Инженерско-геолошки карактеристики на свлечиште на површински коп Бунарџик во рудникот „Бучим“ - Радовиш

Angelova, Aleksandra and Dimov, Gorgi and Minov, Kirco and Mircovski, Vojo (2016) Инженерско-геолошки карактеристики на свлечиште на површински коп Бунарџик во рудникот „Бучим“ - Радовиш. Природни ресурси и технологии. ISSN 185-6966

[img]
Preview
Text
Trud Bucim.pdf

Download (2786Kb) | Preview

Abstract

Во овој труд е направен приказ на инженерско-геолошките карактеристики на свлечиште кое се наоѓа на крајните западни делови на површинскиот коп Бунарџик во рамките на Рудникот „Бучим” – Радовиш. Од литолошки аспект станува збор за амфиболско биотитски шкрилци и гнајсеви, делумно препокриени со падински материјали со многу мала моќност. Во подлабоките делови на теренот се присутни свежи амфиболско биотитски гнајсеви со поволни геотехнички својства. При истражувањето и испитувањето на теренот е применета соодветна методологија на теренски истражни работи и лабораториски испитувања за дефинирање на геотехничката состојба на теренот во зона на свлечиштето. Исто така, даден е приказ на геолошките, геомеханичките и хидрогеолошките услови на теренот во зоната на постојното свлечиште. Клучни зборови: свлечиште, површински коп, шкрилци и гнајсеви, волуменска тежина, јакост на смолкнување.

Item Type: Article
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Gorgi Dimov
Date Deposited: 14 Feb 2017 11:59
Last Modified: 14 Feb 2017 11:59
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/17384

Actions (login required)

View Item View Item