Заштитата и спасувањето во Република Македонија

Saliu, Shaban and Glavinov, Aleksandar and Timovska, Maja and Naumovska, Grozdanka (2011) Заштитата и спасувањето во Република Македонија. 351.74.076(075.8) 355.45.076(075.8) . Protection and Rescue Directorate, Protection and Rescue Directorate. ISBN 978-9989-2682-7-4

[thumbnail of Книга_Заштитата и спасувањето во Република Македонија.pdf]
Preview
Text
Книга_Заштитата и спасувањето во Република Македонија.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

ПРЕДГОВОР
Заштитата и спасувањето како потсистем на глобалниот општествен систем, за да оди во чекор со него, мора да ги следи неговите промени и да врши соодветни промени.
Новото време бара нова стратегија и организација на заштитниот процес, особено од аспект на потребите на XXI век, со што и заштитата, во класична смисла на зборот, се трансформира во продуктивна превенција.
Заштитата и спасувањето има посебно важна улога во општеството и претставува мерка на неговата социоекономска развиеност и благосостојба.
Меѓутоа, сепак, едно е јасно заштитата ќе биде поефикасна, а средствата потребни за таа намена помали и рационално искористени, ако елементот на заштита биде присутен и земен предвид од самиот почеток, од програмирање и планирање на целокупното дејство во единствениот систем за заштита и спасување. Сите дополнителни мерки за заштита не можат да бидат ефикасни и секогаш се поскапи, а често се и неизводливи. Во светот и кај нас сè поприсутни се настојувањата организирано и плански да се заштитиме од последиците на таквите појави.
Имајќи го предвид значењето на заштитата и спасувањето, како и вистинската улога што тие ја имаат денес, се обидовме да дадеме краток преглед на поставеноста на системот за заштита и спасување и поставеноста на нормативно правните документи.
Со оглед на фактот дека развојот на современото општество наметнува стандарди кои би овозможиле брзо делување во најразлични ситуации, каде можат да бидат загрозени животите на луѓето, се наметнува потребата од континуиран развој на системот за заштита и спасување.

Item Type: Book
Additional Information: CIP – Каталогизација во публикација Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје 351.74.076(075.8) 355.45.076(075.8) САЛИУ, Шабан, ГЛАВИНОВ, Александар Заштитата и спасувањето во Република Македонија / Шабан Салиу, Грозданка Наумовска, Александар Главинов, Маја Тимовска – Скопје : Дирекција за заштита и спасување, 2011. -186 стр. ; 24 см ISBN 978-9989-2682-7-4 1. Салиу, Шабан 2. Главинов, Александар а) Природни катастрофи – Заштита и спасување – Високошколски учебници COBISS.MK-ID 96529290
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Military Academy
Depositing User: Aleksandar Glavinov
Date Deposited: 12 Apr 2019 10:45
Last Modified: 12 Apr 2019 10:45
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21919

Actions (login required)

View Item View Item