Position of the mental aperture and its relationship with the mandibular channel Jovevska, Svetlana and Petrovski, Mihailo and Terzieva-Petrovska , Olivera and Baldzieva ,Sanja (2018) Position of the mental aperture and its relationship with the mandibular channel [Project] (Unpublished)

Jovevska, Svetlana and Petrovski, Mihajlo and Terzieva-Petrovska , Olivera and Baldzieva, Sanja (2018) Position of the mental aperture and its relationship with the mandibular channel Jovevska, Svetlana and Petrovski, Mihailo and Terzieva-Petrovska , Olivera and Baldzieva ,Sanja (2018) Position of the mental aperture and its relationship with the mandibular channel [Project] (Unpublished). [Project]

[img]
Preview
Text
UGD proekt rakovoditel prof. dr. Svetlana Jovevska.pdf

Download (1396Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
apstrakt_poster proekt S.Jovevska.pdf

Download (251Kb) | Preview
Official URL: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/20342

Abstract

Менталниот форамен (МФ) се наоѓа во телото на мандибулата на еднакво растојание од супериорната и инфериорната граница Пикос (1982) и Марзола (1989). Нормално, се наоѓа МФ под интервалот помеѓу претпоставените. Ментален нерв и садови минуваат низ МФ. Варијации во позицијата на МФ имаат се анализирани Цел: Предмет на Научно-истражувачкиот проект ќе биде проценка на позиционираноста на менталниот отвор и неговиот сооднос со мандибуларниот канал Материјал и методи: Вкупно 150 панорамски рентгенграфски снимки ќе бидат евалуирани за позиционираноста на самиот ментален канал. Бројот на женските и машките испитаници е еднаков. Евалуација на позиционираноста на менталниот канал нема да се изведува кај потпоплно беззабни лица. Во испитувањето ќе се вклучат и дигитални и класични ортомографски снимки на двете вилици. Сите рентгенграфски снимки кај кои не може да се локализира и потврди присуството на менталниот отвор исто така беа исклучени од испитувањето. Испитувањето ќе биде изведено на негатоскоп доколку станува збор за класична ортопантомографкса снимка или пак на софтвер кој се употребува за самото снимање. Доколку е потребно ќе бидат корситени средства за зголемување (лупи). Исто така во текот на истражувањето ќе биде одредувана и самата симетричост на двата мандибуларни канали во однос на медијалната рамнина. Односот на менталниот отвор со горниот и долниот раб на мандибулата ќе биде изразен во центиметри. Очекувани резултати: Со реализирање на приложените предлог испитувања ќе се добие одговор за односот на менталниот канал во смисла на тоа дали истиот се протега само десценцентно, паралелно (хоризонтално) или пак асценцентно од просторот на вториот долен молар кон самиот ментален отвор. Истотака се процнува и тоа дали тој има брановидно движење. Прелиминарни заклучоци: Процената и анализата на каналната оптурација како и успешната маргинална адаптација ќе бидат валоризирани во поедините стоматолошки дисциплини и ќе придонесат за продолжување на векот на опстанок на авиталните заби во оралната средина.

Item Type: Project
Subjects: Medical and Health Sciences > Clinical medicine
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Svetlana Jovevska
Date Deposited: 05 Feb 2019 09:31
Last Modified: 05 Feb 2019 09:31
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21464

Actions (login required)

View Item View Item