Дизајнирање на работните косини на ПК ’Ржаново во функција за обезбедување на факторот на сигурност

Ilijeva - Stosic, Ankica (2014) Дизајнирање на работните косини на ПК ’Ржаново во функција за обезбедување на факторот на сигурност. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

[img]
Preview
Text
lektoriran-Magisterski trud - Ankica Ilijeva Stosik .pdf

Download (8Mb) | Preview

Abstract

Развојот на современото рударство во светот е во постојан подем, благодарејќи на сè поголемата директна примена на информатичката технологија во рудниците. Таа овозможува побрза обработка на податоците, интерпретација на добиените резултати, компјутерски моделирања и визуелно претставување на одделни рударски операции. Основна цел на преземените активности во оваа магистерска работа е да се согледа моменталната состојбата на стабилност на површинскиот коп ’Ржаново и да се дизајнираат работните и завршните косини со задоволувачки фактор на сигурност Fs ≥ 1.3. При истражувањата и самата анализа на стабилноста избрани се шест репрезентативни профили, карактеристични за различни зони од копот. Со извршените истражувања, на реален начин, во граница на потребната инженерска точност, се репродуцирани геолошките и генетските услови во склоп на теренот, односно анализите реално ја отсликуваат моменталната и очекуваната дизајнирана состојба на стабилност во рудникот Р’жаново. За одредување на геотехничката стабилност на работните и завршни косини, во овој магистерски труд е користена студенската верзија на програмот GEO SLOPE. Со примена на методите на Fellenius Bishop, Spencer и Јanbu направена е анализа на стабилност на шест модели. Овој програм овозможува пресметка на факторот на сигурност со помош на Monte Carlo анализите на веројатност. КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: косини, стабилност, анализа, фактор на сигурност, Geo Slope, Abstract: The development of modern mining in the world is in constant growth, thanks to increasing direct application of information technology in the mines. It provides faster data processing, interpretation of results, computer modeling and visual representation of separate mining operation. The main objective of the activities undertaken in this master thesis is, to see the current state of stability of open pit mine ’Rzanovo and design work and final slopes with factor of safety Fs ≥ 1.3. The research and analysis of the stability of selected six representative profiles specific to different areas of the pit. The research carried out on realistic way to limit the required precision engineered, reproduced in geological and genetic conditions within the ground, or real analysis reflect current and expected, designed condition of stability in mine ’Rzanovo. To determine the geotechnical stability of work and final slopes in this master thesis used the Student version of the program GEO SLOPE. With using the methods of Fellenius, Bishop, Spencer and Janbu an analysis of the stability of the six models. This program allows the calculation of the factor of safety using a Monte Carlo analysis of probability. KEY WORDS: Slopes, Stability, Analysis, Factor of safety, Geo Slope.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Natural sciences > Other natural sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Dimitar Ljubotenski
Date Deposited: 20 Nov 2014 10:10
Last Modified: 20 Nov 2014 10:10
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11370

Actions (login required)

View Item View Item