Items where Division is "Faculty of Economics" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | L | M | N | S | T
Number of items: 36.

B

Bezovski, Zlatko (2009) Матрица за е-бизнис настап на македонските компании и претприемачи. Yearbook, 2009 Faculty of Economics, Goce Delcev University, 1 (1). pp. 119-131. ISSN 1857- 7628

C

Cabuleva, Kostadinka and Miceski, Trajko and Marjanova Jovanov, Tamara (2009) Корелациска зависност меѓу живородени деца и склучени бракови и живородени деца и разведени бракови во Република Македонија. Годишен зборник 2009-Економски факултет, 1. pp. 150-161.

D

Davcev, Ljupco (2009) Estimating and Managing Country Risk. Годишен зборник 2009, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 1. pp. 220-229. ISSN 13-978-608-4504-04-7

Davcev, Ljupco (2009) Improving the business climate for SME from the food industry. ICEIRD 2009 Proceedings. pp. 37-44. ISSN 978-954-07-3346-3

Davcev, Ljupco (2009) Managing security in an e-business environment. Securitatea Informaţională 2009 Conferinţă Internaţională, 6. ISSN 978-9975-75-459-0

Davcev, Ljupco and Hourvouliades, Nikolas (2009) Profitability Parameters in the Banking System of Macedonia (FYROM). Proceedings:International Conference on Applied Economics 2009. pp. 133-141. ISSN 1791 – 9347

F

Fotov, Risto (2009) Одржлив развој - Императив на современиот свет. Godisen zbornik.

G

Gaber, Stevan (2009) Улогата на пактот за стабилност и раст во креирањето на фискалната политика во Европската Унија. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 1 (340). pp. 132-143. ISSN 1857- 7628

Gaber, Stevan (2009) Значајноста на фискалните правила за имплементација на стабилна фискална политика. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 1 (340). pp. 213-220. ISSN 1857- 7628

Gaber, Stevan (2009) Fiscal Stimulations for Improving the Business Environment in Republic of Macedonia. Perspectives of Innovations, Economics & Business, 3 (2). pp. 48-49. ISSN 1804-0527 (online)

Georgieva Svrtinov, Vesna (2009) Рецесија-дефиниција, мерки и прогноза. Економија и бизнис, Скопје.

Georgieva Svrtinov, Vesna (2009) Сегашна структура и перформанси на банкарскиот сисетем во Р.Македонија. Економија и бизнис, Скопје.

Georgieva Svrtinov, Vesna (2009) Значењето на стандардот Базел 2 во заштита на банкарскиот систем од ризици. Економија и бизнис.

Gogova Samonikov, Marija (2009) Евидентни недостатоци во регулирањето на финансискиот сектор. Годишен зборник 2009, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Економски факултет, 1. pp. 143-149. ISSN 13-978-608-4504-04-7

Gogova Samonikov, Marija (2009) Општите психолошки фактори на однесување на потрошувачите. Годишен зборник 2009, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Економски факултет, 1. pp. 195-201. ISSN 13-978-608-4504-04-7

Gogova Samonikov, Marija (2009) Слабостите на финансиската регулација како фактор за појава на финансиските кризи. Masters thesis, University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje.

Gogova Samonikov, Marija (2009) Safety of the information bank system in the Repuplic of Macedonia. Securitatea Informaţională 2009 Conferinţă Internaţională (Ediţia a VI-a). pp. 23-25. ISSN 978-9975-75-459-0

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2009) Електронско банкарство - поим и ризици. In: Годишен зборник, Економски факултет. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, pp. 162-172.

Gruevski, Ilija (2009) Политиката на девизниот курс во услови на фиксен режим при неговото формирање. Годишен зборник 2009, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISSN 13-978-608-4504-04-7

Gruevski, Ilija (2009) Начини на одбрана од каматното влијание кај банките и другите финансиски институции. Годишен зборник 2009, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISSN 13-978-608-4504-04-7

Gruevski, Ilija (2009) Структурата на капиталот како фактор во вреднувањето на претпријатијата и инвестиционите вложувања. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857-7229

L

Lazarov, Darko (2009) Сиромаштија, нееднаквост и квалитет на живот во Република Македонија. Masters thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методи" - Скопје.

M

Marjanova Jovanov, Tamara (2009) Истражување на пазарот на чоколада за подобро конкурентско позиционирање на АД „Европа“ - Скопје. Masters thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Економски факултет.

Marjanova Jovanov, Tamara (2009) Analysis of information threats and counteractions in consumer oriented organizations (separating the best from the rest. Securitatea Informaţională 2009 Conferinţă Internaţională (Ediţia a VI-a), VI. pp. 31-34. ISSN 978-9975-75-459-0

Marjanova Jovanov, Tamara and Cabuleva, Kostadinka and Miceski, Trajko (2009) Корелациска зависност меѓу наталитетот и живородени деца и наталитетот и вкупно починати лица во Република Македонија. Годишен зборник 2009, 1. pp. 230-240.

Matlievska, Margarita (2009) Report on the progress towards the millennium development goals. [Project]

Matlievska, Margarita and Gjorgjeska, Biljana (2009) Управување со квалитетот на водата во Охридското езеро - значаен елемент за збогатување на туристичката понуда. In: Internatioanal Scientific Congress of Turism and Management”: „The Challenges and Perspectives of the Tourism and Management” , September 26-27, 2009, Skopje, Republic of Macedonia.

Miteva, Emilija (2009) Улогата на Светската банка во светската економија. Godisen zbornik na Ekonomski fakultet, Univerzitet „Goce Delcev“ - Stip.

Miteva, Emilija (2009) Технолошки развој на малите и средни претпријатија во РМ преку програми за соработка со странски партнери. Godishen zbornik na Ekonomski fakultet, Univerzitet „Goce Delcev" Stip.

Miteva-Kacarski, Emilija (2009) Каузалната поврзаност на трговијата и процесот на економска глобализација. Masters thesis, Економски институт, Универзитет „Свети Кирил и Методиј” Скопје.

N

Nikoloski, Krume (2009) Менаџмент на здравствено-информациски системи - од податоци, преку информации до знаење. Годишен зборник 2009, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISSN 13-978-608-4504-04-7

Nikoloski, Krume (2009) Човечки ресурси во јавно-здравствениот систем - од адекватна работна сила до квалитетна здравствена заштита. Годишен зборник 2009, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISSN 13-978-608-4504-04-7

Nikoloski, Krume (2009) New model for reaching a new society consensus. Society for organizing of the ”Mariovo—Meglen cultural meetings”. ISSN 978-608-65073-0-5

S

Sajnoski, Krste (2009) Потреба и можности за унапредување на пазарот на долгорочни хартии од вредност во финансирањето на развојот на Република Македонија. PhD thesis, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје.

T

Temelkov, Zoran and Paceskoski, Vlatko (2009) “Free money” for the agricultural sector as helping hand for investment activities in times of financial crisis. Stopanska akademija"D.A. Svisov". pp. 96-101. ISSN ISBN 978-954-23-0438-8

Temjanovski, Riste (2009) Developed transport systems as a generator of economic growth. Annual Review, II (2). pp. 201-225. ISSN 1857-6117

This list was generated on Thu Jun 21 14:32:14 2018 CEST.