Основата за одржливо управување со шумите во законите и стратешките развојни документи во Република Македонија

Matlievska, Margarita and Brajanoska, Robertina (2007) Основата за одржливо управување со шумите во законите и стратешките развојни документи во Република Македонија. Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум “Одржливо шумарство - проблеми и предизвици”, Охрид, 24-26 октомври 2007.

[img]
Preview
Text
Matlievska-Brajanoska-Ohrid-2007.pdf

Download (233Kb) | Preview

Abstract

АПСТРАКТ Во трудот е прикажана практичната имплементација на еден од принципите наведени во “Изјавата за приципи за шумите” при градењето на националната политика во областа на одржливото шумарство во Република Македонија. Анализата на Уставот на Република Македонија, националното законодавство, како и на стратешките документи релевантни за областа, беше направена со цел определување на вграденоста на “Принципите за шумите” во политиката за заштита на шумите во Република Македонија, давајќи го правецот за одржливо управување со шумските екосистеми. Врз основа на направените истражувања може да се заклучи дека анализираните материјали го имплементираат принципот согласно кој националната политика треба да ја даде рамката и стратешките насоки за креирање политики кои ќе овозможат зачувување и одржлив развој на шумите. Клучни зборови: одржливо шумарство, одржливо управување со шумите, закони, национални стратешки документи. ABSTRACT A practical implementation of one of the principles defined in the "Statement on Forest Principles" in developing national policies in the area of sustainable forestry in the Republic of Macedonia is presented in this paper. The analysis undertaken of the Constitution of the Republic of Macedonia, legal acts and strategic documents relevant for this sector has the aim to find out whether the Forests Principles are included in the Macedonian forest protection policy, giving the basis for sustainable management of forest ecosystems. Based on surveys undertaken it could be concluded that the analyzed documents are implementing the principle that national policy should establish a framework and strategic guidance in creating policy enabling conservation and sustainable development of forests. Key words: Sustainable Forestry, Sustainable Forest Management, Legal Acts, National Strategic Documents.

Item Type: Article
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Margarita Matlievska
Date Deposited: 10 Dec 2012 15:00
Last Modified: 10 Dec 2012 15:00
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/3226

Actions (login required)

View Item View Item