Items where Division is "Faculty of Law" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Z
Number of items: 146.

A

Aleksoski, Stevan and Karaguleski, Petar (2015) Современи форми на тероризам и меѓународната соработка во борбата со тероризмот. In: Second International Scientific Conference: Social change in the global world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Aleksoski, Stevan and Karaguleski, Petar (2015) The Fight Against Terrorism. Archieves of Business Research, 3 (2). pp. 134-143. ISSN 2054-7404

Aleksoski, Stevan and Marolov, Dejan (2015) Ethnic Conflict as a Social Phenomenon - Reasons and Anatomy of Conflict. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 21. pp. 206-213. ISSN 2307-4531

Ampovska, Marija (2015) Историски и компаративен развој на граѓанско-правната одговорност за причинета штета. Other. Tringa design, Tetovo.

Ampovska, Marija (2015) Меѓународно - правна рамка на граѓанско-правната одговорност за нуклеарна штета. Other. Tringa design, Tetovo.

Ampovska, Marija (2015) Основот на граѓанско-правната одговорност разгледуван во историски контекст. Годишен зборник на Правен факултет 2013/2014. ISSN 1857-8713 (In Press)

Ampovska, Marija (2015) Каузалитет во рамки на граѓанско-правната одговорност за нуклеарна штета. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип, 1. pp. 265-283. ISSN 978-608-244-267-9

Ampovska, Marija (2015) Corrective justice as a principle of civil liability. The man in the global world: Collection of papers International scientific conference Voronezh May 18-20, 2015 . ISSN 978-5-9273-2207-7

Ampovska, Marija and Belovski, Vojo (2015) Интерна скрипта по Облигационо право. ISBN 978-608-244-169-6.

Ampovska, Marija and Belovski, Vojo (2015) Практикум по Облигационо право. ISBN 978-608-244-170-2.

Ampovska, Marija and Belovski, Vojo (2015) The meaning of the employers’ liability provisions for raising the level of workers safety. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (1). pp. 410-417. ISSN 2307-4531

Ampovska, Marija and Ilioski, Risto (2015) Agreement on Transfer of Property during Lifetime in the Legal System of the Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (2). pp. 330-337. ISSN 2307-4531

Ampovska, Marija and Ilioski, Risto (2015) The process of civil law codification in Western Balkans. Годишен зборник на Правен факултет, 4 (4). ISSN 1857-8713

Ananiev, Jovan (2015) Разлика во плати врз основ на пол на национално ниво. Project Report. OSCE Mission to Skopje and Commission for Protection from Discrimination.

Ananiev, Jovan and Denkova, Jadranka and Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Rule of Law and Inclusion in the Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (2). pp. 428-435. ISSN 2307-4531

Anastasov, Milorad (2015) Кривичното дело Трговија со луѓе, како облик на организиран криминал во судската практика на Република Македонија. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Angeleska, Marina (2015) Доказни средства во парнична постапка во имотни односи. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Angelov, Goranco (2015) Целовечерен концерт на студентите по традиционални инструменти во класата на доц. м-р Горанчо Ангелов во рамките на „Штипско културно лето“ 2015. [Video] (Unpublished)

Apasiev, Dimitar (2015) Правото на штрајк и неговото остварување во практиката. Стручно списание: Правник, 23 (275). pp. 50-54. ISSN 1409-5238

Apasiev, Dimitar (2015) Предлог Закон за амнестија на невработените лица. Движење за социјална правда „Ленка“, Skopje. (Submitted)

Apasiev, Dimitar (2015) Медиумите и човековите права - политички и правни аспекти (Работничките права на македонските новинари). In: The Man in the Global World, 18-20 May 2015, Voronezh, Russia.

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Скрипта (Правосудниот систем во времето на Кралството). ISBN 978-608-244-190-0.

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Практикум (Кодификациите на Римското право). ISBN 978-608-244-191-7.

Apasiev, Dimitar (2015) Грански колективен договор за новинари и медиумски работници во Република Македонија (Преднацрт-верзија). ССНМ - Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници во РМ.

Apasiev, Dimitar (2015) Претставка против Одлуката за комунален ред на општина Штип со која се забранува чување кучиња во зграда (2014). [Dataset]

Apasiev, Dimitar (2015) CICERO - Disertissime Romuli Nepotum (I). Годишен зборник на Правен факултет 2015, V (5). pp. 19-32. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2015) Iudicia Publica - Римското кривично процесно право (со посебен осврт на правосудниот систем во времето на Републиката). PhD thesis, Faculty of Law "Iustinianus Primus".

Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga (2015) Ius Militare – Military Courts in the Roman Law (I). International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 21 (1). pp. 389-397. ISSN 2307-4531

Apasiev, Dimitar and Stojanov, Trajce (2015) Stoicism and its Influence on the Roman Law. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 23 (1). pp. 88-92. ISSN 2307-4531

B

Balabanova, Kristina (2015) Казнено правната политика на РМ во случај на кривични дела поврзани со злоупотреба на постапката за стечаj. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Belovski, Vojo (2015) Работните односи - Видови на работен однос, надомест на штета од работен однос. Manual. Компанија Д-р Беловски.

Belovski, Vojo (2015) Видови менаџери и типови менаџери. In: Second International Scientific Conference: Social change in the global world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Belovski, Vojo (2015) Стварни права на странски лица. In: International scientific conference "UN: Historical traditions and contemporary law", 2-3 Oct 2015, Blagoevgrad, Bulgaria. (In Press)

Belovski, Vojo (2015) Стварно право -учебник. Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-252-5

Belovski, Vojo (2015) Стварно право - учебник. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-252-5

Belovski, Vojo (2015) Договор за вработување со приправници, пробна работа, волонтерство и волонтерски стаж. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857 – 8713

Belovski, Vojo (2015) Стварни права на странски лица. Меѓународна науча конференција ООН: Исторически традиции и современо право. pp. 137-144. ISSN 978-954-00-0058-9

Belovski, Vojo (2015) Работните односи - Видови на работен однос, надомест на штета од работен однос: коментар, обрасци и практични упатства за современите и успешни кадровски служби. Working Paper. Издавач: Компанија Д-р Беловски - Друштво за интелектуални услуги и менаџмент консалтинг ул: Никола Вапцаров бр: 3/1, 1000 Скопје, Stip.

Belovski, Vojo and Angelovska, Marina (2015) Expertise as evidence in civil procedure. Journal of Process Management – New Technologies, International, 3 (1). pp. 108-115. ISSN 2334-7449

Belovski, Vojo and Majhosev, Andon and Mustacki, Dragan (2015) Legal significance and protection of possession in the Republic of Macedonia. (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International, 3 (2). pp. 80-89. ISSN 2334-7449 (Online)

Blazevski, Ljupco and Miseva, Kristina (2015) Финансово право - рецензиран практикум. ISBN 978-608-244-161-0.

Bogdanoski, Mitko and Stoilkovski, Marjan and Risteski, Aleksandar (2015) Novel First Responder Digital Forensics Tool as a Support to Law Enforcement. In: Handbook of Research on Civil Society and National Security in the Era of Cyber Warfare. Advances in Digital Crime, Forensics, and Cyber Terrorism Book Series . IGI Global, Hershey, PA, USA, pp. 352-376. ISBN 9781466687936

Burlijovska, Katerina (2015) Фактори кои влијаат за развод на брак и последици од разводот и компаративните показатели во соседството. Masters thesis, University of Goce Delcev.

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2015) Кривично постапување спрема деца во ризик и деца во судир со закон. Кривично постапување спрема деца во ризик и деца во судир со закон, 1 (1). Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Правен факултет Јустинијан Први, Скопје. ISBN 978-608-4655-53-4

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2015) Слободното судско уверување и индивидуализацијата на санкциите во светлината на законските решенија за воедначување на казнената политика. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип, 1 (2). pp. 117-147. ISSN 978-608-244-267-9

D

Denkova, Jadranka (2015) Управување со човечките ресурси во администрацијата - практикум. ISBN 978-608-244-228-0.

Denkova, Jadranka (2015) Управување со човечките ресурси во јавната администрација. Универзитет Гоце Делчев Штип, Штип, pp. 1-197. ISBN 978-608-244-227-3

Denkova, Jadranka (2015) World Justice Project Rule of Law Index ® 2015. [Project]

Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana (2015) The role of the administration in the process of the decision making in the local self government in the Republic of Macedonia. Человек в глобальном мире, материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.). pp. 327-332. ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7

Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2015) Clear rule and regulation in state department basic for effectiveness public administration. Holistica, Journal of Business and Public Administration Bucuresti, 6 (1). pp. 20-31. ISSN 2067-9785

Denkova, Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Stojanovski, Strasko (2015) Organizational and legal assumption for creating reliable public administration. International Journal of Current Research, 7 (3). pp. 14184-14188. ISSN 0975-833X

Denkova, Jadranka and Kolevski, Sasko (2015) Analysis of the new legal acts on mobbing protection of the employees in the Republic of Macedonia. (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International, Vranje Srbia, 3 (3). pp. 39-44. ISSN 2334-7449

Dimitrova, Biljana (2015) Договорот за осигурување на стока во меѓународниот превоз со посебен осврт на нечесните клаузули кај осигурувањето. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Denkova, Jadranka and Majhosev, Andon (2015) Transparency vs. Corruption: The case of Republic of Macedonia. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 8 (2). pp. 295-310. ISSN 1313-9118

Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Denkova, Jadranka (2015) Media and hate speech: case study of Republic of Macedonia. In: Second International Scientific Conference: Social change in the global world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

E

Eftimov, Dajanco (2015) Компаративно правни аспекти на договорот за лизинг. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Eftimov, Dajanco (2015) Компаративно правни аспекти на договорот за лизинг. Masters thesis, University of Goce Delcev Stip.

G

Garvanska Goceva, Sonja (2015) Преземање на акционерските друштва со посебен осврт на мерките за одбрана од непријателско преземање. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Gligorova, Marina and Belovski, Vojo and Gligorov, Petar (2015) Revision permissiability in civil procedure in Republic of Macedonia. (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International, 3 (2). ISSN 2334-7449

Gorgonoska Manevska, Elena (2015) Заштита на правата на потрошувачите низ призмата на Народниот правобранител. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Grizo, Melina and Ananiev, Jovan and Poposka, Zaneta (2015) The Right of the Minorities to Participate in the Public Life on Local Level: The Case of Republic of Macedonia in the Framework of the EU Policy of ‘Regional Approach’. Lex Localis- Journal of Local Self- Government, 13 (3). pp. 879-895. ISSN 1581-5374

H

Hadji-Janev, Metodi and Bogdanoski, Mitko (2015) Handbook of Research on Civil Society and National Security in the Era of Cyber Warfare. Advances in Digital Crime, Forensics, and Cyber Terrorism Book Series . IGI Global, Hershey, PA, USA. ISBN 9781466687936

Hristova, Lidija and Majhosev, Andon (2015) Former Yugoslav Republic of Macedonia: Industrial relations profile. EurWORK: The European Observatory of Working Life.

I

Ignjatovic, Marija and Apasiev, Dimitar (2015) Quaestio maiestatis - суђење пред мајестатском квесцијом као редовним римским кривичним судом. The Legal System and Protection Against Discrimination (Collection of Papers), 1 (1). pp. 447-462. ISSN ISBN 978-86-6083-030-4

Ilievska, Katerina (2015) Урбанистичкото планирање на локално ниво како фактор на развој на локалната самоуправа во Р.М. со посебен осврт на Општина Штип. Masters thesis, University of Goce Delcev Stip.

Ilioski, Risto and Ampovska, Marija (2015) Specific Properties of the Agreement for Lifetime Support in the Legal System of the Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (1). pp. 418-425.

Ivanova, Elena (2015) Видови и начини на вршење на трговија со малолетни лица. In: 6 Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог: Исток-Запад, Sveti Nikole, Macedonia.

Ivanova, Elena and Doneva, Nada (2015) Воведувањето на порота во казненото законодавство на РМ - последен чекор во заокружување на акузаторниот процесен систем. In: Second International Scientific Conference: Social change in the global world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Ivanova, Elena and Kosevaliska, Olga (2015) Зајакнување на акузаторните елементи преку новиот концепт на главната расправа во кривичната постапка на РМ. Годишен зборник на Правен факултет, 3 (3). ISSN 1857-7229

J

Josifovic, Ivica and Keskoski, Zlatko (2015) Case study: Concordia mission of the European Union and the Lessons Learned. Internationa Journal - Journal of Process Management, 11 (1). pp. 118-123. ISSN 1857-92

Josifovic, Ivica and Keskoski, Zlatko (2015) Court of Justice of the European Union and the Common Foreign and Security Policy. International Journal - Journal of Process Management, 9. pp. 185-190. ISSN 1857-92

Josifovic, Ivica and Keskoski, Zlatko (2015) Criminal law in the Lisbon Treaty and the police and justice cooperation in criminal matters. International Journal - Journal of Process management, 10 (1). pp. 372-378. ISSN 1857-92

Josifovic, Ivica and Keskoski, Zlatko (2015) European\Common Security and Defence Policy after the Lisbon Treaty: European but not Common. In: International Conference: Contemporary Security Paradigms and Challenges: Theory and Practice. (In Press)

Josifovic, Ivica and Keskoski, Zlatko (2015) Islamic Rdicalism and EU - Preventive Policy. International Journal - Journal of Process Management, 9. pp. 149-153. ISSN 1857-92

Josifovic, Ivica and Keskoski, Zlatko (2015) NATO vs. European Security and Defence Policy: Divergent Concepts of Security. In: International Scientific Conference: Researching security - approaches, concepts and policies. (Submitted)

Josifovic, Ivica and Keskoski, Zlatko (2015) Post-Conflict Role of the European Security and Defence Policy. International Journal - Journal of Process Management, 11 (1). pp. 141-145. ISSN 1857-92

K

Kambovski, Igor (2015) Застапување во граѓанското и трговското право. Other. Stobi Trejd Skopje, Skopje.

Kambovski, Igor (2015) Историски развој на институтот застапување. Годишен зборник на Правен факултет, 5. ISSN 1857-8713 (In Press)

Kambovski, Igor (2015) O subjektivitetu subjekata-The subjectivity of subjects. Pravni zivot, 576 (10). pp. 343-356. ISSN YU 0350-0500

Kambovski, Igor (2015) Некои аспекти на злоупотребите кај Електронската трговија-Some aspects of misuse of E-Commerce services. Usluge i zastita korisnika, 11 (11). pp. 113-121.

Kambovski, Igor (2015) Specific types of representation. International magazine for Social Science, 24 (1). pp. 117-126. ISSN 1857-9221

Karaguleski, Petar (2015) Соработката на Интерпол, ООН и НАТО во борбата со современите форми на тероризам во светот во XXI век. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Karceva, Sanja (2015) Казнено правна помош во кривичната материја. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Kosevaliska, Olga (2015) The ‘Equality of arms’ in Macedonian criminal procedure. SEEU Review, 11 (1). pp. 123-131. ISSN 1857-8462

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2015) Вештачењето и „еднаквоста на оружјата“. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 22 (1). pp. 33-48. ISSN 1409-5327

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2015) The “Extension” of the Roman Criminal Law in Today’s Macedonian Criminal Laws. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 6 (2). pp. 318-323. ISSN 2039-9340 (print) 2039-2117 (online)

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Belovski, Vojo and Nanev, Lazar and Miseva, Kristina and Davkova, Lidija (2015) Кадровскиот капацитет, потребите и развојните потенцијали на малите и средни бизниси во источниот регион базирани на знаење. [Project] (Submitted)

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Migration crisis: Macedonia on crossroads. In: International Conference on Migrations at sea: international law perspectives and regional approaches, 06 Oct 2015, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Migration crisis: Macedonia on crossroads. In: Migration at sea: International Law Perspectives and Regional Approaches, Faculty of Law, University Goce Delcev - Stip, 6 Oct 2015, Ohrid, Macedonia. (In Press)

L

Ljorovski, Dimitar and Stojanovski, Strasko and Nikolova, Magdalena (2015) Спорот за името меѓу Македонија и Грција: македонскиот идентитет и употребата на терминот „македонец“ во делот на Македонија под Грција. In: Second International Scientific Conference: Social Change in the Global World, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

M

Majhosev, Andon (2015) Медиумите, корупцијата и новинарството. Международнои научнои конфернции, Вороњеж, Русија, 18-20.05.2015, 1 (1). pp. 21-25. ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7

Majhosev, Andon (2015) Преговарање - авторизирани предавања. . (Unpublished)

Majhosev, Andon (2015) Корупцијата, медиумите и новинарите. Человек в глобальном мире Материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.) . pp. 21-24. ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7

Majhosev, Andon (2015) Слобода на медиумите. Годишен зборник на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (5). pp. 1-7. ISSN 1857-8713 (In Press)

Majhosev, Andon (2015) Медиумско право (авторизирани предавања). . (Unpublished)

Majhosev, Andon (2015) Legal and institutional framework for resolution of collective labour disputes. Balkan Social Science Review, 5. pp. 49-63. ISSN 1857- 8772

Majhosev, Andon (2015) Решавање на колективните работни спорови (The Settlement of Collective Labour Disputes). Other. NUUB "Goce Delcev" Stip, Kocani.

Majhosev, Andon (2015) UN, International Labour Organization (ILO) and Republic of Macedonia: Implemetation of the Connventions and Recomendation of the ILO in National Legislative. In: UN: Historical traditions and contemporary law, 2-3 Oct 2015, Blagoevgrad, Bulgaria. (In Press)

Majhosev, Andon (2015) The World Justice Project/Rule of Law Index 2015. [Project]

Majhosev, Andon and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana (2015) Демотрополизација на културата низ призмата на печатените медиуми во Република Македонија. In: 2nd International Scientific Conference: Social change in the global world, 03-04 Sept 2015, Stip, Republic of Macedonia.

Majhosev, Andon and Stojanov, Ivan (2015) Комуникацијата како услов за успешна реформа во судството. In: Меѓународен дијалог Исток -Запад, 18-19 Apr 2015, Свети Николе, Македонија.

Marolov, Dejan (2015) The EU must take its share of the blame for the political crisis in Macedonia. Europp - London School of Economics and Political Science Blog.

Marolov, Dejan (2015) The impact of the new technologies on the international relations. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција: Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип. pp. 639-644. ISSN 978-608-244-267-9

Marolov, Dejan (2015) The relations between Macedonia and Serbia. Romanian Journal of History and International Studies, 2 (1). pp. 117-128. ISSN 2360 – 638X

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2015) Етичките аспекти на сурогатството наспроти ставовите на законската регулатива. Годишен зборник на Правен факултет (5). ISSN 1857-7229

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2015) The Balkan Wars through the Prism of the Wider Theoretical Framework of the Concept of the “Security Dilemma”. Balkan Social Science Review, 5. ISSN 1857- 8772

Miseva, Kristina and Duić, Dunja (2015) The EU Restrictive Measures – What if the Court of Justice of European Union finds them not Being Legal: Cases in Croatia and Republic of Macedonia. Balkan Social Science Review, 6. ISSN 1857-8799

Miseva, Kristina and Duić, Dunja (2015) The UN Sanctions and the Procedure for the incorporation into the Macedonian and Croatian Law. In: UN: Historical traditions and contemporary law, 2-3 Oct 2015, Blagoevgrad, Bulgaria. (Unpublished)

Miseva, Kristina and Timovski, Riste (2015) An assessment of the impact of the fiscal policy on the citizens of Macedonia from the perspective of administrative fees. In: The Man in the Global World, 18-20 May 2015, Voronezh, Russia.

Mitev, Oliver (2015) Создавање на независна Република Македонија. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

N

Najdovski, Dejan (2015) Управни спорови - предности и недостатоци и нивно влијание врз прекршочната постапка. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Niceva Tikvesanska, Violeta (2015) Развојот на граѓанското општество во Република Македонија: Финансирањето на граѓанскиот сектор од општинските буџети. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Односот меѓу вредностите и политиките на Европската унија низ призмата на нејзината надворешна политика. PhD thesis, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Односот меѓу вредностите и политиките на Европската унија низ призмата на нејзината надворешна политика. Other. 2-ри Август - Штип.

Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Текот на евроатлантските интеграции после украинската криза. Годишен зборник на Правен факултет 2015, 5 (1). pp. 189-196. ISSN 1857-8713

Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Енергетска безбедност – причина за некохерентната политика на Eвропската унија кон Украина и украинската криза. The man in the global world: Collection of papers International scientific conference Voronezh May 18-20, 2015 , 1 (1). pp. 18-20. ISSN 978-5-9273-2207-7

Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) The double character of EU's Neighbourhood policy and the Ukraine crisis. In: Втора научна меѓународна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia. (In Press)

Nikodinovska Krstevska, Ana and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2015) The Ukraine Crisis and New Security Challenges for Euro Atlantic Integrations. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 20 (1). pp. 254-259. ISSN 2307-4531

P

Poposka, Zaneta (2015) Стереотипите и предрасудите како причина за дискриминаторските практики. Годишен зборник на Правен факултет 2015, 5. pp. 249-264. ISSN 1857-8713

Poposka, Zaneta (2015) Disability Discrimination in International Human Rights Law. LAP Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3-659-37641-2

Poposka, Zaneta (2015) Discrimination on Ground of Religion and Belief - Challenges in Effective Protection. Proceedings from the Conference "Universality, Globalization and the Rule of Law". p. 118. ISSN 978-608-217-030-5

Poposka, Zaneta (2015) Growing Importance of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in Safeguarding Human Rights. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип, 2. pp. 677-690. ISSN 978-608-244-267-9

Poposka, Zaneta (2015) Judgments from the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union in discrimination cases. Manual. OSCE Mission to Skopje, Academy of Judges and Public Prosecutors and Commission for Protection from Discrimination, Skopje.

Poposka, Zaneta (2015) Stereotypes and Prejudices as Cause for Discriminatory Practices - Review of the Case-law of the European Court of Human Rights. 16 November - International Day of Tolerance . pp. 35-50. ISSN 978-608-4788-00-3

Popovska, Irena (2015) Транспарентност на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Postolovska, Natasa (2015) Дискриминацијата во Европската унија на мигрантите и на граѓаните од новите ЕУ земји-членки. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

S

Sitnovski, Vlatko (2015) Методика на откривање на прекуграничниот криминал на државната граница на Р. Македонија со Р. Бугарија во периодот од 2005 до 2011 година. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Stojanov, Tome (2015) Вработување и еднакви можности на жените и мажите во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија (со посебен акцент на Источно-планскиот регион). Masters thesis, University of Goce Delcev Stip.

Stojanovski, Strasko (2015) Говор на омраза на интернет. [Project]

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2015) Балканските војни- Сто години потоа: Користење на Историјата во функција на политичката мобилизација на Балканот. In: Меѓународна научна конференција Балканот: Луѓе, војни и мир по повод 100-годишнината од Балканските војни (65 години ИНИ), Институт за национална историја – Скопје, Македонија.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2015) Граѓанската партиципативност во процесот на донесување на одлуки во единиците на локалната самоуправа во Република Македонија. In: Second International Scientific Conference: Social Change in the Global World, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan and Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Between Religion and Nation: The Identity of Makedonci muslimani in Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 20 (2). pp. 194-201. ISSN 2307-4531

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2015) Улогата на граѓанските организации во процесот на донесување на одлуки во единиците на локалната самоуправа на Република Македонија. In: First International Scientific Confetence: The Man in the Global World, 18-20 May 2015, Faculty of Law, University of Voronezh, Russia.

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan (2015) The Role of Public Administration in Decision Making Processes in Self-Goverment Units in Republic of Macedonia. In: International Conference "UN: Historical Traditions and Contemporary Law", 2-3 Oct 2015, Blagoevgrad, Bulgaria.

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2015) Раѓањето на македонската нација: етно-лингвистичките и територијално-политички основи на македонскиот идентитет. Годишен зборник на Правен факултет, IV. pp. 285-311. ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2015) The Balkan Muslim discourse: Identity among the Muslims of Slavic origin. New Balkan Politics, 17. ISSN 1409-8709

T

Tusevska, Borka (2015) Правниот режим на одговорноста на државата на знамето во меѓународното транспортно право. In: Општествените промени во глобалниот свет Правен факултет Штип 2015, 03-05 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Tusevska, Borka (2015) Оправданоста на англосаксонскиот концепт на обврзност на понудата во меѓународната продажба на стока. Годишник на правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје, 52. pp. 467-483. ISSN 0583-5062

Tusevska, Borka (2015) Договор на обем во меѓународниот превоз на стоки според Ротердамските правила. Годишен зборник на Правен факултет, 4 (5). pp. 76-95. ISSN 1857-7229

Tusevska, Borka (2015) Прекуграничното спојување на трговските друштва. In: Охридска правна школа: Новите предизвици во уредувањето на правните односи во духот на Европските вредности, 2015, Ohrid, Macedonia.

Tusevska, Borka (2015) The Non - Discrimination Principle Through The Concept Of Establishment Of Companies In European Union. SEEU Review The Journal of South East European University, 11 (1). pp. 111-122. ISSN 1857-8462

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2015) Правната заштита на јавните набавки низ призмата на кривичното граѓанското и управното право. International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, 23 (1). pp. 161-177. ISSN 1409-8962/ 1857-9221 (online)

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2015) The enforcement of the decision of prejudicial question. Человек в глобальном мире, материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.). pp. 54-57. ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7

Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2015) The personnel capacities and needs of small and medium trade companies seen through the traineeship in Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24 (7). ISSN 2307-4531

V

Velinov , Dejan (2015) Положбата на јавниот обвинител според новиот Закон за кривична постапка. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Z

Zdravkov, Riste (2015) Јавната свест во борбата против корупцијата. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

This list was generated on Mon Aug 3 21:38:55 2020 CEST.