Development of green system of the city of Skopje Republic of Macedonia - structural and environmental aspects

Sandeva, Vaska (2009) Development of green system of the city of Skopje Republic of Macedonia - structural and environmental aspects. PhD thesis, Forestry University Sofia, R. Bulgaria.

[thumbnail of Body Avtoreferat.pdf]
Preview
Text
Body Avtoreferat.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Актуалност на изследването
Необходимостта от комплексен анализ на устройственото развитие и оценка на съвременното състояние на зелените площи и елементите на зелената система на град Скопие, както и определянето на прогнози за развитие на зелената система на града за перспективен хоризонт от 15 – 20 години (до 2025 – 2030 година) и хипотеза за далеко–перспективното й развитие в условията на устойчиво развитие и глобализация определят актуалността на изследването.
Обект на изследването
Обект на изследването е зелената система за град Скопие като структурна система в урбанистичното развитие на града.
Предмет на изследването
Предмет на изследването са историческото развитие, съвременното състояние, прогнозите и моделите за развитие на зелената система на град Скопие в социално – икономическите условия на Република Македония през първите десетилетия на 21-ви век, с акцент на устройствените и екологичните и аспекти.
Цел на изследването
Целта на изследването е проучване и анализиране на състоянието и прогнозиране развитието на зелената система на град Скопие, Република Македония, в условията на съвременното урбанистично и екологично развитие на града.
Целта намира приложение в разработване на научно – обосновани предложения за изграждане на модели за териториално – пространствено развитие на зелената система с перспективен хоризонт 2025 – 2030 г.

Задачи на изследването
Във връзка с постигане целта на разработката, изследването си поставя следните основни ЗАДАЧИ:
1. Проследяване на развитието на зелената система в урбанистичното планиране на град Скопие от втората половина на 20-ти век до наши дни;
2. Анализиране на нормативната уредба в Република Македония (Законите в областта на териториалното и селищното устройство, Законите за опазване на околната среда, Законите за собствеността и др.) и по-конкретно правилата и нормативите за планиране и развитие на зелената система в големите градове;
3. Изследване и оценяване на съвременното състояние на зелените площи и елементите на зелената система на град Скопие в устройствен и екологичен аспект – количествените и качествените характеристики.
4. Изработване на предложения за развитие на зелената система на град Скопие чрез формулиране на прогнозни варианти, опит за съставяне на модели за развитие на макроструктурата и на зелената система на столицата Скопие.
5. Илюстриране на проучванията с графични материали.
Обхват и граници на изследването
Изследването обхваща урбанистичните и екологичните аспекти при планиране, изграждане и развитие на градските и крайградските елементи на зелената система на град Скопие, формиращи зелената система за период от няколко десетилетие (от втората половина на 20-ти век до наши дни) и прогнози за перспективен хоризонт до 2025 – 2030 година.
Основните проучвания и свързаният с тях анализ на данни са извършени за обхвата на компактният град, но се обсъждат връзките и взаимодействието на елементите на зелената система в по – широк териториален диапазон – община Скопие и Скопският регион.
Методи на изследването
Постигането на основната цел и решаването на поставените задачи налагат прилагането на система от методи, която включва:
1. Математико–статистически методи – набиране, обработване, систематизиране и интерпретиране на статистически данни от: Националната статистика на Република Македония и конкретно за град Скопие; информация за зелените площи в териториалния обхват на град Скопие и община Скопие; литературни източници с данни за природните фактори и техните характеристики и състояния; урбанистични планове и паркоустройствени проекти с данни за зелените площи в административно – териториалните единици на община Скопие.
2. Методи на натурно обследване – визуални анализи на зелените площи и елементите на зелената система на град Скопие.
3. Методи на диференциран анализ и на комплексна оценка за състоянието на средата.
4. Метод на сравнителния нормативно – разчетен анализ

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Vaska Sandeva
Date Deposited: 19 Dec 2012 15:22
Last Modified: 19 Dec 2012 15:22
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4026

Actions (login required)

View Item View Item