Тесната поврзаност на преводот и вистинатa

Leontik, Marija (2012) Тесната поврзаност на преводот и вистинатa. Огледало (200). pp. 1-3.

[img]
Preview
Text
ogledalo-br. 200.pdf

Download (1215Kb) | Preview

Abstract

Апстракт: Современиот преведувач денес има избор на разновидни пристапи кои може да ги примени во преводот, а како резултат на тоа се можни различни преводи на ист текст. Во теоријата и практиката на преведувањето постојат повеќе видови пристапи кон преведувањето кои се на различни рамништа, но ние ќе се задржиме на оние кои најчесто се применуваат во денешната преведувачка практика: семантички пристап кон преведувањето, комуникативен пристап кон преведувањето и функционален пристап кон преведувањето. Зависно од тоа кој од овие три пристапа ќе го одбере преведувачот, преводот и вистината добиваат разновидни нијанси. Овие три пристапи ќе бидат разгледани и со примери од преведувачката практика. Секој од овие пристапи, претставува еден аспект од кој се разгледува преведувањето и преводите како негов резултат, а тоа наметнува одредени можности и ограничувања за преведувачот. Токму затоа современиот преведувач има потреба од сеопфатен пристап кој ќе ги синтетизира сознанијата на досегашните пристапи кон преведувањето и ќе ги примени зависно од потребите на дадениот текст за превод. Клучни зборови: превод, вистина, семантички пристап кон преведувањето, комуникативен пристап кон преведувањето, функционален пристап кон преведувањето. Abstract: The contemporary translator has a range of method to employ when translating a text, and as a result various translations of a same text are possible. In translation theory and practice, there are several methods on different levels, but we will discuss only those which are used in the contemporary translating practice: semantical translation method, communicative translation method of and functional translation method. Depending on the method used, the translation and the truth get different shape. These methods will be reviewed with examples from the translation practice. Each of these methods, represents one aspect from which the translation is reviewed, which in turn poses certain possibilities and limitations to the translator. That is why, the contemporary translator has a need of a general method which will synthesize the knowledge of all translation methods and apply them, depending on the requirements of the text. Key words: translation, truth, semantical translation method, communicative translation method, functional translation method.

Item Type: Article
Subjects: Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Philology
Depositing User: Marija Leontik
Date Deposited: 25 Dec 2012 13:05
Last Modified: 25 Dec 2012 13:05
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4398

Actions (login required)

View Item View Item