Потекло и адаптација на турскиот суфикс -џи/-чи(-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü)во македонскиот јазик (Origin and Adaptation of the Turkish Suffix -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) in the Macedonian Language)

Leontik, Marija (2012) Потекло и адаптација на турскиот суфикс -џи/-чи(-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü)во македонскиот јазик (Origin and Adaptation of the Turkish Suffix -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) in the Macedonian Language). Литературен збор (1-3). pp. 33-42. ISSN 0024-4791

[img]
Preview
Text
literaturen-zbor-1-3-2012 (2).pdf

Download (866Kb) | Preview

Abstract

Апстракт: Во историскиот развој на македонскиот јазик навлезени се голем број на турски лексички заемки со турскиот суфикс -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü). Со текот на времето овој суфикс во македонскиот јазик покажа голема омиленост, прифатеност и продуктивност. До стандардизацијата на македонскиот јазик, суфиксот -џи/-чи навлегувал со изворната форма, во помал број примери останувал таков, во најголем број случаи доживувал спонтани адаптации (-џија, -чија, -џиа, -чиа, -џја, -чја, -џика, -чика, -џивка, -џифка, -чифка, -џијка, -чијка, -џи(и)ца, -чи(и)ца, -џијца, -џиче, -чиче, -џивче, -џијче, -џииче), а во ограничен број примери видоизменувања (-жија, -шија, -жика, -жијче, -жиа) зависно од говорите со коишто доаѓал во допир. По стандардизацијата на македонскиот јазик најчесто се користи адаптираната форма -џија/-чија, а изворните форми -џи/-чи се својствени за одредени лексички слоеви. Со нормирањето, видоизменетите форми не се внесени во литературниот македонски јазик, но можат да се сретнат во македонските говори и дијалекти. Клучни зборови: турскиот суфикс -џи/-чи, изворна форма на -џи/-чи, адаптирана форма на -џи, хибридни полиморфемни суфикси со -џи. Abstract: In the course of the historical development of the Macedonian language a large number of Turkish lexical borrowing s with the Turkish suffix -џи/-чи were adopted. The suffix was gladly accepted and has proven its productivity. Up until the standardization of the Macedonian language, the suffix -џи/-чи, was adopted in its original form, in small numbers remained as such, and in large number of cases was adapted -жија, -шија, -жика, -жијче, -жиа) depending on peculiarities of Macedonian vernacular with which it interacted. After the standardization of the Macedonian language, the most used form is -џија/-чија, and the original form -џи/-чи, is characteristic for certain lexical layers. With the standardization, the other forms are not incorporated in the literary Macedonian language, although they can be found in Macedonian vernacular and dialects. Key words: The Turkish suffix -џи/-чи, original -џи/-чи form, adapted -џи form, hybrid polymorphic suffixes with -џи.

Item Type: Article
Subjects: Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Philology
Depositing User: Marija Leontik
Date Deposited: 13 Dec 2012 09:01
Last Modified: 13 Dec 2012 09:01
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/3533

Actions (login required)

View Item View Item