Прилог кон проучувањето на Железното време во Брегалничкиот басен

Nacev, Trajce (2012) Прилог кон проучувањето на Железното време во Брегалничкиот басен. In: Етнология на общуването, 5-7 октомври, 2012, Самоков, Р. Бугарија. (Submitted)

[img] Slideshow
__ugd.edu.mk_private_UserFiles_trajce.nacev_Desktop_REPOZITORIUM_7_ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА САМОКОВ 2012 ГОДИНА.ppt

Download (14Mb)
[img] Text
__ugd.edu.mk_private_UserFiles_trajce.nacev_Desktop_REPOZITORIUM_7_Prilog kon proucuvanjeto na zelelznoto vreme vo Bregalnickiot basen.doc

Download (50Kb)

Abstract

Брегалничкиот басен е подрачје во Источна Македонија, истиот започнува со изворот на реката Брегалница, односно ја зафаќа територијата околу Берово, Каменица, Виница, Кочани, Штип, Овче Поле се до уливот на реката Брегалница во Вардар кај село Уланци. Археолошки истражувања досега се вршени на локалитетите: Криви Дол село Радање, Горно Поле и Орлови Чуки село Стар Караорман, Кунови Чуки кај село Оризари во општина Кочани, Марков Камен кај Штип, Кршљански Гумења кај Виница,Текишински Лозја кај Кочани, црква Св. Ѓeорѓи село Град –Делчево. Сите овие локалитети се некрополи во форма на мали могили и гробови цисти, најчесто сместени во кружни конструкции насипани со земја – могили. Хронолошки овие некрополи влегуваат во хронолошката рамка на железното време I, II и III (1000 – крајот на 5 век пред н.е). Населбите досега не се истражувани, тие се поставени на високи и тешко пристапни места, заштитени со одбрабнеи cидови. Населбата Градиште Киево кај село Горни Балван, која е цел на овој труд е засега прва населба на која се вршени археолошки истражувањаво Брегалничкиот Басен. Истражувањата иако мали сепак ги дадоа првите информации за организарноста на населбата, за архитектурата и за материјалната култура на населението преку движните наоди, кои населбата ја сместуваат во хронолошката рамка од 8 до 6 век пред н.е.. The Bregalnica basin area in Eastern Macedonia starts with the source of the Bregalnitsa river, and covers the territory around Berovo, Kamenitsa, Vinitsa Kochani, Stip, Ovche Pole to a place where the Bregalnica river enters the watercourse of the Vardar river near the village of Ulantsi. The archaeological excavations till now have been carried the locations: locality Krivi Dol, near the village of Radanye, Gorno Pole and Orlovi Chuki, near the village of Stari Karaorman, Kunovi Chuki near the village of Orizari , municipality of Kochani, Markov Kamen near the city of Stip, Krshlyanski Gumenye near the town of Vinitsa, Tekishinski Lozya near the city of Kochani, St. George’s church near the village of Grad, municipality of Delchevo. All these sites are necropolises in the form of small mounds and graves cysts usually placed in circular structures covered with earthmounds. Chronologically these necropolises enter the chronological framework of the Iron Age I, II and III (1000 - end of 5th century BC). The settlements have not been researched till now, because they are set at a high altitude in difficult to access areas protected by defensive walls. The settlement Gradiste Kievo near the villageof Upper Balvan,which is the goal of this paper is now the first settlement which carried out an archaeological research in The Bregalnica river basin area. Although the research was small, it gave the first information of the organizationof the settlement, its architecture and the material culture of the population by movable findings that place the settlement in the chronological framework of 8th to 6th centuries BC.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Humanities > History and archaeology
Divisions: Faculty of Educational Science
Depositing User: Trajce Nacev
Date Deposited: 25 Dec 2012 14:39
Last Modified: 25 Dec 2012 14:39
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4419

Actions (login required)

View Item View Item