Слабостите на финансиската регулација како фактор за појава на финансиските кризи

Gogova Samonikov, Marija (2009) Слабостите на финансиската регулација како фактор за појава на финансиските кризи. Masters thesis, University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje.

[img]
Preview
Text
magisterski trud - Repozitorium - Tezi - MGS.pdf

Download (273Kb) | Preview

Abstract

Финансиската регулација е процес, па дури и целосен систем кој го штити функционирањето на финансиските пазари, за остварување на нивната примарна улога – распределба на средствата од штедачите кон инвеститорите. Потребата од финансиска регулација е базирана на основите на економските текови, но и се надградува зависно современите текови, за да може да одговори на глобализацијата како предизвик, и на финансиските иновации, како нов современ тек на пазарни инструменти, кои се појавуваат на финансискиот пазар. Потенцијалните финансиски кризи се највлијателниот, најризичниот и најспиралниот индикатор за потстоење на финансиска регулација. Ефектите на потенцијалните финансиски кризи можат за заземат размери кои би опфатиле целокупен финансиски систем, дури и во светски рамки и да предизвикат негово нарушување. Од таа причина се формирани различни форми и модели на регулирање во земјите. Тие форми и модели основно се базирани да спроведат законски акти, норми и правила, контрола и мониторинг на работењето на финансискиот сектор зависно од системите кои ги имаат пооделните земји., Поради тоа што, супериорно, финансискиот систем се реализира токму преку секторот на банките, банкарски кризи се примарниот и најзастапениот елемент за кој финансиската регулација дејствува превентивно. Но, историјата покажала дека финансиските кризи можат да бидат предизвикани и од многу други и различни фактори, кои да влијаат на повеќе сегменти во целокупниот економски систем. Сепак, во основата на кризите се провлекува токму слабоста на финансиската регулација како фактор за појава на финансиски кризи, чии што размери знаат да бидат немилосрдни и директно или индиректно да го зафатат целиот свет. Financial regulation is a process, even a complete system protecting the functioning of the financial markets, achieving their primary task – distribution of resources from the savers to the investors. The need of financial regulation is based on the foundations of the economic courses, but it also improves depending on the modern courses, in order to respond to the globalization, as a challenge, and the financial innovations, as a new modern course of market instruments appearing on the financial market. Potential financial crises are the most influential, risky and spiral indicator of existence of a financial regulation. Effects of the potential financial crises can take proportions that would comprise the whole financial system, even in world proportions and can cause its weakening. Due to this reason, different forms and models of regulation are established in all countries. Generally, these forms and models are established to implement laws, norms and rules, control and monitoring the work of the financial sector depending on the systems existing in separate countries. Due to the fact that, superiorly, the financial system is executed through the bank sector, bank crises are the primary and most present element to who financial regulation acts preventively. However, history has shown that financial crises can also be caused by many other different factors that influence several segments in the complete economic system. Nevertheless, in the foundation of the crises, it is exactly the weakness of the financial regulation that is considered as a factor for appearance of financial crises, whose proportions can be merciless and take over the whole world, in a direct or indirect manner.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Marija Gogova
Date Deposited: 25 Jun 2014 13:33
Last Modified: 25 Jun 2014 13:33
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/10206

Actions (login required)

View Item View Item