дуковска (пијано) и м-р Кристина Палија (сопран) - Штипско културно лето 2016. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Velkova, Pamela (2020) Настап на 9 от Интернационален фестивал „Entrerritmos“ 2020 Лараче, Мароко. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Velkova, Pamela (2017) Концерт на современа македонска музика Трио Grazioso во Кавадарци. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Ribarski, Kiril (2011) Настап на Невенка Трајкова со Проф. Кирил Рибарски на Новогодишен концерт на студенти и професори при ФМУ 2011. [Video] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Trbojevik, Natasa (2019) Настап на концерт со студентите од вокално-инструменталниот оддел на Музичката академија при УГД во Кочани. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Trbojevik, Natasa (2019) Настап на концерт со студентите од вокално-инструменталниот оддел на Музичката академија при УГД во Штип. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Trbojevik, Natasa (2019) Настап на концерт со студентите од вокално-инструменталниот оддел на Музичката академија при УГД во Велес. [Performance] (Unpublished)

Trajkovski, Aleksandar (2012) Уделот на домашните композитори во создавањето на музика за македонските играни филмови. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 53-64. ISSN 1857-8659

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka (2022) Концерт на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева во Дом на култура во Гевгелија. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka (2022) Концерт на Наташа Трбојевиќ и Златака Митева во ООМУ „Лазо Мицов Рале“ - Кавадарци. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka (2022) Концерт на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева во ООМУ Боро Џони во Струмица. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Gavrilovski, Goce (2021) Концерт на лауреати - Златка Митева и Наташа Трбојевиќ Музика за флејта и пијано од македонски композитори на Фестивалот "Денови на македонска музика" во Музеј на македонската борба во Скопје. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko (2022) Концерт на Трио академико на Хуманитарната изложба „Барокни деца" во УГ Безистен во Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2022) Концерт на Трио академико во Мултикултурен центар во Кочани. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2022) Концерт на Трио Академико во рамките на Единаесеттиот меѓународен франкофонски фестивал „Солеј“ во Созопол , Р.Бугарија. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2022) Концерт на Трио академико во КИЦ на РСМакедонија во Софија, РБугарија. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2022) Концерт на Tрио академико во рамките на фестивалот „Pro Musika“ во Музејот на македонската борба во Скопје. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2022) „Вече флауте и клавира“ - Концерт на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ на Фестивалот „Мај месец музике“ во МУ „Стеван Мокрањац“ во Врање, РСрбија. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2021) Концерт на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ „Вечер на македонски автори - Дела за флејта и пијано“ во НУЦК Марко Цепенков во Прилеп. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2021) Koнцерт на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева "Музика за флејта и пијано од македонски композитори" во Културно информативниот центар на Р.С.Македонија во Истанбул, Р.Турција. [Project] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and lazarova, Tamara (2021) Концерт на Тамара Лазарова и Наташа Трбојевиќ во Музеј на град Неготино. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2011) Концерт на Наташа Трбојевик во Ликовен салон -Велес. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2011) Концерт на Наташа Трбојевиќ во ООМУ „Стефан Гајдов” Велес. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2010) Концерт на Димитар Кожухаров-бас и Наташа Трбојевиќ-пијано на Штипско лето. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2010) Настап на Новогодишен хуманитарен концерт. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2014) Концерт на Вокално инструменталниот оддел на Музичката академија. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Уметничка соработка на пијано на „ Концертен театарски перформанс“ на Штипско лето. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2012) Концерт на Мустафа Алимановски и Наташа Трбојевиќ во Уметничка галерија„Безистен“ Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2012) Концерт на Поповски Трајче - труба и Наташа Трбојевиќ - пијано во Уметничка галерија „Безистен“ Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2011) Уметничка соработка на пијано на Концерт на студентите по кларинет во Ликовен салон - Велес. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Настап со студентите од класите по кларинет и соло пеење на „Новогодишен концерт на вокалноинструменталниот оддел на Факултетот за музичка уметност“ во Мултимедијален центар при Угд Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2010) Настап со Марјан Николовски - студент во класата на проф. Борис Трајанов на „Годишен концерт на факултетот за музичка уметност“ во Мултимедијален центар при УГД Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2014) Концерт на Игор Димов - кларинет (студент во класата на доц.Бранко Павловски) и Наташа Трбојевиќ - пијано. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2014) Концерт на Александар Стефановски -кларинет (во класата на доц.Бранко Павловски и Наташа Трбојевиќ-пијано. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Настап со студентите од класата по соло пеење на доц.м-р Благица Поптомова и класата по кларинет од класата на доц.д-р Бранко Павловски на „Новогодишен концерт “ на Факултетот за музичка уметност во Мултимедијален Центар при Економскиот факултет- УГД Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2011) Концерт на Филип Стевановски -тромбон(во класата на проф.м-р Кирил Рибарски) и Наташа Трбојевиќ-пијано во концертна сала на ФМУ-при УГД-Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2009) Пиано придружба на „Концерт на студентите од класата по кларинет на м-р Зоран Илиев“ во концертна сала на ФМУ при УГД Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2014) Новогодишен концерт на студентите од вокално - инструменталниот оддел од Музичката академија при УГД - Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2014) Концерт на студентите по соло пеење. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2020) Концерт на Наташа Трбојевиќ во концертната сала на ДМУЦ Сергеј Михајлов во Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2020) Концерт на Наташа Трбојевиќ во ОМУ „Ристо Јуруков“ - Кочани. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2020) Концерт на Наташа Трбојевиќ во Музеј на град Неготино. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2010) Уметничка соработка на пијано на „Концерт на студентите од класата по труба на проф.Jован Самоников “. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2011) Koncert na Natasa Trbojevik vo Umetnicka galerija "Bezisten". [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Koncert na pijano-duo Trbojevik-Nastovski vo Likoven salon Veles. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Koncert na pijano-duo Trbojevik-Nastovski vo OOMU "Boro Dzoni" vo Strumica. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Koncert na pijano-duo Trbojevik-Nastovski vo OOMU "R.Jurukov" vo Kocani. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Bogatinoski, Ljupco and Ristov, Vaso (2016) Концерт труба и пијано. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Karapandzov, Viktor (2011) Концерт на Виктор Карапанџов - туба и Наташа Трбојевиќ - пијано во Уметничка Галерија „Безистен“ Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Malinov, Trajce and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko (2016) Новогодишен концерт на студентите од Вокално инструменталниот оддел од Музичката академија при УГД Штип во концертната сала на Музичка академија во Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miladinov, David (2017) Концертен настап на Наташа Трбојевиќ со Давид Миладинов - тенор на Концерт 70 години јубилеј на „ДМУЦ Сергеј Михајлов“. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka (2013) Уметничка соработка на пијано со студентите од класите по труба и соло пеење на „Концерт на студентите од класите на Благица Поптомова,Васил Ристов и Васил Докузов“во Уметничка галерија „Безистен“. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka (2018) Целовечерен концерт „Бисери на музичката литература“ на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева во ДМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ во Тетово. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka (2018) Целовечерен концерт „Бисери на мизичката литература“ на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева во Музичко училиште „Боро Џони“ во Струмица. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka (2009) Уметничка соработка на пијано со студент од класата по флејта на проф.Златка Митева на VI Meѓународен натпревар „Даворин Јенко“- Белград. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka (2009) Настап на VI меѓународен натпревар „Даворин Јенко“ со студент од класата по флејта на Златка Митева. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Gavrilovski, Goce (2019) Концерт „Музика за флејта и пијанo од македонски композитори на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева на 1st Flaute meeting festival - Zagreb 2019" во концертната сала „Благоје Берса„ во Загреб. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Jankoski, Marjan (2017) Концерт на Трио академико на Уметничката академија “Франц Лист“ во Печ Р.Унгарија ZMI Liszt Ferenc Hangversenyterem, Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Mirascieva, Elena (2008) настап на „Традиционален мајски концерт за Санда Бикова“ со Златка Митева и Елена Мирасчиева во Уметничка галерија -Безистен Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko (2016) „Концерт на Трио академико“ во Концертната сала „Даворин Јенко“ во Белград- Р.Србија. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko (2016) „Концерт на Трио академико“ во концертната сала на Музичката академија при Факултетот за уметности во Осијек-Хрватска. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko (2016) Концертен настап на „Трио академико“(Наташа Трбојевиќ -пијано,Златка Митева-флејта,Бранко Павловски-кларинет) на „Концерт по повод 135 години од раѓањето на Бела Барток“во концертната сала на Музичка академија при Угд во Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko (2016) Концертен настап на Наташа Трбојевиќ-пијано,Златка Митева -флејта и Бранко Павловски-кларинет на „Концерт по повод 135 годишнината од раѓањето на Бела Барток“ во Музеј на град Скопје. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2017) Концерт на Трио академико на Уметничката академија во Нови Сад Р.Србија. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2017) Kонцерт на Трио академико на меѓународниот фестивал на класична музика „Intervox“ во Музеј на Славонија во Осијек Хрватска. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2017) Концерт „Вечер на македонски автори“во Уметничката галерија „Безистен“ во Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2017) Вечер на македонски автори - Концерт на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ во Музејот на „Борис Христов“ во Софија Р.Бугарија. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2018) Целовечерен концерт „Музика за флејта и пијано - Вечер на македонски автори“ флејта-Златка Митева,пијано-Наташа Трбојевиќ (Свечено отварање на Манифестацијата „Петровденски конаци 2018 год“ во НУЦК „Бели Мугри“во Кочани). [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2019) Концерт на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ „Музика за флејта и пијано од македонски композитори“ на Фестивалот „Concerti del Tempiettо“ во Teatro di Marcello во Рим,Италија. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2018) Концерт за флејта и пијано од македонски композитори на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ во Gallery MC во Њујорк - САД. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2017) Издадено Аудио ЦД „ Music for flute and piano by Macedonian composers" (Музика за флејта и пијано од македонски композитори). [Audio] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce and Pandazieva, Natasa and Palupski, Ana (2018) Концерт „Aime-moi“ на Наташа Трбојевиќ, Златка Митева,Наташа Пандазиева и Ана Палупски во Касел - Германија. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Nastov, Sasko (2016) Концертен настап на Наташа Трбојевиќ на „Годишен концерт на студентите на Музичка академија“во УГ „Безистен“ - Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Nastovski, Ilija (2015) Концертен настап на Наташа Трбојевиќ со клавирското дуо Трбојевиќ-Настовски на Концерт посветен на „ 40-годишен јубилеј на проф. м-р Евушка Трпкова Елезовиќ“ во Салон 19.19.Скопје. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2019) Целовечерен концерт на Бранко Павловски и Наташа Трбојевиќ во концертната сала на Музичката академија при УГД Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2019) Целовечерен Концерт на Бранко Павловски и Наташа Трбојевиќ во концертната сала на СМУ „Тодор Скаловски“-Тетово. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2013) Koncert na Branko Pavlovski i Natasa Trbojevik vo koncertna sala na FMU vo Stip. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2013) Koncert na duo Pavlovski-Trbojevik na festivalot Zlatna Lira vo Muzej na grad Skopje. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Poptomova, Blagica (2009) Концертен настап на Наташа Трбојевиќ-пијано и Благица Поптомова - сопран на „X Традиционален мајски концерт во чест на проф.Санда Бикова“ во Уметничка Галерија „Безистен“. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Poptomova, Blagica and Kozuharov, Dimitar (2010) Настап на XI традиционален мајски концерт со Димитар Кожухаров-бас и Благица Поптомова-сопран. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Poptomova, Blagica and Ristov, Vasko (2015) Барокна музика - издадено аудио ЦД на Триото: Наташа Трбојевиќ - пијано, Благица Поптомова - сопран и Васко Ристов - труба поддржано од Министерство за култура на РМакедонија. [Audio]

Trbojevik, Natasa and Ristov, Vasko (2017) Концерт на Васо Ристов-труба и Наташа Трбојевиќ- пијано во “Јоаким Крчовски“ Крива Паланка. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Ristov, Vaso (2016) Концерт на Наташа Трбојевиќ и Васо Ристов во MC Gallery, New York, USA. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Runceva, Danica (2014) Концерт на Даница Рунчева и Наташа Трбојевиќ на МА во Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Trajanov, Boris (2011) Настап со проф.м-р Борис Трајанов на „Новогодишен концерт на професори и студенти на Факултетот за музичка уметност, Универзитет Гоце Делчев“ во Мултимедијален центар, Економскиот факултет - Штип. [Performance]

V

Vasik, Olivera (2012) Русалиски поворки – сличности и разлики со други поворки. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 215-220. ISSN 1857-8659

Velickovska, Rodna and Angelov, Goranco (2019) Улогата на зурлаџиско-тапанарската тајфа од с. Ратево, Беровско, во зачувувањето на македонската мултиетничка култура. In: Макредонски фолклор. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, pp. 165-182. ISBN 0542-2108

Velickovska, Rodna (2012) Ороводните песни и нивната територијална дистрибуција во македонското традиционално обредно-пејачко изразување. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 167-186. ISSN 1857-8659

Velickovska, Rodna and Jovanov, Ilco (2013) Пеачката традиција во кривопаланечкиот регион. Славишки зборник (2). pp. 169-189.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2021) Пијано форте стрингс, Скопје и Камерен ансамбл на Валдорфска школа, Љубљана. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2021) Вечер на камерни ансамбли. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2022) Можам, оти жена сум. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2022) 45 Denovi na makedonska muzika. SOKOM.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2021) Europees Muziekfestival voor de Jeugd. [Video]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2022) Koncert na gudacki kvartet - SME2022. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2022) Koncert „Moj roden grad“. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2021) Konzert-Matinée. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2022) La Femme - Journey of Female Composers. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2010) Makedonski kompozitor - aktuelni sostojbi. Muzika, 13 (16). pp. 54-60. ISSN 1409-6579

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2022) Mojot roden grad - Koncert na kamerno-solisticki dela na Vlastimir Nikolovski. SOKOM i Dom na kultura Marko Cepenkov.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Muzički Festivala BUNT 5.0 “BUNT u gradu”. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2022) Play it loud "The position of women in the music sector in Macedonia". [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Miteva, Zlatka and Lazarevski, Vladimir (2021) Концерт на дувачкиот квинтет КонТемпора со гостин пијано изведувач. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Skarik, Milica and Lazarevski, Vladimir (2022) Tale and Corona. Produkcija MS.

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2021) Различните видови на алеаторика проследени преку дел од творечкиот опус на Тома Прошев (1931-1996). In: Струшка музичка есен 2021, 17-19 Sept 2021, Struga. (Submitted)

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2022) Macedonian Contemporary Composers. In: Macedonian Contemporary Composers, 16 Nov 2022, Palacky University.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Чекор пред темнината - авторски компакт диск. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Рихард Штраус - Аспекти на оркестарскиот јазик и симфониската поема „Дон Кихот”. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). ISSN 1857-8659

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Кирилица - концерт на Македонска филхармонија. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Концерт на гудачкиот квартет „Мивос“ - САД. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Присутноста, употребата и улогата на гудачките инструменти во дел од оркестарското творештво на Томислав Зографски. Музика, 19 (22). pp. 29-49. ISSN 1409-6579

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2010) Стручниот профил на дипломиран музички теоретичар - педагог. Yearbook - Faculty of Music Art, 1 (1). pp. 29-32. ISSN 1857-7296

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Флејта што пее. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Концерт на Билјана Камчева (сопран/флејта) и Ана Гацева - пијано. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Хармонија 1 - рецензирана скриптa. ISBN 978-608-4708-67-4.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2011) Присутноста, употребата и улогата на музичките инструменти во дел од оркестарското творештво на Томислав Зографски (1934- 2000). Yearbook - Faculty of Music Art, 2 (2). pp. 33-43. ISSN 1857-8659

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) „Денови на македонска музика“ 2014 Вокален концерт "Cantatissimo". [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Струшка музичка есен 2015 - Концерт на ансамблот КонТемпора. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) „Денови на македонска музика 2015“ Концерт на ансамблот КонТемпора со гости од ансамблот Aventure. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Концерт на дувачкиот квинтет СОНОРИС, ДММ 2016. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Охридско лето 2020 - Вечер посветена на композиторот Томе Манчев. Ohrid summer festival.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) 40 Denovi na makedonska muzika. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2018) 41.Денови на македонска музика. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) 43.Денови на македонска музика 2020 - МКАЛЕИДОСКОП. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) 43.Денови на македонска музика 2020 - Професори и студенти. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2000) Autumn morning (Esensko utro) - solo pesna. [Composition]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Balkanicus - Eighth Annual Concert of Balkan Contemporary Music. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) CD - Days of Macedonian music 2011. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2009) Chamber music - Days of Macedonian Music 2008. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) Concert - Ensemble ConTempora. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Concert - Ensemble ConTempora - Liege, Belgium. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Concert - Ensemble ConTempora - Mons, Belgium. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Concert of "New Born" Choir - Kosovo Conductor: Yilber Asllanaj. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Days of Macedonian Music 2013 - Koncert na Reconsil Ensemble Vienna. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Festival and conference for contemporary music “June in Buffalo” 2013. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) GlassWorlds - concert, Kiev, Ukraine Museum of National Treasures. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) Glassworlds - "Sun" - composition for solo piano. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Glassworlds - Hommages Aan Glass. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) In Memoriam Проф. д-р Томе Манчев (1950–2020). Journal for theory and practise of the education Prosvetno delo, 73 (2). pp. 94-103. ISSN 0350-6711

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2011) In Silence, Secret, Her me, mother. [Composition]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Komponistinnen aus Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Kreutzer Quartet & The New London Chamber Choir - Macedonia Now! [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Minifestival - Osterreich-Mazedonien. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Residency for composers. In: Residency for composers, 12-27.11.2012, Centre for composers, Visby, Sweden.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Skladateljice prostorov nekdanje Jugoslavije. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2009) Star trail - for woodwind quartet. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Stvaralastvo makedonskih kompozitora u uslovima tranzicije od 2001. do 2012.godine. Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 42. pp. 55-62. ISSN 978-86-7215-359-0

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2018) Talk town. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2008) Towards the rocks (Kon karpite) - delo za kameren ansambl. [Composition]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) The Transfiguration - string quartet. [Composition]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Ungehörte Klänge: Komponistinnen aus dem exemaligen Jugoslawien. In: Komponistinnen aus dem exemaligen Jugoslawien, 5-6 Dec 2016.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Ungehörte Klänge: Komponistinnen im Fokus. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Workshop - Pro Ars. In: Rabotilnica so horot Pro Ars, 01-09.10.2012, Skopje.

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Krapovski, Paskal (2016) 53. Glazbena tribina Opatija. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Krapovski, Paskal and Kostov, Vladimir and Popovski, Simon and Talevski, Bojan (2016) Денови на современа балканска музика. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Lazarevski, Vladimir and Bacevska, Katerina and Ivanov, Igor and Janev, Goran and Miloshevski, Marjan (2016) Denovi na sovremena balkanska muzika. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Lazarevski, Vladimir and Miloshevski, Marjan and Bacevska, Katerina and Ivanov, Igor and Janev, Goran (2017) Во чест на 70 години од СОКОМ - Концерт на ансамблот за современа музика „КонТемпора“. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) Основните функции на музичките инструменти при разработка на оркестарската партитура. Годишен Зборник - 2017 Музичка Академија УГД, 4 (IV). pp. 9-24. ISSN 1857-7296

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2018) Мали музичко-формални градбени елементи на музичкото дело. Просветно дело - Списание за педагошки прашања, 2. pp. 83-100. ISSN 0350-6711

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2019) Технички и репродуктивни карактеристики на музичкиот жичен инструмент харфа. Journal for theory and practise of the education Prosvetno delo, 72 (4). pp. 36-48. ISSN 0350-6711

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2020) Портрет на Томе Манчев: македонски композитор, истакнат педагог и музички деец. In: Струшка музичка есен 2020, 25-26 Sept 2020, Struga. (Unpublished)

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2019) Историјатот и развојниот пат на гудачките инструменти: виолончело и контрабас (2). Yearbook - Faculty of Music Art, 5 (5). pp. 5-10. ISSN 1857-7296

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2018) Professional and art aspects in teaching the orchestration: history of development of the orchestra and setting of musical score. In: Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи“ Шеста меѓународна научна конференција, Штип.

Z

Zdravkova-Dzeparoska, Sonja (2012) Балетската едукација во Штип. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 141-148. ISSN 1857-8659

Zdravkovski, Pece and Vacev, Gjorgi and Stojanoski, Hristo (2019) Man & Desert (Short film). [Video]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2022) Кон концертот на Камерниот оркестар на Музичка младина на Македонија „Саша Николовски-Ѓумар“. SOKOM/Sojuz na kompozitori na Makеdonija.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2022) Рецензија за Денови на македонска музика - концерт на хорот ПРОАРС. SOKOM/Sojuz na kompozitori na Makdonija.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2021) Concert of the woodwind qiuntet KonTempora with guest piano performer. SOKOM.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2003) Хипотетични модели за приходите на македонските композитори за делата од уметничката музика. Muzika, 7 (10). pp. 53-62. ISSN 1409-6579

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - звуци на есента. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - музика на барокот. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - дела за пијано на С. Рахмањинов. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - Концерти за пијано и оркестар - романтизам. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - современи композитори, Е. Сати и Б. Бритн. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - Исак Перлман. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Влијанието на културната политика и творештвото на македонските композитори во Република Македонија. Muzika (br.20). pp. 38-58. ISSN 1409-6579

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Музички инспирации - П.И.Чајковски - радио емисија. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2016) Различни концепции, различни креативни афинитети. Музика, XIX (22). pp. 88-91. ISSN 1409-5579

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2018) Емоционална и впечатлива интерпретација. СМУМ/Сојуз на музичките уметници на Македонија.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Историја на музиката 1. ISBN 978-608-4708-59-9.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) Портрет на Сотир Голабовски (1937-2014). In: 42. Струшка Музичка Есен (1975-2017) „Музиката и поединецот“, 08-10 Sept 2017, Struga, Macedonia. (In Press)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Предизвиците на глобалната музичка култура во 21 век. Годишен зборник на трудови на Факултет за музичка уметност, 3 (1). pp. 1-7. ISSN 1857- 8659

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2016) Камерен концерт (2:3). Сојузот на композиторите на Македонија -СОКОМ.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Димитар Масевски - 50 години композиторска и продуцентска работа. Muzika, 21. pp. 63-79. ISSN 1409-6579

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Музички Инспирации -дела на A.Шнитке - радио емисија. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Baza za stvaralaštvo makedonskih kompozitora u periodu od 1991 do 2001 godine. Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 42. pp. 47-55. ISSN 978-86-7215-359-0

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2006) The Cultural, Social and the Economic Determinants of the Public Music Perforamnces in the city of Skopje, 2004. Muzika, SE (5). pp. 47-58. ISSN 1409-6579

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Gjakonovski Špato, Dragan. Grove Music Online. Oxford University Press.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Leb i Sol. Grove Music Online. Oxford University Press.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Proeski, Toše [Todor]. Gorve Music Dictionary. Oxford University Press.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - Емисија посветена на клавирските дела на W.A. Mozart, R. Schuman и F. Liszt. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2010) Улогата на музичката едукација во функција на спроведување на предметот Музичко образование во одделенската настава. Godisen Zbornik, 1 (1). pp. 13-21. ISSN 1857-7296

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Традиционалната музичка практика во Република Македонија во услови на доминација на глобалната музичка култура, денес. Ethnologist, UDK 39 (14). pp. 154-159. ISSN 1409-6404

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2011) Нови трендови во музичката култура кај младата популација во Скопје, Република Македонија. Godisen Zbornik, 2 (2). pp. 13-21. ISSN 1857-7296

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2011) Музичките ансамбли - форми за културна комуникација меѓу младите. Prosvetno Delo, 64 (5). pp. 53-71. ISSN 0350-6711

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2011) Македонската Хорска Традиција преку дејноста на диригентите Ивица Зориќ и Сашо Татарчевски. Музика, 14 (17). pp. 141-150. ISSN 78.071.2 (497.7)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) Модели за музичко едуцирање во трето доба – изучување музички инструменти. In: Vospitanieto i obrazovanieto megu tradicionalnoto i sovremenoto. Institut za pedagogija/UKIM-Skopje. ISBN 978-608-238-012-4

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) Музичката традиција во Коџаџик, Дебарско. [Image] (In Press)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2014) Влијанието на модерните тенденции на музичкото наследство во руралните делови во Република Македонија. In: Seminar in SOAS University of London, London, UK. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2009) Attitude of the future teaching staff towards the subject music education in the elementary education. Congress full text book, 1. pp. 32-35.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Choral art in Republic of Macedonia. In: The 2nd International Sypmosium on Choral Art, Singing and Voice, 12-14 April 2012, Zagreb. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Conditions of the Musical tradition in R.Macedonia. In: Workshop and presentation about conditions of the musical tradition in R.Macedonia, 22 November 2012, Istanbul, Turkish State Conservatory Music. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2014) Correlations between the acquired knowledge and practical applications in the class teaching on the subject of music education. In: International Conference for Academic Disciplines, 6-10 Apr 2014, Vienna, Austria.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2017) Evaluation of Music Education: Musical Competences and Self-confidence in Teaching. In: 8th Lumen International Conference RSACVP 2017, 7-8 Apr 2017, Suceava, Romania.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Impact of economic determinants on the production of new works of art music. In: Interantional Journal of Arts and Science for Academic discplines, 1 -4 April 2012, Vienna. (In Press)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Impact of economic determinants on the production of new works of art music. International Journal of Business and Management Studies, 01 (03). pp. 459-465. ISSN 2158-1479

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Influence of social determinants in preference of public audience at music performances in the Republic of Macedonia. Sociology study, 2 (1). pp. 33-42. ISSN 2159 -5526

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) The Islamic Mystical Spiritual Music Tradition in the Era of New Musical Tendencies. Asian Social Science, 8 (6). pp. 170-175. ISSN 1911-2017

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Modification in the musical tradition as a reflection of the modern musical trends. In: Third Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance, 17-23 April 2012, Berovo, R.Macedonia. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2017) Production of Macedonian contemporary music composers: stimulative measures for new musical works. Europian Journal of Humanities and Social Sciences, 1 (2017). pp. 27-31. ISSN 2414-2344

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2015) The Significant Role of Music in the Educational System through the Various Scientific Disciplines. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 22 (1). pp. 354-359. ISSN 2307-4531

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2014) The music education subject in modern educational trends in the Republic of Macedonia. Journal of Teaching and Education, 3 (1). pp. 555-560. ISSN 2165-6266

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida and Janevski, Vladimir (2015) Музичката традиција во Коџаџик - колевката на семејството Ататурк. [Image] (In Press)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Балетското творештво на Љубомир Бранѓолица. In: Струшка музичка есен, 15-16.09.2012, Струга.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Познавање на музичките инструменти и нивните функции во оркестарот и основи на музичките форми. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-147-4

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Сложениот механизам на повеќегласните дувачки инструменти со клавиши. Journal for theory and practise of the education Prosvetno delo, 73 (1). pp. 47-62. ISSN 0350-6711

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Омаж на проф. д-р Томе Манчев. SOKOM.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Историјатот и развојниот пат на гудачките инструменти виолина и виола(1). Годишен зборник 2017, 4. pp. 81-89. ISSN 1857-7296

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) Каталог на делата на македонските композитори (1991 – 2011). Documentation. SOKOM, Skopje.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2019) Macedonian Art Composers. In: Master Class - Macedonian Art Composers, 16 Oct 2019, Pristina, Kosovo. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2018) Macedonian contemporary music. In: Macedonian Contemporary Music, 17-21 Dec 2018, Budapest, Hungary. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2018) Music in Macedonia between First and Second World War. In: DAM Festival, 04 Apr 2018, Pristina, Kosovo.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Tvorestvoto na makedonskite kompozitori vo uslovi na tranzicija 1991-2012/1991-2001/2001-2012. In: Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 25.01.2013, Sala Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Crna Gora. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Jovanov, Ilco (2015) Работилница на тема: Музичките инструменти во оркестарската музика - основни функции во реализирањето на музичката идеја и творечката концепција низ историјата на музиката. [Video]

This list was generated on Fri Sep 29 16:26:19 2023 CEST.