Items where Subject is "Humanities > History and archaeology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 332.

Article

Aleksoski, Stevan and Cackov, Oliver and Aleksoski, Ognen (2015) The External Migrations in Macedonia during the Transition Period and Today. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6 . pp. 672-679. ISSN 2039-2117 (online)

Apasiev, Dimitar (2010) За Плебејската идеологија. За социјализмот. pp. 100-162. ISSN ISBN: 978-9989-9800-5-3

Apasiev, Dimitar (2012) Римското воено право. Годишен зборник на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (2011/12), III (3). pp. 5-24. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2017) Судењето на вештерките во Римското и во Средновековното право. Зборник на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 4. pp. 177-193. ISSN ISBN 978-608-244-423-9

Apasiev, Dimitar (2015) CICERO - Disertissime Romuli Nepotum (I). Годишен зборник на Правен факултет 2015, V (5). pp. 19-32. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2013) Corpvs Ivris Civilis Romani – About Controversies During the Creation of the Justinian’s Codification. Balkan Social Science Review. ISSN 1857- 8772

Apasiev, Dimitar (2014) Римските воени судови (I дел). Годишен зборник на Правен факултет, IV. pp. 37-53. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2016) Цицерон - Најречитиот од потомците на Ромул (II). Годишен зборник на Правен факултет. pp. 9-20. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2013) IUS Naturale- Подзаборавениот правец во Философијата на правото. Yearbook Faculty of Law - Goce Delcev University, Stip, II (2). pp. 33-52. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2014) Imperium Militiae(I). Iustinianus Primus Law Review, V - 1 (8). pp. 1-16. ISSN 1857-8683

Apasiev, Dimitar (2009) Скриеното Ius Publicum во македонското уставно право- Конституционални елементи на современите правни системи реципирани од Римското јавно право. Liber amicorum professor Todor Dzunov (Зборник во чест на Тодор Џунов). pp. 780-803. ISSN ISBN: 978-9989-194-39-9

Apasiev, Dimitar (2017) Цицерон - Rex eloquentiae (III). Годишен зборник на Правен факултет, 7. pp. 22-41. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga (2015) Ius Militare – Military Courts in the Roman Law (I). International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 21 (1). pp. 389-397. ISSN 2307-4531

Apasiev, Dimitar and Stojanov, Trajce (2015) Stoicism and its Influence on the Roman Law. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 23 (1). pp. 88-92. ISSN 2307-4531

Atanasova, Ilinka and Nacev, Trajce (2017) Новооткриена работилница за стакло во Баргала. Balcanoslavica. ISSN 2545-4358

Cackov, Oliver (2010) Гимназиското образование во Штип меѓу двете светски војни. Годишен зборник на ИНИСА, УГД - Штип, 1. pp. 65-70. ISSN 1857-7342

Cackov, Oliver (2011) Јосиф Ковачев - ученик и учител. Годишен зборник на ИНИСА, 2 (1). pp. 151-153. ISSN 1857-7342

Cackov, Oliver (2011) Јосиф Ковачев ученик и учител. Годишен зборник Институт за историја и археологија, 2. pp. 151-155. ISSN 1857-7342

Cackov, Oliver (2016) Зградата на ректоратот во Штип, објект што ги поврзува минатото, сегашноста и иднината. Годишен зборник 2015/2016 Факултет за образовни науки УГД-Штип.

Cackov, Oliver (2016) Учителот личност што треба да се следи и почитува. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Cackov, Oliver (2017) Универзалноста на Климентовото дело – неизгаслива светлина за сесловенските народи. Meѓународна научна конференција Климентовото дело. pp. 103-107. ISSN 978-608-244-404-8

Cackov, Oliver (2017) Влијанието на странските пропаганди врз книжевното творештво на миладиновци. Музејски летопис. ISSN 978-608-65524-9-7

Cackov, Oliver (2017) Револуционерното дело на Ванчо Прке. Годишен зборник на Факултет за образовни науки, VII. pp. 37-41. ISSN 1409-9187

Cepreganov, Todor (2013) Струмица и Струмичко во Балканските војни (сеќавања на очевидци во извештајот на Карнигиевата комисија). Струмица и Струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор. Материјали од научниот собир одржан по повод 60 години од основањето на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј -Струмица (1952-2012). 25-27 Oct 2013. pp. 13-18. ISSN 978-608-65524-1-1

Cepreganov, Todor (2014) Балканот мегу Балканските војни и Европа без граници - реалност или утопија. Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски мегу Република Македонија и Република Србија (Зборник на трудови од Мегународен научен собир). pp. 383-389. ISSN 978-608-65122-3-1

Cepreganov, Todor (2013) Евреите од Солун во британската дипломатска кореспонденција непосредно по завршувањето на Првата светска војна. „Гласник” на Институтот за национална историја, 57 (1-2). pp. 95-108. ISSN 0583-4961

Cepreganov, Todor (2014) Македонскиот национален идентитет во британската дипломатска кореспонденција. Украинско-Македонски научен зборник (6). pp. 99-106. ISSN 978-966-02-7146-3

Cepreganov, Todor (2016) Ѓорче Петров во администативната поделба на Македонија и во извештаите на Британските воени мисии во Македонија. Сто години населба „Ѓорче Петров“ (Научна трибина одржана на 15. 09. 2016 година во просториите на општината Ѓорче Петров).

Cepreganov, Todor (2013) Владимир Полежиновски - шеф на југословенската воена мисија во Франкфурт (Германија)(1945-1948). Д-р Владимир Полежиновски - живот и дело (Кичево, 6 декември 1912 - Скопје, 19 јуни 1980). pp. 85-96. ISSN 9989-159-50-5

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Учеството на Евреите во НОД на Македонија. Евреите во Македонија. Историја, традиција, култура, јазик и религија. pp. 219-228.

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2016) Колку се застапени мирот и толеранцијата во учебниците историја за основно и средно образование? Образованието во XXI век – состојби и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип, 24 – 25 септември, 2015. ISSN ISBN 978-608-244-275-4

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) Британските идеи за федерации и за конфедерации на Балканот и во Југоисточна Рвропа за време на Втората светска војна. Историја, год .LII, бр. 1 (1). pp. 97-110. ISSN 0579-0263

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) The Balkan Wars as a Reason for Migration of Jews from Macedonia. Journal of History, 52 (2). pp. 105-114. ISSN 0579-0263

Dimitrov, Nikola (2006) Чехот Новак (повод за понатамошки истражувања). Битола низ вековите, Педагошки факултет - Битола, 136 (9). pp. 61-77.

Donski, Aleksandar (2012) Бугарски сведоштва за обидот на Ванчо Михајлов да ја отцепи Пиринска Македонија од Бугарија. Современост, 61 (1). pp. 63-73. ISSN 0038-5972

Donski, Aleksandar (2010) Етно-културната засебност на античките Македонци во делото на Павсанија. Годишен Зборник 2010. pp. 127-136. ISSN 1857 - 7342

Donski, Aleksandar (2012) Cultural objects in Shtip since the time of the visit of Evliya Celebi. Conference of Evliya Celebi’s Balkans.

Donski, Aleksandar (2011) The visit of Mustafa Kemal Ataturk to an orthodox performance in Shtip in July 1909. 7th International Ataturk Congress.

Filov, Kire (2011) Развојот на просветната дејност во Штип пред, за време и по Јосиф Ковачев. Godisen zbornik na INISA, Univerzitet „Goce Delcev"-Stip. pp. 179-183. ISSN 1857-7342

Filov, Kire (2013) Св. Климент Охридски – апостол на словенското просветно дело. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 8. ISSN 1857-5331

Filov, Kire (2013) Како бугарската војска ја „ослободи" Македонија во 1941 и 1944 година. Macedonian Treasury, Electronic Magazine (11). pp. 14-19. ISSN 1857-8314

Filov, Kire (2013) Educational activity of Emanuel Chuchkov Before and after Second World War. Teacher, International Јournal of Еducation, 5. pp. 69-75. ISSN 1857-8888

Filov, Kire (2014) Holokaust u Makedoniji. Hrvatski povijesni portal (11). pp. 66-67. ISSN 1846-4432

Filov, Kire (2012) Interview with Jonathan Evan Zohar, project manager at Euroclio. Macedonian Treasury, Electronic Magazine. ISSN 1857-8314

Filov, Kire (2013) Njemački dokument o aktivnosti VMRO-a i Vanča Mihajlova u Drugom svjetskom ratu. Hrvatski povijesni portal (8). pp. 27-30. ISSN 1846-4432

Ignjatovic, Marija and Apasiev, Dimitar (2015) Quaestio maiestatis - суђење пред мајестатском квесцијом као редовним римским кривичним судом. The Legal System and Protection Against Discrimination (Collection of Papers), 1 (1). pp. 447-462. ISSN ISBN 978-86-6083-030-4

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Between Social Transformation and Continuity: Bektashi Sufi Music Tradition in the Republic of Macedonia. Review of European Studies, 6 (2). pp. 63-80. ISSN 1918-7173

Janevski, Vladimir (2016) Играта калочоина во западна Македонија. Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи. ISSN 978-608-65143-6-5

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Придонесот на учениците и учителите од штипското образование низ историјата за афирмација на театарската традиција на Штип. Театарски гласник (82/83). pp. 96-101. ISSN 0351-9600

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2015) Војничките театри на Македонскиот фронт низ фотографскиот објектив (1916-1918). Театарски гласник (84/85). pp. 139-144. ISSN 0351-9600

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2017) Слепиот гуслар Филип Митре неисцрпен извор на „Кралски песни“ од XIX век. Muzika, 20 (23). pp. 59-64. ISSN 1409-6579

Josimovska, Verica (2010) Добродетелот Константин Анастасов (Хаџи Костадин, логотет). Годишен зборник на ИНИСА, УГД - Штип, 1. pp. 117-119. ISSN 1857-7342

Josimovska, Verica (2011) Делата на Јосиф Ковачев и времето во кое ги создаваше. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, 2 (1). pp. 175-178. ISSN 1857-8802

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО - Филологија, култра и образование. pp. 345-350. ISSN ISBN: 978-608-244-308-9

Josimovska, Verica (2017) Социјално-здравствената заштита на децата во вардарскиот дел на Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Гласник, Институт за национална историја, 61 (1). pp. 159-168. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2016) Руските имигранти и културните настани во Штип во периодот 1923 – 1927 година. „Гласник” на Институтот за национална историја, 60 (1). pp. 199-208. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2015) Болничко–превентивни установи во вардарскиот дел на Македонија под бугарска управна власт (1941 – 1944). Гласник, Институт за национална историја, 252 (1-2). pp. 177-183. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2016) Конспиративно стационарно згрижување и лекување на територијата на Македонија во периодот 1941-1944. Annual Miscellaneous Collection, 6. pp. 87-98. ISSN 1409-9187

Josimovska, Verica (2015) Табу, време на страв и страдање, прогонувањето на Македонците во Бугарија во време на комунизмот (1944 -1989)од Стојко Стојков: рецензии-прикази. Гласник на институтот за национална историја, 59 (1-2). pp. 246-248. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2017) Hospitals on the territory of Vardar Macedonia as part of Serbia during the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia (1918–1941). Vojnosanitetski pregled, 74 (10). pp. 997-1003. ISSN 0042-8450

Josimovska, Verica (2015) Medical assistance in Pirava 1931 trught images. Medicus, 20 (3). pp. 424-426. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission "American Women`s Hospitals" in Albania during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (1). pp. 98-105. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission “American women’s hospitals” in Macedonia and Kosovo during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (2) (308). pp. 291-302. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Девет децении од првата оперска сцена на репертоарот на штипскиот театар. СУМ: Списание за уметност. pp. 121-137. ISSN 1409-6455

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2017) Театарската дејност на соколските друштва во Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Театарски гласник (88/89). pp. 103-110. ISSN 0351-9600

Krsteva, Marija (2014) Раѓањето на Американската Демократија. Репер, VI (47). ISSN 1857-5900

Krsteva, Marija (2013) Американската идеологија во Здрав разум на Томас Пеин. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 4. pp. 109-112. ISSN 1857-7059

Krsteva, Marija (2014) Индустриската револуција и големите градови во Америка. Репер, 6 (48). ISSN 1857-5900

Krsteva, Marija (2016) Biographical fictions about the great American authors F.Scott Fitzgerald and Ernest Hemingway. Conference proceedings, First International Scientific Conference "Filko" - Philology, Culture and Education. pp. 439-448. ISSN 978-608-244-308-9

Krsteva, Marija (2016) Intertextual references to J. Conrad’s novella Heart of Darkness in F. F. Coppola’s film Apocalypse Now. Меѓународна научна конференција „Климентовото Дело“ .

Kukubajska, Marija Emilija (2012) Народни прикзни за смртта и вечноста на фолклорната литература на Македонија и САД. Современост, 61 (1). pp. 47-62. ISSN 0038-5972

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Бахтин: Неговите крос-културни исток-запад концепти. Зборник на научни трудови од Шеста меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 2. pp. 143-145. ISSN 1857-9299

Kukubajska, Marija Emilija and Ilievska, Tatjana (2015) A Fabian Society, Frankfurt School: Utopia, Dystopia, “Reality”. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет. ISSN 1857-7059

Ljorovski, Dimitar and Stojanovski, Strasko (2014) The kingdom of Greece and The First Balkan War: Aspirations and achievements. Security Dialogues – International Peer Reviewed, 4 (2). pp. 59-73. ISSN 1857-8055

Metodijeski, Dejan and Koviloski, Slavco (2013) Comparative approach to international tourism in the 19th century: the case of Macedonia. Haemus journal an Electronic Journal for the History and Archaeology of the Balkan Peninsula, 2. pp. 135-144. ISSN 1857- 8411

Nacev, Trajce (2003) Археолошки истражувања и конзерваторско-реставраторски работи на археолошки локалитет Градиште. Zbornik IX-X.

Nacev, Trajce (1998) Конзерваторско-реставраторски работи на археолошки локалитет Кале-Црвена Црква. Зборник VIII, VIII.

Nacev, Trajce (1996) Резултати од контролното археолошко ископување на локалитетот "Долна Бежанија" с. Криви Дол. Зборник VII.

Nacev, Trajce (1993) Фабули и игли од железнодопските наоѓалишта во Штипско. Macedoniae acta archeologica (13). ISSN 0350-1639

Nacev, Trajce (2013) Античката патна комуникација. Сборник доклади на научния симпозиум с международно участие, Самоков, Р. Бугарија.

Nacev, Trajce (2013) Античката патна комуникација во Брегалничкиот басен. Ethnology of communication, 12 (8). pp. 263-272. ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce (2014) Прилог кон проучувањето на железното време во Брегалничкиот басен. Годишник на асоцијација "Онгъл", 9 (13). ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce (2016) Вински региони во провинција Македонија Втора. Годишник на асоцијација "Онгъл". ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce (2017) Конзерваторско реставраторски работи на објект Мала терма на археолошкиот локалитет Баргала. Археолошки информатор.

Nacev, Trajce (2017) Конзерваторско-реставраторски работи на објект Стоа, на археолошкиот локалитет Вардарски Рид – Гевгелија. Balcanoslavica, 45 (1-2). ISSN 2545-4358

Nacev, Trajce (2005) Баргала, Конзерваторско-реставраторски работи (1996-1998г.). Macedoniae acta archeologica , 16. ISSN 0350-1639

Nacev, Trajce (2015) Fortification of the Medieval Fort Isar – Stip. Folia Archaeologica Balkanica, 3. pp. 455-476. ISSN 1857-5307

Nacev, Trajce (2013) Сакрална архитектура во градот Баргала од IV век до крајот на првата деценија на VII век. Зборник на трудови на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (3).

Nacev, Trajce (2012) Sacral architecture in the city of Bargala from the IV century to the end of the first decade of VII century. Зборник на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.

Nacev, Trajce (2012) The Winery of the Late Antique City of Bargala. Folia Archaeologica Balkanika (2).

Nacev, Trajce and Beldedovski, Zvonko (2006) Новооткриен термален објект во Баргала. Macedoniae acta archeologica (17). pp. 289-302. ISSN 0350-1639

Nacev, Trajce and Beldedovski, Zvonko (1996) Баргала, истражување од 1988 година со преглед на позначајните наоди од досегашните истражувања на средновековната некропола. Зборник, VII, VII.

Nacev, Trajce and Jovanov, Marjan (1996) Локалитет "Орлова Чука" - Тумул III. Macedoniae acta archeologica (14). pp. 46-55. ISSN 0350-1639

Nacev, Trajce and Karapetkov, Goran (2003) Нови наоди од железно време источно од реката Вардар. Зборник IX-X.

Nacev, Trajce and Sekulov, Vane (2017) Археолошки истражувања на Могила „На Манастир“ с. Габревци општина Конче. Археолошки информатор. ISSN 2545-4536

Nacev, Trajce and Sekulov, Vane (2016) The tumulus of the domina from Gaynov Dol. Acta musei.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2013) Прилог кон проучувањето на неолитската и енеолитската архитектура од средниот тек на река Брегалница - ракопис. Годишен зборник Факултет за образовни науки. pp. 103-112.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2017) Градот Баргала од 7 до 12 в. Осми Цар-Шишманови дни в Самоков, Р.Бугарија.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2016) Неолитскиот локалитет Грнчарицa. Неолитот во Македонија: нови сознанија и перспективи, Центар за истражување на предисторијата.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Македонија и Балканот во Византискиот Комонвелт. Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустиниан I“. pp. 140-146. ISSN 978-608-4714-10-1

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2013) Доцноантичките цивилни утврдувања по долината на река Брегалница. „Гласник” на Институтот за национална историја, 57 (1-2). pp. 39-48. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Стратешките ведности на воените утврдувања во доцната антика по долината на Река Брегалница. Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија, 49 (1). ISSN 0579-0263

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Одбраната и заштита кај доцноантичките утврдувања во долината на река Брегалница. Зборник на трудови од денови на Јустинијан I, Скопје 2014. ISSN 978-608-4714-10-1

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Трансформација на доцноантичките во средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен. Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустиниан I“. ISSN ISBN: 978-608-4714-13-2

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Одбранбениот систем на градот Баргала. Гласник, Институт за национална историја, 59 (1). pp. 27-34. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Загрозување на недвижното културно наследство во Република Македонија од елементарни непогоди и потребата од мапирање и елаборирање на критични места. International Journal Scientific Papers, 11 (1). ISSN 1857- 92

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Одбранбениот систем на градот Баргала. Гласник, Институт за национална историја, 59 (1). pp. 27-34. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Градежни техники во античкиот период во Брегалничкиот басен. Knowledge - International Journal, 14.2. pp. 720-723. ISSN 1857-92

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Културната историја на Штип во праисторијата. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Трансформација на доцноантичките во средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен. Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустиниан I“. pp. 211-219. ISSN ISBN: 978-608-4714-13-2

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Неутврдени доцноантички населени места во Брегалничкиот басен. Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија. ISSN 0579-0263

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Потенцијални ризици и опасности врз археолошките локалитети во горниот тек на река Брегалница. Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустиниан I“. ISSN ISBN: 978-608-4714-13-2

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Праисториски и раноантички утврдени населени места во Брегалничкиот басен. Гласник, Институт за национална историја. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Одбраната и заштитата во Македонија од антиката до Првата светска војна. Девети Цар-Шишманови дни в Самоков, Bulgaria.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Праисториски и раноантички утврдени места во Брегалничкиот Басен. Гласник, Институт за национална историја. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Possible risks and dangers on archaeological sites along the lower flow of the river Bregalnitsa. Зборник на трудови од Четвртиот меѓународен симпозиум „Денови на Јустиниjан I“. ISSN ISBN: 978-608-4714-17-0

Nasev, Lence (2011) Поглед кон животот и дејноста на Јосиф Ковачев – истакнат македонски педагог и реформатор од Штип. Годишен зборник на ИНИСА, УГД - Штип, 2 (1). pp. 155-162. ISSN 1857-7342

Nikolovski, Zvonimir (2011) Свети Никита и Бесите во светлината на новите проучувања на Кумановската област. Macedoniae acta archaelogica (20). pp. 341-346. ISSN 0350-1639

Nikolovski, Zvonimir (2010) Неколку култни конституции од Кумановско. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, 1 (1). 21 -26. ISSN 1857-8802

Nikolovski, Zvonimir (2012) Локалитетот „Стара Црква с.Довезенце - Кастел и културен простор“. Музејски гласник (11). pp. 44-53. ISSN 978-608-65387-3-6

Nikolovski, Zvonimir (2015) Типологија на фунерарните форми во североисточна Македонија. Музејски гласник, VIII (8). pp. 62-76. ISSN 1857-5374

Nikolovski, Zvonimir (2013) Прилог кон доцноантичките утврдувања во североисточниот дел на Македонија. Ethnology of communication, VIII (12). pp. 273-295. ISSN 1311-493X

Nikolovski, Zvonimir (2011) Осврт кон старото рударство и металургија во североисточна Македонија. Музејски гласник 2011, 6. pp. 171-186. ISSN P.P.1-265

Nikolovski, Zvonimir (2014) Segmentum II: Кратовско - Злетовската област во антиката. Музејски гласник, VII (7). pp. 36-51. ISSN 1857-5374

Paunović, Petar and Josimovska, Verica (2014) Prve zdravstvene ustanove na oslobođenoj teritoriji za vreme Solunskog fronta First health care institutions in the liberated territory during the Salonika front. Timočki medicinski glasnik - TMG, 39 (3). pp. 142-146. ISSN 0350-2899

Shaini, Refide and Dimova, Violeta (2016) The role and importance of Ottoman office. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 12.2. pp. 338-341. ISSN 1857-92

Stojanovski, Darko and Arzarello, Marta and Nacev, Trajce (2018) Middle Palaeolithic stone-tool technology from the Central Balkans: The site of Uzun Mera (eastern Republic of Macedonia). Quaternary International, 476. pp. 63-69. ISSN 10406182

Stojanovski, Darko and Nacev, Trajce and Arzarello, Marta (2014) Pottery typology and the monochrome Neolithic phase in the Republic of Macedonia. 28The Neolithic and Eneolithicin Southeast Europenew Approaches to Dating and Cultural Dynamics in the 6th to 4th Millennium BC, 28. pp. 9-19. ISSN 0723-1725

Stojanovski, Strasko (2009) Европа и Балканот: Историско наследство и конструкција на колективните идентитети. Evrodijalog, 11. pp. 173-186.

Stojanovski, Strasko (2010) Состојбите во Македонското револуционерно движење од потпишувањето на Мајскиот манифест до убиството на Тодор Александров. Godisen zbornik na INISA, pri UGD-Shtip, 1 (1). pp. 71-81. ISSN 1857-7342

Stojanovski, Strasko (2013) Основни претпоставки за поставеноста на правниот систем во рамките на доцноосманлиската империја. Годишен зборник на Правниот факултет, Универзитет „Гоце Делчев”- Штип.

Stojanovski, Strasko (2013) National Ideology and Its Transfer: Late Ottoman and Austro-Hungarian Relations. Macedonian Historical Review. pp. 133-151. ISSN 1857-7032

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2012) Towards European identity: The role of national historiografies in creation of Balkan myths. Identity in the era of globalization and europeization. pp. 177-188. ISSN UDC/316.347:316.4.033-027.511(497)

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2011) Појавата на македонскиот протонационализам: употребата на терминот македонски јазик во грчките извори од почетокот на хх-тиот век. SPEKTAR, 29 (1). pp. 262-278. ISSN 0352-2423

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2015) Раѓањето на македонската нација: етно-лингвистичките и територијално-политички основи на македонскиот идентитет. Годишен зборник на Правен факултет, IV. pp. 285-311. ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar and Marolov, Dejan (2017) Грчката политика и Македонското прашање. Годишен зборник на Правен факултет, 7. ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan and Ananiev, Jovan (2014) Macedonian Question Reframed: Politics, Identity and Culture in Republic of Macedonia. Balkan Social Science Review, 4. pp. 295-323. ISSN 1857- 8772

Stojkov, Stojko (2014) Крунисувањето на Самуил за цар и митот за царот евнух. Гласник на институтот за национална историја, 58 (1-2). pp. 73-92. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko (2015) Фикцијата на објективните критериуми против правото на самоопределување: примерот на македонското малцинство во Бугарија. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип, 2. pp. 660-676. ISSN 978-608-244-267-9

Stojkov, Stojko (2015) Македонское меньшинство в Болгарии и бессилие международной правозащитной системы. Человек в глобальном мире, материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.). ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7

Stojkov, Stojko (2016) Изучувањето на македонската национална историја во бугарските училишта. Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови. ISSN 78-608-242-037-0

Stojkov, Stojko (2017) Планирање на минатото - сонување на иднината: народи, етногенези и политика во бугарската и македонската медиевистика. 70години институт за историја - 70 години македонска историографија. pp. 177-216.

Stojkov, Stojko (2017) Свети Климент како наш и каков? Meѓународна научна конференција Климентово дело. pp. 175-194. ISSN ISBN 978-608-244-404-8

Stojkov, Stojko (2016) Концепции за решавање на Македонското прашање на страните на весникот Пиринско дело (1945 – 1947). Гласник на институтот за национална историја, 1 (60). pp. 225-248. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko (2015) Bitola plate - dilemmas and interpretations. Самуиловата држава во историската, воено-полиитчката, духовната и културната традиција на Македонија, 2. pp. 80-105. ISSN ISBN 978-608-65524-6-6

Stojkov, Stojko (2016) Јазик Словенски во старословенските текстови (IX – XIV век). Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија, 50/51 (1). pp. 121-146. ISSN 0579-0263

Stojkov, Stojko (2015) Бугарскиот етнос и мултиетничка Бугарија: константа и еволуција на сфаќањата во византиските извори во X век. Гласник, 59 (1-2). pp. 63-86. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko and Butusova, Natalija (2016) Государственная национальная политика как гарантия национального самоопределения (на примере России и Болгарии). Современное общество и право, 23 (2). pp. 91-99.

Stojkov, Stojko and Butusova, Natalija (2016) За гаранцијата на правата на македонското национално малцинство во Бугарија. Proceedings, International scientific conference Social change in the global world (2). ISSN ISBN: 978-608-244-353-9

Tevdovski, Ljuben (2015) The Congress of Vienna: archaeology, nationalism and the values of the modern world. Political Thought (50). pp. 57-62. ISSN 1409-9853

Veselinov, Dragan and Nacev, Trajce (2016) Одбранбени елементи кај доцноантичките утврдувања во Брегалничкиот басен. Гласник, Институт за национална историја, 60 (1). pp. 71-80. ISSN 0583-4961

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) The Islamic Mystical Spiritual Music Tradition in the Era of New Musical Tendencies. Asian Social Science, 8 (6). pp. 170-175. ISSN 1911-2017

Book Section

Angelov, Goranco (2015) Д-р Боривоје Џимревски - музички фолклорист, теренски истражувач и еден од пионерите на македонската етноорганологија. In: Македонски фолклор. Институт за фолкор Марко Цепенков - Скопје, Skopje, pp. 13-22. ISBN ISSN 0542-2108

Apasiev, Dimitar (2009) Abecedar - the Macedonian Primer for Aegean Macedonians. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 164-168. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Meeting with the ambassador Nikola Dimitrov. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 475-477. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Precedent in UN history: On the S(c)eptic Pit in the Circus Western Balkan – the Experiment “Macedonia”. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 295-318. ISBN 978-9989-48-967-9

Cackov, Oliver (2013) Активност македонског театра у српском печату измеЋу два светска рата. In: Културе у дијалогу. Комуникација и културни утицај. Филолошки Факултет Универзитета у Београду, Београд, pp. 293-299. ISBN 978-86-6153-0149-1

Cackov, Oliver (2013) Последиците од Првата балканска војна во Брегалничко-струмичкиот регион. In: Струмица и струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор. Завод за заштита на спомениците на културата у музеј Струмица, Струмица, pp. 179-184. ISBN 978-608-65524-1-1

Cackov, Oliver (2016) Учењето по пат на откривање незаменлива компонента во наставата по историја. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи- зборник на трудови. НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, pp. 75-79. ISBN 978-608-242-037-0

Cepreganov, Todor (2014) Борка Талески во сеќавањето на Вера Ацева. In: Зборник на трудови: 70 години од убиството на Борка Талески и Лазо Филиповски - Лавски. ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески”, Прилеп, pp. 18-28. ISBN 978-608-4747-00-0

Cepreganov, Todor (2015) Македонското прашање од Сан Стефано до Букурешт. In: Балканот: Луѓе, војни и мир. Универзитет „Кирил и Методиј”-Институт за национална историја, Скопје, pp. 83-88. ISBN 978-9989-159-68-8

Cepreganov, Todor (2016) Исток не отпиша - Запад не не запишуе. In: Некои дилеми и состојби во нашето општество (истражувања). Форум плус, Скопје.

Cepreganov, Todor and Angelovska-Panova, Maja and Zajkovski, Dragan (2014) The Macedonian Orthodox Church. In: Eastern Christianity and Politics in the Twenty - First Century. Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, pp. 426-438. ISBN 978-0-415-68490-3

Cepreganov, Todor and Cakarjanevski, Gorgi and Nikolova, Sonja (2014) Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 - 2014, По првата светска војна до денес. In: Прилеп - Милениумско пулсирање. Локална самоуправа, Прилеп, pp. 158-173. ISBN 978-9989-767-66-1

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (уделу Македоније)У Првом светском рату. In: Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, pp. 45-50. ISBN 978-86-84483-24-1

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2016) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р.Србија (Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 30-ти и 31-ви октомври 2015 година во Битола). Конзулат на Р.Србија во Р. Македонија – Битола, Битола, pp. 667-674. ISBN 978-608-65122-5-5

Josimovska, Verica (2014) Педијатрија на подручју Македоније иѕмеђу два светска рата. In: Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, pp. 101-108. ISBN 978-86-84483-24-1

Josimovska, Verica (2017) Стручното усовршување на наставникот по историја. In: Петта научно-стручна конференција со меѓународен карактер -„Современото воспитание и образование -состојби, предизвици и перспективи-“. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 176-179. ISBN 978-608-244-472-7

Josimovska, Verica (2017) Евлија Челеби во посета на Штип пред неколку векови и неговите впечатоци оставени во ракопис од 1662 ГОД. In: Годишен Зборник на Факултет за образовни науки. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 26-33. ISBN ISSN: 1409 - 9187

Josimovska, Verica (2016) Higher education in the period of transition. In: Proceeding book of the International Scientific Conference -Education in XXI century – conditions and perspectives Stip, 24-25 Sept 2015. University ”Goce Delcev” - Stip, Faculty of Educational Science, Stip, pp. 353-355. ISBN 978-608-244-275-4

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2014) Ново Село како сликарска инспирација. In: Зборник на трудови, прв научен собир улогата на штипско Ново Село во македонската историја, 17 Oct 2014, Stip, Macedonia. 2-ри Август, Штип, pp. 31-39. ISBN 978 608 4662 24 2

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Josimovska, Elena (2014) Животот во Штип по Букурешкиот мировен договор. In: Букурешкиот мировен договор, Македонија и Балканот - меѓународен научен собир по повод 100 -годишнината од потпишувањето на Букурешкиот мировен договор, 31 Oct-1 Nov 2013. Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје, pp. 299-312. ISBN 978 608 203 119 4

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Сведоштва за Брегалничката епидемија 1913. In: Сто години од Балканските војни, Прилози од научен собир одржан 3-4 декември 2012 год. во Скопје. МАНУ, Скопје, pp. 495-510. ISBN 978-608-203-100-2

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) The fate of the Jewish neighborhood in Stip after 11 March 1943. In: Евреите во Македонија, историја, традиција, култура, јазик и религија. Еврејска заедница во Република Македонија, Скопје, pp. 59-66. ISBN 978-608-65529-4-7

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Лекари на работа во Струмица од турскиот период до Втората светска војна. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. МАИМ, Штип, pp. 55-59.

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Анета Јанакиева Томчова, прва жена лекар во Струмица. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. Македонска асоцијација за историја на медицината, Штип, pp. 85-88. ISBN 9989-2122-3-6

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2004) Колерата во 1913 година во Брегалничкиот регион. In: Зборник на трудови, Прв конгрес за историја на медицината. МАИМ, Штип, pp. 91-96. ISBN 9989-2122-2-8

Kukubajska, Marija Emilija (2003) Македонијо, те сакаме во сите твои бои. In: Македонски јазик - Шесто одделение. Просветно дело, АД, Скопје.

Nacev, Trajce (2013) Конзервација, реставрација и реконструкција на културно - историскиот комплекс Цари Мали Град кај с. Белчин, општина Самоков. In: Чудото Цари Мали Град. Фондација Възраждане на Белчин, pp. 121-135. ISBN 978-954-9369-24-3

Stojanovski, Strasko (2016) Идентитетот кај Македонците муслимани: помеѓу етно-лингвистичките карактеристики и политичката мобилизација. In: Македонците со исламска религија во историски и современ контекст. МАНУ, pp. 55-80. ISBN 978-608-65143-6-5

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2012) Shaping the Nation: The Models of Macedonian, Turkish and Albanian Identity in Late Ottoman Period. In: Turkish - Albanian Macedonian Relations Past, Present and Future. ADAM-ACTOR, Turkey, pp. 27-48. ISBN 978-605-88676-2-8

Monograph

Apasiev, Dimitar (2017) Антички правни споменици - Хрестоматија. Manual. Magna Carta, Skopje.

Apasiev, Dimitar (2016) Римско судско право - I. Other. Magna Carta, Skopje.

Cakarjanevski, Gorgi and Cepreganov, Todor (2014) Прва македонска народноослободителна ударна бригада. Documentation. НУ Музеј „Др Никола Незлобински”, Струга.

Cepreganov, Todor (2012) Политиката на Соединетите Американски Држави и на Велика Британија спрема Македонија во текот на Втората светска војна. Documentation. Институт за национална историја, Скопје.

Cepreganov, Todor and Dzinko, Teon and Avirovich, Irena and Nikolova, Sonja and Nechev, Zoran (2013) Велика Британија и Македонија Грчко-југословенска Федерација (1941-1942) - Документи. Documentation. Институт за национална историја, Скопје.

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) Британските планови за повоеното уредување на Балканот и Југоисточна Европа. Project Report. Zdruzenie na istoricarite na Republika Makedonija, Skopje.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2016) Music Tradition of Yuruks: Western Part of the Republic of Macedonia. Documentation. LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG, Schaltungsdienst Lange o.H.G.,Berlin.

Nacev, Trajce (2016) Bargala. Other. Cultural Heritage Protection Office, Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.

Stojanovski, Strasko (2016) Од Милет до Нација: Создавање на нациите и национализмите на Балканот. Other. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Штип.

Stojkov, Stojko (2015) Осъдена надежда. Other. Правозащитен комитет толератност.

Stojkov, Stojko (2014) ТАБУ - време на страх и страдание, преследването на македонците в България по времето на комунизма (1944 - 1989). Documentation. Друштво на репресираните Македонци во Бугарија, Сандански, Бугарија.

Conference or Workshop Item

Apasiev, Dimitar (2017) Закон судный людям - Первый старославянский правовой памятник. In: Юбилейного Всеславянского Съезда, May-June 2017, Moscow, Russia.

Cackov, Kiril and Cackov, Oliver (2017) Мише Развигоров - револуционерен деец учител и војвода. In: Международен научен симпозиум: Митове – стереотипи – мистификации, 29 Sept - 1 Oct 2017, Samokov, Bulgria.

Cackov, Oliver (2013) Последиците од Првата балканска војна во Брегалничко-струмичкиот регион. In: Струмица и струмичко за време на Балканските војни 1912-1913, 2013, Струмица.

Cackov, Oliver (2015) Познавањето на локалната историја е незаменлива компонента во едукацијата на ученикот во наставниот процес. In: Девети Цар-Шишманови дни в Самоков, 2-4 Oct 2015, Samokov, Bulgaria. (Unpublished)

Cackov, Oliver (2016) Иновации во историјата – процес со трајни и позитивни вредности. In: Десети Цар-Шишманови дни в Самоков тридесет и шести научни четения на асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, 2-3 Oct 2016, Samokov, Bulgaria. (In Press)

Cackov, Oliver (2017) Историјата како фактор за зближување и почитување на нациите. In: Международния научен симпозиум Вяра и Култ, 2–4 Oct 2015, Samokov, Bulgaria.

Cackov, Oliver and Cackov, Kiril (2012) Сергеј Михајлов – музички педагог ,творец и реализатор на првата опера во Македонија „Палјачи“ од Леонкавалов. In: V Македонско-руска научна конференција, 17-19 June 2012, Охрид.

Cepreganov, Todor (2013) Христо Силјанов и Првата балканска војна. In: 100 години од Балканските војни, научен собир, 3-4 Dec 2012, Skopje, Macedonia.

Cepreganov, Todor (2014) Македонското средновековие во британските дипломатски извори. In: Самоиловата држава во историската, воено-политичката, духовната и културната традиција на Македонија, 24-26 Oct 2014, Strumica, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2015) Дали партиската организација во Македонија можеше да ги спаси Евреите? In: Дипломатијата и депортацијата на Евреите од Македонија во 1943 година, 27 Jan 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2015) Словачка во идејата за Подунавска Федерација. In: Втор меѓународен научен собир Македонско-словачки книжевни, јазични и културни врски, 2-3 July 2015, MANU, Skopje. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2016) Искористеноста на западните и балканските историски извори во македонската историографија и електронските извори. In: Меѓународна научна конференција „70 години Институт за историја - 70 години македонска историографија", 13-14 Dec 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2017) Киро Глигоров меѓу „сепаратизмот“ и „антикомунизмот“. In: Улогата на претседателот Киро Глигоров во меѓународното етаблирање на Република Македонија (по повод 100 години од раѓањето на Киро Глигоров, прв претседател на Република Македонија), 16 May 2017, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2014) Facing our past: Collective memory and history. In: Za idninata: Holokaust -komemoracija od nasata generacija, 25-30 Apr 2014, Skopje, Muzej na Holokaustot. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2014) Transition and the Macedonian historiography. In: History education beyond borders. How can we share our cultural heritage?, 31 March - 06 Apr 2014, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Cakarjanevski, Gorgi (2015) Прва македонско-косовска ударна бригада:Бригада на братството и единството ретроспектива. In: Шести меѓународен научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување, на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, 30 Oct-1 Nov 2015, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2014) Првата светска војна во македонската историографија. In: The Great War: Regional Approaches and Global Contexts, 18-21 June 2014, Sarajevo. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Толеранцијата и учебниците по историја во мултиетничко и ултиконфесионално општество (македонски случај). In: Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија, 13 May 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Колку се застапени мирот и толеранцијата во учебниците по историја за основно и средно образование? In: Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2014) Евреите во Македонија во Народноослободителната војна 1941 - 1944. In: Евреите во Македонија историја, традиција, култура, јазик и религија - МАНУ, 18-19 Dec 2014, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) The Balkan Wars as a Reason for Migration of the Jews from the Part of Macedonia in the Frame of the Kingdom of Serbia. In: Congress The Balkans and Migration on the 100-th Anniversary of the First World War, 2-4 December 2015, Istanbul. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2016) Comrade from UDB-а, destroy them all! In: Histories (Un)Spoken. Survival and Sociala-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families in Central and Eastern Europe in the '50s and '60s, 22-25 June 2016, Ramnicu Sarat, Romania. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja and Nechev, Zoran (2014) АВНОЈ - АСНОМ - ЈАЛТА - 8 Септември 1991 и македонската државност. In: АСНОМ и македонската државност, 28 Nov 2014, МАНУ, Скопје. (Unpublished)

Denkova, Jovanka (2015) An aspect on Macedonian language and culture. In: Second International Week Mobility - Erasmus, 16-20 March 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Filov, Kire (2012) Борьба македонского народа за национальную свободу и единство во второй мировой войне. In: Mеждународная конференция "Государственный суверенитет в системе многосторонних мирополитических связей", 21-23 November, 2012, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина.

Filov, Kire (2013) Културниот и општествениот живот на Евреите во Македонија до депортацијата на 11 март 1943 година(по повод 70 годишнината од депортацијата на Евреите од Македонија). In: IV Меѓународна конференција: Меѓународен дијалог, исток - запад, Св. Николе.

Filov, Kire (2014) Macedonian identity in the First World War. In: Међународна конференција "Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату", 29-30 Oct 2014, Novi Sad, Vojvodina, Serbia.

Gacova, Marina and Josimovska, Verica and Zakoska, Maja (2014) Педијатрија на подручју Македоније између два светска рата. In: VI Научно стручни скуп, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, 2-3 Oct 2014, Zajecar, R Srbija. (Unpublished)

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2013) Литературно читање од романот „Во театарот на светот“ од Целесте Бенџамин Трејси. In: Штипско културно лето 2013, 26 July 2013, Изложбена сала, Безистен, Штип. (Unpublished)

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija (2012) Улогата на Македонија во создавањето и дисеминацијата на древните пишани знаци и азбучни сиcтеми низ вековите. In: 3rd International IJAS Conference on the Harvard Campus, 27-31 May 2012, Boston, Harvard Campus.

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2003) Бошначкото маало во Штип до и по Балканските војни. In: Меѓународен научен симпозиум „Бошнаците на Балканот“, 13-14 Sept 2002, Skopje, Macedonia.

Josimovska, Verica (2015) Основни облици на илегална санитетска служба за време на Втората светска војна. In: Научен собир - Македонија во Втората светска војна и потоа – 70 години од победата над фашизмот, 19 Oct 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2015) Кабинетот по историја- учителка на животот. In: Научно - стручна трибина - Учителот и средината за учење и развој, 2 Oct 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. In: Меѓународна научна конференција, Филологија, култура и образование, УГД-Штип, Воронешки државен универзитет, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2017) Штип и штипско во весникот „Политика“ (1919-1941). In: VII Меѓународен научен собир „Врските меѓу Р.Македонија и Р.Србија низ вековите и денес“ во организација на Конзулатот на Р.Србија во Р. Македонија, 19-21 May 2017, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2015) Higher education in the period of transition. In: International scientific conference: Education in XXI century – conditions and perspectives –, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2013) Културата и просветата во Штип во време на Балканските војни. In: Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“ (Култура, славјанство и економија), Apr 2013, Sveti Nikole, Macedonia.

Josimovska, Verica and Eftimova, Biljana (2014) Почетоци и развој на штипската анестезија. In: V Конгрес на македонските анестезиолози (со меѓународно учество), 2-5 Oct 2014, UKIM - Skopje, Macedonia.

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Евреите и еврејските маала во сопствената меморија и меморијата на своите сограѓани. In: Меѓународна конференција: Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија по повод 70 години од возобновувањето на работата на еврејската заедница во Македонија по Втората светска војна (1944 - 2014), 18-19 Dec 2014, MANU - Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (у делу Македоније) у Првом светском рату. In: VI Naucno-strucni sobir- Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, 2-3 Oct 2014, Zajecar, R Srbija. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Здравствената служба во Вардарска Македонија во време на Втората светска војна. In: IV Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Ратни дневници и рапорти лекара за рад у Македонији у Првом светском рату. In: VII научно-стручни скуп “Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура'' , 15–16 Oct 2015, Zajecar, Serbia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Шести меѓународен научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување, на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, 30 Oct-1 Nov 2015, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Krsteva, Marija (2016) Artists, Lovers, Wives: Postmodern Re-Writings of Henry James‘s and Ernest Hemingway‘s Lives. In: European Association for American Studies Biennial Conference, Constanta, Romania April 22-25 2016. (Unpublished)

Kukubajska, Marija Emilija (2015) The Theater of the Mask: Ben Johnson’s Stage, New-Age Carnivals and the World Anonymous. In: Salzburg Easter School - Feasting and Fasting Carnival Cultures .

Ljorovski, Dimitar and Stojanovski, Strasko and Nikolova, Magdalena (2015) Спорот за името меѓу Македонија и Грција: македонскиот идентитет и употребата на терминот „македонец“ во делот на Македонија под Грција. In: Second International Scientific Conference: Social Change in the Global World, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Nacev, Trajce (2012) Резултати од заштитните археолошки истражувања на праисториските локалитети по трасата на хидросистемот Злетовица. In: Научен симпозиум во организација на Македонското археолошко научно друштво во Дојрана 2012 . (Submitted)

Nacev, Trajce (2012) Прилог кон проучувањето на Железното време во Брегалничкиот басен. In: Етнология на общуването, 5-7 октомври, 2012, Самоков, Р. Бугарија. (Submitted)

Nacev, Trajce (2013) Градежни техники во античкипот период во Брегалничкиот басен. In: "Од плитар до малтер" - меѓународен археолошки симпозиум, Струмица, Струмица. (Unpublished)

Nacev, Trajce (2013) Вински региони во провинција Македонија Втора. In: Седми Цар-Шишманови дни в Самоков, 06 Sept 2013, Samokov, Bulgaria. (Unpublished)

Nacev, Trajce (2013) Одбраната и заштитата кај доцноантичките утврдувања во долината на река Брегалница. In: Научна конференција „Денови на Јустинијан", Скопје, Nov 2013, Скопје, Македонија. (Unpublished)

Nacev, Trajce and Nikolov, Gordan (2017) Procession of the icon of Virgin Mary from the Monastery of St. Stephen in the village Konce. In: Меѓународен научен собир „Процеси на културна интерференција. Балканот помеѓу истокот и западот“, 10-12 Sept 2017, Negotino, Macedonia. (In Press)

Nacev, Trajce and Stojanov, Darko (2014) Градот Баргала од 7 до 12 в. In: Осми Цар-Шишманови дни в Самоков, 2014, Самоков, Р.Бугарија.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Потенцијални ризиците и опасностите врз недвижното културно наследство во Ново Село. In: Штипско научно здружение „Прв научен собир улогата на штипско Ново Село во македонската историја“, Stip, Macedonia.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Трансформација на доцноантичките во средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен. In: Меѓународниот научен симпозиум „Денови на Јустинијан I“ на специјална тема Самуиловата држава и Византија: Историја, култура, легенда, традиција, 17-18 Oct 2014, Skopje, Macedonija.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Одбраната и заштитата во Македонија од антиката до Првата светска војна. In: Девети Цар-Шишманови дни в Самоков, 2-4 Oct 2015, Samokov, Bulgaria. (Unpublished)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Потенцијални ризиците и опасностите врз археолошките локалитети во горниот тек на река Брегалница. In: Трет меѓународен научен симпозиум „Денови на Јустинијан I“, 30–31 Oct 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Заштита на недвижното културно наследство преку едукација на учениците од основното и средното образование. In: Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (In Press)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Културната историја на градот Штип од антиката до доаѓањето на османлиите. In: Десетии Цар-Шишманови дни в Самоков (тридесет и шести научни четения на асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”). (In Press)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Ризици и опасности од елементарни непогоди кај објектите и местата прогласени за културно наследство на територијата на Источниот регион. In: 5th International Scientific Symposium Days of Justinian I. (In Press)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan and Hadzi-Angelov, Veselin (2017) Античката патна комуникација Астибо – Шишманово Кале. In: Единадесети Цар-Шишманови дни в Самоков - Тридесет и седми научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, 2017, Samokov, Bulgria. (In Press)

Smilkov, Katarina and Donski, Aleksandar (2013) Античкиот македонски лекар Нумениј и два негови рецепти за лекови. In: IV Македонски конгрес за Историја на медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Скопје.

Stojanovski, Darko and Nacev, Trajce (2015) Неолитскиот локалитет Грнчарица. In: Aрхеолошката конференција „Неолитот во Македонија“, 23 Dec 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Stojanovski, Darko and Nacev, Trajce (2013) Grncharica, The misfit in the Balkan Neolithic? Pottery typology and the monochrome Neolithic phase in Macedonia. In: 19th EAA Annual Meeting, 4-8 Sept 2013, Pilsen, Czech Republic. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko (2011) Територијалната основа на балканските национализми: Случајот на доцноосманлиска Македонија. In: Меѓународна научна конференција, „Македонија низ Вековите“, 11-12 ноември 2011, Филозофски Факултет- Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko (2012) Theritorial bases of Balkan nationalism: The case of late Ottoman Macedonia. In: Second Annual conference of the Balkan Sociological forum "Close but unknown neighbors: Balkan Sociological perspectives", 9, 10 November 2012, University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2015) Балканските војни- Сто години потоа: Користење на Историјата во функција на политичката мобилизација на Балканот. In: Меѓународна научна конференција Балканот: Луѓе, војни и мир по повод 100-годишнината од Балканските војни (65 години ИНИ), Институт за национална историја – Скопје, Македонија.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2011) Toward European Identity: Role of national historiographies in creating Balkan myths. In: International conference "Identity in the Era of Globalization and Europeization", 3-4 Nov 2011, Rectorate of University "St. Cirilus and Methodius"- Skopje. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2011) Од Милет до нација: Компарација на моделите на формирање на македонскиот и турскиот идентитет во Доцноосманлиската империја. In: Меѓународен АТАТУРК конгрес, International ATATURK kongres, 17-22 Oktomvri, 2011, MANU, Skopje, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2017) Грчката „Македонска борба“ и грчката политика во Балканските војни и Букурешкиот договор. In: Македонско-Руски научен собир „Букурешкиот мировен договор (1913) и неговите долгорочни последици за Македонија и Југоисточна Европа“, 27-28 June 2013, Skopje, Macedonia.

Stojkov, Stojko (2014) Битолската плоча – дилеми и интерпретации. In: Самуиловата држава во историската, воено-политичката, духовната и културната традиција на Македонија, 24-26 Oct 2014, Strumica, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2014) Царство, етничности, наследства, интерпретации. In: Реферат прочитан на Свечениот собир и тркалезна маса по повод одбележувањето на 1000 години од битката на Беласица и смрта на цар Самуил, 06 Oct 2014, MANU - Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2015) Објективни критериуми и право на самоопределување. In: Општествените промени во глобалниот свет Правен факултет Штип 2015, 03-05 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2015) Прогонување на непостоечките. In: Macedonia: on the periphery of European modernity, 17-19 July 2015, Lerin, Greece. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2016) Планирање на минатото - сонување на иднината: народи, етногенези и политика во бугарската и македонската медиевистика (споредбена анализа). In: Меѓународна научна конференција 70 години институт за историја - 70 години македонска историографија, 12 Dec 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2016) The term „Sclavinia“ - Byzantine invention, western influence? In: 23rd International Congress of Byzantine studies, 24 Aug 2016, Belgrade, Serbia. (Unpublished)

Taleski, Vaso and Danilova, Marina (2013) Најзначајни откритија од областа на микробиологијата. In: Македонски конгрес за историја на медицината, 18-19 Apr 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Book

Cackov, Oliver (2014) Штип од 1900-1912 година. Организација на резервните офицери на Република Македонија - ОРОРМ, Штип. ISBN 978-9989-2112-2-5

Cackov, Oliver (2016) Штип и штипско за време на Првата светска војна 1914 - 1918 година. Организација на резервни офицери на Р. Македонија. ISBN 978-9989-2112-4-9

Cepreganov, Todor and Dzinko, Teon and Avirovik, Irena and Nikolova, Sonja (2016) Велика Британија и идеите за Подунавска федерација, конфедерација и унија. Zdruzenie na istoricarite na Republika Makedonija, Skopje. ISBN 978-9989-776-12-0

Filov, Kire (2011) Политичките и економските промени во Штип и Штипско низ архивската документација 1944-1946 година. Национална Установа - Универзитетска библиотека ,,Гоце Делчев" Штип. ISBN 978-9989-147-72-2

Josimovska, Verica (2014) Епидемиите во вардарскиот дел на Македонија и борбата со нив за време на војните (1912-1918). 2 Avgust, Stip. ISBN 978-608-4662-21-1

Kordanovski, Mihail and Belcev, Tole (2015) Астрономски календар. БороГрафика, Скопје. ISBN 978-608-4539-06-3

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Антологија на античко-македонска поезија, Приредила и превела: д-р Марија Емилија Кукубајска. Емари институт, Штип. ISBN 978-608-4726-14-2

Nacev, Trajce (2013) Антиката во Брегалничкиот басен. НУЗЗКН и Музеј, Штип.

Nacev, Trajce (2008) Доцноантичкиот град Баргала. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип.

Nacev, Trajce and Sterjov, Mitko and Janeva, Gordana and Beldedovski, Zvonko (2014) Музејски водич - праисторија. Мзејски водич, археолошка постапка, Нацинална установа и завод за заштита на спомениците на културата и музер - Штип, 2014.

Project

Cepreganov, Todor and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Nikolova, Sonja and Dzinko, Teon (2017) Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и обавештајна кореспонденција 1919-1945. [Project] (In Press)

Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva, Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski, Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско – географски пресек на туризмот и угостителството во Република Македонија. [Project] (Unpublished)

Filov, Kire (2012) Oral History Interview Project Witnesses, Collaborators and Perpetrators, project in Macedonia. [Project] (In Press)

Nacev, Trajce (2012) Основен проект за конзерваторско-реставраторски работи на објект Северозападен одбранбен ѕид од фортификацијата на градот Стоби. [Project] (In Press)

Nacev, Trajce (2014) Мапирање на културното наследство во општина Карбинци Република Македонија и општина Струмјани Република Бугарија. [Project]

Nacev, Trajce (2014) Пајонски населби, утврдувања и некрополи по текот на р. Брегалница. [Project]

Nacev, Trajce (2014) Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион на Општина Штип Р. Македонија и Општина Благоевград Р. Бугарија. [Project] (In Press)

Nacev, Trajce (2016) Основен проект за конзервација и реставрација на бедемот на централниот комплекс на локалитетот Вардарски рид, Гевгелија. [Project]

Nacev, Trajce (2017) Извештај од сондажните археолошки истражувања на територијата зафатена од проектот за изградба на карго аеродромот „Филип Втори“ близу Штип. [Project]

Nacev, Trajce (2017) Проект: Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на река Брегалница. [Project]

Nacev, Trajce (2017) Конзерваторско реставраторски работи на бедемот на централниот комплекс на локалитетот Вардарски Рид Гевгелија. [Project]

Nacev, Trajce (2012) Основен проект за превентивнa заштита на објект Театар Археолошки локалитет Стоби - Градско. [Project]

Nacev, Trajce (2012) Извештај Од извршените археолошки истражувања на Могила 1 на локалитет Денкини Чуки село Конче - 2012 година. [Project] (Unpublished)

Nacev, Trajce (2015) Прелименарен извештај за извршените систематски археолошки истражувања на Могила 2, Гањов Дол, о. Конче. [Project]

Nacev, Trajce (2012) Извештај: Од извршени конзерваторско реставраторски работи на објект Куќа со триклиниум на археолошкиот локалитет Стоби во 2011 година. [Project] (Submitted)

Nacev, Trajce (2012) Отчет за работата на научните консултанти по консервацията, реставрацията и реконструкциите на късноантичната крепост „Цари мали град” при с. Белчин за месец октомври 2012 г. [Project] (Submitted)

Nacev, Trajce (2012) Конзерваторско - реставраторски работи на објект Храм, Стоби, 2012 година. [Project] (Submitted)

Nacev, Trajce (2016) Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на р. Брегалница - археолошки рекогносцирања Пијанец 2016. [Project]

Nacev, Trajce (2017) конзерваторско реставраторски работи на објект Театар на археолошкиот локалитет Скупи во (ноември – декември) 2017 година. [Project]

Nacev, Trajce (2016) Kонзерваторски работи на бедемот на централниот комплекс на локалитетот Вардарски рид. [Project]

Nacev, Trajce and Nikolov, Gordan (2014) Учење преку правење - работилници. Проект: „Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија". [Project]

Nacev, Trajce and Sentevski, Nikola (2013) Основен проект за конзервација и реставрација на градбите во северозападниот агол на тврдината Скопско Кале(блокови VII – XIII). [Project] (Unpublished)

Nacev, Trajce and Shentevski, Nikola (2017) Основен проект за конзервација и реставрација на Кула 1 на археолошкиот локалитет "Кале - Стрезов Град" с.Челевец, Демир Капија. [Project]

Nacev, Trajce and Stojanov, Darko (2014) Неолитизација и развој на неолитните култури во Кочанската котлина. [Project]

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2012) Извештај:од археолошките ископувања на локалитет Калимерово. [Project] (Submitted)

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2012) Извештај од археолошките ископувања на локалитет Калимерово. [Project] (In Press)

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2013) Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на р. Брегалница-Малешевија, јуни–јули 2013 - прелиминарен извештај. [Project] (In Press)

Shentevski, Nikola and Nacev, Trajce (2015) Конзерваторско реставраторски работи на преградните бедеми на археолошкиот локалитет Кале - Скопје. [Project]

Shentevski, Nikola and Nacev, Trajce (2015) Конзерваторско реставраторски работи на палатата на археолкошкиот локалитет Кале. [Project]

Shentevski, Nikola and Nacev, Trajce (2015) Основен проект за конзервација, реставрација и реконструкција на сценската зграда на театарот во Скупи. [Project]

Thesis

Apasiev, Dimitar (2010) Јавно-правни институти на римското право реципирани во современите правни системи. Masters thesis, Правен факултет „Јустинијан Први“ - УКИМ, Скопје.

Apasiev, Dimitar (2015) Iudicia Publica - Римското кривично процесно право (со посебен осврт на правосудниот систем во времето на Републиката). PhD thesis, Faculty of Law "Iustinianus Primus".

Filov, Kire (2008) Економските и политичките промени во Штип и штипско низ архивската документација, 1944-1946 година. Masters thesis, Универзитет „Св Кирил и Методи“ - Скопје.

Show/Exhibition

Nacev, Trajce (2012) Постојана археолошка поставка (оддел за праисторија) на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј,Штип. [Show/Exhibition]

Performance

Kukubajska, Marija Emilija (2016) Перформанс - Кинеска Нова година, мини есеи, со аудио-визуелна презентација. [Performance]

Video

Stojanovski, Strasko (2013) Од Букурешт до Букурешт: поделбата на Македонија и грчката политика во 20-от и почетокот на 21-от век. [Video]

Audio

Barbareev, Kiril (2010) За Македонија - копчата на светот(1). [Audio]

Dataset

Apasiev, Dimitar (2013) Иво Пухан: Кривичната постапка во Римското право (превод од српско-хрватски). [Dataset] (Unpublished)

Teaching Resource

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Скрипта (Правосудниот систем во времето на Кралството). ISBN 978-608-244-190-0.

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Практикум (Кодификациите на Римското право). ISBN 978-608-244-191-7.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Од фолклор до фикција и факти во американската, европската и англиска литература. ISBN 978-608-244-060-6.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Collection of Essays and Literary Criticism on American and British Postmodern Interpretations. ISBN 978-608-244-054-5.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Collection of Essays and Literary Criticism on American and British Postmodern Interpretations. ISBN 978-608-244-054-5.

Kukubajska, Marija Emilija and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija (2014) Историја на британската и американската култура и цивилизација - скрипта. ISBN 978-608-244-059-0.

Kukubajska, Marija Emilija and Krsteva, Marija (2015) Американски роман на 20. век - практикум. .

Stojkov, Stojko (2016) Византија во вториот милениум. ISBN 978-608-244-331-7.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Историја на музиката 1. ISBN 978-608-4708-59-9.

Other

Barbareev, Kiril (2012) За Св.„Кирил и Методиј“. Службен весник на МПЦ.

Cepreganov, Todor (2013) Извештај од Патрик Хачисон Еванс, член на британска воена мисија во делот на Македонија во рамките на Грција во текот на Втората светска војна. MRTV.

Cepreganov, Todor (2016) Распаѓањето на СФРЈ. Faculty of Law, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2013) Черчил и Македонија 1941-1945. MRTV, Skopje.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) A month full of poetry. American Corner, Shtip. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2015) Сценариј за документарната емисија: Македонците во бугарската политика (1948-2014). Македонска радио телевизија. (Submitted)

This list was generated on Sun Jun 24 14:31:54 2018 CEST.