Влијанието на електронската трговија врз зголемување на профитабилноста на претпријатијата во Република Македонија

Kostanov, Zoranco (2018) Влијанието на електронската трговија врз зголемување на профитабилноста на претпријатијата во Република Македонија. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

[img]
Preview
Text
Kostanov Zoranco, magisterski trud.pdf

Download (4Mb) | Preview

Abstract

Генерално, електронската трговија (E-commerce) може да се дефинира како процес на управување на on – line финансиски трансакции од страна на индивидуи или компании. Тоа е користење на интернетот и веб – мрежата преку која се води бизнис. Има размена на вредност (пари на пример) меѓу организации и индивидуи во замена за производи и услуги. Фактот дека денес живееме во едно хипер турбулентно динамично време ни покажува дека за да една компанија опстане на глобалниот пазар мора да води сметка за тековно техничко- технолошко осовременување на средствата за работа, при тоа имплементирајќи ги најсовремените светски стандарди во своето работење во кои спаѓа и електорнското тргување на производи и услуги. Се создава таканаречен менаџмент на односи меѓу потрошувачите – CRM (Customer Relatioship Management) кој претставува сложен збир на деловни процеси и технологии за управување со релациите со постоечките и потенцијалните корисници и деловни партнери во маркетингот, продажбата и подршката, преку сите расположливи канали на комуникацијата. Може да се каже дека CRM претставува широка деловна стратегија креирана да ги намали трошоците и да ја зголеми профитабилноста преку зголемување на лојалноста на купувачите. Профитабилноста може да се смета како релативен термин мерлив во смисла на профит и нејзиниот однос со други елементи кои можат директно да влијаат на профитот. Тоа покажува колку доброто менаџирање - 5 управување на едно претпријатие генерира заработка со користење на сите ресурсисо кои располага претпријатието. ,, The impact of electronic commerce on increasing the profitability of enterprises in the Republic of Macedonia ,, Abstract Generally, e-commerce can be defined as the process of managing online financial transactions by individuals or companies. It is the use of the Internet and the web-based business network. There is an exchange of value (money for example) between organizations and individuals in exchange for products and services. The fact that we are living today in a hyper turbulent dynamic time shows us that in order for a company to survive on the global market, it must take into account the current technical and technological modernization of the means of work, while implementing the most modern world standards in its operations, electronic trading of products and services. CRM (Customer Relatioship Management) creates a complex set of business processes and technologies for managing relationships with existing and potential users and business partners in marketing, sales, and support through all available channels of communication. It can be said that CRM is a broad business strategy designed to reduce costs and increase profitability by increasing customer loyalty. Profitability can be considered as a relative term measurable in terms of profit and its relationship with other elements that can directly affect profits. It shows how good management - the management of an enterprise generates a

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Katerina Hadzi-Vasileva
Date Deposited: 14 Jan 2019 13:23
Last Modified: 14 Jan 2019 13:23
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21076

Actions (login required)

View Item View Item