Items where Division is "Faculty of Law" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 100.

A

Ampovska, Marija (2018) Осигурување од одговорност на извршителот во македонското право. Зборник на трудови од Петтата меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“. pp. 437-442. ISSN ISBN 978-608-244-548-9

Ampovska, Marija (2018) Правна рамка на локалната самоуправа во Република Македонија и проблемите при реализација. In: Круглый стол на тему: « Местное самоуправление в контексте правовой, управленческой и политической культуры», 17 Sept 2018, Вороњеж, Русија.

Ampovska, Marija (2018) Compensation of damage in case of professional liability in legal professions under the law of the Republic of Macedonia. Зборник радова Правног факултета у Нишу бр.81, 2018, 81. pp. 284-302. ISSN 0350-8501

Ampovska, Marija (2018) Lawyer’s professional liability insurance in Macedonian law. Зборник радова Универзално и особено у право. pp. 377-395. ISSN 978-86-6083-054-0

Ampovska, Marija (2018) “The rules on liability and compensation”. In: The rules on liability and compensation, 24-26 October 2018, Cappadocia University. (Unpublished)

Ampovska, Marija and Ilioski, Risto (2018) Видови на стекнување без основа. Зборник на трудови од Петтата меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“. ISSN ISBN 978-608-244-548-9

Ampovska, Marija and Kambovski, Igor and Apasiev, Dimitar (2018) Улогата и значењето на Јавното правобранителство во правосудниот систем на Република Македонија (II) - The Role and Significance of the State`s Attorney Office in the Judicial System of the Republic of Macedonia (II). Balkan Social Science Review, 12 (12). pp. 37-57. ISSN 1857- 8772

Ampovska, Marija and Kambovski, Igor and Apasiev, Dimitar (2018) The role and significance of the State's Attorney Office in the judicial system of the Republic of Macedonia(II). Balkan Social Science Review, 12 (12). pp. 37-57. ISSN 1857- 8772

Ampovska, Marija and Kambovski, Igor and Apasiev, Dimitar (2018) The role and significance of the State’s Attorney Office in the judicial system of the Republic of Macedonia (II). Balkan Social Science Review, XII (12). pp. 37-57. ISSN 1857- 8799

Ananiev, Jovan and Arifi, Besa and Gaber- Damjanovska, Natasa and Lazarova- Trajkovska, Mirjana and Poposka, Zaneta and Cubrik, Slavica (2018) Човекови права. Мисија на ОБСЕ, Скопје. ISBN 978-608-4788-31-7

Andonov, Marko and Miseva, Kristina and Mihajloski, Zoran (2018) The position of licensed industries with special emphasis of the Republic of Macedonia. 6-th International OFEL Confrence on Governance, Management and Entrepreneurship.

Apasiev, Dimitar (2018) Кривичните судења пред римскиот Сенат во време на императорот Тибериј. In: Social changes in the global world - Fifth international scientific conference, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.

Apasiev, Dimitar (2018) Претставка против Законот за минимална плата и Одлука на Уставниот суд на РМ (2018). [Dataset]

Apasiev, Dimitar (2018) Правните аспекти на референдумот за т.н. Преспански договор меѓу Република Грција и „втората страна“ (case study). Годишен зборник на Правен факултет, VIII (8). pp. 5-17. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar and Kambovski, Igor and Ampovska, Marija (2018) Улогата и значењето на Државното правобранителство во правосудниот систем на Република Македонија (I). International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, XXXI (31). pp. 145-154. ISSN 1409-8962/ 1857-9221 (online)

Apasiev, Dimitar and Kambovski, Igor and Ampovska, Marija (2018) The role and significance of the State Attorney's Office in the justice system of the Republic of Macedonia (I). Visions Magazine (31). pp. 145-157. ISSN 1857- 9221

Apasiev, Dimitar and Kambovski, Igor and Ampovska, Marija (2018) The role and significance of the State Attorney's Office in the justice system of the Republic of Macedonia. Vizione, 31 (31). pp. 145-154. ISSN 1857- 9221

Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Начелото на законитост – нужен коректив против арбитрерноста на државните органи во кривичната постапка. Годишен зборник на Правен факултет, VIII (8). pp. 54-69. ISSN 1857-8713

B

Belovski, Vojo (2018) Директор и работниот однос. Годишен зборник на Правен факултет бр. 8 од 2018 (8). pp. 29-40. ISSN 1857 – 8713

Belovski, Vojo (2018) Менаџментот и одлучувањето. Општествените промени во глобалниот свет (5). ISSN 978-608-244-353-9

Belovski, Vojo and Nacev, Vlatko (2018) The court expert as a means of evidence in the litigation proceedings. (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International, 6 (4). ISSN 2334-7449

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2018) Phenomenology of child delinquency in Macedonia in the period from 2006 to 2016. Iustinianus Primus Law Review, 18 (1). pp. 1-22. ISSN 1857-8683

D

Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2018) Comparative analyzis of HRM in public administration. In: XIV International May Conference on Strategic Management: An international publication for theory and practice of Management Science, 25–27 May 2018, Bor, Serbia.

Denkova, Jadranka and Bajramovska, Mirjeta (2018) The role of communication management in sports with special emphasis on handball. (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International, 6 (4). pp. 35-40. ISSN 2334-7449 (Online), 2334-735X (Print)

Denkova, Jadranka and Denkova, Branka (2018) The Influence of learning and knowledge on the decision to choose life insurance. KNOWLEDGE – International Journal , 23.1 (1 ). pp. 371-377. ISSN ISSN 1857-923X (for e-version) ISSN 2545 – 4439 (for printed version)

Denkova, Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Denkova, Branka (2018) Вонсудска контрола за работата на јавната администрација - Народен правобранител. In: 5th International Scientific Conference: Social changes in the global world, 06-07 Sept 2018, Stip, Republic of Macedonia.

Denkova, Jadranka and Lazarevski, Pande and Denkova, Branka (2018) The importance of the new public management for efficient public administration. In: Challenging the Status Quo in Management and Economics STRATEGICA International Academic Conference -Sixth Edition, 11-12 Oct 2018, Bucharest, Romania.

Doneva, Natasa (2018) Боите на криминалот. Student's Social Science Journal, VI (6). pp. 35-47. ISSN 2545-4021

Doneva, Natasa (2018) Еволуцијата на казненото право низ призмата на историските рамки. Student's Social Science Journal, 4 (5). pp. 25-39. ISSN 2545-4021

Doneva, Natasa (2018) Продор на современиот концепт за сурогатство низ државната легислатива. Student's Social Science Journal, 4 (5). pp. 39-49. ISSN 2545-4021

Doneva, Natasa (2018) Компјутерски криминал / Сајбер тероризам /Кибернетичка војна. Masters thesis, UGD.

Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Donev, Dragan (2018) Регулирање на радиодифузните програми во македонското законодавство и заштита на демократските вредности и принципи. In: Петта меѓународна научна конференција: Општествените промени во глобалниот свет, 06-07 Sept 2018, Stip, Macedonia.

I

Ivanova, Elena (2018) „Криминалитетот на жената во периодот од 2005-2015, со посебен осврт врз виктимолошките аспекти“. PhD thesis, Правен факултет „Јустинијан Први“ УКИМ.

J

Josifovic, Ivica (2018) Прекуграничната соработка на Европската унија во размената и процесуирањето на е-докази: студии на случаи. Стручно списание Правник (312). pp. 7-14. ISSN 1409-5238

Josifovic, Ivica (2018) Правниот и фактички контекст во постапката за претходно одлучување пред Судот на правдата на Европската унија - Анализа на случајот Огњанов. Годишен зборник на Правен факултет. pp. 46-54. ISSN 1857-8713

Josifovic, Ivica (2018) Судскиот активизам во рамки на Судот на правдата на Европската унија: корисна критика или преценет концепт. ,,Петта меѓународна научна конференција" ,, Општествените промени во глобалниот свет". pp. 335-337. ISSN 978-608-244-548-9

Josifovic, Ivica (2018) Европски јавен обвинител: Анализа на членовите 85 и 86 од Договорот за функционирање на Европската унија. Стручно списание Правник (313). pp. 14-19. ISSN 1409-5238

Josifovic, Ivica (2018) Reforming the European Union Judicial System: Simplicity or Complexity. Collection of papers - International Scientific Conference "Law in the context of addressing the challenges of the contemporary world" (79). pp. 71-88. ISSN 0350-8501

Josifovic, Ivica (2018) The preliminary ruling procedure of the Court of Justice of the European Union and the Common Foreign and Security Policy. Balkan Social Science Review, 11. pp. 39-50. ISSN 1857- 8772

Josifovic, Ivica and Kambovski, Igor (2018) Екстрадиција на државјани на Европската унија во трети држави: Анализа на случајот Петрухин. VIZIONE (31). pp. 117-131. ISSN 1857- 9221

Josifovic, Ivica and Kambovski, Igor (2018) Extradition of European Union nationals to third states: analyzing the Petruhhin case. Vizione, 31 (31). pp. 117-130. ISSN 1857- 9221

K

Kambovski, Igor (2018) Formularni elektronski ugovori-Formulary Electronic Contracts. Pravni zivot, LXVII (10). ISSN YU 0350-0500

Kambovski, Igor (2018) The Law on Electronic Commerce - Ten years later. Collection of papers - International Scientific Conference "Law in the context of addressing the challenges of the contemporary world", 57 (81). pp. 259-268. ISSN 0350-8501

Kambovski, Igor (2018) Заштита на приватноста и личните податоци од страна на трговците кај електронската трговија – Protection of Privacy and Personal Data by Companies within Electronic Commerce. XIV Мајско саветовање „Савремени правни промет и услуге", 14 (14). pp. 943-950. ISSN 978-86-7623-081-5

Kambovski, Igor (2018) Право на еднаков пристап пред суд-The Right to Equal Access to Justice. Knowledge – International Journal, 22.3. pp. 773-778. ISSN 2545-4439

Kambovski, Igor (2018) Security Aspects of Electronic Commerce. Proceedings of the Fifth international scientific conference: Social change in the global world, 5 (5). pp. 279-291. ISSN 978-608-244-353-9 I

Kambovski, Vlado and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Arifi, Besa and Saiti, Dzemali (2018) Коментар на Законот за правда за децата со практикум. Коментар на Законот за правда за децата со практикум, 1 (1). Совет за превентива против малолетничка деликвенција, SKopje. ISBN 978-608-66233-0-2

Kosevaliska, Olga and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena (2018) Начелото на законитост – нужен коректив против, арбитрерноста на државните органи во кривичната постапка. Годишен зборник на Правен факултет (8). pp. 54-69. ISSN 1857 – 8713

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Криминолошки аспекти на убиството на дете при пораѓање вршено од страна на жена. Proceedings of 5th International Scientific Conference "Social Changes in the global world", Faculty of Law - UGD (5). ISSN 978-608-244-548-9

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Организиран криминал и корупција - скрипта. ISBN 978-608-244-577-9.

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Организиран криминал и корупција - практикум. ISBN 978-608-244-578-6.

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka (2018) Building Capacities for Preventing Corruption in Higher Education in Macedonia. Higher Education, corruption and whistleblowers: proceedings of the International conference on corruption in higher education held on September 11, 2018 at South East European University, Skopje, Macedonia, 1 (1). pp. 23-43. ISSN 978-608-65157-4-4

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Ivanova, Elena (2018) Criminological aspects of pink collar crime. Balkan Social Science Review, 11 (11). pp. 51-64. ISSN 1857- 8772

M

Majhosev, Andon (2018) Медиумско право. ISBN ISBN 978-608-244-498-7.

Majhosev, Andon and Belovski, Vojo and Pavlovski, Jani (2018) Резултати од постапката за утврдување на репрезентативност на синдикатите и здруженијата на работодавци во РМ (второ пребројување). In: Fifth International Scientific Conference: Social Changes in the Global World, 06-07 Sept 2018, Stip, Macedonia.

Majhosev, Andon and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana (2018) Заштита на приватноста во медиумите (право на приватност). Годишен зборник на Правен факултет (8). pp. 108-117. ISSN 1857-8713

Majhosev, Andon and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Darko (2018) European model of regulating the media. Balkan Social Science Review, 12. pp. 127-141. ISSN 1857- 8772

Marolov, Dejan (2018) Скрипта по меѓународно јавно право. ISBN 978-608-244-571-7.

Marolov, Dejan (2018) Практикум по меѓународно јавно право. ISBN 978-608-244-572-4.

Marolov, Dejan (2018) Why Academics Choose to Publish in a Mega-Journal. Journal of education and learning . ISSN 1927-5269

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2018) Меѓународното право за животна средина во светот на глобализацијата. Годишен зборник на Правен факултет (8). ISSN 1857 – 8713

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2018) Постизборни уставни дилеми и формирањето на Владата на Република Македонија. In: Петта меѓународна научна конференција: Општествените промени во глобалниот свет, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.

Mickovic, Dejan and Sutova, Milica (2018) Вршење на родителското право по разводот на брак De Lege Lata, De Lege Ferenda. ,,Петта меѓународна научна конференција" ,, Општествените промени во глобалниот свет". ISSN 978-608-244-548-9

Miseva, Kristina (2018) О финансовых основах местного самоуправления в Македонии. In: Местное самоуправление в контексте правовой, управленческой и политической культуры, 17-19 Sept 2018, Voronezh, Russia. (Unpublished)

Miseva, Kristina (2018) Contemporary trends and challenges of the current system of managing and financing the public healthcare system of the Republic of Macedonia. Collection of papers "Universally and Particularity at Law" .

Miseva, Kristina (2018) Liabilities and Duties of directors in Macedonia. In: The rules on liability and compensation, 24-26 Oct 2018, Cappadocia University, Turkey. (Unpublished)

Miseva, Kristina and Ampovska, Marija and Ivanova, Elena and Stojanovski, Strasko (2018) Зборник на трудови од Петта научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет. [Project]

Miseva, Kristina and Ampovska, Marija and Ivanova, Elena and Stojanovski, Strasko (2018) Зборник на трудови од Петта меѓународна научна конференција „Општествени промени во глобалниот свет: Секција млади истражувачи“. [Project]

Miseva, Kristina and Dimic, Suzana (2018) Aпории за оданочувањето на црквите и црковните даноци – примери во Р. Македонија и Р. Србија. Зборник на трудови од Петтата меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 5. ISSN ISBN 978-608-244-548-9

N

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2018) Практикум по Малолетничко казнено право. ISBN 978-608-244-530-4.

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2018) Скрипта по Малолетничко казнено право. ISBN 978-608-244-529-8.

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Бангкочките правила – lex ferenda за жената затвореник. Fifth international scientific conference "Social change in the global world" (5). pp. 399-419. ISSN 978-608-244-548-9

Nikodinovska Krstevska, Ana (2018) Нутела версус Нутела, Македонија версус ФИРОМ. Зборник на трудови од Петтата меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“. pp. 637-653. ISSN ISBN 978-608-244-548-9

Nikodinovska Krstevska, Ana (2018) Двојните стандарди во политиката за проширување на Европската унија. In: International scientific conference on Bulgaria and Macedonia: different challanges, common European future, 24-25.04.2018, University St. Kliment Ohridski - Sofia.

Nikodinovska Krstevska, Ana (2018) Договорот од Преспа помеѓу Република Македонија и Република Грција низ призмата на меѓународното право. Годишен зборник на Правен факултет, 8. pp. 125-131. ISSN 1857-7229

Nikodinovska Krstevska, Ana (2018) Education4Progress: Regional Cooperation to Improve EU Law Teaching. [Project]

Nikodinovska Krstevska, Ana (2018) Macedonia e l'Unione Europea con l'accento sull'Accordo di Prespa tra la Repubblica di Macedonia e la Repubblica Grecia. In: Lezione sulla Macedonia e l'Unione Europea con l'accento sull'Accordo di Prespa tra la Grecia e la Macedonia, 07.11.2018, Universita' degli studi di Napoli 'L'Orientale', Napoli .

Nikodinovska Krstevska, Ana and Jakimovska, Jana (2018) Не е шега: дискриминација, цензура. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-511-3

Nikodinovska Krstevska, Ana and Kosevaliska, Olga (2018) La mer à la croisée des chemins : l’impact juridique de la superposition de régimes juridiques sur l’effectivité de la police en mer. [Project]

Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ananiev, Jovan and Sutova, Milica and Ivanova, Elena and Jakimovska, Svetlana (2018) Jean Monnet Network “MAPS – Migration and Asylum Policy Systems. Weaknesses, Shortcomings and Reform Proposals”. [Project]

P

Pop Arsov, Petar (2018) Creation and implementation of legal acts of the Council of Europe for the purpose of protecting national interests of the member states. PhD thesis, Goce Delcev University, Stip.

R

Radulovik, Makedonka and Todorova, Biljana (2018) Sexual abuse of children and their protection. International Scientific Journal “Centrum” (10). pp. 212-227. ISSN 1857-9396

S

Shutarov, Vasko (2018) The impact of political processes on the cultural diplomacies of the states formed upon former SFRY dissolution. PhD thesis, Goce Delcev University, Stip.

Stefanovski, Ljubisa and Sutova, Milica (2018) ,,Значај и функције жига у пословном и потрошачком сектору". Европско Законодавство. ISSN 1451-3188

Stojanovski, Strasko (2018) Граѓанско општество - Учебник. Goce Delcev University, Stip, Macedonia. ISBN 978-608-244-562-5

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2018) Миграции на маладите од Република Македонија; Демографски показатели и перцепции на јавното мислење. In: Петта меѓународна научна конференција: Општествените промени во глобалниот свет, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Marolov, Dejan (2018) Higher Education in Republic of Macedonia: Challenges and Perspectives. Balkan Social Science Review, 11. pp. 95-114. ISSN 1857- 8772

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2018) The Name issue and Euro-Atlantic Integrations of Republic of Macedonia: The Public Opinion View. In: International Scientific Conference: Law in the context of addressing the challenges of the contemporary world, 13-14 Apr 2018, Nis, Serbia. (Submitted)

Sutova, Milica and Vlaškovic, Ksenija (2018) Legal protection of the trademark rights in license agreement. Fifth international scientific conference "Social change in the global world". ISSN 978-608-244-548-9

T

Todorova, Biljana (2018) Улогата на вештачката интелигенција во остварувањето на социјалните права. IDEA, International Journal of Science and Arts, 2 (3). pp. 135-140.

Todorova, Biljana (2018) Општествената / правната одговорност и вештачката интелигенција. I D E A International Journal of Science and Arts, 2 (3). pp. 141-146.

Todorova, Biljana (2018) How to reinforce the social prevention. Knowledge – International Journal, 28 (1). pp. 259-264. ISSN 2545-4439

Todorova, Biljana and Belovski, Vojo (2018) Односот меѓу трудовото и социјалното право со осврт на предизвиците на социјалното право во Република Македонија. Годишен зборник на Правен факултет (8). pp. 128-136. ISSN 1857 – 8713

Todorova, Biljana and Belovski, Vojo (2018) Sources of the power and the authority of managers. Knowledge – International Journal, 28 (1). pp. 79-84. ISSN 2545-4439

Todorova, Biljana and Radulovik, Makedonka (2018) Омбудсманот и правата на детето во Република Македонија. Годишен зборник на Правен факултет (8). pp. 137-146. ISSN 1857 – 8713

Tusevska, Borka (2018) Принципот на целосна хармонизација во европското договорно право. Fifth international scientific conference "Social change in the global world", 1 (1). pp. 113-135. ISSN 978-608-244-548-9

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2018) Comparative legal aspects of corporate crime. Judicial reforms and anti -corruption practices : challenges, prospects and transfer of experiences, 1. pp. 75-94. ISSN 978-608-248-023-7

Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2018) Шпедитерските документи низ призмата на македонската судска практика. International magazine for social sciences “Vizione“ Skopje, 1 (31). pp. 131-144. ISSN 1409-8962/ 1857-9221 (online)

V

Vlašković, Božin and Sutova, Milica (2018) Употреба индивидуалних и колективних жигова за обележавање производа и услуга према Уредби бр.207/2009. XIV Мајско саветовање „Савремени правни промет и услуге". ISSN 978-86-7623-081-5

Z

Zivkovska, Rodna and Przeska, Tina and Raskovski, Dragi and Sutova, Milica (2018) Legal norms as building blocks of legal systems. International magazine for social sciences “Vizione“ Skopje . ISSN 1409-8962/ 1857- 9221 e-ISSN

This list was generated on Thu Jul 30 09:13:40 2020 CEST.