Items where Author is "Karanikikj, Jovana"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 17.

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Karanikikj, Jovana and Velinova, Eva (2017) La valutazione e la verifica nell`insegnamento della litteratura italiana in un contesto di italiano LS: una continua sfida. Assessment in foreign language & literature teaching, 1 (1). pp. 271-284. ISSN 978-608-234-052-4

Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svetlana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на насоката за преведување и толкување преку примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana (2015) Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот - скрипта. ISBN 978-608-244-162-7.

Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana (2015) Практикум по предметот Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот. ISBN 978-608-244-163-4.

Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana (2015) Карло Голдони и реформата на италијанскиот театар. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6 (1). pp. 185-189. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana (2015) Canone inverso или за уметноста и бескрајот (критички осврт на романот од Паоло Мауренсиг). Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, VI (6). pp. 169-173. ISSN 1857-7059

Karanikikj, Jovana (2014) Глобализација и савремена италијанска литература: Италијани у свету, свет у Италији. Зборник радова са научног скупа Наука и глобализација, Пале 17-19 мај 2013, 8 (2). pp. 725-731. ISSN 978-99938-47-58-8

Karanikikj, Jovana (2013) Италијанската книжевност на миграција како модел за меѓукултурно учење. Зборник на научни трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ (Култура, славјанство и економија), 4. pp. 161-164. ISSN 978-608-4689-04-1

Karanikikj, Jovana (2013) Македонската проза и поезија на италијански јазик. Литературен збор 1 – 6, Скопје, 4-6. pp. 99-105. ISSN 0024-4791

Karanikikj, Jovana (2013) Имињата од странско потекло како културни референци при превод на книжевни текстови. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 4. pp. 191-200. ISSN 1857-7059

Karanikikj, Jovana (2013) I toponimi e il loro significato culturale nelle traduzioni dalla letteratura macedone in italiano. il Nome nel testo Rivista internazionale di onomastica letteraria. pp. 243-250. ISSN 2282-5649

Karanikikj, Jovana (2013) The Italian literature of immigration as a cultural crossroad: the significance of realia and onomastic elements in the narrations. Kulture u dijalogu Knjizevnost i multikulturalnost, 2. pp. 329-340. ISSN 978-86-6153-181-1

Karanikikj, Jovana (2012) Предизвик и преводливост на топонимите: Старата чаршија и Бит-пазар во италијанските преводи на современата македонска книжевност. Годишен зборник на Филолошки факултет, 3. pp. 129-136. ISSN 1857-7059

Karanikikj, Jovana (2012) L’aspetto culturologico dell'antroponimia letteraria nelle traduzioni della narrativa macedone in italiano. il Nome nel testo: Rivista internazionale di onomastica letteraria, 14. pp. 245-258. ISSN 2282-5649

Karanikikj, Jovana (2011) Студиите на Лаура Салмон Коварски за превод на сопствените имиња и нивна примена во преводите од македонската книжевност на италијански јазик. Годишен зборник на Филолошки факултет, II. pp. 255-263. ISSN 1857-7059

This list was generated on Tue Dec 3 14:37:47 2019 CET.