Инженерско-геолошки карактеристики на свлечиште на површински коп Бунарџик во рудникот „Бучим“ - Радовиш

Angelova, Aleksandra and Dimov, Gorgi and Minov, Kirco and Mircovski, Vojo (2016) Инженерско-геолошки карактеристики на свлечиште на површински коп Бунарџик во рудникот „Бучим“ - Радовиш. Природни ресурси и технологии. ISSN 185-6966

[thumbnail of Trud Bucim.pdf]
Preview
Text
Trud Bucim.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Во овој труд е направен приказ на инженерско-геолошките
карактеристики на свлечиште кое се наоѓа на крајните западни делови на
површинскиот коп Бунарџик во рамките на Рудникот „Бучим” – Радовиш.
Од литолошки аспект станува збор за амфиболско биотитски шкрилци
и гнајсеви, делумно препокриени со падински материјали со многу мала
моќност. Во подлабоките делови на теренот се присутни свежи амфиболско
биотитски гнајсеви со поволни геотехнички својства. При истражувањето
и испитувањето на теренот е применета соодветна методологија на
теренски истражни работи и лабораториски испитувања за дефинирање
на геотехничката состојба на теренот во зона на свлечиштето. Исто така,
даден е приказ на геолошките, геомеханичките и хидрогеолошките услови
на теренот во зоната на постојното свлечиште.
Клучни зборови: свлечиште, површински коп, шкрилци и гнајсеви,
волуменска тежина, јакост на смолкнување.

Item Type: Article
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Gorgi Dimov
Date Deposited: 14 Feb 2017 11:59
Last Modified: 14 Feb 2017 11:59
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/17384

Actions (login required)

View Item View Item