„Ланецот на вредности како извор на конкурентска предност на текстилните претпријатија“

Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2012) „Ланецот на вредности како извор на конкурентска предност на текстилните претпријатија“. Conference proceedings, First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 194-203. ISSN 978-608-4504-88-7

[img]
Preview
Text
Conference_Proceedings.pdf

Download (10Mb) | Preview

Abstract

Abstract: The textile companies in Macedonia are numerous, some more, some less successful. One thing is common for all: they engage a good part of the working population across the country and realize significant foreign exchange inflows from their export activities. However, there is a general opinion that the textile companies rarely practiced strategic planning. Their function is basically reactive to changes in the environment. The share of the textile industry in the creation of gross value added in the national economy is low. This paper is devoted to the analysis of the current competition and offers ways to create sustainable competitive advantage of companies in the textile industry. The textile company's competitive advantage is a common denominator of all the activities it performs. Therefore, the competitive advantage comes from those individual activities such as designing, manufacturing, marketing, distribution and sale of products or services. Each of these activities has contributed to the formation of the relative cost-position and the basis for differentiating products; and at the same time each activity adds value to the final product. There is a systematic approach to examining all activities and their mutual interaction and influence in creating the companies’ competitive advantage. The basic tool for conducting this analysis is the value chain. Its analysis is the research subject in this paper. The methods of analysis and synthesis, as well induction and deduction lay in the basis of the research. The research results and findings suggest that textile companies should concentrate more on those activities which significantly contribute to improving the cost-position of the company or strengthen its competitive advantage based on differentiation. Regardless of the alternatives, the result would be higher added value, and the latter is the basis for higher profitability. Keywords: textile companies, competitive advantage, value chain Апстракт: Текстилните претпријатија во Р.Македонија се многубројни, некои повеќе, некои помалку успешни. Едно е заедничко за сите, тие ангажираат добар дел од работоспособното население ширум земјава и остваруваат значаен девизен прилив од своите извозни активности. Сепак, постои генерално мислење дека текстилните претпријатија ретко практикуваат стратегиско планирање. Нивното функционирање е во основа реактивно на промените во окружувањето. Учеството на текстилната индустрија во креирањето на вкупната додадена вредност во националната економија е на ниско ниво. Овој труд е посветен на анализа на моменталната конкурентност и нуди начини за создавање на одржлива конкурентска предност на претпријатијата од текстилната индустрија. Конкурентската предност на едно текстилно претпријатие е заеднички именител на сите активности што истото ги обавува. Токму затоа, конкурентската предност извира од сите оние поединечни активности како: дизајнирање, производство, маркетинг, дистрибуција и продажба на производите, односно услугите. Секоја од овие активности има свој придонес кон формирањето на релативната трошочна позиција и основите за диференцирање на производите, истовремено, секоја од овие активности додава вредност на финалниот производ. Постои систематски пристап кон испитување на сите активности и нивната меѓусебна интеракција и влијание во креирањето на конкурентската предност на едно претпријатие. Основната алатка за спроведување на оваа анализа е ланецот на вредности. Неговата анализа е предмет на истражување во овој труд. Методите на анализа и синтеза, како и индукција и дедукција се во основата на истражувањето. Истото резултира со сознанија кои овоизможуваат концентрирање на оние активности кои значајно придонесуваат кон подобрување на трошочната позиција на претпријатието или зајакнување на неговата конкуретнска предност базирана на диференцирање. Независно од алтернативите, резултатот би бил повисока додадена вредност, а последново е основата за повисока профитабилност. Клучни зборови: текстилни претпријатија, конкуретнска предност, ланец на вердности

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Elena Veselinova
Date Deposited: 24 Jan 2013 14:57
Last Modified: 24 Jan 2013 14:57
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5116

Actions (login required)

View Item View Item