Реинжинерингот како метод и пристап за адаптирање при организациските промени

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2013) Реинжинерингот како метод и пристап за адаптирање при организациските промени. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 5 (1). ISSN 1857- 7628 (Unpublished)

[img] Text
T.Miceski,S.Pasoska-Yearbook 2013-Trud.doc

Download (824Kb)

Abstract

Во ова време на живеење и стопанисување, за успешно работење на организациските субјекти е неопходно нивно прилагодување спрема промените, за што се користат разни методолошки пристапи. Како најприменувани методолошки пристапи кои што денес најчесто се користат се следниве: рационализација реорганизација реструктуирање и реинжењеринг. Реинженеринг е фундаментално преиспитување и радикално редизајнирање на организационата структура и креирање на нови процеси, нови системи, нови структури и нови начини за спроведување на промените и успехот на компанијата, со цел да се постигне драматично подобрување во клучните показатели на перформансите како што се: трошоците, квалитетот на услугите и брзината. За да успее реинженерингот потребно е да се има јасна визија, т.е. мора јасно да се знае што се сака со неа да се постигне. Зашто, брзите промени во светското стопанство за современите организацијата претставуваат и ризик и шанса. Ризик доколку не се прилагоди претпријатието на промните, а шанса доколку таа ги искористи условиите. Во трудот ке бидат истакнати карактеристиките на реинжинерингот како методолошки пристап на прилагодување на организацијата кон промените Клучни зборови: промени, прилагодување, процес, реинжинеринг, перформанси.

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Natasa Stojovska
Date Deposited: 10 Feb 2014 12:10
Last Modified: 10 Feb 2014 12:10
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/9064

Actions (login required)

View Item View Item