Items where Division is "Faculty of Tourism and Business Logistics" and Year is 2001

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | J | R
Number of items: 9.

D

Dimitrov, Nikola (2001) Природниот прираст и неговите импликации врз промените во националната структура на населението во југозападниот дел од Република Македонија. Зборник на трудови - Втор конгрес на географите од Република Македонија. pp. 141-152.

Dimitrov, Nikola (2001) Природниот прираст и неговите импликации врз промените во националната структура на населението во Југозападниот дел од Република Македонија. In: Втор Конгрес на географи од Р.Македонија, 03-05 Nov 2001, Охрид.

Dimitrov, Nikola (2001) Можности за развој на повеќе видови на туризам во планинските села на Пелистер и Баба Планина. In: Зборник на трудови: Научна мисла IV. Друштво за наука и уметност, Битола, 2001, pp. 133-152.

Dimitrov, Nikola (2001) Демогеографска анализа на миграционите процеси во југозападниот дел на Република Македонија. PhD thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Dimitrov, Nikola (2001) Capari' s carneval under masks. ДНУБ, Прилози. бр. 60 - 61. pp. 115-126.

Dimitrov, Nikola (2001) The demographic resources of mountain villages on Pelister and Baba mountain in function of the touristic economy. Зборник на трудови од Научниот собир "Пелистер и можностите за разој на туризмот и еколошката заштита на потпелистерските села" Битола (12). pp. 213-228.

J

Jakovlev, Zlatko (2001) Интерперсоналната комуникација - суштина на туристичката анимација. Списание „Економија и бизнис”. ISSN 1409-6781

Jakovlev, Zlatko (2001) Туристичката анимација и туристичката понуда. Списание „Економија и бизнис”. ISSN 1409-6781

R

Ristevski, Marjan and Dolevski, Ljupco and Dimitrov, Nikola (2001) Можности за развој на астротуризмот на Пелистер. Зборник на трудови . pp. 247-258.

This list was generated on Fri Sep 24 05:54:35 2021 CEST.