Планирање на развој на површинскиот коп на јаглен во функција на геотехничка стабилност на работните косини

Manevski, Strase (2012) Планирање на развој на површинскиот коп на јаглен во функција на геотехничка стабилност на работните косини. Masters thesis, University Goce Delcev Shtip.

[img] Text
Straso_Manevski.pdf

Download (9Mb)

Abstract

Анализирањето на геотехничката состојба на стабилноста на косините на откопните блокови дава можност за проценка на сигурноста на тековниот процес на експлоатација како и планирање на натамошниот развој на рудниците. Како еден од главните фактори за проценка на стабилноста на косините се физичко - механичките својства на карпестите маси. Геолошките, инженерско - геолошките, хидролошките и климатските карактеристики на анализираното подрачје и поширокиот регион, условуваат и специфични хидрогеолошки одлики на просторот. Развојот на површинскиот коп како техноген фактор, исто така има влијание врз хидрогеолошките одлики и вкупната проблематика која е предмет на анализа и проучување. Треба да се истакне дека хидрогеолошката проблематика многу влијае и врз состојбата на стабилност, така што при опис на геомеханичките параметри, многу е значајно да се имаат предвид влијанијата од подземните води. Било каква промена на нивото на подземни води, нивно замрзнување и одмрзнување и слично, создава нови услови во напонската состојба на карпестите маси и доведува до појава на нестабилност на косината. За да се дефинираат условите на експлоатацијата и геометријата на ископот по одделни фази, направени се и соодветни анализи на стабилноста. Во анализирањето користени се современи методи за дефинирање на стабилноста на косините (метода на ламели, Bishop, Spencer и Janbu).

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Sladzana Mitrovska
Date Deposited: 07 Nov 2012 18:42
Last Modified: 20 Dec 2012 11:49
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/601

Actions (login required)

View Item View Item