Items where Division is "Faculty of Economics" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | P | S | T | V
Number of items: 133.

B

Bezovski, Zlatko (2014) The search engine optimization as a tool for the internet businesses from Macedonia. PhD thesis, Faculty of Economics - Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.

C

Cvetkova, Milena (2014) Преферирање добри вештини за деловно комуницирање за повисока ефективност на економските перформанси на организацијата. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

D

Davcev, Ljupco and Fotov, Risto and Marjanova Jovanov, Tamara (2014) Бизнис интелигенција-историски развој и перспективи. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6 (6). pp. 65-77. ISSN 1857- 7628

Davcev, Ljupco and Fotov, Risto and Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica (2014) The impact of mobile technologies on e-banking. International Journal "Knowledge", 4 (5). pp. 256-261. ISSN 978-608-65653-8-1

Davcev, Ljupco and Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica and Marjanova Jovanov, Tamara (2014) Е-комерција наспроти е-банкарството – сличности и разлики. Journal of Process Management - New Technologies - Special Edition, 7. pp. 137-143. ISSN 2334-735X

Davcev, Ljupco and Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica and Marjanova Jovanov, Tamara (2014) E-commerce vs. e-banking - similarities and differences. International Journal "Knowledge", 7. pp. 143-148. ISSN 978-608-65653-7-4

Davcev, Ljupco and Hourvouliades, Nikolas (2014) The structure of GDP as an indicator for economic development: a note on the economy of FYROM. International Journal of Research in Business Management, 2 (2). pp. 33-42. ISSN 2347-4572

Dimitrova, Janka (2014) Ревизија - практикум. ISBN 978-608-244-136-8.

Dimitrova, Janka and Fotov, Risto (2014) Улогата на ревизијата во подобрување на квалитетот на финансиското известување. Knowledge: International Journal - Scientific and applicative papers Skopje, 4. pp. 240-244.

Dimitrova, Janka and Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Todorovska, Marija (2014) Retrospective of Macedonian Capital Market for the Period 2004-2013. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 15 (2). pp. 289-309. ISSN 2307-4531

Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2014) Joint Implementation of Innovative Tools for New Generation Entrepreneurs and Profesionalist Developmen. [Project] (Submitted)

Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica (2014) Инвестициската клима во Република Македонија низ призмата на законската регулатива. Зборник на научни трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ (Култура, славјанство и економија). ISSN 978-608-4689-04-1

Dimitrova, Janka and Sakleva, Violeta and Tupanceski, Nikola (2014) Препораки за развивање на позитивни практики на превенција – услов за некоруптивно и транспарентно извршување на јавните набавки. [Project]

Dimitrova, Janka and Veselinova, Elena (2014) Инвестиции практикум - збирка задачи. ISBN 978-608-244-124-5.

Dzambazova Taskova, Julijana (2014) Влијанието на мониторингот, евалуацијата и контролата на раководните кадри врз ефикасноста во јавните здравствени институции. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Dzorleva, Stamenka (2014) Меѓународно движење на капиталот со посебен осврт кон странските дирекни инвестиции - глобално и во Р.Македонија. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

F

Fotov, Risto and Fotova, Katerina (2014) Осигурување. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Економски факултет. ISBN 978-608-244-000-2

G

Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka and Gruevski, Ilija (2014) Релевантноста на фискалните стимулации. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6. pp. 133-141. ISSN 1857- 7628

Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka and Gruevski, Ilija (2014) The Role of Fiscal Rules in Ensuring Fiscal Discipline. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (1). pp. 17-26. ISSN 2307-4531

Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2014) Теории за буџетска рамнотежа. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6. pp. 77-87. ISSN 1857- 7628

Gaber, Vasilka and Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2014) The American real estate bubble - Trigger for the biggest financial crisis in the last century. Perspectives of Innovations, Economics and Business, 14 (1). ISSN 1804-0519 (online); 1804-0527 (print)

Georgieva Svrtinov, Vesna and Dimitrova, Janka and Nikoloski, Krume and Koleva, Blagica (2014) The Flow of Capital and the Eurozone Crisis. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 177-187. ISSN 2307 - 4531

Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Nikoloski, Krume and Koleva, Blagica (2014) External debt as a fundamental problem of developing countries. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 20-28. ISSN 2307-4531

Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Temjanovski, Riste (2014) Cost and Benefits of Adopting Euro. Applied Sciences and Business Economics Journal, 1 (3). pp. 57-64. ISSN 2312-9832

Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Temjanovski, Riste (2014) Globalization and the income distribution between the countries. Зборник на трудови од четврта меѓународна научна конференција: „Науката и општествениот развој” Европски Универзитет, Скопје. ISSN 978-608-4574-62-0

Georgieva Svrtinov, Vesna and Petkovski, Mihail (2014) The macroeconomic effects of remittances in southeast Europe. Book of proceedings from 5th International Scientific Conference “Economic and Social Development” Belgrade . ISSN 978-953-6125-08-1

Georgieva Svrtinov, Vesna and Temjanovski, Riste and Dimitrova, Janka (2014) Излезни стратегии од режимот на фиксен девизен курс за македонската економска политика. Зборник од петта меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог: исток-запад Меѓународен Славјански Институт, Свети Николе, 1 (1). pp. 342-345. ISSN 978-608-4689-04-1

Gerasimova, Biljana (2014) Стресот и неговото влијание врз ефективноста во работењето. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Gogova Samonikov, Marija (2014) Финансиските иновации како предизвик за функционирањето на финансиските институции - скрипта. ISBN 978-608-244-044-6.

Gogova Samonikov, Marija (2014) Практикум за вежби – Финансиски пазари и институции. ISBN 978-608-244-045-3.

Gogova Samonikov, Marija (2014) Финансиските иновации како предизвик за функционирањето на финансиските институции и нивно вклопување во финансиската регулација. PhD thesis, University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, Vesna (2014) Contribution and problems of foreign investment to sustainable development of developing countries. Зборник на научни трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ (Култура, славјанство и економија), 1 (1). pp. 503-507. ISSN 978-608-4689-04-1

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, Vesna (2014) The implications of global financial crisis on developing countries-with special reference to Macedonia. Зборник на трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Науката и општествениот развој", Европски универзитет, Скопје. ISSN ISBN 978-608-4574-62-0

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dineva, Ivana (2014) Извештај за финансиската состојба-подготовка и анализа. Годишен зборник 2014, Економски факултет, Универзитет Гоце Делчев, Штип, 6. ISSN 1857-7628

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna (2014) Attractiveness of accounting profession. Proceeding of the International scientific conference dedicated to the professional accountant's day in Moldova. pp. 23-25. ISSN 978-9975-75-710-2

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna and Temjanovski, Riste and Koleva, Blagica (2014) Effective financial reporting as a knowledge for boosting the economic growth. Knowlwdge, International Journal-Scientific and applicative papers, Institute for knowledge management, Skopje, Macedonia. ISSN 978-608-65653-7-4

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica (2014) Анализа на финансиски извештаи - Практикум. ISBN 978-608-244-081-1.

Gotak, Oktaj (2014) Менаџирањето со човечките ресурси со акцент на нивното мотивирање за подигнување на перформансите во работењето во МВР. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Gruevski, Ilija (2014) Даночните стимулации како инструмент на фискалната политика. ISBN 978-608-244-020-0.

Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2014) Реформата на пензискиот систем во глобални рамки (општи трендови и правци). In: International scientific conference "Social change in the global world", 11-13 Sep 2014, Stip, Macedonia.

Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2014) Corporate Taxation and Investment: The Case of the Split Rate Corporate Tax System in Macedonia. Economic Analysis, 2014 (3-4). pp. 136-157. ISSN 1821-2573

Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2014) Fiscal policy and economic development. In: Knowledge - International Journal Scientific and applicative papers, 27-29 Nov 2014, Bansko, Bulgaria.

H

Hourvouliades, Nikolas and Davcev, Ljupco (2014) Banking concentration and developments in FYROM: A country in transition. Cogent Economics & Finance. ISSN 2332-2039

Hourvouliades, Nikolas and Davcev, Ljupco (2014) The influence of foreign investments on employment and economic growth in FYROM. International Redete Conference Proceedings: Researching economic development and entrepreneurship in transition economies. ISSN 2233-1034

Hristov, Risto and Temjanovski, Riste and Gorgev, Jelena (2014) E-decisions - mobile information system to support the decision process. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6 (6). pp. 27-36. ISSN 1857- 7628

I

Iljov, Blagoja (2014) Персоналниот данок на доход во современите држави и во Р.Македонија. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Ivanova, Rosana (2014) Брендот како инструмент на конкурентноста на македонските производи на глобалниот пазар. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

K

Kalapoceva, Sanja (2014) Organizational changes to improve the harmonic operations and corporate companies in the Republic of Macedonia. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Koleva, Blagica (2014) Ревизорска етика и одговорност во современата професионална практика на раководење со ревизијата. PhD thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Економски институт, Скопје.

Koleva, Blagica (2014) Ревизија на сметководствени информациски системи - скрипта. ISBN 978-608-244-095-8.

Koleva, Blagica (2014) Ревизија на сметководствени информациски системи-практикум. ISBN 978-608-244-096-5.

Kostadinova, Grozda (2014) Примена на финансиските показатели за анализа на работењето на компаниите - со посебен осврт на показателите за ликвидност на македонското стопанство. Masters thesis, Goce Delcev Universtity, Stip.

Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica (2014) Факторите на влијание врз перформансите на здравствената работна сила. Зборник на трудови од четврта меѓународна научна конференција: „Науката и општествениот развој” Европски Универзитет, Скопје. ISSN 978-608-4574-62-0

Kostadinovski, Aleksandar and Nikoloski, Krume and Matlievska, Margarita (2014) Measuring and reporting of the healthcare systems performances. Journal of Process Management – New Technologies, 2 (3). pp. 30-40. ISSN 2334-7449

Krstovska, Ljubinka (2014) Стратегиски пристап кон производот во меѓународниот маркетинг. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

L

Lazarov, Darko (2014) Анализа на детерминантите на динамиката на македонската економија во контекст на институционалната економија и новата теорија на раст. PhD thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методија" - Скопје.

Lazarov, Darko (2014) Теорија на економски раст: Основни модели, концепти и пристапи - скрипта. ISBN 978-608-244-063-7.

Lazarov, Darko (2014) Теорија на економски раст: Основни модели, концепти и пристапи (Сметководство и економетрија на растот) - практикум. ISBN 978-608-244-064-4.

Lazarov, Darko and Slaveski, Trajko (2014) Macroeconomic volatility and economic growth: Empirical estimation for the CEE countries. In: Macroeconomic volatility and economic growth: Empirical estimation for the CEE countries, 18-20 Oct 2014, Antalya, Turkey. (Unpublished)

Lazarov, Darko and Slaveski, Trajko (2014) Macroeconomic volatility and economic growth: Empirical estimation for the CEE countries. In: Global stability and Growth and the State of Economics, TEA International conference, 18-20 Oct 2014, Antalya, Turkey. (Unpublished)

Lazarovski, Saso (2014) Ефектите на глобализацијата врз менаџментот на човечки ресурси. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

M

Madzova, Violeta and Sajnoski, Krste and Davcev, Ljupco (2014) The process of de-Euroisation in the Macedonian banking sector in the period of sovereign debt crisis. Science & Technologies, 4 (7). pp. 116-121. ISSN 1314-4111

Marjanova Jovanov, Tamara (2014) Маркетинг: Истражување, стратегија и планирање - скрипта. ISBN 978-608-244-033-0.

Marjanova Jovanov, Tamara (2014) Маркетинг: Истражување, стратегија и планирање - практикум. ISBN 978-608-244-034-7.

Marjanova Jovanov, Tamara (2014) Market orientation and business performance: through the prism of Macedonian SMEs. International REDETE Conference Proceedings: Researching economic development and entrepreneurship in transition economies, 3. ISSN 2233-1034

Marjanova Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco (2014) Проект за бесплатни обуки за теоретски и практични знаења и вештини на претприемачи од областа на финансиите, менаџментот и маркетингот. [Project]

Marjanova Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco (2014) Проект за обуки за теоретски и практични знаења и вештини на претприемачи од областа на менаџментот, маркетингот и финансиите „Сега, но како!?“. [Project]

Marjanova Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco and Conevska, Biljana (2014) Правни, финансиски и маркетинг аспекти на деловното работење. ISBN 978-608-244-047-7.

Marjanova Jovanov, Tamara and Fotov, Risto (2014) Corporate Mission: Much Ado about Nothing or Essential Strategic Step? International Journal of Arts and Sciences. pp. 170-182. ISSN 1943-6114

Marjanova Jovanov, Tamara and Fotov, Risto and Davcev, Ljupco (2014) Значење и примена на пазарна ориентација во работењето на МСП. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6 (6). pp. 87-99. ISSN 1857- 7628

Marjanova Jovanov, Tamara and Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica (2014) Улогата на малите и средните претпријатија во националното стопанство. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6 (6). pp. 17-27. ISSN 1857- 7628

Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica (2014) Corporate mission statement and business performance: Through the prism of Macedonian companies. Balkan Social Science Review, 3. pp. 179-199. ISSN 1857- 8772

Marjanova Jovanov, Tamara and Temjanovski, Riste and Fotov, Risto (2014) Marketing planning: state of the art in a transitional economy. Journal of Process Management – New Technologies, International, 2 (3). pp. 104-113. ISSN 2334-7449 (Online); 2334-735X (Print)

Marjanova Jovanov, Tamara and Temjanovski, Riste and Ristevska - Jovanovska, Snezana (2014) Marketing planning and performance: The case of transitional economy. In: 14th EBES Conference – Barcelona, 23-25 Oct 2014, Barcelona, Spain. (In Press)

Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Temelkov, Zoran and Filiposki, Oliver (2014) SMEs development and innovation: Examples of rural tourism in Republic of Macedonia. In: SMEs Development and Innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe, VIII International Conference, 03-04 Oct 2014, Ohrid, Macedonia.

Miceski, Trajko and Nikoloski, Krume and Stojovska, Natasa (2014) Charismatic leadership as major source of competitive advantage for small and medium enterprises. In: SMEs Development and Innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe, VIII International Conference, 03-04 Oct 2014, Ohrid, Macedonia.

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2014) Корпоративно управување со процесите на репродукционо поврзување, здружување и профитабилно работење. 005.742:005.72 (075.8), 334.722:001.895(075.8) . „Ацетони" Прилеп. ISBN 978-9989-2797-1-3

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2014) Корпоративна финансиска политика. 658.114:336.02(075.8) . „Ацетони" Прилеп. ISBN 978-9989-2797-0-6

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2014) Развивање на семеен бизнис (со осврт на тутунопроизводството). CIP 334.772.24:[658.522:633.71(497.7) . Печатница: Ацетони, Прилеп. ISBN 978-608-4746-00-3

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2014) Development trends of tobacco production, compared to the production of wheat, corn and sunflower. Tobacco, 64 (7-12). pp. 59-63. ISSN 0494-3244

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2014) Вработеноста на жената како фактор на влијание на наталитетот во Македонија. In: Зборник на трудови oд третиот симпозиум „Менаџментот и современите практики“ со предметен фокус „Менаџментот и вработливоста. Бизнис академија Смилевски, Скопје, pp. 215-219. ISBN 978-608-4690-06-1

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2014) Примена на креативност во менаџерското одлучување во функција на поуспешно деловно работење. In: Зборник на трудови oд третиот симпозиум „Менаџментот и современите практики“ со предметен фокус „Менаџментот и вработливоста". Бизнис академија Смилевски – БАС, Скопје БАС Институт за менаџмент, Битола, Скопје, pp. 220-224. ISBN 978-608-4690-06-1

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2014) Харизматичното лидерство како извор на конкурентска предност. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6. pp. 7-17. ISSN 1857- 7628

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2014) Comparative Analysis of Birth Rate and Life Expectancy in Macedonia, Turkey and the European Union. In: International Conference on Eurasian Economies, 1-3 July 2014, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics - Skopje.

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2014) Correlative dependency between live births and marriages in Macedonia and Serbia. In: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope. Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš,Srbija, pp. 293-300. ISBN 978-86-6139-092-0

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2014) Creating a marketing strategy with preference for organic production as a factor of influence on the birth rate and life expectancy of the population. Journal of Hygienic Engineering and Design, 8. pp. 129-134. ISSN 978-608-4565-03-1

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2014) Knowledge - factor of influence on charismatic leadership. Journal of Process Management – New Technologies International. pp. 568-572. ISSN 2334-7449

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Влијанието на нецаринскиот протекционизам врз глобалните трговски текови. PhD thesis, Економски институт, Универзитет „Свети Кирил и Методиј” Скопје.

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Нецарински протекционизам - скрипта. ISBN 978-608-244-071-2.

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Нецарински протекционизам - практикум. ISBN 978-608-244-072-9.

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Нецаринскиот протекционизам во одделни земји во развој. The International Scientific Conference “Knowledge-Capital of the Future”(held in Bansko, 27-30 Nov 2014) Special Edition, 4. pp. 357-361. ISSN 2334-7449 (Online)

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) The Non-tariff Barriers in the Developed Countries (The Case of USA, EU and Japan). Applied Sciences and Business Economics Journal, 1 (2). ISSN 2312-9832

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2014) Економија базирана на знаење - глобални трендови и импликации. Zbornik na trudovi Evropski Univerzitet.

Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko (2014) Последиците од мултилатералните трговски договори во рамките на СТО за земјите во развој. Годишен зборник 2014, Економски факултет, УГД-Штип, 6. pp. 117-124. ISSN 1857- 7628

N

Nikoloski, Krume (2014) Како до квалитетна економска проценка? Yearbook 2014, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6 (1). pp. 47-56. ISSN 1857- 7628

Nikoloski, Krume (2014) Different economic philosophies between the two dominant schools of economic thought. In: Knowledge: International Journal Scientific and applicative papers V- 7 Skopje, 27-29 Nov 2014, Bansko, Bulgaria.

Nikoloski, Krume (2014) The Role of Information Technology in the Business Sector. International Journal of Science and Research (IJSR), 3 (12). ISSN 2319-7064

Nikoloski, Krume and Aleksoski, Ognen and Petrusheva, Borka (2014) Economic throught the prism of new Keynesian economics. In: International Scientific Conference "Eco-Trend", 28-29 Nov 2014, Targu Jiu, Romania.

Nikoloski, Krume and Aleksoski, Ognen and Petrusheva, Borka (2014) Selection of the human resources as factors in achieving economic results in the process of management. In: International Scientific Conference "Eco-Trend", 28-29 Nov 2014, Targu Jiu, Romania.

Nikoloski, Krume and Aleksoski, Ognen and Petrusheva, Borka (2014) The impact of information systems in organizations. GE-International Journal of Management Research, 2 (11). pp. 460-472. ISSN 2321-1709

Nikoloski, Krume and Dimitrova, Janka and Koleva, Blagica and Miteva-Kacarski, Emilija (2014) From Industrial Relations to Employment Relations with Focus on Employee Relations. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 112-124. ISSN 2307-4531

Nikoloski, Krume and Paceskoski, Vlatko (2014) Topical issues of developing countries in the globalization process. In: Knowledge: International Journal Scientific and applicative papers, 4. Skopje, 27-29 Nov 2014, Bansko, Bulgaria.

Nikolova, Katica (2014) Претприемнички менаџмент и финансирање на мали претпријатија. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

P

Paceskoski, Vlatko and Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Нерамномерната распределба на доходот во ера на глобализација. Годишен зборник 2014, Економски факултет, УГД-Штип, 6. pp. 99-108. ISSN 1857- 7628

Petreski, Goce and Lazarov, Darko (2014) Analysis of Transmission Channels and Mechanism of the Global Economic Crisis from Developed to South-East European Countries. Journal of Empirical Economics, 3 (3). pp. 121-132. ISSN 2310-3280

Petrova, Marina (2014) Управување со мотивација на персоналот со посебен осврт на Клиничка болница – Штип. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

S

Sajnoski, Krste and Madzova, Violeta (2014) Unconventional monetary policy measures in a world without global currency. Journal of Sustainable Development, 5. ISSN 1857-8519

Sajnoski, Krste and Sajnoski, Agis (2014) Adjustment of currency convertibility. Journal of Sustainable Development, 5. ISSN 1857-8519

Simova, Violeta (2014) Преговарањето како вештина на менаџерот за успешно работење. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Slaveski, Trajko and Lazarov, Darko (2014) How do institutions determine economic growth? Evidеnce from the CEE region before and during the global economic crisis. In: International Conference on Eurasian Economies, 1-3 July 2014, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics - Skopje.

Sofijanova, Elenica and Krsteski, Goran and Dimovska, Violeta and Fotov, Risto and Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Marjanova Jovanov, Tamara (2014) Planning strategies in negotiate conflict situations. International scientific on-line journal "Science & Technologies", IV (7). pp. 6-10. ISSN 1314-4111

Sofijanova, Elenica and Krsteski, Goran and Ilievski, Mite and Andronikov, Darko and Marjanova Jovanov, Tamara (2014) Job satisfaction (an employees) is general attitude toward the job. International scientific on-line journal "Science & Technologies", IV (7). pp. 11-14. ISSN 1314-4111

Sofijanova, Elenica and Marjanova Jovanov, Tamara and Andronikov, Darko and Janevski, Aco (2014) Анализа на комуникацискиот процес во домашните МСП. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6 (6). pp. 57-65. ISSN 1857- 7628

Sofijanova, Elenica and Marjanova Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco (2014) Basic professional education and permanent improvement – career developement paths. International Journal "Knowledge", 4 (5). pp. 98-102. ISSN 978-608-65653-8-1

Sofijanova, Elenica and Marjanova Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco (2014) Basic professional education and permanent improvement – career development paths. Journal of Process Management – New Technologies, International - Special Edition, 4. pp. 97-100. ISSN 2334-7449

Stefanova, Sladzana and Miceski, Trajko (2014) Квалитетното селектирање на кадрите како предуслов за успешно работење на организациите. In: Современите менаџерски предизвици и организациските науки, 2014, Битола.

Stefanova, Sladzana and Miceski, Trajko (2014) Квалитетнo регрутирање на кадри како преуслов за успешно работење на организациите. In: Општествените промени во глобалниот свет - Прва меѓународна научна конференција, 11-13 Sept 2014, Штип, Република Македонија.

Sterieva, Emica (2014) Примената на маркетинг менаџмент во банкарскиот сектор- посебен осврт на Комерцијална банка. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Stojanova, Jasminka (2014) Реформите во даночниот систем на Република Македонија - императив за процесот на европската интеграција. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Stojovska, Natasa (2014) Формулирање на маркетинг стратегија со фокус на потрошувачите. Masters thesis, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

Stojovska, Natasa and Miceski, Trajko (2014) Потрошувачко однесување на демографските генерации во услови на намален наталитет, со осврт на Македонија и Русија. In: Петта меѓународна научна конференција, Меѓународен дијалог: Исток-Запад, Корпоративен Меѓународен Славјански Универзитет "Г.Р.Державин" - Св.Николе,Македонија.

Stojovska, Natasa and Miceski, Trajko (2014) Корелативна зависност меѓу БДП по жител и наталитетот во Македонија. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6. pp. 125-132. ISSN 1857- 7628

Stojovska, Natasa and Miceski, Trajko (2014) Потрошувачко однесување на демографските генерации во услови на намален наталитет, со осврт на Македонија и Русија. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија), 1. pp. 439-442. ISSN 978-608-4689-04-1

Stojovska, Natasa and Nikoloski, Krume and Miceski, Trajko (2014) Корелативна зависност на наталитетот и склучените бракови во Македонија. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6. pp. 109-116. ISSN 1857- 7628

T

Temjanovski, Riste (2014) Challenges of information technology and supply chain management in logistic sector: with an overview of Quehenberger logistics in Macedonia. In: Impact of internet on Business Activities in Serbia ad Worldwide, 25-26 April 2014, Belgarde.

Temjanovski, Riste (2014) Transport infrastructure, vital component in the process of European integration of the Western Balkans - transport geography in spirit of global challenges. In: Наука и глобализација, 17-19 May 2013, Пале, Босна и Херцеговина.

Temjanovski, Riste and Georgieva Svrtinov, Vesna (2014) The information technology and science: Where is the limit and how resolving simple human problems. In: The Science and the Social Development, 9 May 2014, Skopje.

Temjanovski, Riste and Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2014) Моралните вредности, информацијата и науката. Knowledge, International Journal-Scientific and applicative papers, Institute of knowledge management, Skopje, Macedonia. ISSN 978-608-65653-8-1

Todorovska, Viktorija (2014) Примената на електронскиот маркетинг во промоција на компаниите: со посебен осврт на компанијата „Техномаркет“. Masters thesis, Goce Delcev University.

Trajkova, Radmila (2014) Промените и нивното влијание врз дизајнирање на осигурителните друштва и осигурителните интермедијари. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Trendafilova, Ivana (2014) Улогата на менаџерот - лидерот во управување со конфликти преку поттикнување на конструктивни, а разрешување и избегнување на деструктивни конфликти. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Tuneva, Biljana (2014) Можности за финансирање и искористување на новите начини на задолжување на единиците на локалната самоуправа, со посебен осврт на Општина Штип. Masters thesis, Goce Delcev Univerity, Stip.

V

Veselinova, Elena (2014) Корпоративниот бренд како извор на одржлива конкурентска предност на компаниите. PhD thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

This list was generated on Sun May 20 16:03:08 2018 CEST.