Дентална морфологија на хумани трајни заби: екстерна и интерна анатомија на корени и коренски канални системи – експериментална студија (Dental morphology of human permanent teeth: external and internal anatomy of roots and root canal system –an experimental study)

Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka and Bosnakovski, Darko and Popovska, Lidija and Kovacevska, Ivona and Kostadinovik, Sanja and Papakoca, Kiro and Serafimov, Aleksandar and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Petrovski, Mihajlo and Nacev, Ivan (2014) Дентална морфологија на хумани трајни заби: екстерна и интерна анатомија на корени и коренски канални системи – експериментална студија (Dental morphology of human permanent teeth: external and internal anatomy of roots and root canal system –an experimental study). [Project] (In Press)

[thumbnail of Проект УГД - 2013 - Димова Цена - со одлука.pdf]
Preview
Text
Проект УГД - 2013 - Димова Цена - со одлука.pdf - Accepted Version

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of proekti-3] Image
proekti-3

Download (17kB)

Abstract

Денталните анатомски варијации, конкретно, се изучуваат во определени стоматолошки специјалности: реставративната стоматологија, ендодонцијата, оралната и максилофацијална хирургија, судска стоматологија, ортодонција.
Главната цел на ова испитување е потребата за прецизно утврдување на надворешните и внатрешни морфолошки карактеристики на хумани заби од трајната дентиција.
Научно-истражувачката цел треба да се состои во поврзување на морфолошките варијации на коренските карактеристики и варијациите на коренскиот канален систем на еднокорени и повеќекорени заби.
Основна цел е да се изврши процена на квалитетот на употребените методи на работа, односно техниките на декалцификација при применета еднаква техника на чистење и подготовка.
Истражувачкиот примерок на оваа експериментална студија се состои од 880 хумани трајни заби. Класификацијата ќе биде направена според видот на забот, распределени во две групи: еднокорени заби и повеќе корени заби.
Метод на работа:
1. Подготовка, класификација и декалцификација на забите за анализа.
2. Анализа на морфолошките карактеристики на примероците (утврдување на наодите). Со цел за објективизација на наодите ќе се формираат два истражувачки тима кои посебно ќе извршат утврдување и анализа на наодите.
3. Статистичка анализа на добиените резултати.
Очекувани резултати:
Од предложениот научно истражувачки проект се очекува да се направи детална научна студија за морфологијата на забите и каналниот систем, да се утврдат морфолошките варијации на еднокорени и повеќекорени заби.

The dental anatomical variations, specifically, have been studied in determined dental specialties, such as operative dentistry, endodontics, oral and maxillofacial surgery, forensic dentistry анд orthodontics.
The main aim of this research is the need for precise determination of external and internal morphological characteristics of permanent human teeth dentition.
The research aim is to consist linking of morphological variation of root characteristics and variations of root channel system of the teeth with one or more roots.
The main goal is to assess the quality of different working methods, or techniques for demineralization when same technique is implemented for cleaning and preparation.
The research sample of this experimental study consists of 880 human permanent teeth extracted. Classification will be made according to the type of tooth allocated into two groups: single root teeth and teeth with more tooth roots.
Methods:
1.Preparation, classification and demineralization of the teeth.
2.Analysis of morphological characteristics of the samples (determination of findings). In order for the objectification of the findings will form two separate research teams that will carry identification and analysis of findings.
3.Statistical analysis of the results.
Expected results and their application: The proposed research projects are expected to provide detailed scientific study of the teeth morphology and channel system and to determine the morphological variations of single root or multiple root teeth.

Item Type: Project
Subjects: Medical and Health Sciences > Basic medicine
Medical and Health Sciences > Clinical medicine
Medical and Health Sciences > Other medical sciences
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Cena Dimova
Date Deposited: 06 May 2014 09:23
Last Modified: 06 May 2014 09:23
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/9884

Actions (login required)

View Item View Item