Хидрогеолошки истражувања за обезбедување на потребните количини на подземна вода за водоснабдување на село Крушица, општина Свети Николе

Spasovski, Orce and Spasovski, Daniel (2016) Хидрогеолошки истражувања за обезбедување на потребните количини на подземна вода за водоснабдување на село Крушица, општина Свети Николе. In: Podeks - Poveks 2016, 11-13 Dec 2016, Strumica, Macedonia.

[img]
Preview
Text
9. Orce Spasovski.pdf

Download (1143Kb) | Preview

Abstract

Во рамките на овој труд ќе бидат прикажани резултатите од најновите хидрогеолошки истражувања за водоснабдување на с. Крушица. Истражниот простор с. Крушица е изграден од плиоценски седименти претставени од песокливи, песокливо – прашинести, глиновито песокливи и глиновити седименти. Од хидрогеолошки аспект истражуваниот терен и пошироката околина претставува средина изградена од збиен тип на издани со слободно ниво и слаба до средна водопропусност. Застапените литолошки членови според литолошката градба имаат карактеристики на хидрогеолошки колектори и хидрогеолошки изолатори. Врз основа на одредените параметри средината се карактеризира со коефициент на филтрација К = 3.841 х 10-7 m/s, коефициент на водопропусност (трансмисивност) Т = 2.265 х 10-5 m2/s и радиус на депресија 74.85 m при издашност Qexp = 0.5 l/s, што укажува дека се работи за средина со средни до слаби филтрациони и водопропусни карактеристики.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Engineering and Technology > Materials engineering
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Orce Spasovski
Date Deposited: 25 Jan 2017 13:29
Last Modified: 25 Jan 2017 13:29
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16999

Actions (login required)

View Item View Item