Казнено - правна уреденост на производство и дистрибуирање на детска порнографија преку мас-медиумите

Kosevaliska, Olga (2009) Казнено - правна уреденост на производство и дистрибуирање на детска порнографија преку мас-медиумите. Зборник на трудови на Правен факултет, Кочани, 1 (1).

[img] Text
Detska pornografija.pdf

Download (456Kb)

Abstract

Казнено - правна уреденост на производство и дистрибуирање на детска порнографија преку мас-медиумите(светско и македонско искуство) АПСТРАКТ Интернетот е комплексна, анархична и мулти – национална средина во која што основните концепти на регулирање на содржините се многу тешко применливи. И покрај генералната перцепција, Интернетот не може да биде рај на беззаконието. Постои генерален консензус дека границата на слобода во половата определеност и слободното изразување треба да биде повлечена пред детската порнографија која што е недозволив, нехуман и неприроден чин. Водејќи се од сериозноста на овој проблем, многубројни меѓународни организации и тела се посветени на експлицитно, недвосмислено и прецизно оформување на правната рамка за овој вид на криминалитет. Со таа цел донесени се многубројни конвенции, декларации, протоколи, резолуции, понатаму, одржани се многубројни средби и конференции со цел да се хармонизира законодавството на овој план. Клучни зборови: детска порнографија, дете, малолетник, псевдо – фотографии, порнографски материјал, Интернет, меѓународна легислатива Criminal legislative regarding the producing and distribution of child pornography try mas-media (world and Macedonian experience) ABSTRACT Internet is complex, anarchic and multi – national environment in which the basic concepts of regulating contents are difficult to be applied. Despite, the general perception, Internet can`t be a paradise for unlawfulness. There is a general consensus that sets the limit of freedom of sexual orientation and freedom of expression. This consensus doesn`t include child pornography which is prohibited, inhuman and unnatural act. Because of the seriousness of this problem, it`s been treated by numeral international organizations which are enthusiastic about explicit, without ambiguity and precise construction of the law frame for this kind of criminal phenomenon. Therefore, numerous Conventions, Declarations, Protocols, Resolutions etc are been brought, also numerous agreements, conferences were held with the purpose of harmonization of law in this matter. Key words: Child Pornography, child, minor, pseudo photography, pornographic material, Internet, international legislative

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Law
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Olga Gurkova
Date Deposited: 20 Nov 2012 10:27
Last Modified: 25 Jun 2015 11:05
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/1384

Actions (login required)

View Item View Item