Items where Division is "Faculty of Economics" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 144.

A

Apostolov, Mico (2013) Бизнис администрација на логистиката. World Relations. ISBN 978-608-4528-04-3

Arsovski, Goran (2013) Електронски бизнис и начинот на функционирање на онлајн трговијата. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

C

Cabuleva, Kostadinka and Miteva-Kacarski, Emilija and Radosavljevik-Bojceva, Marina (2013) Analysis of the labour market in the Republic of Macedonia according to the level of education. European Journal of Business and Economics, 8 (4). ISSN 1804-9699

Cabuleva, Kostadinka and Miteva-Kacarski, Emilija and Radosavljevik-Bojceva, Marina (2013) Western Balkans tariff systems on non-agricultural products. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip. ISSN 1857- 7628

D

Davcev, Ljupco (2013) Инвестициско банкарство. Goce Delcev University, Stip. ISBN 978-608-4708-35-3

Davcev, Ljupco and Hourvouliades, Nikolas (2013) Banking Concentration in FYROM: Evidence from a Country in Transition. Procedia Economics and Finance, 5. pp. 222-230. ISSN 2212-5671

Davcev, Ljupco and Hourvouliades, Nikolas (2013) Banking concentration and developments in FYROM: A country in transition. In: ISIS 2013 - Greece International Multidisciplinary Academic Conference, June, 2013, Thessaloniki, Greece.

Davcev, Ljupco and Hourvouliades, Nikolas (2013) The Influence of the Greek Economic Crisis on FYROM Exports. Business & Financial Affairs, 3 (1). ISSN 2167-0234

Dimitrova, Janka (2013) Ревизија (теоретски и практични аспекти). Универзитет „Гоце Делчев" Штип. ISBN 978-608-4708-75-9

Dimitrova, Janka (2013) Сличности и разлики помеѓу екстерните и интерните ревизори. Годишен зборник 2013 - Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISSN 1857- 7628

Dimitrova, Janka and Gazepov, Lazar and Jashkov, Aleksandar (2013) Водич за инвестирање во општина Радовиш на македонски и англиски јазик. In: Водич за инвестирање во општина Радовиш. Здружение „Инвентивност“, Радовиш. (Unpublished)

Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2013) Улогата на интерната ревизија за успешно менаџирање на компаниите. Годишен зборник 2013 - Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISSN 1857- 7628

Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Задолженоста и неликвидноста – најгорлив проблем за македонските компании. Зборник, Четврта меѓународна научна конференција, “Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија)”, Славјански Институт, Свети Николе. ISSN 978-608-4689-04-1

Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Experts inclusion in the audit for better audit reports. Јубилејна меѓународна научнопрактична конференција-Финансиите и финансиското сметководство-состојби,тенденции, перспективи, Стопанска академија Ценов, Свиштов, Бугарија, 2013. ISSN 978-954-23-0910-9

Dimitrova, Janka and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Примената на МСФИ за МСЕ, императив за унифицирано финансиско известување. Зборник на трудови - Економско-финансиската криза и сметководственото окружување-предизвици за сметководството, ревизијата и финансиите и позиционирањето на сметководствената професија. ISSN 978-9989-747-32-8

Dimitrova, Janka and Mitrev, Sasa and Sakleva, Violeta (2013) Ревизија – обврска, потреба и придобивки. [Project] (Submitted)

Donev, Radmila (2013) Developing leadership skills for managing organizational conflicts. Masters thesis, Goce Delcev University - Stip.

F

Feneva, Natasa (2013) Вистинско и псевдолидерство - карактеристики, препознавање и соодветно однесување. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Fotov, Risto (2013) Основи на финансии, второ изменето и дополнето издание. Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-4504-85-6

Fotov, Risto and Belcev, Tole and Fotova, Katerina and Miteva-Kacarski, Emilija and Veselinova, Elena (2013) Економско-финансиски лексикон. Goce Delcev University, Stip. ISBN 978-608-4708-42-1

Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna (2013) Подобрување на деловното одлучување преку ефикасно финансиско известување. Зборник на трудови - Економско-финансиската криза и сметководственото окружување-предизвици за сметководството, ревизијата и финансиите и позиционирањето на сметководствената професија. pp. 53-71. ISSN 978-9989-747-32-8

Fotov, Risto and Nikoloski, Krume and Fotova, Katerina (2013) Ефектите од глобализацијата на светот што се менува. Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-608-4574-58-3

Fotov, Risto and Paceskoski, Vlatko (2013) Феноменот на финансиска криза и имликациите врз светската економија. Working Paper. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

G

Gaber, Stevan (2013) Улогата на јавниот долг во јавните финансии. ISBN 978-608-4708-93-3.

Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka (2013) Coordination of fiscal and monetary policy in terms of financial crisis and their importance for the transition economies. In: Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Search for New Paradigms. Faculty of Economics, University of Banja Luka, Banja Luka, BiH, pp. 644-654. ISBN 978-99938-46-54-3

Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka (2013) Улогата на фискалната политика во рамките на кризата во Мексико или “Tequila Crisis” од 1994 – 1995 година. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 5. pp. 83-92. ISSN 1857- 7628

Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka (2013) The basic principles for optimal monetary policy implementation. Yearbook, Faculty of Economics, 5. pp. 47-63. ISSN 1857- 7628

Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2013) Public debt management. Perspectives of Innovations, Economics & Business, 13 (2). pp. 12-18. ISSN 1804-0519 (Print), ISSN 1804-0527 (Online)

Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2013) The effects of discretionary fiscal policy on macroeconomic aggregates. BEH - Business and Economic Horizons, 9 (1). pp. 33-40. ISSN 1804-5006

Georgieva Svrtinov, Vesna (2013) Capital Flows and the Eurozone Crisis-Implications for Economic Policy. 8th Annual International Academic Conference on European Integration.

Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Прашања и дилеми во врска со капиталната либерализација-посебен осврт на Република Македонија. Годишен зборник 2013 - Економски факултет, Универзитет Гоце Делчев, Штип. ISSN 1857- 7628

Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2013) The Impact of Financial Instability on FDI Dynamics. International Scientific Conference: “Finance and Economic Accounting-the Current Situation, Trends and Prospects. ISSN 978-954-23-0909-3

Georgieva Svrtinov, Vesna and Nikoloski, Krume and Paceskoski, Vlatko (2013) Positive and negative effects of financial globalization on developing and emerging economies. International Scientific Conference "Regional Economic Cooperation in the Process of Globalization". pp. 127-128.

Georgieva Svrtinov, Vesna and Temjanovski, Riste (2013) Историски развој на финансиската глобализација. Четврта меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија). pp. 682-685. ISSN 978-608-4689-04-1

Georgieva Svrtinov, Vesna and Temjanovski, Riste (2013) Современите финансиски кризи во ерата на глобализацијата. Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-608-4574-58-3

Georgieva Svrtinov, Vesna and Temjanovski, Riste (2013) Capital flows to emerging and transition economies during and after the global financial crisis in 2008. Balkan Social Science Review, 1. ISSN 1857- 8772

Georgieva Svrtinov, Vesna and Temjanovski, Riste (2013) Creative and culture entrepreneurship in global business world. Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-608-4574-58-3

Georgieva Svrtinov, Vesna and Temjanovski, Riste (2013) Liberalization of capital flows in the EU accession countries. The Future of Integration, the Future of the European Union. ISSN 978-954-23-0867-6

Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2013) Attracting foreign direct investment in transition economies with special reference to the Republic of Macedonia. Journal of Process Management - New Technologies, 1 (3). pp. 43-50. ISSN 2334-735X

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka (2013) Влијанието на глобалната финансиска криза врз сметководствената конвергенција. Зборник на трудови - Економско-финансиската криза и сметководственото окружување-предизвици за сметководството, ревизијата и финансиите и позиционирањето на сметководствената професија. pp. 72-97. ISSN 978-9989-747-32-8

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka (2013) Strengthening global economic growth through regional cooperation. International conference "Regional Economic Cooperation in the Process of Globalization", DU Tetovo.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna and Dimitrova, Janka (2013) The future of IFRS (Iinternational Financial Reporting Standrads). Јубилејна меѓународна научнопрактична конференција-Финансиите и финансиското сметководство-состојби,тенденции, перспективи, Стопанска академија Ценов, Свиштов, Бугарија, 2013. ISSN 978-954-23-0910-9

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica (2013) Анализа на финансиски извештаи. ISBN 978-608-244-005-7.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Why IFRS – reasons for transition. Accounting and Audit in the Context of European Economic Integration: Advancements and expectations, International Scientific Conference, Moldova. ISSN 978-9975-4242-7-1

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar and Dimitrova, Janka (2013) Implementation of global IFRS in the national accounting regulations, with special reference to Macedonia. Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-608-4574-58-3

Gruevski, Ilija (2013) Corporate taxes and their potential effects on investment. Economic Development. pp. 153-170. ISSN 1409-7893

Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2013) Indicators of the corporate income tax burden in Macedonia. Balkan Social Science Review, 2. pp. 223-251. ISSN 1857- 8772

Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka (2013) Effective tax burden on investment at corporate level in Macedonia. Perspectives of Innovations, Economics & Business, 13 (2). pp. 19-31. ISSN 1804-0527 (Online)

J

Josheski, Dushko and Fotov, Risto (2013) Population growth and economic growth: empirical estimation for a sample of Balkan countries. In: XVIII Naucni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope, 21 June 2013, Nis, Serbia.

Jovcevska, Katerina (2013) Организациското однесување на администрацијата во локалната самоуправа со осврт на активностите во Работните односи. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

K

Kocovski, Mitko (2013) Меѓународни организации и интеграции. In: Меѓународни организации и интеграции. Универзитет „Гоце Делчев" - Штип.

Kostadinovski, Aleksandar and Atanasoski, Drasko (2013) Determinants of a healthcare information system. Standards in and challenges to public administration in XXI century, Jubilee International Scientific Conference. pp. 600-607. ISSN ISBN 978-954-23-0884-3

Kostadinovski, Aleksandar and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, Vesna (2013) International education standards for professional accountants. Jubilee International Scientific Conference "Finance and Economic Accounting - conditions, trends and perspectives" dedicated to the 60th Anniversary of Finance and Economic Accounting Bachelor Programme, 2. pp. 222-227. ISSN ISBN 978-954-23-0910-9

Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2013) Факторите за промена на сметководствената професија како глобална, општествена, економска, организациона и институционална активност. Зборник на трудови - Економско-финансиската криза и сметководственото окружување-предизвици за сметководството, ревизијата и финансиите и позиционирањето на сметководствената професија. ISSN 978-9989-747-32-8

Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2013) Осврт кон меѓународните стандарди за финансиско известување - скрипта. ISBN 978-608-4708-72-8.

Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2013) Differences between International Financial Reporting Standards and Genarally Accepted Accounting Principles. Aktuelnosti - Journal of Social Issues (22). pp. 90-117. ISSN 0354-9852

Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka (2013) The implications of European debt crisis on EU enlargement. The Future of Integration, the Future of the European Union. ISSN 978-954-23-0867-6

Kostov, Aleksandar (2013) Мобилност на капиталот во ЕУ. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

L

Lazarov, Darko (2013) The quality of institutions and economic growth (Panel regression analysis for sample of CEE countries in time series 1992-2007 and 2008-2011). In: Russian Summer School on Institutional Analysis, 29 Junе-5 July 2013, National research University, Higher School of Economics.

Lazarov, Darko and Smokvarska, Marija (2013) Analysis of the Energy Sector in Macedonia. Sustainability & Economics eJournal, 2 (92).

Lazarova, Melinda (2013) Улогата и значењето на стратегиското планирање и портфолио концептот за деловните активности на претпријатието. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

M

Madzova, Violeta (2013) Bitcoin Schemes- inovation or a threat to Financial Stability? Yearbook of the Faculty of Computer Science. ISSN 1857- 8691

Madzova, Violeta and Davcev, Ljupco (2013) Улогата на монетарната политика во време на економска криза. In: Меѓународен дијалог Исток -Запад, 20-21 Apr 2013, Свети Николе, Македонија.

Madzova, Violeta and Davcev, Ljupco (2013) Влијанието на финансиската глобализација врз економскиот раст. In: Меѓународен дијалог Исток -Запад, 20-21 Apr 2013, Свети Николе, Македонија.

Madzova, Violeta and Davcev, Ljupco (2013) Рејтинг агенциите и потребата од регулаторна интервенција. In: Трета меѓународна научна конференција - Промените во глобалното општество, 6-7 June 2013, Скопје, Р.Македонија.

Madzova, Violeta and Davcev, Ljupco (2013) The financial globalization: opportunities and challenges in the period of financial crises. In: Трета меѓународна научна конференција „Промените во глобалното општество“, 6-7 June 2013, Скопје.

Madzova, Violeta and Davcev, Ljupco and Paceskoski, Vlatko (2013) The impact of cross border cooperation on sustainable development of the bordering areas (case study of Republic of Macedonia). In: Jubilee International Scientific Conference: The future of integration, the future of EU, Svishtov, Bulgaria.

Madzova, Violeta and Ramadani, Nehat (2013) Can credit scoring models prevent default payments in the banking industry in the period of financial crisis? In: ICMBE 2013-International Conference on Business,Technology and Innovation, 1-2 Nov 2013, Dures, Albania.

Madzova, Violeta and Sajnoski, Krste and Davcev, Ljupco (2013) E-Government as an Efficient Tool towards Good Governance (Trends and Comparative Analysis throughout Worldwide Regions and within West Balkan Countries). Balkan Social Science Review. ISSN 1857- 8772

Madzova, Violeta and Sajnoski, Krste and Davcev, Ljupco (2013) Monetary and fiscal policy in the process of global integration. In: The future of integration the future of European Union, 17 May 2013, Svishtov, Bulgaria.

Malinovska, Elizabeta (2013) Leadership side in changing strategic creation of firms. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Marjanova Jovanov, Tamara (2013) Пазарна ориентација, маркетинг стратегија и план – основни бизнис чекори за успешно конкурентско позиционирање на малите и средни претпријатија на пазарот – со посебен осврт на индустријата и пазарот на кондиторски производи во Р. Македонија. PhD thesis, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, Skopje.

Marjanova Jovanov, Tamara (2013) Formal Marketing Planning in Small and Medium-Sized Enterprises vs. Large Companies and its Impact on Performance: The Case of Macedonia. Balkan Social Science Review, 1 (1). pp. 261-274. ISSN 1857- 8772

Marjanova Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco (2013) Примена на модели за утврдување на конкурентската позиција на претпријатијата на пазарот. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 5 (5). pp. 165-172. ISSN 1857- 7628

Matlievska, Margarita (2013) Управување со заштитата на животната средина -правно-аналитички аспекти на законот за животна средина. Годишник на Правен факултет, Универзитет „Св Климент Охридски”, Битола. ISSN 1857-8756

Matlievska, Margarita (2013) Ozone depleting substances elimination management: The success story of Macedonia. Journal of Process Management – New Technologies, International, 1 (2). pp. 27-34. ISSN 2334 – 7449 (online) / 2334 – 735X (print)

Matlievska, Margarita (2013) Zaštita životne sredine-pretnja ili šansa? In: III International scientific conference on economic development and standard of living, 24-26 Oct 2013, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.

Matlievska, Margarita and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana (2013) Управување со димензиите на одржливоста како детерминанти на одржливиот развој. Зборник на научни трудови, IV Меѓународна научна конференција, корпоративен меѓународен славјански универзитет “Г.Р.Державин” - Свети Николе – Р.Македонија „Меѓународен дијалог Исток – Запад (култура, славјанство и економија” Свети Николе, 2013. pp. 544-549.

Miceski, Trajko (2013) Стратегиски маркетинг. Универзитет „Гоце Делчев" - Штип. ISBN 978-608-4708-86-5

Miceski, Trajko and Cabuleva, Kostadinka and Josheski, Dushko (2013) Influence of food on the birth rate of the population in the Republic of Macedonia. Journal of Hygienic Engineering and Design, 4. pp. 132-139.

Miceski, Trajko and Fotov, Risto (2013) Life expectancy in the Republic of Macedonia and the EU countries and its correlative dependency with GDP per capita. In: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope. Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Srbija, pp. 487-494. ISBN 978-86-6139-067-8

Miceski, Trajko and Fotov, Risto and Temjanovski, Riste and Kostadinovski, Aleksandar and Georgieva Svrtinov, Vesna and Cabuleva, Kostadinka and Josheski, Dushko and Stojovska, Natasa (2013) Состојби и перспективи за зголемување на наталитетот во Р.Македонија со осврт на идентификување на факторите на влијание. [Project] (In Press)

Miceski, Trajko and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Trends of population natality in Macedonia and neighboring countries. Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Juogistocne Evrope; Međunarodni naučni skup (18). pp. 449-456. ISSN ISBN: 978-86-6139-067-8

Miceski, Trajko and Nikoloski, Krume (2013) Лидерот како креатор и мобилизатор во извршување на стратегијата на претпријатието. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 5 (1). ISSN 1857- 7628 (Unpublished)

Miceski, Trajko and Nikoloski, Krume and Pasovska, Silvana (2013) Оперативен менаџмент и финансиска поткрепеност на операциите. Печатница: Ацетони, Прилеп. ISBN 978-9989-2797-8-2

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) Глобална маркетинг конкуренција. Меѓународна конференција, Промените во глобалното општество, Европски универзитет - Скопје .

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) Процес на промени во маркетинг стратегијата и структурата. Втора меѓународна научна конференција - Современите менаџерски предизвици и организациските науки. ISBN 978-608-4729-00-6.

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) Реинжинерингот како метод и пристап за адаптирање при организациските промени. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 5 (1). ISSN 1857- 7628 (Unpublished)

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) Creating comparative advantage through marketing research companies. Bulletin of Tobacco science and profession, 63 (7-12). pp. 72-77. ISSN 0494-3244

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) Different views towards the satisfaction improvement of the consumers based on national and global level. Меѓународна конференција: Промените во глобалното општество, Европски универзитет-Скопје.

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) Marketing strategy to differentiate the offer. Contemporary management challenges and the organizational sciences, 2. pp. 157-158. ISSN ISBN 978-608-4729-00-6

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) Methods and instruments for assessing human resource performance. Меѓународна конференција „Рачуноводство теорија и пракса“ - Бања Лука.

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) Process of change in marketing strategy and structure. Contemporary management challenges and the organizational sciences, 2. pp. 155-156. ISSN ISBN 978-608-4729-00-6

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) The provision of quality of enterprise's supply as a basic factor for increasing of the market share on the global market. Четврта меѓународна научна конференција - Меѓународен дијалог Исток - Запад. ISBN 978-608-4689-04-1.

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2013) Познавањето на потрошувачите како клучен чекор во формулирање маркетинг стратегија. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 5 (1). ISSN 1857- 7628 (Unpublished)

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2013) Промените во наталитетот и очекуваното траење на животот како фактор за прилагодување на маркетинг стратегијата кон однесувањето на потрошувачите. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 5 (1). ISSN 1857- 7628 (Unpublished)

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2013) Информациите за наталитетот во Р. Македонија како поттик за идентификување на факторите на влијание за таквите состојби. In: Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија. Универзитет „Евро-Балкан“ Скопје, Р. Македонија, pp. 293-300. ISBN 978-608-4714-05-7

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2013) Улогата на е-маркетингот во услови на променета демографска структура на потрошувачите, со осврт на Р. Македонија. In: Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија. Универзитет „Евро-Балкан“ Скопје, Р. Македонија, pp. 301-308. ISBN 978-608-4714-05-7

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2013) Buyer analysis from life expectancy aspect as a factor in formulating marketing strategy. Balkan Social Science Review, 2. pp. 251-269. ISSN 1857- 8772

Miceski, Trajko and Stojovska, Natasa (2013) Improving the quality of human resources management in touristic organizations - key factor for increasing the satisfaction of service users. In: The Third International Scientific Congress - Biennale, 5 Oct 2013, University of Tourism and Management, Skopje, Macedonia.

Miceski, Trajko and Temjanovski, Riste (2013) Dynamic analysis of the development trends of births in rural areas in R.Macedonia. In: Меѓународен научен симпозиум Ридско-планинските подрачја - проблеми и перспективи - зборник на трудови. Македонско географско друштво, Скопје, pp. 353-365. ISBN 978-67865155-2-2 (Т.1)

Mihailova, Lidija (2013) Менаџирање со набавка и залихи во јавни здравствени институции: Лекови и потрошен медицински материјал во Клиничка болница Штип. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2013) Влијанието на договорот за „доброволно” ограничување на извозот врз глобалните трговски текови. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip. ISSN 1857- 7628

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2013) Нецаринскиот протекционизам во услови на глобална економска криза. In: Трета меѓународна научна конференција „Промените во глобалното општество“, 6-7 June 2013, Скопје.

Mitrev, Sasa and Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Sakleva, Violeta (2013) Локални финансии – успешно управување, одговорност и известување. [Project]

N

Nakova, Danka (2013) Quality management and productivity in achieving higher business results. Masters thesis, Goce Delcev University - Stip.

Naseva, Gabriela (2013) The dark side of management, causing mobbing situations, recognizing and dealing with them. Masters thesis, Goce Delcev University - Stip.

Nikoloski, Krume (2013) Од методи и постапки на менаџментот до економски развој. Годишен зборник на Економски факултет. ISSN 1857-7342

Nikoloski, Krume (2013) Современи тенденции на јавното здравство. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-4708-87-2

Nikoloski, Krume and Fotov, Risto and Fotova, Katerina (2013) Анализа на актуелните аспекти на трудот и негова хуманизација. Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-608-4574-58-3

Nikoloski, Krume and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Rights, interests and responsibilities of business. International Scientific Conference "Regional Economic Cooperation in the Process of Globalization". pp. 122-123.

P

Pacemska, Elizabeta (2013) Анализа и контрола на финансиското работење на ФЗОМ како предуслов за квалитетна здравствена заштита. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Pasovska, Silvana and Miceski, Trajko (2013) Тргување со хартии од вредност (со посебен осврт на обврзниците). CIP 336.763336:763.3(497.7) . Печатница: Ацетони, Прилеп. ISBN 978-608-4746-01-0

Petkovski, Petre (2013) Dealing with organizational changes. Masters thesis, Goce Delcev University - Stip.

Petreski, Goce and Lazarov, Darko (2013) The impact of the global economic crisis in South-Eastern European countries. In: Systemic economic crisis: Current issues and perspectives, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics - Skopje.

Pockova, Irina (2013) Model of VAT in European Union and sistem of VAT Republic of Macedonia- comparative approach. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

R

Ramadani, Nehat and Madzova, Violeta (2013) Employment challenges for persons with disabilities (PWD) A case study of Macedonia. In: ICMBE 2013-UBT International Conference on Business, Technology and Innovation, 1-2 Nov 2013, Dures, Albania.

S

Sajnoski, Krste (2013) Debt–to-GDP Ratio and the rate of indebtedness of the Republic of Macedonia. Journal of sustainable development, Integrated Business Faculty - Skopje. ISSN 1857-6095

Sajnoski, Krste (2013) Reasons for reduction of the stock exchange activities in the Republic of Macedonia. Journal of Sustainable Development, 4 (6). ISSN 1857-8519

Sajnoski, Krste and Madzova, Violeta (2013) Globalization and global currency. In: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012, Kraguevac, Serbia.

Sajnoski, Krste and Madzova, Violeta and Paceskoski, Vlatko (2013) The foreign direct investment and creating preconditions for economic development in transition economies. In: The future of integration the future of European Union, 17 May 2013, Svishtov-Bulgaria.

Sajnoski, Krste and Paceskoski, Vlatko (2013) Системот на меѓународни економски односи и земјите во развој во ера на глобализација. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија). ISSN 978-608-4689-04-1

Sajnoski, Krste and Paceskoski, Vlatko (2013) Глобализацијата како генератор на економски диспаритети во светската економија. Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-608-4574-58-3

Sajnoski, Krste and Paceskoski, Vlatko (2013) Процесот на економска глобализацијата пред и по глобалната криза. Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-608-4574-58-3

Sajnoski, Krste and Paceskoski, Vlatko (2013) Oтсуството на глобална валута придонесе за појава на кризата и го сопира процесот на глобализација. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија). ISSN 978-608-4689-04-1

Sajnoski, Krste and Paceskoski, Vlatko and Davcev, Ljupco (2013) The global economic integration has no prospects without global currency. The Future of Integration, the Future of the European Union. pp. 171-181. ISSN 978-954-23-0867-6

Sandev, Marjan (2013) Passing the right decisions by managers as a factor for raising employee satisfaction and improve business results. Masters thesis, Goce Delcev University - Stip.

Smokvarska, Marija and Lazarov, Darko (2013) Анализа на енергетскиот сектор во Република Македонија. In: 8. Советување, Mako Cigre, 22-24 Sept 2013, Ohrid, Macedonia.

Sofijanova, Elenica and Matlievska, Margarita and Marjanova Jovanov, Tamara (2013) Деловна комуникација. Универзитет „Гоце Делчев" - Штип, Економски факултет. ISBN 978-608-4504-51-1

Stojanov, Aleksandar (2013) Квалитетот на живот како развоен проблем претставен преку човековиот развој, сиромаштијата и нееднаквоста“. Masters thesis, Goce Delcev University.

Suteva, Gabriela (2013) Улогата на инфромациските системи во функција на унапредување на менаџментот во здравството и здравствената заштита во Р. Македонија. Masters thesis, Goce Delcev Univerity, Stip.

T

Temjanovski, Riste (2013) Економска географија. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-4504-89-4

Temjanovski, Riste (2013) Application of graph method in spatial economic problems. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 5 (1). ISSN 1857- 7628

Temjanovski, Riste (2013) Competitiveness transport system as a necessary pre-condition for a successful European integration: Macedonian case. In: 11 International conference on accomplishments in Electrical and Information Technology DEMI 2013, 30 May-1June 2013, Banja Luka.

Temjanovski, Riste (2013) Globalization, Information Technology and new Digital Economic Landscape. Yearbook of the Faculty of Computer Science, 1 (1). pp. 120-129. ISSN 1857- 8691

Temjanovski, Riste (2013) Stabile Norwegian economic system and challenges of fragile global financial flow. Aktuelnosti - Journal of Social Issues (23). pp. 44-69. ISSN 0354-9852

Temjanovski, Riste and Andrevski, Zivko (2013) Природно-географске карактеристике Р. Македоније као фактор безбедности у друмском саобраћају. In: II стручни семинар „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, 31 Oct-01 Nov 2013, Banja Luka, Serbia.

Temjanovski, Riste and Georgieva Svrtinov, Vesna (2013) Economic activity, trade flow and gravity model. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 5 (1). ISSN 1857- 7628

Temjanovski, Riste and Georgieva Svrtinov, Vesna (2013) Strengthening culture, knowledge and innovation as drivers of economy growth. Jubilee International Scientific Conference "Standards in and challenges to public administration in the XXI century”.

Temjanovski, Riste and Georgieva Svrtinov, Vesna (2013) Strengthening institutional architecture to support the small-medium enterprises to make Macedonian economy more competitive in global challenges. Четврта меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија). pp. 623-627. ISSN 978-608-4689-04-1

Temjanovski, Riste and Miceski, Trajko (2013) Impact of road network on spatial distribution of rural community and process of depopulation in R.Мacedonia. In: Меѓународен научен симпозиум Ридско-планинските подрачја - проблеми и перспективи - зборник на трудови. Македонско географско друштво, Скопје, pp. 537-546. ISBN 978-67865155-3-9 (Т.2)

V

Velovska, Katerina (2013) Contribution of the clusters to increasing the competitiveness in the global market. Masters thesis, Goce Delcev University - Stip.

Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2013) How the Textile Companies in South-East Europe Create Value: The Case of the Republic of Macedonia. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 1 (2). pp. 327-342. ISSN 2286-2668

Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2013) The role and importance of the textile industry in the national economy of the Republic of Macedonia: share of GDP, exports and employment. Journal of Process Management - New Technologies, 1 (3). pp. 7-14. ISSN 2334-735X

This list was generated on Thu Jun 21 14:32:35 2018 CEST.