Items where Division is "Faculty of Educational Science" and Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | G | J | K | M | N | P | S | T | Z
Number of items: 33.

A

Aleksoski, Stevan (2003) Современата образовна технологија и комуникацијата во педагошката пракса во функција на современата настава. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 64-74.

C

Cackov, Dusko (2003) „Ајдучка чешма“ и „Македонска голгота“ Историски и уметнички аспекти. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 132-138.

Cackov, Kiril (2003) Педагошко - просветната и револузионерната мисла на Гоце Делчев во Штип и штипско. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 139-142.

G

Goracinova Ilieva, Lidija (2003) Конструкција на слободните групоиди со верига парцијалните групоиди: слободен Штaјнов групоид. Годишен зборник - Annual Miscellaneous Collection.

J

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2003) Бошначкото маало во Штип до и по Балканските војни. In: Меѓународен научен симпозиум „Бошнаците на Балканот“, 13-14 Sept 2002, Skopje, Macedonia.

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2003) Екскурзијата и нејзиното значење во наставата по природа и општество. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 120-127.

K

Kirova, Snezana (2003) Пасивни форми во англискиот јазик. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 97-100.

Kirova, Snezana (2003) Творештвото на К.С.Причард. Annual Miscellaneous collection (2003/2004) (3-4). pp. 129-133.

Kitanov, Blaze (2003) Кога одевме во Стамбол. Годишен зборник - Annual Miscellaneous Collection.

Kitanov, Blaze (2003) Дечиња - Пролетни цветчиња. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 175-177.

Kitanova, Irena (2003) Мултикултурна димензија на националниот наставен план. Воспитание 2003/04, 3 (4-5). pp. 163-166.

Kolev, Vanco-Zan (2003) Демократизација, опсервација, акултуризација и комуникација на музичката уметност. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 80-86.

M

Mihajlovski, Vladimir (2003) Некои конструктивни идеи за визијата на Педагошките факултети во Р.Македонија. Годишен зборник - Annual Miscellaneous Collection.

Mihajlovski, Vladimir (2003) Вежбовен курикулум со деца од 5-7 години во функција на унапредување на експерименталната педагогија на балканските простори. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 87-96.

Miloseva, Lence (2003) Една теоретско-емпериска рамка за истражување на моралноста кај учениците од 10-14 год. на територијата на Р. Македонија. Годишен зборник - Annual Miscellaneous Collection.

Mirascieva, Snezana (2003) Социолошко - културните теории - еден од основните теориски постулати на наставната комуникација. Annual Miscellaneous collection (2003/2004) (3-4). pp. 24-30.

N

Nacev, Trajce (2003) Археолошки истражувања и конзерваторско-реставраторски работи на археолошки локалитет Градиште. Zbornik IX-X.

Nacev, Trajce and Karapetkov, Goran (2003) Нови наоди од железно време источно од реката Вардар. Зборник IX-X.

Nikodinovska Bancotovska, Suzana (2003) Дидактичко - методски аспекти на создавањето на ТВ програмите и нивната примена во наставата. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 106-113.

Nikolovska, Violeta (2003) Поглед на лексиката на Пулевски и обид за нејзина актуелизација. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 101-105. ISSN 2009

P

Petrova Gjorgjeva, Emilija (2003) Когнитивно-развојни теории на моралот и моралното воспитание. Годишен зборник, 3-4 (3). pp. 29-35.

Petrovska, Sonja (2003) Индивидуализација и диференцијација во наставната работа. Воспитание - Списание за теорија и (2003-04) (4-5). pp. 114-119.

Petrovski, Vlado (2003) Религијата како фактор за образование во Република Македонија. Annual Miscellaneous collection (2003/2004) (3-4). pp. 46-55.

Przovski, Stojan (2003) Демократија, добро општество и развиено образование. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 75-79.

S

Skarik, Milica (2003) Првиот македонски учебник по пијано на Лепша Пиперковска. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 178-183.

Stavreva Veselinovska, Snezana (2003) Преку наставата по природа и општество до еколошко воспитание и образование. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 143-146.

Stavreva Veselinovska, Snezana (2003) Природната околина - извор на сознанија за еколошко образование и воспитание на децата од предучилишна возраст. Annual Miscellaneous collection (2003/2004) (3-4). pp. 107-115.

Stojanov, Trajce (2003) Попер, Кун и Лактош за проблемот на научното откритие. Годишен зборник - Annual Miscellaneous Collection.

Stojanov, Trajce (2003) Скица на една телеологија. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 128-131.

Stojanov, Trajce (2003) Попер, Кун и Фаерабенд за проблемот на научното откритие. Филозофија (8). pp. 101-112. ISSN 1409-9985

Stojanova, Irena (2003) Улогата на наставникот во образовниот менаџмент. Annual Miscellaneous collection (2003/2004) (3-4). pp. 103-105.

T

Todorovski, Dusan (2003) Детето и телесното воспитување-Вежбање творечката личност и креативноста во наставата. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 56-63.

Z

Zdravev, Zoran and Grceva, Solza (2003) Современи трендови за примена на компјутерите и интернет како технологија за далечинско учење. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 154-164.

This list was generated on Sun Jun 24 20:07:58 2018 CEST.