Items where Division is "Faculty of Economics" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | J | K | L | M | N | P | S | T | V
Number of items: 64.

B

Bakaradze, Ekaterine and Bezovski, Zlatko and Grabova, Perseta and Hasaj, Alkida and Jurcic, Ana and Kalemi, Marsel and Natsvlishvili, Ia and Simic, Ruzica (2010) Teaching Methods - Policy Possibilities for Public Discussion. Discussion Paper. Interactivity Foundation, USA.

D

Davcev, Ljupco (2010) Economic trends in FYROM during and after the economic crisis. ICBE 2010 Proceedings. pp. 166-173.

Davcev, Ljupco (2010) Hidden shocks from the economic crisis in Macedonia during 2010. Acta Technica Corviniensis, 3 (4). pp. 51-56. ISSN 2067-3809

Davcev, Ljupco (2010) Strategies of Distribution Channels. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip. ISSN 1857- 7628

F

Fotov, Risto (2010) Можности за искористување на геотермалната енергија во Република Македонија. /.

Fotov, Risto (2010) Финансиски Менаџмент. Goce Delcev University . ISBN 978-608-4504-27-6

Fotov, Risto (2010) Меѓународни финансии. Avtoprint, Skopje. ISBN 978-9989-57-699-7

Fotov, Risto and Miteva, Emilija (2010) The Causes and Consequences of Global Crisis. The global crisis and economic development: Proceedings of the Jubilee International Conference..

Fotov, Risto and Miteva, Emilija (2010) The international trade as an impuls for economic growth. The economy and business in post-recession. p. 57.

Fotov, Risto and Miteva-Kacarski, Emilija (2010) Меѓународната трговија како импулс за економски раст. International conference: The economy and business in post-recession, UKLO, Faculty of Economics - Prilep.

Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica (2010) Intellectual Efforts and Economic. Jubilee international scietifical and practical conference. ISSN 978-954-23-0480-7

G

Gaber, Stevan (2010) Оправданост за примена на буџетски дефицит. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 2 (275). pp. 285-293. ISSN 1857- 7628

Gaber, Stevan (2010) Economic Implications from Deficit Finance. Working Paper. Bamberg Economic Research Group.

Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka (2010) Начини за финансирање на буџетскиот дефицит. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 2 (275). pp. 293-301. ISSN 1857- 7628

Gogova Samonikov, Marija (2010) Македонија во рамките на унитарното раководење. Бизнис - Дневен економски весник (586). p. 4.

Gogova Samonikov, Marija (2010) Колку за Македонија е блиска иднината на „општество без кеш“ - Кожниот не се менува лесно со електронски паричник. Бизнис - Дневен економски весник (598). pp. 2-3.

Gogova Samonikov, Marija and Temelkov, Zoran (2010) Инвестирање во доброволен пензиски фонд или орочување на средствата? Бизнис - Дневен економски весник (572). pp. 2-3.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2010) Анализа на билансот на состојба од аспект на корпоративното управување. In: Годишен зборник 2010, Економски факултет. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, pp. 223-232.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2010) Анализа на билансот на успех од аспект на корпоративното управување. In: Годишен зборник 2010, Економски факултет. Универзитет „Гоце Делчев“, pp. 233-239.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2010) Финансиско известување - цели и задачи. In: Годишен зборник 2010, Економски факултет. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, pp. 241-250.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2010) Извештај за готовински текови. In: Годишен зборник 2010, Економски факултет. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, pp. 265-275.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2010) Методи на финансиска анализа. In: Годишен зборник 2010, Економски факултет. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, pp. 275-285.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2010) Анализа на финансиските извештаи-со осврт на финансиската стабилност на корпоративниот сектор во Република Македонија. PhD thesis, Eкономски институт, Универзитет Св.Кирил и Методиј -Скопје.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2010) The tax reforms in the Republic of Macedonia in the post-recession. In: International conference "The economy and business in post-recession", October 29, 2010, Faculty of Economics, Prilep, Republic of Macedonia.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Milanovski, Nikola (2010) Анализа на финансиските извештаи со примена на Dupont анализата. Working Paper. Универзитет Гоце Делчев-Штип.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva, Emilija (2010) Финансиската анализа како методолошки инструмент за оценка на финансиската стабилност и успешност на компаниите. Working Paper. Универзитет Гоце Делчев, Штип.

Gruevski, Ilija (2010) Финансирање и развој на малите и средните претпријатија од текстилната индустрија во општина Кочани. Other. Alfa 94, Skopje.

Gruevski, Ilija (2010) The influence of the economic crisis to the textile industrial production in the Republic of Macedonia. Economic Development. ISSN 1409-7893

Gruevski, Ilija (2010) The technological factor of the economic growth through the stages of the economic theory. Yearbook Faculty of Law, Goce Delcev University, Stip. ISSN 1857-7229

J

Josheski, Dushko (2010) Стапката на смртност на доенчињата како последица на сиромаштијата, пер капита доходот, бројот на доктори и популациониот раст во САД. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, II. pp. 123-132. ISSN 1857- 7628

Jovanova, Blagica (2010) Оптимизам или нереални очекувања и надежи за решавање на глобалните проблеми со кои се соочуваат Европа и светот. Јубилејна меѓународна научна конференција „Хоризонт 2020”.

Jovanova, Blagica (2010) The Foreign Trade of Bulgaria in the Period 2000-2008 Trends and Problems. Narodnostopanski arhiv, 1. ISSN 0323-9004

K

Kletnikoski, Petar and Miceski, Trajko (2010) Членството на Република Македонија во светската трговска организација со посебен осврт на трговската размена со земјоделско - прехранбени производи. Yearbook 2010, Faculty of Economics, 2. pp. 35-42. ISSN 1857- 7628

Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2010) The accounting view of tax reforms in Republic of Macedonia. In: 2-nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History (2.BMAC), 15-18 September, 2010, Istanbul, Tyrkey.

L

Lazarov, Darko (2010) Други инструменти на надворешно трговската политика. Годишен зборник 2010 - Yearbook. ISSN 1857-76-28

M

Madzova, Violeta (2010) Модели за Оценка на Кредитната Способност на Коминтентите на Банките. Centar za bankarstvo i finansii. ISBN 978-608-4519-03-4

Madzova, Violeta (2010) Управување со кредитиниот ризик во комерцијалното банкарство. Centar za bankarstvo i finansii. ISBN 978-608-4519-03-4

Marjanova Jovanov, Tamara (2010) Пазарна ориентација и маркетинг стратегија – основни бизнис чекори за обновување на силната врска со потрошувачите. Book of Apstracts, International Conference on The Economy and Business in Post0Recession.

Marjanova Jovanov, Tamara (2010) Значење на истражувањето на пазарот за креирање на ефективни стратегии на работење. Yearbook, 2010, 2 (1). pp. 165-174. ISSN 1857- 7628

Marjanova Jovanov, Tamara (2010) Analysis of the “Human Factor” as an Information Threat to Trade Secrets and Counteractions – Spying is in! Securitatea Informatională 2010. pp. 37-40.

Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica and Dimovska, Violeta and Ivanova, Violeta (2010) Преку интегрирани маркетинг комуникации до подобро пазарно позиционирање на македонското вино. Годишен зборник 2010, 10. pp. 103-119. ISSN 1409-987X

Matlievska, Margarita (2010) Тековни филозофии на развојот. Годишен зборник на Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

Matlievska, Margarita (2010) Конститутивните договори на Европската Унија и нејзините стратегии низ призма на одржливиот развој. Зборник на трудови, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Република Македонија, 2010.

Matlievska, Margarita and Fotov, Risto (2010) The legislative aspect of sustainable development in Republic of Macedonia. In: Horizon 2020 to economic knowedge and businesses, 7-8 October, Svishtov.

Matlievska, Margarita and Paceskoski, Vlatko (2010) “Developing Spectrum Innovation for Survival and Success in the Global Economy”. Меѓународна конференција „Економијата и бизнисот во пострецесиониот период”. (Submitted)

Miceski, Trajko (2010) Developing an effective strategic leadership for learning working overcomes. In: The economy and business in post-recession, 29 Oct 2010, Prilep, Macedonia.

Miceski, Trajko (2010) Pure Consciousness as a Factor for True Leadership. Yearbook 2010, Faculty of Economics, 2. pp. 43-50. ISSN 1857- 7628

Miceski, Trajko (2010) Synergy Management Sistem (Ims). In: II Scientific conference "Food Quality and Safety" with international participation, 11-12 Nov 2010, Bitola, Macedonia.

Miceski, Trajko (2010) The role of leadership in determining of the organizational culture. Годишен зборник 2010, Економски факултет.

Miceski, Trajko and Cabuleva, Kostadinka and Josheski, Dushko (2010) Анализирање на зависноста помеѓу бруто - домашниот производ и трговијата на мало во Република Македонија во период од 1990 до 2009 година со примена на економетриски модели. Годишен зборник - 2010, Економски факултет.

Miladinov, Goran (2010) Projections of the population and the pension system in Republic of Macedonia. In: European Population Conference, 30.08-04.09.2010, Vienna. (Submitted)

Miteva, Emilija and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2010) Маркетинг истражување преку Интернет. Working Paper. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип.

Miteva-Kacarski, Emilija (2010) Европска централна банка. Godisen zbornik na Ekonomski fakultet, Univerzitet "Goce Delcev" Stip.

Miteva-Kacarski, Emilija (2010) Трговските текови во глобализираниот свет. Godisen zbornik na Ekonomski fakultet, Univerzitet "Goce Delcev" Stip.

N

Nikoloski, Krume (2010) Креирање на економско-социјален модел состојба и перспективи. Годишен зборник 2010, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISSN 1857-76-28

Nikoloski, Krume (2010) Принципите на индустриските односи во процесот на колективното преговарање. Списание „Економија и бизнис”, 12 (146). pp. 14-20. ISSN 1409-6781

Nikoloski, Krume and Lazarov, Darko (2010) Impact of recession on the macroeconomic variables in the Republic of Macedonia. The global crisis and economic development: Proceedings of the Jubilee International Conference. ISSN 978-954-21-0600-5

P

Panov, Zoran and Fotov, Risto (2010) Странските директни инвестиции акцелератор на стопанскиот развој. /.

S

Sajnoski, Krste (2010) Инвестиционите фондови - недоволно развиен сегмент на пазарот на капитал во Република Македонија. Годишен зборник 2010 - Yearbook, 2. pp. 153-165. ISSN 1857-76-28

Sajnoski, Krste (2010) Потребен е нов модел на развој и стабилизација на економијата на Република Македонија. International conference "The economy and business in post - recessions" Faculty of Economic, Prilep.

T

Temelkov, Zoran and Gogova Samonikov, Marija (2010) Деловните банки можат да бидат и посредници. Бизнис - Дневен економски весник (577). pp. 2-3.

Temjanovski, Riste (2010) Транспорт и шпедиција. Европски Универзитет - Република Македонија, Скопје. ISBN 978-608-4574-23-1

Temjanovski, Riste (2010) Применета економија. Европски Универзитет - Република Македонија, Скопје. ISBN 978-608-4574-25-5

V

Veselinova, Elena (2010) Градење на стратегија на претпријатијата во текстилната индустрија на Р.Македонија. Masters thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет - Скопје.

This list was generated on Sun May 20 14:17:53 2018 CEST.