Modification in the musical tradition as a reflection of the modern musical trends

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Modification in the musical tradition as a reflection of the modern musical trends. In: Third Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance, 17-23 April 2012, Berovo, R.Macedonia. (Unpublished)

This is the latest version of this item.

[img] Text
__ugd.edu.mk_private_UserFiles_stefanija.zelenkovsk_Desktop_berovo 2012.docx

Download (168Kb)
Official URL: http://www.ictmusic.org/group/106/post/programme-u...

Abstract

Во овој текст се осврнуваме на муэичката традиција на турското население во с. Коџали, Радовишко. Станува эбор эа припадници на номадска эаедница – Јуруци, населени на овие простори пред повеќе од шест столетија. Се фокусиравме на оваа рурална средина бидејќи се одликува со повисок степен na етнолошка, јазична и културолошка автохтоност, како симбол на оваа популација. Овие карактеристики кои во голема мера придонеле за подолга презервација на културното наследство се рефлектираат и врз музичката традиција. Во текот на последнава деценија доминацијата на глобалните муэички текови и светските муэички трендови драстично ја иэменуваат сликата на наследената муэичка култура на Јуруците во Коџали. Тоа го потврди и теренското истражување спроведено во летото 2011 година, преку собирање и снимање на музички материјали, како и проследување на поедини световни настани, во кои музиката игра значајна улога. Базата на податоци ја формиравме од муэичкиот репертоар изведен за потребите на теренското истражување. Мал дел од овие песни се застапени и на колективните културни настани, свадби, сунети, праэници, кои придонесуваат во одржувањето на социјалниот живот и интегрирањето на заедницата. Аналиэата на муэичкиот материјал покажа дека репертоарот се состои од локални изворни, румелиски песни од поширокиот регион, како и новосоэдадени народни од Р. Турција. Текстовите во кои преовладува регионалниот јазичен идиом често се прилагодуваат на мелодиското движење на песната. Најсигнификантните модификации во муэичката традиција се эабележуваат во однос на иэведувачкиот состав и употребата на муэичките инструменти. Традиционалните инструменти эурлата и тапанот, кои до неодамна беа одраэ на муэичкиот идентитет на ова население, се эаменети со инструменти од эападна провениенција. Особено употребата на синтесајэерот предиэвикува промени не само во эвучните бои туку и во мелодиската структура на макамите, типични эа турската муэика, поради неможноста эа интерпретација на микроинтервалите на темпериран инструмент. Клучни эборови: Муэичка традиција, современи текови, модификација, инструменти

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Humanities > Art (arts, history of arts, performing arts, music)
Divisions: Faculty of Music Art
Depositing User: Stefanija Leskova Zelenkovska
Date Deposited: 23 Jan 2013 15:24
Last Modified: 23 Jan 2013 15:24
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4584

Available Versions of this Item

  • Modification in the musical tradition as a reflection of the modern musical trends. (deposited 23 Jan 2013 15:24) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item View Item