Items where Division is "Faculty of Tourism and Business Logistics" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | J | K | M | T
Number of items: 25.

D

Dimitrov, Nikola (2009) Излет, екскурзија и теренска настава по географија. Географски разгледи - Скопје, 43. pp. 145-155. ISSN 145-156

Dimitrov, Nikola (2009) Велмевци - предци и наследници. Other. Месна заедница село Велмевци, Демир Хисар.

Dimitrov, Nikola (2009) Просторно-популациски белези на населбите од и над 1000 м.н.в. во функција за развој на планинскиот туризам во Република Македонија. In: Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум, географијата и оджливиот развој, 22-25.10.2009 , Охрид.

Dimitrov, Nikola (2009) Просторно-популациски обележја на населбите во висинската зона од и над 1000 м.н.в. во функција за развој на планинскиот туризам во Република Македонија. Naucen simpozium Geografijata i odrzliviot razvoj.

Dimitrov, Nikola (2009) Models of strategys for demographique development and populations politices. Зборник на трудови од научниот симпозиум: Демографската транзиција и популационата политика во Република Македонија. pp. 151-164.

Dimitrov, Nikola and Ognenovski, Trajko (2009) Битолски регион - население и населби. Other. Општина Битола.

J

Jakovlev, Zlatko (2009) Значење и цели на менаџментот. Економија и бизнис, списание за теорија и практика.

Jakovlev, Zlatko (2009) Принципи на менаџментот. Економија и бизнис, списание за теорија и практика.

Josheski, Dushko (2009) Вложување во инфраструктурата и раст на БДП: Метарегресивна анализа. Masters thesis, National bank of Republic of Macedonia.

Josheski, Dushko (2009) Бихејвиористичката економија и нејзиниот придонес кон објаснувањето на компензационите шеми за задржување на критичните работници. Bulletin of Papers ASA - 2008-2009 (24-25). pp. 147-156. ISSN 0352-3497

Josheski, Dushko and Gogova Samonikov, Marija (2009) The affects from the financial crisis over the agro economy in developed and developing countries with a Review for Republic of Macedonia. Emerging Markets Economics: Macroeconomic Issues & Challenges eJournal, 3 (68). pp. 1-6.

K

Kitanov, Vladimir (2009) Лесново - природна и културна дестинација за развој на руралниот туризам. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 10 (6). pp. 145-151. ISSN 1857-5331

Koteski, Cane (2009) Населби во Мариово и Раечка котлина и нивно тематско картографско претставување. Bulletin of Papers ASA - 2008-2009. ISSN 0352-3497

Koteski, Cane (2009) Cartographic representation of hunting and hunting areas of big and small game in Mariovo Raechka Valley. In: Gegraphical Society, International Scientific Symposium "Geography and sustainable development", 22-25-October 2009, Ohrid- Republika Macedonia.

M

Metodijeski, Dejan (2009) Феноменот на долгата опашка во функција на туризмот. Faculty of Economics, Yearbook 2009, 1 (1). pp. 172-179.

Mitreva, Elizabeta (2009) Providing quality of the business processes through motivation and establishing efficient communication with the employees. Economic Development (Економски Развој), issue: 3 / 2009, pages: 139-155, 3 (3). pp. 139-155.

Mitreva, Elizabeta (2009) Проектирање и имплементирање на TQM системот преку тимската работа. Годишен зборник на Правен факултет, 1 (1). pp. 155-170. ISSN 1857-7229

Mitreva, Elizabeta and Chepujnoska, Violeta (2009) Designing the TQM system functions towards the protection of environment. In: Seminar of Ecology – 2009, 23-24 April, 2009, Sofia, Bulgaria.

Mitreva, Elizabeta and Chepujnoska, Violeta and Prodanovska, Vesna (2009) TQM strategy in the designing of an quality system in the agribusiness. In: International conference, Tsenov Academy of Economics, 4-6 Nov 2009, Svishtov, Bulgaria.

T

Taskov, Nako (2009) Технологија на послужувањето. Универзитет „Гоце Делчев" - Штип.

Taskov, Nako (2009) Теоријата на хаосот како можност за разбирање на MICE во време на криза. X International Conference - "The influence of global economic recesion on tourism".

Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2009) Спортскиот туризам во Штип - можности и перспективи. Predizvici i perspektivi vo turizmot i menadzmentot.

Temelkov, Zoran (2009) Правилниот избор - пред трошоците. Бизнис - дневен економски весник (298). p. 7.

Temelkov, Zoran (2009) Електронското банкарство предизвик за комитентите. Бизнис - дневен економски весник (302). p. 6.

Temelkov, Zoran (2009) Повеќе пластика – поголеми долгови. Бизнис - дневен економски весник. p. 5.

This list was generated on Sat May 15 13:27:19 2021 CEST.